Ana Sayfa / AÖF / Genel İşletme Ara Dönem Çıkmış Sorular

Genel İşletme Ara Dönem Çıkmış Sorular

Son 5 yılın AÖF Genel İşletme dersi ara dönem – vize sınavı çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

Genel İşletme Dersi 2017 – 2018 Yılı Dönem Sonu Sınavı

1. İşletmenin siyasal, yasal, ekonomik, sosyo kültürel, teknoloji ve doğal çevre faktörlerini etkileme potansiyeli olan ve dolayısı ile tüm çevresini bir anlamda kapsayabilen genel çevre bileşenine ne ad verilir?

A) Küresel çevre
B) Ulusal çevre
C) Uluslararası çevre
D) Soyal çevre
E) Siyasal çevre

Cevap A

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?

A) Girişimcilik
B) Üretim
C) Doğal kaynaklar
D) Sermaye
E) Emek

Cevap B

3. Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal veya hizmet yerine başka bir işletmenin sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih etmesi durumunda katlanması gereken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplam maliyet
B) Üretim maliyeti
C) Ürün maliyeti
D) Değişim maliyeti
E) İade maliyeti

Cevap D

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarından biri değildir?

A) Kar
B) Ekonomik sürdürülebilirlik
C) Yasal sürdürülebilirlik
D) Sosyal sürdürülebilirlik
E) Çevresel sürdürülebilirlik

Cevap C

5. Bireylere gelişme çağında aileleri tarafından aktarılan, bireylerin kişiliklerinin ayrılmaz parçası olan ve değişimi çok zor, hatta mümkün olmayan değerlere ne ad verilir?

A) Teknolojik değerler
B) Temel değerler
C) İkincil değerler
D) Finansal değerler
E) Doğal değerler

Cevap B

6. Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?

A) Sermayenin verimliliği
B) Enerji verimliliği
C) Emek verimliliği
D) İşgücü verimliliği
E) Hammadde verimliliği

Cevap A

7. İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşletmenin ekonomik varlığını geliştirerek ve büyüterek sürdürmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.
B) Üretim faktörlerini girdi olarak kullanarak mümkün olan en fazla çıktıyı, yani ürün ve hizmeti üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.
C) İşletmenin içinde ve dışında var olan, işletmeyle ilgili sosyal unsurların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.
D) Sermaye ve girişimci üretim faktörlerinin yetersiz olduğu koşullarda halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için üretim yapmaya girişmektir.
E) Rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla yaratıcı, yenilikçi ve inovatif ürünler üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

Cevap C

8. İşletmelerin kendini görmek istediği konum ya da işletmeler için faaliyetlerine yön veren bir kutup yıldızı olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temel yetenekler
B) Örgüt kültürü
C) Fonksiyon
D) Çevresel belirsizlik
E) Vizyon

Cevap E

9. Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunun gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisinin konusudur?

A) Sosyo kültürel çevre
B) Ekonomik çevre
C) Siyasal-yasal çevre
D) Doğal çevre
E) Teknoloji çevresi

Cevap A

10. Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yönetimleri merkezci, bağımsız ve yalın olan işletmelerdir.
B) Sahiplikleri devlet işletmeleri, belediyeler ya da özel idarelere ait olan işletmelerdir.
C) Maddi olmayan, soyut ve stok edilemeyen insan ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapan işletmelerdir.
D) Gözle görülebilen, somut ve maddi ürünleri üreterek insan ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerdir.
E) Faaliyetlerini kurulduğu ülke dışında başka ülkelerde de yürüten işletmelerdir.

Cevap C

11. Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Bireyin ahlaki gelişim seviyesi
B) Bireysel özellikler
C) Yapısal değişkenler
D) Yönetsel kararlar
E) Örgüt kültürü

Cevap D

12. Aynı işi yapan kadın ve erkeklere farklı ücret verilmemesi gerekliliği, adalet kuramı yaklaşımlarından hangisine örnektir?

A) Sözleşme adaleti
B) Dağıtım adaleti
C) Etkileşimsel adalet
D) Prosedürel adalet
E) İşlemsel adalet

Cevap B

13. Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan ya da üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgeye ne ad verilir?

A) Yönetsel kararlar
B) Takım ruhu
C) Disiplin kuralları
D) Değerler
E) Etik kurallar

Cevap E

14. Bireyselcilik olarak da anılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haklar yaklaşımı
B) Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı
C) Faydacılık yaklaşımı
D) Adalet kuramı yaklaşımı
E) İnovasyon

Cevap A

15. İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yaparak, hem rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerine, hem de pazardaki etkililiklerini artırmalarına yönelik yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çapraz birleşme
B) Pazara nüfus etme
C) Pazar farklılaştırması
D) Ürün farklılaştırması
E) Dikey birleşme

Cevap D

16. Karar vericiden beklenen her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesini savunan etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağıtım adaleti yaklaşımı
B) Haklar yaklaşımı
C) Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı
D) Etkileşimsel adalet yaklaşımı
E) Faydacılık yaklaşımı

Cevap E

17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin küçülmeye karar verme nedenlerinden biri değildir?

A) İşletmedeki maliyetleri düşürmek
B) Rakiplerin yaptıklarına daha kısa sürede cevap verebilmek
C) İşletmenin iç ve dış çevresinde yaşanan iletişimle ilgili sorunları azaltabilmek
D) İşletmedeki karar sürecini hızlandırmak
E) Tedarikçi odaklı bir işletme olabilmek

Cevap E

18. Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine bir örnektir?

A) Dikey birleşme
B) Yatay birleşme
C) Çapraz birleşme
D) Dikey büyüme
E) Yatay birleşme

Cevap C

19. İki veya daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını yitirerek sermaye ve yönetimlerini birleştirmelerine ne ad verilir?

A) Kartel
B) Tröst
C) Konsern
D) Franchising
E) Centilmenlik antlaşması

Cevap B

20. Proje kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki veya daha fazla işletmenin tek işletme haline gelmesi durumudur
B) Belirli bir işin hangi adımlar ve aşamaları izleyrek yapılabileceğini tanımlayan standart bir faaliyet rehberidir
C) İşletmeye kar sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcamadır
D) Önceden belirlenmiş bir süre içinde ve yapılması gereken işlerin nasıl ve hangi bütçe içinde yapılacağını gösteren bir plan türüdür
E) Kurulmak istenen işletmenin üreteceği malın maliyeti, satış fiyatı, müşteri beklentileri, kurulacağı yer ile ilgili araştırmalardır

Cevap D

Genel İşletme Dersi 2016 – 2017 Yılı Ara Dönem Sınavı

1. İşletmenin sunduğu ürünün yerini alabilecek, işletmenin sunduğu ürüne benzemeyen mal veya hizmete ne ad verilir?

A) Yenilikçi ürün
B) Değişim ürünü
C) Teknolojik ürün
D) Ek ürün
E) İkame ürün

Cevap E

2. İşletmeleri ürün üreten işletmeler, hizmet üreten işletmeleri ve ticaret işletmeleri olarak üç türe ayıran bir sınıflandırma aşağıdaki ölçütlerin hangisine göre yapılmıştır?

A) Sermaye mülkiyeti bakımından
B) Büyüklüklerine göre
C) Hukuki yapıları bakımından
D) Yaptıkları işe göre
E) Yönetim türlerine göre

Cevap D

3. İşletmelerin doğal çevrede meydana gelebilecek beklenmedik gelişmelerle başa çıkabilmek için tutmaları gerekn yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Politikalar
B) Acil durum planları
C) Prosedürler
D) Stratejik planlar
E) Kurallar

Cevap B

4. Çalışanların yüksek ücret, iş ve sosyal güvence, eğitim yanında diğer sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanması aşağıdaki sürdürülebilirlik türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A) Çevresel sürdürülebilirlik
B) Küresel sürdürülebilirlik
C) Teknik sürdürülebilirlik
D) Ekonomik sürdürülebilirlik
E) Sosyal sürdürülebilirlik

Cevap E

5. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
B) Güvenlik ihtiyacı
C) Fizyolojik ihtiyaçlar
D) Ait olma ihtiyacı
E) Saygı ihtiyacı

Cevap C

6. Örgüt yapısı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşletme amaçlarının hiyerarşik düzenini ortaya koyar
B) İşletme içi izlenmesi gereken iletişim kanallarını belirler
C) İşletme içi yetki dağılımını gösterir
D) İşletme içinde paylaşılan değer ve normlardır
E) Örgüt şemaları aracılığıyla görselleştirlir

Cevap D

7. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran aktörler arasında yer alan kurumlardan biri değildir?

A) Uluslararası Standartlar Örgütü
B) Uluslararası Para Fonu
C) Dünya Ticaret Örgütü
D) Birleşmiş Milletler
E) Uluslararası Kızılay

Cevap A

8. I. Doğal kaynaklar
II. Sermaye
III. Emek
IV. İhtiyaç

Girişimci yukarıdaki üretim faktörlerinden hangilerini biraraya getirerek üretim yapılmasını sağlar?

A) I ve II
B) I, II, III
C) I, II, IV
D) II, III, IV
E) I,II, III, IV

Cevap B

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonları arasında yer alır?

A) Doğal kaynaklar
B) Etik kodlar
C) Mal ve hizmetler
D) Verimlilik
E) Üretim

Cevap E

10. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresi içinde yer alan bileşenlerden biridir?

A) Devlet
B) Hukuk
C) Ekonomik konjonktür
D) Misyon
E) İşgücü piyasası

Cevap D

11. Petrol üretim tesislerinin petrol kuyularına yakın yerlerde kurulması, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamına girer?

A) Hammaddeye yakınlık
B) Enerji kaynağına yakınlık
C) İşgücüne yakınlık
D) İklim ve çalışma şartları
E) Pazara yakınlık

Cevap A

12. Etik karar alma sırasında sayısal bir yöntem elde etme ve kullanma kaygısı taşıyan etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağıtım adaleti yaklaşımı
B) Faydacılık yaklaşımı
C) Etkileşimsel adalet yaklaşımı
D) Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı
E) Haklar yaklaşımı

Cevap B

13. Bİr işletmenin kuruluş işlemleri sırasında aşağıdaki bakanlıkların hangisinden izin alması gerekir?

A) Maliye bakanlığı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
D) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
E) Ekonomi Bakanlığı

Cevap C

14. Bİr işletme projesinin yürütülmesi sırasında yatırım kararı ile ilgili olarak yapılması gereken son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme üretimi
B) Kuruluş dosyası hazırlanması
C) Fizibilite araştırması
D) Kuruluş yeri seçimi
E) Karar alınması

Cevap A

15. Prosedürel adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İnsanlara eğer toplum için fayda sağlayacaksa farklı şekilde davranılabilir
B) Örgüt içindeki bireylerin birbirlerine karşı davranışlarında algılanan dürüstlük düzeyi davranışların belirleyicisidir
C) Farklı algılar farklı kararlar üretebilir
D) Çoğunluğun en iyi faydası için olana ulaşmak; temel amaçtır
E) Kuralların adil bir şekilde uygulanması gerekir. Kurallar açık bir şekilde ortaya konmalı, tarafsız ve tutarlı bir şekilde yürürlüğü sağlanmalıdır

Cevap E

16. Bir işletmenin küçülme kararı sürecinde yerine getirmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üst yönetimin hangi işletmeleri yönetmeye devam edeceğine karar verilmesi
B) hangi bölümlerin işletmenin devamlılığı için elzem olduğuna karar verilmesi
C) Küçülmeye gerçekten ihtiyacı olup olmadığına karar verilmesi
D) Giderleri azaltma yöntemlerinin incelenerek bir kaçı üzerinde odaklanılması
E) Faaliyet özerkliğine ve kendine özgü gelir ve giderlere sahip olan daha küçük ölçekli işletmelere ayrıştırılması

Cevap C

17. Bir işletme meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan veya üyelerinden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgeler yayınlıyorsa, bu işletme etik davranışların kurum içinde yaygınlaştırılması için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaktadır?

A)Etik kodlar
B) Risk analizi ve yönetimi
C) Etik eğitimi
D) Paydaşlara danışma
E) Raporlama

Cevap A

18. Etik kusur kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karar almada, farklı perspektiflerin farklı kararlara yol açması durumudur
B) Hem bir seçimin hem de davranış alternatifinin potansiyel zararlı etik sonuçları nedeniyle istenmediği durumlardır
C) Çoğunluğun iyiliğini üreten kararın, azınlıktaki grup için hatalı olma durumudur
D) Bireyin aldığı kararın, ahlaki açıdan yanlış, yasa dışı veya etik dışı olması durumudur
E) özgür seçim alanında bir itaat kurumunun bulunmayıp kişinin sadece kendi kendisini sınırlayabildiği durumdur

Cevap D

19. İşletmelerin doğal çevre ile oan etkileşimlerini yönetmede, en iyi uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösterici olan standart aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 18000
B) ISO 14000
C) UN Global Compact
D) ISO 9001
E) ISO 27000

Cevap B

20. Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine örnektir?

A) Yatay birleşme
B) Dikey birleşme
C) Çapraz birleşme
D) Dikey birleşme
E) Yatay büyüme

Cevap C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir