Ana Sayfa / AÖF / Hukukun Temel Kavramları 3 Ders Çıkmış Sorular

Hukukun Temel Kavramları 3 Ders Çıkmış Sorular

Son 5 yılın AÖF Hukukun Temel Kavramları dersi 3 ders çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

Hukukun Temel Kavramları Dersi 2017-2018 Yılı 3 Ders Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde diğerlerinden daha alt sırada yer alır?

A) Yönetmelik
B) Tüzük
C) Kanun
D) Kanun hükmünde kararname
E) Uluslararası sözleşme

Cevap A

2. Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?

A) Tek taraflı bağlamazlık
B) Kısmi hükümsüzlük
C) Yokluk
D) Kesin hükümsüzlük
E) İptal edilebilirlik

Cevap E

3.Toplumsal düzende ve gündelik ilişkilerde bazı davranış kalıplarına uyulmasını gerektiren tavırlar, yöntemler ve hareket biçimlerinden oluşan kurallar bütününe ne ad verilir?

A) Hukuk kuralları
B) Örf adet kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Görgü kuralları
E) Din kuralları

Cevap D

4. Tarafların iradeleri ile açıkça belirtebilecekleri halde belirtmedikleri kanoların açığa kavuşturulmasına yardımcı olan kurallara ne ad verilir?

A) Tamamlayıcı hukuk kuralları
B) Tanımlayıcı hukuk kuralları
C) Yetki verici hukuk kuralları
D) Yorumlayıcı hukuk kuralları
E) Emredici hukuk kuralı

Cevap D

5. Aşağıdakileden hangisi merkezi yönetim büyçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir?

A) Sayıştay
B) Anayasa mahkemesi
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

Cevap A

6. Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireyce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?

A) karşılaştırmalı hukuk
B) Hukuk düzeni
C) Hukuk kültürü
D) Hukukun kaynakları
E) Kurallar hiyerarşisi

Cevap C

7. İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne anlama gelir?

A) Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayadığı anlaşmalar ve bunların uygulama usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir
B) İngiliz idare Hukukunun diğer adıdır
C) Lord Chancellor mahkemesinin (Court of Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku ifade eder.
D) Pandekt hukukunun İngiltere’deki adıdır.
E) İngiltere’yi işgal eden Normların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.

Cevap E

8. Bir kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak ve kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulh Ceza Hakimliği
B) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Cumhuriyet Başsavcılığı
D) Adalet Bakanlığı
E) Asliye Ceza Mahkemesi

Cevap C

9. Bir kimsenin malvarlığının haklı bir neden olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığının aleyhine çoğalmasına ne ad verilir?

A) Hakkın intikali
B) Hukuki işlem
C) haksız fiil
D) Sözleşme
E) Sebepsiz zenginleşme

Cevap E

10. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili buluna ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanın sınırlarını çizen hak ve hürriyetle ne ad verilir?

A) özel nitelikli kamu hakları
B) Aktif statü hakları
C) Özel haklar
D) Koruyucu kamu hakları
E) Pozitif statü hakları

Cevap D

11. Aşağıdaki özel haklardan hangisi bir başkasına devredilebilir niteliktedir?

A) Nafaka hakkı
B) Telif hakkı
C) Nişanı bozma hakkı
D) Oturma hakkı
E) İntifa hakkı

Cevap B

12. Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad verilir?

A) Haksız fiil
B) İrade açıklamsı
C) Hakkın kazanılması
D) Hakkın kaybedilmesi
E) Maddi fiil

Cevap C

13. Hukuk yargılamasında mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edildiği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tespit davası
B) Topluluk davası
C) Eda davası
D) Belirsiz alacak davası
E) İnşai dava

Cevap A

14. Bir davada taraflardan birinin diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhine hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi vakıanın (olgunun) doğruluğunu bildirmesine ne ad verilir?

A) İfa
B) Savunma
C) İddia
D) Def’i
E) İkrar

Cevap E

15. Miras Hukuku’na göre ayırt etme gücüne sahip bir kimsenin vasiyetname düzenleyebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

Cevap B

16. İş Hukukunda işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere ne ad verilir?

A) Gerçek kişi işveren
B) İşçi temsilci
C) Alt işveren
D) İşveren vekili
E) Geçici işveren

Cevap D

17. İdari yargılama hukukunda ihlal edilmiş hakkın yerine getirilmesi veya uğranılan zararın giderilmesi için açılan davaya ne ad verilir?

A) İptal davası
B) Tam yargı davası
C) Saldırıya son verilmesi davası
D) İdari sözleşmeden doğan dava
E) Eda davası

Cevap B

18. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A) Anayasa mahkemesi
B) İktidar Partisi Genel Kurulu
C) Halk
D) Başbakan ve Bakanlar Kurulu
E) TBMM

Cevap C

19. Eşya Hukuku’nda kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?

A) Paylı mülkiyet
B) Elbirliği mülkiyeti
C) Taşınır mülkiyeti
D) Ferdi mülkiyeti
E) Özel mülkiyet

Cevap B

20. Toplumdaki bireylerin doğrudan yönetime katılmak veya yöneticileri belirlemek suretiyle devlet yönetiminde etkili olabildikleri ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere diğer temel haklarının teminat altında olduğu yönetim biçimine ne ad verilir?

A) Demokratik devlet
B) Laik devlet
C) Sosyal devlet
D) Hukuk devleti
E) Üniter devlet

Cevap A

Hukukun Temel Kavramları Dersi 2016-2017 Yılı 3 Ders Sınavı

1. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl süreyle görev yapar?

A) 12
B) 10
C) 7
D) 5
E) 3

Cevap A

2. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?

A) İntihal
B) Aktarma
C) Tedvin
D) Esinlenme
E) İktibas

Cevap C

3. İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Equity (Hakkaniyet)
B) Personae (Kişiler)
C) Sattur Law (Yasa Hukuku)
D) Pandekt Hukuku
E) İnstitutiones (Kurumlar)

Cevap A

4. Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?

A) karşılaştırmalı hukuk
B) Hukukun kaynakları
C) Hukuk düzeni
D) Hukuk kültürü
E) Kurallar hiyerarşisi

Cevap D

5. Adli yargı kolunda, kişiler arasında doğan uyuşmazlıklların çözümüne yönelik olarak davanın esası hakkında karar vermekle görevli asli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk derece mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Bölge adliye mahkemesi
E) Bölge idare mahkemesi

Cevap A

6. Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Bölge Adliye mahkemesi
D) İdare mahkemesi
E) Asliye hukuk mahkemesi

Cevap E

7. Aşağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer almaz?

A) Sınırlı ayni haklar
B) Alacak hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Seçilme hakkı
E) Kişilik hakları

Cevap D

8. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanın sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?

A) Özel nitelikli kamu hakları
B) Özel haklar
C) Aktif statü hakları
D) Pozitif statü hakları
E) Koruyucu kamu hakları

Cevap E

9. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilir bir haktır?

A) Nafaka hakkı
B) Nişanı bozma hakkı
C) İntifa hakkı
D) Mülkiyet hakkı
E) Oturma hakkı

Cevap D

10. Aşağıdakilerden hangisi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre korunan fikri eserlerden biri değildir?

A) Bir bilim adamının yaptığı buluş
B) Bir yazarın romanı
C) Bir heykeltıraşın heykeli
D) Bir bestecinin bestesi
E) Bir akademisyenin yazdığı bilimsel kitap

Cevap A

11. Türk Medeni Kanunu’na göre sahibinin elinden isteği olmadan çıkan bir taşınır malı, iyiniyetli bir kişinin mülkiyetini davasız ve aralıksız zamanaşımı yoluyla kazanabilmesi için geçmesi gereken zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10

Cevap D

12. Kişiğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlaması ve ölümle sona ermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Hukuki işlem benzeri fiil
B) Geniş anlamda hukuki olay
C) Dar anlamda hukuki olay
D) Maddi fiil
E) Hukuki işlem

Cevap B

13. Bir kişinin kendisine veya malına yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda belirli şartlar altında kuvvet kullanarak bu saldırıyı uzaklaştıma hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?

A) İhhakı hak
B) Cebri İcra
C) Iztırar
D) Def’i
E) Meşru müdafaa

Cevap E

14. Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak yanında en az kaç yaşına doldurmuş olmak gerekir?

A) 12
B) 14
C) 15
D) 16
E) 18

Cevap C

15. İş kanunu uyarınca, işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?

A) Alt işveren
B) İşveren vekili
C) Müdür
D) Müfettiş
E) İşyeri temsilcisi

Cevap B

16. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’u oluşturan kiraplardan biri değildir?

A) Miras hukuku
B) Kişiler hukuku
C) Ticaret hukuku
D) Aile hukuku
E) Eşya hukuku

Cevap C

17. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku-Özel Hukuk ayrımı belirlenirken başvurulan ölçütler arasında yer almaz?

A) Eşitlik
B) Faydacılık
C) İrade HÜrriyeti
D) Menfaat
E) Egemenlik

Cevap B

18. Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukunun yazılı kaynaklarından biri değildir?

A) Mahkeme kararları
B) Hukukun genel ilkeleri
C) Uluslararası anlaşmalar
D) Teamül hukuku
E) Doktrin

Cevap C

19. Kamu kuruluşlarının teşkilatı, yetkileri, görevleri, kamu görevlileri, kamu malları, kamu kuruluşlarının idari denetimi ve idari yargıyı düzenleyen kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletler genel hukuku
B) İnsan hakları hukuku
C) Ceza hukuku
D) Genel kamu hukuku
E) İdare hukuku

Cevap E

20. Hukuki ve siyasi bir örgüt olan devleti tarihsel kaynakları, gelişimi ve nitelikleri çerçevesinde inceleyen hukuk dalına ne ad verilir?

A) Anayasa Hukuku
B) Genel Kamu Hukuku
C) Ceza Hukuku
D) Devletler Genel Hukuku
E) İdare Hukuku

Cevap B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir