Yasama Nedir?

Anayasa’nın 7. maddesine göre “yasama yetkisi” Türk milleti adına TBMM’ye verilmiştir. Bu yetki devredilemez.

Yasama organı meclistir. Yasama fonksiyonu meclis tarafından yapılan bütün işlemlerdir.

Yasama fonksiyonu; genel, soyut, kişilik dışı, herkes uygulanabilir, bir defa uygulanmakla tükenmeyen, sürekli ve objektif kurallar koyan işlemler yapmaktır.

Yasama Fonksiyonu İlkeleri

Genellik, aslilik, ve devredilmezlik olarak üç ilke bulunmaktadır. Bunlar;

Yasama Yetkisinin Genelliği

  • Meclis her konuda kanun yapabilir.
  • Anayasaya aykırı olmamak şartıyla her kanunu düzenleyebilir.
  • Yasama yetkisi Anayasal sınırlar içerisinde kalmak zorundadır.

Cumhurbaşkanlığı karinesi istisna olarak yasama organı değil yürütme organına bırakılmıştır.

Yasama organı, yürütme ya da yargı organın yerine geçip işlem yapamaz. Örneğin, vali atayamaz, görülmekte olan bir davada sorgulama yapamaz.

Yasama Fonksiyonunun Asilliği

Yasama organı, bir konuyu ilk elden, özerk ve serbest olarak düzenleyebilir. Yürütme yargı organlarından her hangi biri yasama organının düzenleme yapmasının ardından görevlerini yaparlar.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi aslilik ilkesinin de istisnasıdır. Çünkü Cumhurbaşkanun yürütme organında yer almaktadır.

Yasama Fonksiyonunun Devredilmezliği

Yasama yetkisi TBMM’ye aittir ve bu yetki devredilemez. Kanunla düzenlenmesi gereken işlemler ancak TBMM’nin düzenlemesiyle değiştirilir. Kısaca, Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı, Yargı organları kanunla düzenlenmesi gereken alanlarda işlem yapamazlar.

Olağan dönem KHK(Kanun Hükmünde Kararname) devredilmezliğin istisnasıdır.

KHK, kanunla aynı güçtedir. Yürürlükteki kanunları değiştirebilir veya kaldırabilir. Bakanlar kurulu tarafından çıkarılır. Olağan dönem KHK’lar için meclisin KHK yapma yetkisi vermesi gerekir.

Olağanüstü dönem KHK’lar ise dayanağını bizzat anayasadan almaktadır. Meclisin yetki vermesine ihtiyaç duyulmaz. Bu tür KHK’lar yetki devri söz konusu değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir