Ana Sayfa / Anayasa ve İdare Hukuku / Kat Mülkiyeti Kanunu Özet

Kat Mülkiyeti Kanunu Özet

 • Mülkiyet hakkı her hangi bir şeyin üzerinde mutlak egemenlik kurmaktır.
 • İrtifak hakkı mülkiyet hakkı sınırlayıcı başkası lehine kullanma yararlanma hakkıdır.
 • Arsa payları bağımsız bölüm payları ile orantılı yapılmadıysa malikler mahkemeye düzeltilmesi için başvurabilir.
 • Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması durumunda öteki paydaşların öncelikle satın alma hakkını kullanabilirler.
 • Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması halinde öteki paydaşlar öncelikle satın alma hakkını kullanabilirler.
 • Kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar medeni kanundaki hükümlerle çözülür.
 • Bir veya birkaç bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyeti kurulmaz.
 • Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı Tapu sicil tüzüğüne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Bundan ayrı birde kat mülkiyeti zabıt defterince tescil olunur.
 • Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçde ikisi fiilen kullanılmaya başlamışsa kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.
 • Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 4/5 yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat onarım ve tesisler, değişik renkte dış cephe boya vs. yaptıramaz. (Acil ve riskli durumlar hariç)
 • Ortak giderleri ödemekten kullanmıyorum diye kimse kaçamaz. Ödemeyip geciktiği her günler için aylık %5 faiz uygulanır.
 • Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümlerde hastane,, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz.
 • Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen bu ihtar tarihinden başlayarak 2 ay içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hakim, onun arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında öteki paydaşlara arsa payları oranında devrine karar verir.
 • Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.
 • Kat malikleri kurulu yılda en az bir defa toplanır. Toplu yapılarda kurullar en geç 2 yılda bir defa olmak üzere toplanmalıdır.
 • Toplantıda karar salt çoğunlukla alınır. Her malik tek oy hakkına sahiptir. Bir kişi birden çok malikin sahibi olması durumunda sahip olacağı oy sayısı tüm oy sayısının 1/3 den fazla olamaz.
 • Bir kişi oy sayısının %5 den fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edemez. Ancak 40 ve daha az sayıdaki kat mülk. Tabi taşınmazlarda bir kişi en fazla 2 kişinin yerine vekalet edebilir.
 • Her malik karar tarihinden başlayarak 1 ay içinde, toplantıya katılmayan malikler alınan kararın beyanında itibaren 1 ay ve her halde karar tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sulh mahkemesine başvurabilir.
 • Ana gayrimenkulde 8 ve daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici atanması zorunludur.
 • Yönetimin hesaplarının denetlenmesi her üç ayda bir olur.
 • Site içerisinde yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.
 • Çok masraflı ve lüks yenilikler bütün maliklerin katılması zorunlu değildir.
 • Ana yapının bağımsız bölümlerinden birinin tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde yaptırmazsa diğer kat malikleri veya malikler o bölüme ait arsa payının değeri karşılığında kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir