Ana Sayfa / AÖF / Hukukun Temel Kavramları Soru ve Cevapları Dönem Sonu

Hukukun Temel Kavramları Soru ve Cevapları Dönem Sonu

Son 5 yılın AÖF Hukukun Temel Kavramları dersi dönem sonu – final sınavı çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

Hukukun Temel Kavramları Dersi 2017 – 2018 Yılı Dönem Sonu Sınavı

1. Kanunların yorumunda kanun koyucunun subjektif iradesinin dikkate alındığı yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lafzi yorum
B) Bilimsel yorum
C) Yasama yorumu
D) Tarihsel yorum
E) Amaçsal yorum

Cevap D

2. Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde gösterilen tepkiye ne ad verilir?

A) Tazminat
B) Kınama
C) Yaptırım
D) Şiddet
E) Ceza

Cevap C

3. İslam hukukunda öldürme, yaralama ya da bir uzvun kullanılamaz hale getirilmesi ile sonuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek (kasden) işleyen faillerinin, kadı kararıyla işledikleri suçun aynısına maruz bırakılarak cezalandırılmasına ne ad verilir?

A) Kısas
B) Recm
C) Tazir
D) Hadd
E) İcma

Cevap A

4. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki Özel Hukuk mahkemelerinden biridir?

A) Vergi mahkemesi
B) Sulh Hukuk Mahkemesi
C) İdare Mahkemesi
D) İcra mahkemesi
E) Çocuk Mahkemesi

Cevap D

5. Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad verilir?

A) Hakkın kazanılması
B) Maddi fiil
C) Hakkın kaybedilmesi
D) İrade açıklaması
E) Haksız fiil

Cevap A

6. Malike sahip olduğu eşyayı kullanma, ondan yararlanma ve onunla ilgili her türlü maddi ve hukuki tasarrufta bulunma yetkilerini veren ayni hakka ne ad verilir?

A) Üst hakkı
B)İrtifak hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) İpotek
E) Taşınmaz yükü

Cevap C

7. Hakkın korunmasında ispat yükü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Lehine karine bulunan taraf, karineyi ileri sürerek ispat yükünden kurtulabilir.
B) İspat yükünün yerine getirilmesi yazılı şekle tabidir.
C) İkrar halinde ispat yükünü taşıyan tarafın yükümlülüğü ortadan kalkar.
D) İspat yükünün yerine getirilmesinde kullanılan araçlara delil adı verilir.
E) İspat yükünün kanun hükmü ile yer değiştirilmesi mümkündür.

Cevap B

8. Bir davada taraflardan birinin diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhine hukiki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi vakıanın (olgunun) doğruluğunu bildirmesine ne ad verilir?

A) Savunma
B) İfa
C) İkrar
D) Def’i
E) İddia

Cevap C

9. Hukuk yargılamasında mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edildiği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirsiz alacak davası
B) İnşai dava
C) Topluluk davası
D) Eda davası
E) Tespit davası

Cevap E

10. Aşağıdakilerden hangisi hakların ayrımında sosyal ve ekonomik kamu hakları arasında yer alır?

A) Eğitim ve öğretim hakkı
B) Konut dokunulmazlığı hakkı
C) Din ve vicdan hürriyeti hakkı
D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
E) Mülkiyet hakkı

Cevap A

11. Bir kimsenin mal varlığının haklı bir neden olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığının aleyhine çoğalmasıne ne ad verilir?

A) Sözleşme
B) Hakkın intikali
C) Hukuki işlem
D) Sebepsiz zenginleşme
E) Haksız fiil

Cevap D

12. Aşağıdaki özel haklardan hangisi bir başkasına devredilebilir niteliktedir?

A) Nişanı bozma hakkı
B) Nafaka hakkı
C) Oturma hakkı
D) İntifa hakkı
E) Telif hakkı

Cevap E

13. Miras hukukuna göre ayırt etme gücüne sahip bir kimsenin vasiyetname düzenleyebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

Cevap B

14. Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak (klasik) haklar arasında yer alır?

A) Dilekçe hakkı
B) Konut hakkı
C) Barış hakkı
D) Beslenme hakkı
E) Çalışma hakkı

Cevap A

15. Eşya Hukuku’nda kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?

A) Paylı mülkiyet
B) Ferdi mülkiyet
C) Elbirliği mülkiyeti
D) Özel mülkiyet
E) Taşınır mülkiyeti

Cevap C

16. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

Cevap B

17. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku’nun dalları arasında yer almaz?

A) Anayasa Hukuku
B) İdare Hukuku
C) Ceza Hukuku
D) Mali Hukuk
E) Miras Hukuku

Cevap E

18. Ticaret şirketleri Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Komandit şirket şahıs şirketidir.
B) Kollektif şirket şahıs şirketidir.
C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketidir.
D) Limited şirket şahıs şirketidir.
E) Anonim şirket sermaye şirketidir.

Cevap D

19. Türk Ceza Kanununa göre aksi belirtilmeyen hallerde süreli hapis cezasının üst sınırını aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 yıl
B) 20 yıl
C) 25 yıl
D) 30 yıl
E) 45 yıl

Cevap B

20. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un dalları arasında yer almaz?

A) Kişiler Hukuku
B) Eşya Hukuku
C) Miras Hukuku
D) Aile Hukuku
E) Sigorta Hukuku

Cevap E

Hukukun Temel Kavramları Dersi 2016-2017 Yılı Dönem Sonu Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi özel hak kategorilerinden biri değildir?

A) Mahiyetlerine haklar
B) Konularına haklar
C) Bağımsız olup olmamalarına göre haklar
D) Kullanılmalarına göre haklar
E) Etkisine göre haklar

Cevap E

2. Benimseme (resepsiyon) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yabancı bir hukukun benimsenmesinde temel unsur, benimseyen toplumun eski yaşam biçimini sürdürmek yerine onu değiştirmek istemesidir.
B) Hukuk devriminde benimsemenin yer almasının ana etkeni adli kapitülasyonlardan kurtulmaktır.
C) Benimseme, cumhuriyet hukuk devletinin tek yöntemidir.
D) Türkçe hukuk terimlerinde yabancı hukuk alımı olarak adlandırılmıştır.
E) İsviçre Medeni Kanunu hukuk kültürümüze daha yakın bulunmuştur.

Cevap C

3. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Anayasa Mahkemsi
E) Sayıştay

Cevap E

4. Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemlerinden biri değildir?

A) Sosyalist hukuk sistemi
B) Kıta Avrupası hukuk sistemi
C)Anglo Amerikan hukuk sistemi
D) Doğu hukuk sistemi
E) İslam hukuku sistemi

Cevap D

5. Sınırlı ayni haklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Karma irtifak hakları bir taşınmaz lehine ya da belirli bir kişi lehine kurulabilirler.
B) Bir taşınmaz üzerinde diğer taşınmaz lehine kurulmuş olan geçit hakkı, ayni irtifak hakkıdır.
C) Bir taşınmazın el değiştirmesi ile taşınmaz üzerinde geçerli olarak kurulan irtifak hakları kendiliğinden sona erer.
D) Şahsi irtifak hakları bir mal üzerinde kişiler lehine kurulan haklardır.
E) Taşınmaz yükü, sınırlı ayni hak türlerindendir.

Cevap C

6. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kolunda görevli mahkemelerin kaldırımasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine karar verir?

A) Danıştay’ın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı
B) İlgili Bakanlıkların önerisi üzerine Adalet Bakanlığı
C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine Adalet Bakanlığı
D) İlgili Bakanlıkların önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E) Danıştay’ın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu

Cevap D

7. iş kanunu uyarınca, işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?

A) Alt işveren
B) Müfettiş
C) İşveren vekili
D) Müdür
E) İşyeri temsilcisi

Cevap C

8. Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide varolan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliğe ne ad verilir?

A) İyiniyet
B) Beyanda hata
C) Cüz’i halafiyet
D) Saikte hata
E) Kötüniyet karinesi

Cevap A

9. Borçlar hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri borçlar hukukunda incelenir
B) Borçlar hukuku, sadece sözleşmelerin kuruluşuyla ilgilendiğinden, sözleşmelerin sona ermesini kapsamına almaz.
C) Sözleşmenin yapılması aşamasında iradeyi sakatlayan yanıltma, aldatma, ve korku gibi haller borçlar hukuku kapsamında incelenir.
D) Temsil, bir borçlar hukuku konusudur
E) Destekten yoksun kalma zararları ve tazmini, borçlar hukuku alanına girer.

Cevap B

10. I. Özel hukuka göre genç bir hukuk dalıdır
II. Kamu yararı düşüncesi egemendir
III. Hukuki ilişkiler tarafların serbest iradesiyle belirlenmez
IV. Bu hukuk dalı kapsamındaki işlemler taraflar istese de istemese de sonuç doğurur
V. Kodifiye edilmemiş bir hukuk dalıdır.

Yukarıdaki özellikleri verilen kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa Hukuku
B) Genel Kamu Hukuku
C) Uluslararası Kamu Hukuku
D) Ceza Hukuku
E) İdare Hukuku

Cevap E

11. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’u oluşturan kitaplardan biri değildir?

A) Ticaret Hukuku
B) Aile Hukuku
C) Miras Hukuku
D) Kişiler Hukuku
E) Eşya Hukuku

Cevap A

12. Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun kapsam alanına girmez?

A) Eşlerin mal ayrılığı rejimi
B) Evlenme
C) Ölüme bağlı tasarruflar
D) Nafakalar
E) Hısımlık

Cevap C

13. Kamu hukuku – özel hukuk ayrımını pratik bazı nedenlere dayandıran ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pragmatik ölçüt
B) Eşitlik ölçütü
C) İrade hürriyeti ölçütü
D) Egemenlik ölçütü
E) Menfaat ölçütü

Cevap A

14. Türk Medeni Kanunu’na göre taşınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet, o şeyi elinde bulunduran herkese karşı karç yıl içinde taşınır davası (istihkak davası) açabilir?

A) 10
B) 5
C) 3
D) 2
E) 1

Cevap B

15. Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmanın yanında en az kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

A) 18
B) 17
C) 16
D) 15
E) 14

Cevap D

16. Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad verilir?

A) Haksız fiil
B) Maddi fiil
C) Hakkın kaybedilmesi
D) İrade açıklaması
E) Hakkın kazanılması

Cevap E

17. Bireylerin silahlı çatışmalar esnasında korunmasına ilişkin hükümler ile devletlerin silahlı çatışmalar esnasında uymaları gereken kuralları düzenleyen kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza Hukuku
B) İnsalcıl Hukuk
C) Devletler Genel Hukuku
D) İnsan hakları Hukuku
E) Genel Kamu Hukuku

Cevap B

18. Hukuki ve siyasi bir örgüt olan devleti tarihsel kaynakları, gelişimi ve nitelikleri çerçevesinde inceleyen hukuk dalına ne ad verilir?

A) idare Hukuku
B) Devletler Genel Hukuku
C) Ceza Hukuku
D) Genel Kamu Hukuku
E) Anayasa Hukuku

Cevap D

19. Aşağıdakilerden hangisi TÜrk Medeni Kanuna göre hakkın kazanılmasında iyiniyetli olan kişiye göre daha öncelikli korunmaz?

A) Sahip olduğu taşınır kendi isteğiyle elinden çıkan kişi
B) Malı gaspedilen kişi
C) Malı çalınmış kişi
D) malı kaybolmuş kişi
E) Ayırt etme gücü bulunmayan kişi

Cevap A

20. Mahkemeden yen bir hukuki durum yaratılması veya var olan bir hukiki durumun içeriğinin değiştirilmesi ya da onun ortadan kaldırılmasının talep edildiği davalara ne ad verilir?

A) Eda davası
B) İnşai dava
C) Topluluk davası
D) Tespit davası
E) Belirsiz alacak davası

Cevap B

Hukukun Temel Kavramları Dersi 2016-2017 Yılı 3 Ders Sınavı

1. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl süreyle görev yapar?

A) 12
B) 10
C) 7
D) 5
E) 3

Cevap A

2. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?

A) İntihal
B) Aktarma
C) Tedvin
D) Esinlenme
E) İktibas

Cevap C

3. İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Equity (Hakkaniyet)
B) Personae (Kişiler)
C) Sattur Law (Yasa Hukuku)
D) Pandekt Hukuku
E) İnstitutiones (Kurumlar)

Cevap A

4. Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?

A) karşılaştırmalı hukuk
B) Hukukun kaynakları
C) Hukuk düzeni
D) Hukuk kültürü
E) Kurallar hiyerarşisi

Cevap D

5. Adli yargı kolunda, kişiler arasında doğan uyuşmazlıklların çözümüne yönelik olarak davanın esası hakkında karar vermekle görevli asli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk derece mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Bölge adliye mahkemesi
E) Bölge idare mahkemesi

Cevap A

6. Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Bölge Adliye mahkemesi
D) İdare mahkemesi
E) Asliye hukuk mahkemesi

Cevap E

7. Aşağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer almaz?

A) Sınırlı ayni haklar
B) Alacak hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Seçilme hakkı
E) Kişilik hakları

Cevap D

8. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanın sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?

A) Özel nitelikli kamu hakları
B) Özel haklar
C) Aktif statü hakları
D) Pozitif statü hakları
E) Koruyucu kamu hakları

Cevap E

9. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilir bir haktır?

A) Nafaka hakkı
B) Nişanı bozma hakkı
C) İntifa hakkı
D) Mülkiyet hakkı
E) Oturma hakkı

Cevap D

10. Aşağıdakilerden hangisi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre korunan fikri eserlerden biri değildir?

A) Bir bilim adamının yaptığı buluş
B) Bir yazarın romanı
C) Bir heykeltıraşın heykeli
D) Bir bestecinin bestesi
E) Bir akademisyenin yazdığı bilimsel kitap

Cevap A

11. Türk Medeni Kanunu’na göre sahibinin elinden isteği olmadan çıkan bir taşınır malı, iyiniyetli bir kişinin mülkiyetini davasız ve aralıksız zamanaşımı yoluyla kazanabilmesi için geçmesi gereken zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10

Cevap D

12. Kişiğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlaması ve ölümle sona ermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Hukuki işlem benzeri fiil
B) Geniş anlamda hukuki olay
C) Dar anlamda hukuki olay
D) Maddi fiil
E) Hukuki işlem

Cevap B

13. Bir kişinin kendisine veya malına yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda belirli şartlar altında kuvvet kullanarak bu saldırıyı uzaklaştıma hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?

A) İhhakı hak
B) Cebri İcra
C) Iztırar
D) Def’i
E) Meşru müdafaa

Cevap E

14. Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak yanında en az kaç yaşına doldurmuş olmak gerekir?

A) 12
B) 14
C) 15
D) 16
E) 18

Cevap C

15. İş kanunu uyarınca, işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?

A) Alt işveren
B) İşveren vekili
C) Müdür
D) Müfettiş
E) İşyeri temsilcisi

Cevap B

16. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’u oluşturan kiraplardan biri değildir?

A) Miras hukuku
B) Kişiler hukuku
C) Ticaret hukuku
D) Aile hukuku
E) Eşya hukuku

Cevap C

17. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku-Özel Hukuk ayrımı belirlenirken başvurulan ölçütler arasında yer almaz?

A) Eşitlik
B) Faydacılık
C) İrade HÜrriyeti
D) Menfaat
E) Egemenlik

Cevap B

18. Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukunun yazılı kaynaklarından biri değildir?

A) Mahkeme kararları
B) Hukukun genel ilkeleri
C) Uluslararası anlaşmalar
D) Teamül hukuku
E) Doktrin

Cevap C

19. Kamu kuruluşlarının teşkilatı, yetkileri, görevleri, kamu görevlileri, kamu malları, kamu kuruluşlarının idari denetimi ve idari yargıyı düzenleyen kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletler genel hukuku
B) İnsan hakları hukuku
C) Ceza hukuku
D) Genel kamu hukuku
E) İdare hukuku

Cevap E

20. Hukuki ve siyasi bir örgüt olan devleti tarihsel kaynakları, gelişimi ve nitelikleri çerçevesinde inceleyen hukuk dalına ne ad verilir?

A) Anayasa Hukuku
B) Genel Kamu Hukuku
C) Ceza Hukuku
D) Devletler Genel Hukuku
E) İdare Hukuku

Cevap B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir