Ana Sayfa / AÖF / Genel İşletme Dönem Sonu Çıkmış Sorular

Genel İşletme Dönem Sonu Çıkmış Sorular

Son 5 yılın AÖF Genel İşletme dersi dönem sonu – final sınavı çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

Genel İşletme Dersi 2017 – 2018 Yılı Dönem Sonu Sınavı

1. Çevresiyle ve birbiriyle ilişkili alt bileşenlerden oluşan bütüncül yapıya ne ad verilir?

A) Sistem
B) Bilgi
C) Üretim
D) Girdi
E) Çıktı

Cevap A

2. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin ya da hiyerarşinin en alt basamağında ye ralan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenlik ihtiyacı
B) Saygı ihtiyacı
C) Ait olma ihtiyacı
D) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
E) Fizyolojik ihtiyaçlar

Cevap E

3. Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusundaki yaklaşımlardan biri değildir?

A) Haklar yaklaşımı
B) Faydacılık yaklaşımı
C) Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Kuramı
D) Adalet Kuramı yaklaşımı
E) İnovasyon yaklaşımı

Cevap E

4. Bir işletme program, bütçe ve proje kullanarak planlama yapıyor ise, bu işletme aşağıdaki planlardan hangisini kullanmaya ağırlık veriyordur?

A) uzun vadeli planlar
B) Stratejik planlar
C) Tek kullanımlık planları
D) Kısa vadeli planları
E) Sürekli kullanılan planları

Cevap C

5. Ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu siteme ne ad verilir?

A) Dağıtım kanalı
B) Fiyatlama
C) pazarlama iletişimi
D) Satış
E) Üretim

Cevap A

6. Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir ürünü otomasyona dayalı olarak en kısa sürede üretebilmektir.
B) Çalışanların çalışma tempolarıyla iş akış hızını uyumlu hale getirmektir.
C) Standartlaşmış ürünleri kesintisiz olarak üretmektir.
D) En az maliyetle tüketici değerini en üste çıkarmaktır.
E) Belirli bir ürünü büyük miktarlarda üreterek verimliliği en üste çıkarmaktır.

Cevap D

7. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden biri değildir?

A) Esneklik
B) Karlılık
C) Kapasite
D) Etkinlik
E) Verimlilik

Cevap B

8. Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmak üzere yönlendiren ve yöneten kişidir
B) Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteği olan kişidir
C) Pozisyon boşluğu olduğunda pozisyonu doldurmak amacıyla aday bulan, seçimini yapan ve oryantasyonunu gerçekleştiren kişidir
D) İşletmede gerçekleşen finansal nitelikteki olayları ölçerek kayda alan ve yorumlanmak üzere yöneticilere ileten kişidir
E) Bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişidir

Cevap E

9. Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?

A) Yetki devri
B) Yetki
C) Kontrol alanı
D) Komuta birliği
E) Komuta zinciri

Cevap D

10. Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesi şeklinde ifade edilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örgütlenme
B) Koordinasyon
C) Planlama
D) Kontrol
E) Yöneltme

Cevap C

11. Tüketicilerin çok fazla düşünüp planlama yapmadan satın alabilecekleri ürün çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endüstriyel ürünler
B) Kolayda ürünler
C) Beğenmeli ürünler
D) Dayanıklı ürünler
E) Özellikli ürünler

Cevap B

12. En az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim
B) Üretim
C) Etkililik
D) Koordinasyon
E) Verimlilik

Cevap E

13. İşletmenin faaliyetleri sonucunda sermayedar için artış yaratan olaylara bağlı olarak, bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?

A) Gider
B) Maliyet
C) Varlık
D) Hasılat
E) Kar

Cevap D

14. I. Komuta Yetkisi
II. Kurmay yetki
III. Fonksiyonel yetki
IV. Karizmatik yetki

Yukarıdakilerden hangileri insan kaynakları bölümünde kullanılabilecek yetkilerdendir?

A) I ve IV
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III, IV
E) I, II, III ve IV

Cevap C

15. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında yer almaz?

A) Özlük işleri
B) Üretim yönetimi
C) Eğitim ve geliştirme
D) İnsan kaynakları planlaması
E) İşe alma

Cevap B

16. Bir işin hangi görevlerin yerine getirilmesiyle nasıl bir ortamda hangi araçların kullanımıyla yerine gerçekleştirileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş tanımı
B) Personel yetkinliği
C) İş analizi
D) İş gerekleri
E) Personel envanteri

Cevap A

17. Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan insan kaynakları yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oryantasyon
B) Eşgüdümleme
C) Denetleme
D) Rotasyon
E) Yenileme eğitimi

Cevap A

18. İşletmelerin uzun dönemli amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada gerekli kaynakları ayırarak, uygun faaliyet programlarının hazırlanmasına ne ad verilir?

A) Karlılık analizi
B) Yatırım planlaması
C) Bütçeleme
D) Finansal planlama
E) Mali tablolar analizi

Cevap D

19. Dönen varlıkların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşletme faaliyetlerinin sürdürülmesinde bir faaliyet döneminden daha uzun süre kullanılacak olan ve hemen paraya çevrilmesi beklenmeyen varlıklardır.
B) İşletmenin mülkiyetinde olan ve işletmenin gelir sağlama gücü açısından fayda sağlama kapasitesi olan ekonomik değerlerdir.
C) Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan maddi büyüklüktür.
D) İşletmenin sahip olduğu üretim faktörlerinin tamamıdır.
E) İşletmenin sahip olduğu, para, makine, arsa, bina gibi fiziki niteliğe sahip olan varlıklar ile alacaklar gibi hak şeklinde fiziki niteliği olmayan varlıkların toplamıdır.

Cevap C

20. İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal tablo
B) Bilanço
C) Gelir Tablosu
D) Muhasebe raporu
E) Nakit akım tablosu

Cevap B

Genel İşletme Dersi 2016 – 2017 Yılı Dönem Sonu Sınavı

1. Yalnızlık, yalıtılmışlık, toplum ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları aşağıdaki ihtiyaçların hangisi karşılanmadığında ortaya çıkar?

A) Saygı ihtiyacı
B) Güvenlik ihtiyacı
C) Fizyolojik ihtiyaçlar
D) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
E) Ait olma ve sevgi ihtiyacı

Cevap E

2. İşletmelerin tüm çevresini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal çevre
B) Küresel çevre
C) Genel çevre
D) Ekonomik çevre
E) Üst çevre

Cevap B

3. İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurumsal Değerlendirme Yaklaşımı
B) Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Kuramı
C) Adalet Kuramı Yaklaşımı
D) Haklar Yaklaşımı
E) Faydacılık Yaklaşımı

Cevap D

4. Bir işletme problemler daha ortay çıkmadan olası problemleri tahmin etmeye çalışarak, zamanında önleyici tedbirleri almaya çalışıyor ve bunu sağlamak için de işletmede kullanılan tüm kaynakları izlemeye ve denetlemeye çalışıyor ise bu işletme aşağıdaki kontrollerden hangisini uygulamaktadır?

A) Geriye dönük kontrol
B) Eş zamanlı kontrol
C) İleri dönük kontrol
D) Performans takibi
E) Geribildirimli kontrol

Cevap C

5. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal birleşme türlerinden biri değildir?

A) Konsorsiyum
B) Kartel
C) Konsern
D) Centilmenlik anlaşması
E) Pazara nüfuz etme

Cevap E

6. Bir yönetici periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplama işini yapıyorsa aşağıdaki yönetim rollerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?

A) Monitör rolü
B) Kaynak dağıtıcısı rolü
C) Liderlik rolü
D) Kontrol rolü
E) Temsil rolü

Cevap A

7. Binalar, barajlar, gemiler ve köprü üretimi hangi tür üretim biçimine örnek olarak gösterilebilir?

A) Seri üretim
B) Montaj üretim
C) Tek üretim
D) Akıcı üretim
E) Yalın üretim

Cevap C

8. Özellikle üst yönetim kademeleri açısından büyük önem taşıyan ve işletmeyi bir bütün olarak görebilmek olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beşeri yetenek
B) Kavramsal yetenek
C) Görevsel yetenek
D) Teknik yetenek
E) Fonksiyonel yetenek

Cevap B

9. aşağıdakilerden hangisi yalın üretimin son amacıdır?

A) Üretim süreci boyunca sıfır kayıpla gerçek bir değer yaratma süreci ile tüketicilere ulaşmaktır.
B) Üretim sistemleri arasında en fazla iletişim ile standart bir ürün üretmektir.
C) El işçiliği kullanılarak yapılan üretim süreçlerini en düşük düzeye indirmektir.
D) İleri düzeyde gelişmiş üretim teknolojisi ve üretim sistemlerini kullanarak ürünler üretmektir.
E) Çok miktarda üretim yaparak parça başı sabit maliyet giderlerini düşürmektir.

Cevap A

10. Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?

A) Yetki devri
B) Komuta zinciri
C) Bölümlendirme
D) Kontrol alanı
E) Komuta birliği

Cevap E

11. Endüstriyel ürün çeşitlerinden biri olup, üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?

A) Yatırım ürünleri
B) Hammaddeler
C) İşlenmiş maddeler ve parçaları
D) Yardımcı donatım
E) Endüstriyel hizmetler

Cevap D

12. Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağıtım kanalı içerisinde yer alan bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasıdır.
B) Bir dizi fiziksel ve kimyasal özelliğin kolaylıkla görülebilecek biçimde bir araya toplanıp birleştirildiği maddedir
C) Ürünleri, hizmetlerin ya da düşüncelerin tüketicilere duyurulması ve benimsetilmesi için, bir ücret karşılığında, kişisel olmayan biçimde sunulmasıdır.
D) Ürünlerin pazarlanmasını sağlayan işletme içi pazarlama örgütlerinin oluşturduğu yapıdır
E) Bir ürünün üreticiden tüketiciye doğru ulaştırılması sırasında takip ettiği yoldur.

Cevap A

13. Bir işletme iş gereği deneyime ihtiyaç olmayan bir pozisyon için eleman işe almak istiyorsa, bu durumda kullanabileceği en iyi personel bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlan vererek personel temin etme
B) İş kurumu ve istihdam bürolarına başvurma
C) Çalışan tavsiyelerini alma yoluna gitme
D) Meslek kuruluşlarından personel temin etme
E) Eğitim kurumlarından personel temin etme

Cevap E

14. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardan biridir?

A) Cari oran
B) Satışların karlılığı oranı
C) Kaldıraç oranı
D) Likidite oranı
E) Faaliyet oranları

Cevap C

15. İşbaşı eğitiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Personeli yeni işe başladığı zaman yapacağı iş ve organizasyon hakkında bilgilendirmektir.
B) Personeli eğitim için görevinden uzaklaştırmadan, yaptığı iş sırasında eğitmektir
C) Unutulma olasılığı olan bilgileri belirli aralıkla tekrar hatırlatmaya yönelik eğitimler yapmaktır
D) Güncelliğini yitirmiş bilgilerin yerine yeni bilgiler kazandırmaya yönelik eğitimler vermektir
E) Personeli işinden ayırıp ayrı bir mekanda iş ile ilgili bilgileri vermektir

Cevap B

16. İşletmenin belirli bir tarih itibariyle sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği finansal durum tablosuna ne ad verilir?

A) Öz kaynaklarda değişim tablosu
B) Likidite tablosu
C) Nakit akım tablosu
D) Bilanço
E) Gelir tablosu

Cevap D

17. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin faydalı olabilmesi için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?

A) Finansal bilgilerin yapılan işler ve alınacak kararlar ile ilgili olması
B) Finansal bilgilerin karşılaştırılabilir olması
C) Bilgilerin güvenilir olması
D) Bilgilerin elektronik ortamda yer alması
E) Bilgilerin kolayca anlaşılabilir olması

Cevap D

18. İşletmelerin adil ücret belirleyebilmek için yaptıkları çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş değerlemesi
B) İş tanımı
C) İnsan kaynakları planlaması
D) İş gereklerinin belirlenmesi
E) Personel yetkinliği

Cevap A

19. Bir işletme çalışanının yüksek performansının karşılığı olarak, temel ücretlerine ek olarak verilen bir ek ödeme ile ödüllendirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maaş
B) Ücret
C) Teşvik primi
D) Endüstriyel tabanlı ödeme
E) Dolaylı ödeme

Cevap C

20. Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan varlık unsurlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öz varlık
B) Çalışma sermayesi
C) Likidite
D) Nakit sermaye
E) Öz sermaye

Cevap B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir