Anayasanın hakların Korunması İle İlgili Hükümler

Hak Arama Hürriyeti (Md. 36)

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı merciileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Hak arama hürriyeti için hiç bir özel sınırlama sebebi bulunmamaktadır.

Kanuni Hakim Güvencesi (Md. 37)

Hiç kimse, kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mecii önüne çıkarılamaz.

Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar

  • Kimse, işlendiği zamana yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
  • Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezalardan daha ağır bir ceza verilemez.
  • Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur.

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Ceza sorumluluğu şahsidir. Ölüm cezası ve genel müsadere verilemez.

Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmesinden dolayı özgürlüğünden alı konulamaz.

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir