5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Özet Ders Notu

 • Toplam nüfusu 750.000 den fazla olan il belediyeleri büyükşehir belediyesi olur.
 • İl büyükşehir belediyeleri İlçe belediyelerini denetleyebilir. İlçe belediyelerinden talep ettiği evraklar 15 gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Tespit ettiği eksikliklerin 3 ay içerisinde giderilmesini talep edebilir. Aynı suçtan 2 kez ceza verilemez
 • Büyükşehir belediyesi her ayın 2. Haftası belirlenen günde toplanır. Toplantı süresi en fazla 5 gündür.
  Bütçe görüşmeleri için yapılan toplantılar en fazla 20 gündür. Yılda en fazla 3 kez toplanır. Toplantılar 3 gün önceden haber verilir.
 • Büyükşehir belediye başkanı aykırı gördüğü meclis kararlarını 7 gün içerisinde görüşülmek üzere geri gönderebilir. Karar mecliste salt çoğunlukla onaylanır. Başkan kesinleşen meclis kararını idari yargıya götürebilir.
 • Kesinleşen meclis kararları en geç 7 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine gönderilir. Gönderilemeyen kararlar yürürlüğe girmez.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre Büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçe ve il kademe belediye meclisleri tarafından alınan imar kararları 3 ay içerisinde mecliste görüşülüp onaylanmaz ise onaylanmış sayılır.
 • İhtisas Komisyonları meclis üyeleri arasından seçilir. En az 5 en fazla 9 kişiden oluşur.
 • Büyükşehir belediyelerinde imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ve ulaşım komisyonu kurulması zorunludur.
 • Meclis toplantısından sonra imar komisyonu 10 gün, diğer komisyonlar 5 gün içinde toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır.
 • Büyükşehir belediye encümeni: meclisin seçeceği 5 gizli üye ile 1 genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluşur. Toplam 11 kişidir.
 • Encümen toplantılarına başkan olmadığı durumda genel sekreter başkanlık eder.
 • Başkanın görevine Danıştay son vermeye yetkilidir.
 • Nüfusu 2 milyonu aşan illerde en fazla 10, diğer büyükşehir belediyelerinde en fazla 5 danışman görevlendirilebilir.
 • Büyükşehir belediye teşkilatında, sekreterlik, daire başkanlığı, müdürlüklerden oluşur. Birimler meclis kararıyla kaldırılabilir.
 • Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz genel sekreter vekillik eder. Genel sekreter yardımcısı atanabilir.
 • Genel sekreter başkanın teklifi üzerine içişleri bakanı tarafından atanır.
 • Büyükşehir belediyeleri görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilir.
 • Büyükşehir belediyesi kendi mülkiyet ve tasarrufundaki işletmelerde, %50 sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerde Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın işletilmesini devredebilir.
 • Büyükşehir belediyesi mücavir alanların ilçe belediyeleri arasında bölüşümünü yapabilir. Meclis kararıyla.
 • Büyükşehir belediyesi kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde 1/25000 ölçekli imar planını yapar yada yaptırır.
 • Büyükşehir belediyesi kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin %10 kadar ilçe belediyelerine yatırım yapabilir.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre Büyükşehir belediyesince ilçe belediye bütçelerinde yapılan değişiklikler karşı 10 gün içerisinde dantıştay’a itiraz edilebilir.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre  büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ayrılma yolu ile bir belde kurulması için 20.000 nüfus olması gerekir.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre 100.000 ve üzeri nüfusa sahip büyükşehir belediyelerinde kadın ve çocuklar için konuk evi açılması zorunludur.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır.

3000+ ABONE ARASINA KATIL

Ders Notları, sorular, kariyer danışmanlığı için yapılan paylaşımları Türkiye'nin en doğru kaynağını takipte kalarak öğrenebilirsin!

Aramıza katıldığın için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.


Hakkında Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir