Anayasa Kamu Yararına İlişkin Hükümler

Kıyılardan Yararlanma (Md. 43)

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Toprak Mülkiyeti (Md. 44)

Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini, korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri. alır.

Tarım, Hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların Korunması (Md. 45)

Devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.

Kamulaştırma (Md. 46)

Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektiği hallerde, gerçek karşılıklarının peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Taksitle öngörülen durumlarda taksitlendirme süresi 5 yılı geçemez.

Küçük çiftçiye mülkiyetinde olanların bedelleri peşin olarak ödenir.

Taksitlerde, kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir