İskan Kanunu Özet Ders Notu

  • Tarımsal İskan : Tarım arazisi ve tarım için gereken araçi gereç, irat hayvanın bir veya bir kaçının verilmesiyle yapılan iskandır.
  • Tarım dışı iskan: Bir aileye projesinde ön gürlen miktarda arsa, konut, araç ve gereçlerin bir veya bir kaçının verilmesiyle yapılan iskandır.
  • Göçebe:Yerleşik tarımsal faaliyet dışında kalmış, sabit ve daimi bir konuta balı kalmadan geçimlerini göçer hayvancılıkla sağlayan Türk vatandaşlarıdır.
 • Göçmen : Türk soyundan gelen, türk kültürüne bağlı olup yerleşmek amacıyla tek başına  veya toplu olarak yurda gelip kabul olunanlardır.
 • Serbest Göçmen:  Devlet eliyle iskan edilmelerini istememk şartıyla yurda gelirler.
 • İskanlı Göçmen: Özel kanunla yurt dışından getirilirler ve devlet eliyle iskan edilirler.
 • Münferit Göçmen : Yurdumuza aile olarak gelen ve devlet eliyle iskan edilmeyen göçmenlerdir. Veya 2. Dereceden akrabalardan referans bulunması gerekmektedir. Devlet eliyle iskan edilmezler.
 • Toplu Göçmen: İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre yurdumuza gelen toplu ailelerdir. Devlet eliyle iskan edilmez.
 • Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığının tayin ve tespiti ilgili bakanlıkların görüşü alınarak dışişleri bakanlığının teklifi üzerine bakanlar kurulu, serbest göçemen olarak kabulü içişleri bakanlığınca karar verilir.
 • Göçmen belgesi geçici kimlik belgesi olarak kullanılmakta olup 2 yıl geçerlidir.
 • Göçmenler gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra Bakanlar kurulu kararıyla vatandaşlığa kabul edilir.
 • Tarımsal iskan projesinde öngörülen yıllık işletme ve donatım kredilerini tarım arazilerinin devrinden sonraki 2 yıl içinde istenmeyen ailelere bu krediler kullandırılmamaktadır.
 • İskanlı göçmenlerde göç edenlerin 2 yıl içinde iskanını istemeyenler yada rededenler devlet eliyle iskan edilmezler.
 • Göçebelerin iskanında göçebeler bakanlıkça uygun görülecek yerlerde iskan edilirler. Ancak iskan tarihi duyurusundan bitiminden itibaren 180 gün içinde müracaat etmeyenler aileler iskan edilmez.
 • Yapılan iskan planlama etütlerinin başladığı takvim yılı başlangıcından en az üç yıl önce kamulaştırma sahasına yerleşmiş olup taşınmaz malı olmayan aileler talep ettikleri takdirde bakanlıkça gösterilecek yerde iskan edilirler.
 • Üst kısımda yer alan konuya göre iskan edilecek ailelerin yazılı başvurusu üzerine bakanlıkça (ilgili valiliğin telifi üzerine içişlerinin olumlu görüşü ile) kendi köy hudutları içinde gösterilecek bir yerde de iskan edilebilir.
 • Bakanlığın gösterdiği yerlerde iskan edilmeyi istemeyenlerin hak sahiplik durumu mahalli iskan komisyonlarınca iptal edilir.
 • İskanda aile kabul edilecekler:
  • Karı koca,
  • evlenmemiş çocuklar, ana ve baba ile veya bunlardan sağ olanı ile birlikte
  • evli çocuklar, evli torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar başlı başına
  • anasız ve babasız kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle
 • Merkezi iskan komisyonu: Bu komisyon göçebelerin , göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların ve milli güvenlik nedeniyle iskan edilecek ailelerin işlere bakarlar. Ekipman , yer, diploması
 • Mahalli iskan komisyonu: Gerektiğinde ihtiyaç duyulacak konularda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşların görevlilerinden oluşan komisyondur.
 • İskan kanuna göre iskan edileceklerde ve taşınmaz mal tahsisinde mahalli iskan komisyonu ilgilenir.
 • Taşınmaz malların temlikine vali ve kaymakam yetkilidir.
 • Tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ve arsalar
  • Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler.
  • Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerine tahsis olunmamış ve kullanılmayan arazi ve arsalar.
  • Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı olan ve tahsis amacı değiştirilmek suretiyle
  • Hazineden bedelsiz olarak belediyelere devredilmiş ve maksada tahsis edilmemiş olup 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu amaçları dışında kalan yerler.
  • İşlenmeye elverişli olmayan tuzlu, alkali, taşlık ve benzeri topraklardan Devletçe ıslah suretiyle elde edilen araziler.
  • Bakanlık tarafından gerçek ve tüzel kişilerden satın alınacak veya kamulaştırılacak arsa ve araziler.
  • Köy tüzel kişiliğine ait arazi ve arsalar.
 • Temlik tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra malın kendisine ait olduğunu idda edenler tarafından el koyma tarihindeki rayiç bedel üzerinden dava açabileceklerdir.
 • Yatırılan kamulaştırma bedeli, toplam borç tutarından fazla ise, fazlası ilgilisine iade edilir.Belirlenen borç miktarı iskan edilen aile adına yatırılan kamulaştırma bedellerinden fazla ise, kalan borç tutarı için, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri dahilinde borçlandırma işlemi yapılır. Bu madde hükümlerine göre iskan edilenlere verilen taşınmazların borçlandırma bedelleri, borçlandırmayı takip eden altmışıncı ayda ilk taksiti alınmak üzere on beş yılda ve on beş eşit taksitle faizsiz olarak tahsil olunur.
 • Canlı ve cansız donatım kredilerinin kullandırılabilmesi için iskan tarihinden itibaren iki yıl içerisinde müracaat edilmesi şarttır.Bu kredilerin vadesi en çok altı yıldır.Bu kredilerin vadesi en çok altı yıldır.
 • Yıllık işletme kredisi vadesi bir yıl olup, üretim girdilerini karşılamak üzere açılır ve yıllık faizi yüzde ikidir.
 • İnşaatını plan, projesine, fen ve sanat kurallarına ve imar mevzuatına uygun yapmayanların inşaatı ve kredisi durdurulur ve inşaatı düzeltmesi için otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda inşaatın düzeltilmemesi halinde, kredileri kesilir ve kullanmış oldukları kredi tutarları da kanuni faizi ile birlikte muaccel olur. Ayrıca, bu durumdaki inşaatlar için imar mevzuatına göre işlem yapılır. Krediyi kullananlar 24 ay içerisinde inşaatı tamamlamak zorundadır.
 • Yöresel mimarî yapıların geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça kabul edilecek projelerin uygulanması koşuluyla açılan tarımsal işletme binası kredisi veya konut kredisi yıllık yüzde bir faizli olup son kredi diliminin ödenmesini, altıncı fıkra uygulamalarında ise konut teslimini takip eden 24. ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit hâlinde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunur.
 • Bu kanun uyarınca verilen taşınmaz mallar temlik tarihinden itibaren 10 yıl boyunca hiçbir suretle satılamaz bağışlanamaz, haciz olunamaz.
 • İskan talebinde bulunanlar için ilan süresi bitiminden en geç 90 gün içinde , göçebeler için ise 180 gün içinde bağlı bulunduğu kaymakamlık yada valiliğe müracaat etmelidir.
 • Parsel büyüklüğü tarım ile uğraşan aileler için tüm ihityaçlarını karşılayacak şekilde 2000 m2 den fazla olamaz.
 • Kura sonrasında arsalarını değiştirmek isteyenler 7 gün içinde değiştirebilir.
 • Bir şahsa aynı amaçla birden fazla farklı amaçla 2 den fazla arsa satılamaz.
 • Merkezi yerleşimi geliştirmek amacıyla toplulaştırma ve kanun kapsamında yapılacak köyk gelişme alanı uygulamalarında otuz ve daha fazla sayıda ailenin talebi üzerine konut, tarım işletmesi ve buna benzer tesisler devlet eliyle kurulup köylü borçlandırılabilir.
 • Kıymet takdir komisyonu 3 kişiden oluşur.
 • İskan kanuna göre canlı ve cansız donatım kredisi faiz oranı %4’tür.
 • İskan yardımı istememeleri şartıyla serbest göçmen olarak kabul etmeye içişleri bakanlığı yetkilidir.
 • Göçmen olarak kabul edilecekler bakımından Türk Soyundan ve Türk kültürüne balılığının kabulüne bakanlar kurulu karar verir.

İskan edilenlere taşınmaz vermeye çevre şehircilik bakanlığı yetkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir