Kat Mülkiyeti Kanunu Özet

 • Mülkiyet hakkı her hangi bir şeyin üzerinde mutlak egemenlik kurmaktır.
 • İrtifak hakkı mülkiyet hakkı sınırlayıcı başkası lehine kullanma yararlanma hakkıdır.
 • Arsa payları bağımsız bölüm payları ile orantılı yapılmadıysa malikler mahkemeye düzeltilmesi için başvurabilir.
 • Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması durumunda öteki paydaşların öncelikle satın alma hakkını kullanabilirler.
 • Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması halinde öteki paydaşlar öncelikle satın alma hakkını kullanabilirler.
 • Kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar medeni kanundaki hükümlerle çözülür.
 • Bir veya birkaç bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyeti kurulmaz.
 • Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı Tapu sicil tüzüğüne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Bundan ayrı birde kat mülkiyeti zabıt defterince tescil olunur.
 • Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçde ikisi fiilen kullanılmaya başlamışsa kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.
 • Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 4/5 yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat onarım ve tesisler, değişik renkte dış cephe boya vs. yaptıramaz. (Acil ve riskli durumlar hariç)
 • Ortak giderleri ödemekten kullanmıyorum diye kimse kaçamaz. Ödemeyip geciktiği her günler için aylık %5 faiz uygulanır.
 • Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümlerde hastane,, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz.
 • Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen bu ihtar tarihinden başlayarak 2 ay içinde yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hakim, onun arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri karşılığında öteki paydaşlara arsa payları oranında devrine karar verir.
 • Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.
 • Kat malikleri kurulu yılda en az bir defa toplanır. Toplu yapılarda kurullar en geç 2 yılda bir defa olmak üzere toplanmalıdır.
 • Toplantıda karar salt çoğunlukla alınır. Her malik tek oy hakkına sahiptir. Bir kişi birden çok malikin sahibi olması durumunda sahip olacağı oy sayısı tüm oy sayısının 1/3 den fazla olamaz.
 • Bir kişi oy sayısının %5 den fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edemez. Ancak 40 ve daha az sayıdaki kat mülk. Tabi taşınmazlarda bir kişi en fazla 2 kişinin yerine vekalet edebilir.
 • Her malik karar tarihinden başlayarak 1 ay içinde, toplantıya katılmayan malikler alınan kararın beyanında itibaren 1 ay ve her halde karar tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sulh mahkemesine başvurabilir.
 • Ana gayrimenkulde 8 ve daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici atanması zorunludur.
 • Yönetimin hesaplarının denetlenmesi her üç ayda bir olur.
 • Site içerisinde yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.
 • Çok masraflı ve lüks yenilikler bütün maliklerin katılması zorunlu değildir.
 • Ana yapının bağımsız bölümlerinden birinin tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde yaptırmazsa diğer kat malikleri veya malikler o bölüme ait arsa payının değeri karşılığında kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

3000+ ABONE ARASINA KATIL

Ders Notları, sorular, kariyer danışmanlığı için yapılan paylaşımları Türkiye'nin en doğru kaynağını takipte kalarak öğrenebilirsin!

Aramıza katıldığın için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.


Hakkında Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir