5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Özet Ders Notu

 • Toplam nüfusu 750.000 den fazla olan il belediyeleri büyükşehir belediyesi olur.
 • İl büyükşehir belediyeleri İlçe belediyelerini denetleyebilir. İlçe belediyelerinden talep ettiği evraklar 15 gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Tespit ettiği eksikliklerin 3 ay içerisinde giderilmesini talep edebilir. Aynı suçtan 2 kez ceza verilemez
 • Büyükşehir belediyesi her ayın 2. Haftası belirlenen günde toplanır. Toplantı süresi en fazla 5 gündür. Bütçe görüşmeleri için yapılan toplantılar en fazla 20 gündür. Yılda en fazla 3 kez toplanır. Toplantılar 3 gün önceden haber verilir.
 • Büyükşehir belediye başkanı aykırı gördüğü meclis kararlarını 7 gün içerisinde görüşülmek üzere geri gönderebilir. Karar mecliste salt çoğunlukla onaylanır. Başkan kesinleşen meclis kararını idari yargıya götürebilir.
 • Kesinleşen meclis kararları en geç 7 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine gönderilir. Gönderilemeyen kararlar yürürlüğe girmez.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre Büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçe ve il kademe belediye meclisleri tarafından alınan imar kararları 3 ay içerisinde mecliste görüşülüp onaylanmaz ise onaylanmış sayılır.
 • İhtisas Komisyonları meclis üyeleri arasından seçilir. En az 5 en fazla 9 kişiden oluşur.
 • Büyükşehir belediyelerinde imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ve ulaşım komisyonu kurulması zorunludur.
 • Meclis toplantısından sonra imar komisyonu 10 gün, diğer komisyonlar 5 gün içinde toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır.
 • Büyükşehir belediye encümeni: meclisin seçeceği 5 gizli üye ile 1 genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluşur. Toplam 11 kişidir.
 • Encümen toplantılarına başkan olmadığı durumda genel sekreter başkanlık eder.
 • Başkanın görevine Danıştay son vermeye yetkilidir.
 • Nüfusu 2 milyonu aşan illerde en fazla 10, diğer büyükşehir belediyelerinde en fazla 5 danışman görevlendirilebilir.
 • Büyükşehir belediye teşkilatında, sekreterlik, daire başkanlığı, müdürlüklerden oluşur. Birimler meclis kararıyla kaldırılabilir.
 • Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz genel sekreter vekillik eder. Genel sekreter yardımcısı atanabilir.
 • Genel sekreter başkanın teklifi üzerine içişleri bakanı tarafından atanır.
 • Büyükşehir belediyeleri görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilir.
 • Büyükşehir belediyesi kendi mülkiyet ve tasarrufundaki işletmelerde, %50 sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerde Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın işletilmesini devredebilir.
 • Büyükşehir belediyesi mücavir alanların ilçe belediyeleri arasında bölüşümünü yapabilir. Meclis kararıyla.
 • Büyükşehir belediyesi kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde 1/25000 ölçekli imar planını yapar yada yaptırır.
 • Büyükşehir belediyesi kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin %10 kadar ilçe belediyelerine yatırım yapabilir.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre Büyükşehir belediyesince ilçe belediye bütçelerinde yapılan değişiklikler karşı 10 gün içerisinde dantıştay’a itiraz edilebilir.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre  büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ayrılma yolu ile bir belde kurulması için 20.000 nüfus olması gerekir.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre 100.000 ve üzeri nüfusa sahip büyükşehir belediyelerinde kadın ve çocuklar için konuk evi açılması zorunludur.
 • Büyükşehir belediyesi kanuna göre imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir