Ana Sayfa / AÖF / Muhasebe 1 Ara Dönem Soruları

Muhasebe 1 Ara Dönem Soruları

Son 5 yılın AÖF Muhasebe 1 dersi ara dönem – vize çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

Muhasebe 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı ara dönem sınavı

T. Zamanında Sunum
1. Temel ÖzelliklerV. İhtiyaca uygunluk
2. Destekleyici özelliklerY. Anlaşılabilirlik
Z. Gerçeğe uygun sunum

1. Yukarıdaki finansal tabloların niteliksel özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A) 1-V, 1-Z, 2-T, 2-Y
B) 1-Y, 1-Z, 2-T, 2-V
C) 1-T, 1-V, 2-Z, 2-Y
D) 1-T, 1-Y, 2-V, 2-Z
E) 1-Z, 1-T, 2-Y, 2-V

Cevap A

2. İşletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcıların alacakları kararları etkileyerek bilgileri üretmeyi amaçlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatura
B) Finansal tablolar
C) Kanun
D) Muhasebe standartları
E) Eşdeğer birimler

Cevap B

3. “A” işletmesi 15 Aralık 2017 tarihinde kurulmuştur. İşletmenin 31 Aralık tarihinde envanter işlemleri öncesinde düzenlenmesi gereken mizan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesin mizan
B) Ara mizan
C) Genel geçici mizan
D) Yasal mizan
E) Kapalı mizan

Cevap C

4. Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil; tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutarlılık
B) Dönemsellik
C) Süreklilik
D) Kişilik
E) Sosyal sorumluluk

Cevap E

5. Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?

A) Hesap açıktır
B) Hesap borç kalanı verir
C) Hesap şeffaftır
D) Hesap kapalıdır
E) Hesap alacak kalanı verir

Cevap D

2016 Yılı Gelir Tablosu
Brüt Satışlar22.000
Faaliyet Giderleri6.000
Satış İndirimleri5.000

6. Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin net satışlar tutarı kaç TL’dir?

A) 22.000
B) 19.000
C) 17.000
D) 14.000
E) 11.000

Cevap C

7. 153 Ticari mallar hesabının kodlamasından 1 (bir) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Büyük defter hesabını
B) Hesap sınıfını
C) Hesap açıklamasını
D) Hesap grubunu
E) Yevmiye kaydını

Cevap B

8. Dönen varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmeleri, satılmaları veya tüketilmeleri beklenir.
B) Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilirler.
C) Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulurlar.
D) Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere ayrılan nakit veya nakit benzeri varlıklardır.
E) Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli varlıklardır.

Cevap E

9. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi, tartılarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defterdir?

A) Büyük defter
B) Yardımcı defter
C) Yevmiye defteri
D) Envanter defteri
E) İşletme hesabı defteri

Cevap D

10. Yönetim muhasebesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Geçmişe yönelik bilgiler üretir.
B) Finansal ve operasyonel içerikli bilgi üretir
C) Yasal düzenlemelerle şekillendirilmemektedir.
D) Geleceğe yönelik karar almayı sağlayan bilgi üretir.
E) Planlama yapmaya olanak sağlar.

Cevap A

11. Herhangi bir mali olay hesaplara kaydedilirken temel muhasebe eşitliğinin bozulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm mali nitelikli olayların varlıklar tarafından gerçekleşmesi
B) Varlık hesapşlarının borç kalanı vermesi
C) Mali olayların çift taraflı bir etkiye sahip olamsı
D) Tüm hesapların borç ve alacak taraflarının değişmemesi
E) Tüm mali nitelikli olayların kaynaklar tarafında gerçekleşmesi

Cevap C

12. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe tarafından izlenmesi gereken bir olay değildir?

A) Banka ile anlaşmasının sağlanması
B) Müşterilere mal ve hizmet satışının yapılması
C) Çalışanlara ücret ödemelerinin yapılması
D) Ticari mal satın alınması
E) Bankadan çekilen nakit kredi

Cevap A

13. İşletmenin, işletme sahiplerine veya ortaklarına olan borçlarına ne ad verilir?

A) Dönen varlıklar
B) Özkaynaklar
C) Yabancı kaynaklar
D) Duran Varlıklar
E) Gelirler

Cevap B

14. ……… işletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağıdır?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A) Borç
B) Aktif
C) Varlık
D) Pasif
E) Sermaye

Cevap E

15. Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişine ilişkin doğru bir ifadedir?

A) Artışlar hesabın borç tarafına kaydedilir.
B) Dönem sonunda kalan verirse alacak kalını verir
C) Azalışlar hesabın borç tarafına kaydedilir
D) Kalanların finansal durum tablosunun pasifini oluşturur
E) Hesap kalanları sadece gelir tablosunda gösterilir

Cevap A

16. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amacıdır?

A) Finansal işlemleri raporlamak ve vergi ödemek
B) kar elde etmek ve yaşamını sürdürmek
C) Bağış yapmak ve topluma hizmet sunmak
D) Belge toplamak ve işlemlerini kaydetmek
E) Mal satmak ve tahsilat yapmak

Cevap B

17. Aşağıdaki muhasebe fişlerinin hangisinde “Kasa” her zaman borçlu tarafta yer alır?

A) Tediye fişi
B) İrsaliye
C) Fatura
D) Tahsil fişi
E) Mahsup fişi

Cevap D

18. Aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisi çok sayıdaki işlemi nitelik ve işlevlerine göre hesap sınıfları altında toplamaktadır?

A) karşılaştırmalı bilgi
B) İşletmenin sürekliliği
C) Önemlilik ve birleştirme
D) Netleştirme
E) Muhasebenin tahakkuk esası

Cevap C

19. Mali nitelikli bir işlemin tarafları, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi işlemine ne ad verilir?

A) Tarafsızlık
B) Sosyal sorumluluk
C) Tutarlılık
D) Raporlama
E) Belgelendirme

Cevap E

20. SES işletmesinin cari dönem sonu bilançosu incelendiğinde; dönen varlık toplamının 12.000 TL, Öz kaynaklar toplamının 19.000 TL, kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamının 8.000 TL ve kaynaklar toplamının 40.000 TL olduğu görülmektedir.

Bu bilgilere göre SES işletmesinin duran varlık toplamı kaç TL’dir?

A) 13.000
B) 15.000
C) 25.000
D) 28.000
E) 55.000

Cevap D

Muhasebe 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı ara dönem sınavı

…… Hesabı
10.00050.000

1. Yukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Alacak kalanı 50.000 TL dir.
B) Alacak kalanı 40.000 TL dir.
C) Borç kalanı 40.000 TL dir.
D) Borç kalanı 60.000 TL dir.
E) Varlık hesabıdır.

Cevap B

2. “A” İşletmesi toplam maliyeti 2.000 TL olan 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL’den nakit para karşılığında satmıştır.

Bu bilgilere göre “A” işletmesinin karı veya zararı kaç TL’dir

A) 3000 zarar
B) 2000 zarar
C) 3000 kar
D) 5000 kar
E) 8000 kar

Cevap C

3. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırması aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir?

A) İhtiyatlılık
B) İşletmenin sürekliliği
C) Kişilik
D) Özün önceliği
E) Dönemsellik

Cevap E

4. Aşağıdakilerden hangisi yasal düzenlemeye tabi belgelerden biri değildir?

A) Tahsilat makbuzları
B) Sevk irsaliyesi
C) İrsaliyeli fatura
D) Yazar kasa fişi
E) Fatura

Cevap A

5. İşletmelerin karşılaştığı finansal nitelikli bir işlemi borç ve alacak ilişkisini birlikte değerlendirerek madde adı verilen alan içinde gösteren ve tutulması yasalarca zorunlu olan fiziki veya elektronik defterler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük defter
B) Kasa defteri
C) Envanter defteri
D) Yevmiye defteri
E) Kıymetli evrak defteri

Cevap D

6. Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisi ifade etmektedir?

A) Önemlilik
B) İhtiyatlılık
C) Tam açıklama
D) Özün önceliği
E) Tutarlılık

Cevap B

7. Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleştirilmiş gibi ya da gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir.

Bu ilke aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
B) Özkaynaklara ilişkin ilkeler
C) Para ile ölçülmeye ilişkin ilkeler
D) Varlıklara ilişkin ilkeler
E) Gelir tablosu ilkeleri

Cevap E

8. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı türüdür?

A) Gider hesapları
B) Sonuç hesapları
C) Varlık hesapları
D) Maliyet hesapları
E) Gelir hesapları

Cevap C

9.
I. İhtiyaca uygunluk
II. Gerçeğe uygun sunum
III. Karşılaştırılabilirlik
IV. Doğrulanabilirlik
V. Zamanında sunum

Yukarıdakilerden hangileri finansal tabloların temel özelliklerindendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V

Cevap A

10. Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olması aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisini ifade etmektedir?

A) Özün önceliği
B) Tutarlılık
C) Tam açıklama
D) Önemlilik
E) Para ile ölçülme

Cevap D

11. Mali nitelikli bir işlemin tarafları, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi işlemine ne ad verilir?

A) Tarafsızlık
B) Sosyal sorumluluk
C) Tutarlılık
D) Raporlama
E) Belgelendirme

Cevap E

12. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

A) Likidite
B) Özün önceliği
C) Kişilik
D) Dönemsellik
E) İşletmenin sürekliliği

Cevap A

13. Aşağıdakilerden hangisi 31 Aralık itibariyle düzenlenen ilk zorunlu mizandır?

A) Açılış mizanı
B) Ara mizan
C) Genel geçici mizan
D) Geniş mizan
E) Kesin Mizan

Cevap C

14. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo setinde yer almaz?

A) Nakit akış tablosu
B) Fon akım tablosu
C) Gelir tablosu
D) Özkaynak değişim tablosu
E) Bilanço

Cevap B

15. Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?

A) Alınan çekler
B) Bankalar
C) Diğer Hazır Değerler
D) Sermaye
E) Kasa

Cevap D

16. Bir işletmenin ortaklarının sermayeyi 50.000 TL artırması ve paranın işletmenin banka hesabına yatırılması ile ilgili mali olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak azalışı, gider artışı
B) Gider artışı, kaynak artışı
C) Kaynak artışı, varlık azalışı
D) Gelir artışı, varlık artışı
E) Kaynak artışı, varlık artışı

Cevap E

17. İşletmelerin nakit hareketlerini işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyeti olarak sunan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilanço
B) Kar dağıtım tablosu
C) Nakit akış tablosu
D) Özkaynaklar değişim tablosu
E) Gelir tablosu

Cevap C

18.
I. Açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
II. Artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
III. Azalışlar için hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Yukarıdaki hesap hareketleri aşağıdaki hesaplardan hangisinin işleyişini göstermektedir?

A) Varlık hesaplarının
B) Gelir hesaplarının
C) Kaynak hesaplarının
D) Maliyet hesaplarının
E) Gider hesaplarının

Cevap A

19. Mali nitelikli işlemlere ait belgelerin doğrudan deftere kaydedilmesindeki olası hataları azaltmak için aşağıdaki belgelerden hangisi kullanılır?

A) Yazar kasa fişi
B) Muhasebe fişleri
C) Sevk irsaliyesi
D) Gider pusulası
E) İrsaliyeli fatura

Cevap B

20. Bilançoda işletmenin borç ve alacaklarının farkını göstermek yerine, alacak ve borçların ayrı ayrı gösterilmesi aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisinin gereğidir?

A) Sunuşunun tutarlılığı
B) Raporlama sıklığı
C) Dönemsellik
D) Netleştirme
E) Karşılaştırmalı bilgi

Cevap D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir