Ana Sayfa / AÖF / Genel İşletme Çıkmış Sorular (3 Ders)

Genel İşletme Çıkmış Sorular (3 Ders)

Son 5 yılın AÖF Genel İşletme dersi 3 ders sınavı çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

1. Bireylere gelişme çağlarında aileleri tarafından aktarılan, bireylerin kişiliklerinin ayrılmaz parçası olan ve değişimi çok zor, hatta mümkün olmayan değerlere ne ad verilir?

A) Teknolojik değerler
B) Temel değerler
C) İkincil değerler
D) Finansal değerler
E) Doğal değerler

Cevap B

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?

A) Sermaye
B) Emek
C) Üretim
D) Doğal kaynaklar
E) Girişimcilik

Cevap C

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresi içinde yer alan bileşenlerden biridir?

A) Ekonomik konjonktür
B) İşgücü piyasası
C) Devlet
D) Hukuk
E) Misyon

Cevap E

4. Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?

A) Sermayenin verimliliği
B) Emek verimliliği
C) Hammadde verimliliği
D) Enerji verimliliği
E) İşgücü verimliliği

Cevap A

5. Bir işletmenin yasal engel olmasa bile toplum ve paydaşlarının beklentilerine uygun, doğru faaliyetlerine işaret eden sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yasal sorumluluk
B) Ekonomik sorumluluk
C) Etik sorumluluk
D) Hayırseverlik sorumluluğu
E) Gönüllülük sorumluluğu

Cevap C

6. Petrol üretim tesislerin petrol kuyularına yakın yerlerde kurulması, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamına girer?

A) Pazara yakınlık
B) Hammaddeye yakınlık
C) Enerji kaynağına yakınlık
D) İklim ve çalışma şartları
E) İşgücüne yakınlık

Cevap B

7. Karar vericiden beklenen, her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesini savunan etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haklar yaklaşımı
B) Dağıtım adaleti Yaklaşımı
C) Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Kuramı
D) Faydacılık Yaklaşımı
E) Etkileşimsel Adalet Yaklaşımı

Cevap D

8. İşletmenin kendi pazarı içinde nüfuz ve etkililiğini artırarak genişlediği, fabrika sayısını artırarak, yeni şubelerini farklı yerlere açarak gerçekleştirdiği büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşme
B) Dikey büyüme
C) İç büyüme
D) Dış büyüme
E) Yatay büyüme

Cevap E

9. Bireylerin aldığı kararların ahlaki açıdan yanlış, yasa dışı veya etik dışı olması durumuna ne ad verilir?

A) Ahlak
B) Bireysel standart
C) özgür seçim
D) Etik unsur
E) Yaptırım gücü

Cevap D

10. Bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir?

A) Araştırmacı
B) Tedarikçi
C) Girişimci
D) Yönetici
E) Çalışan

Cevap C

11. Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?

A) Komuta zinciri
B) Komuta birliği
C) Bölümlendirme
D) Yetki devri
E) Kontrol alanı

Cevap B

12. Ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?

A) Dağıtım kanalı
B) Fiyatlama
C) Pazarlama iletişimi
D) Satış
E) Üretim

Cevap A

13. Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesi şeklinde ifade edilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon
B) Yöneltme
C) Kontrol
D) Örgütleme
E) Planlama

Cevap E

14. Dağıtım kanalında bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

A) Kişisel satış
B) Dolaylı dağıtım
C) Sıfır aşamalı dağıtım
D) Aracısızlaştırma
E) Doğrudan pazarlama

Cevap D

15. Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık plan türlerinden biridir?

A) Faaliyet rehberi
B) Proje
C) Kural
D) Prosedür
E) Politika

Cevap B

16. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösterir?

A) Kaldıraç oranı
B) Cari oran
C) Asit-test oranı
D) Satışların karlılığı oranı
E) Likidite oranı

Cevap A

17. Mobilya elektronik eşya veya giyim eşyaları gibi ürünler, aşağıdaki ürün türlerinden hangisinin kapsamına girer?

A) Hammaddeler
B) Aranmayan ürünler
C) Yatırım ürünleri
D) Beğenmeli ürünler
E) Kolayda ürünler

Cevap D

18. İşletmelerin adil ücret belirleyebilmek için yaptıkları çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş gereklerinin belirlenmesi
B) Personel yetkinliği
C) İnsan kaynakları planlaması
D) İş tanımı
E) İş değerlemesi

Cevap E

19. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının fonksiyonlarından biri değildir?

A) İşe alma
B) Eğitim ve geliştirme
C) İşletmeye kredi temin etme
D) Kariyer yönetimi
E) Performans yönetimi

Cevap C

20. İşletmenin belirli bir tarih itibariyle sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği finansal durum tablosuna ne ad verilir?

A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Nakit akım tablosu
D) Öz kaynaklarda değişim tablosu
E) Likidite tablosu

Cevap A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir