Siyasi Partiler Nasıl Kapatılır?

Bir siyasi partinin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi’nce kesin olarak karara bağlanır.

Davanın açılması;

 • Resen
 • Bakanlar Kurunun kararı üzerine Adalet Bakanı istemiyle
 • Bir siyasi partinin genel başkanının istemi üzerine olur.

Bir siyasi partinin Genel Başkanının istemiyle dava açılmasının şartları şu şekildedir;

 • Bu partinin son milletvekili genel seçimlerine katılmış olması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması
 • Partinin merkez karar ve yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bulunması
 • İstemin parti adına parti genel başkanı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir.

Siyasi Parti Kapatma Sebepleri

 • Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine , sınıf veya zümre diktatörlüğünü savunmayı ve yerleşmeyi amaçlayamaz, suç işlemeyi teşvik edemez.
 • Bir siyasi partinin anayasaya aykırı bir düşünceyi; üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği, partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya TBMM’deki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği veya bu fiillerin doğrudan doğruya anılan parti organlarınca işlenmesi durumunda kapatma kararı alınabilir.

Kapatma konusu parti kısmen ya da tamamen devlet yardımından yoksun bırakılabilir.

Kapatma, kısmen ya da tamamen devlet yardımından yoksun bırakma kararının alınması için toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu gerekir.

Siyasi partinin kapanmasına sebep olan kişiler 5 yıl süreyle başka bir partinin;

 • Kurucusu
 • Üyesi
 • Yöneticisi
 • Denetçisi olamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir