Ana Sayfa / AÖF / Muhasebe 1 Dönem Sonu Soruları

Muhasebe 1 Dönem Sonu Soruları

Son 5 yılın AÖF Muhasebe 1 dersi dönem sonu – final çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

Muhasebe 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı dönem sonu sınavı

5 Mart
121 ALACAK SENETLERİ
Cüzdandaki Senetler
2000
121 ALACAK SENETLERİ
Tahsildeki Senetler
2000

1. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) TAhsile bırakılan bir senedin borçluya teslim edilmesine
B) Kasadaki senetlerin tahsil için bankaya verilmesine
C) Şüpheli alacakların tahsil edilmesi için notere teslim edilmesine
D) Protestolu senetlerin işletmenin kasasına alınmasına
E) Bankada tahsilde bulunan alacak senetlerinin işletmenin kasasına alınmasına

Cevap E

İşletme 25 Mart tarihinde 15 gün sonra tedarikçiye yapcağı ödeme için 3.300 dolar satın almıştır. 25 Martta bir doların alış kuru 3,00 TL’dir

2. Bu bilgilere göre işletmenin yapması gereken yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hisse senetleri Hesabı 9.900
B) Kasa Hesabı – Yabancı Paralar Kasası 9.900
C) Alınan Çekler Hesabı – Tahsildeki Çekler 9.900
D) Kasa Hesabı – Türk Lirası Kasası 9.900
E) Bankalar Hesabı – “A” bankası 9.900

Cevap B

3. Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir?

A) Hesap
B) Mali tablo
C) Bilanço
D) Yevmiye
E) Hesap planı

Cevap A

4. Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Toplanan belgeler ve yapılacak kayıtlar sınıflandırılır
B) Muhasebe, tarafların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapmış olduğu çalışmaları belirli dönemler sonunda veya istenildiği zaman özet olarak hazırlar ve sunar
C) para ile ilgili olaylar muhasebe defterine muhasebe kurallarına uygun bir şekilde kaydedilir
D) Muhasebe özet olarak hazırlanan mali bilgileri ilgili taraflara analiz ve yoruma hazır şekle getirir
E) Varlık ve kaynaklarda artış veya azalış meydana getirmeyen sıradan olayla özet olarak düzenlenen mali tablolarda yer alması için muhasebe defterine kaydedilir

Cevap E

5. Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal defterdir?

A) Yardımcı defter
B) Envanter defter
C) Büyük defter
D) Yevmiye defteri
E) İşletme hesabı defteri

Cevap D

6. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun stoklar grubunda yer alan hesaplardan biridir?

A) Ticari mallar
B) Alıcılar
C) Demirbaşlar
D) Yurtiçi Satışlar
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti

Cevap A

7. Hisse senetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hisse senetlerinin tahsil edilebilir duruma gelmiş kar payı varsa kar payı ile birlikte satın alınır.
B) Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha yüksek bir bedel üzerinden satılması, primli satıştır.
C) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtan olarak sınıflandıran hisse senetlerinin edinimi için ödenen komisyonlar aktifleştirilir.
D) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin edinimi için ödenen komisyonlar giderleştirilir.
E) Hisse senetlerinin kayıtlı değerinden daha düşük bir bedel üzerinden satılması, iskontolu satıştır.

Cevap C

8. Kasa hesabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse hesap kapalıdır.
B) Hesap kalan verdiğinde alacak kalanı verir.
C) yabancı paralar Türk Lirası cinsinde kayda alınır.
D) Aktif karakterli bir hesaptır
E) Kasaya para girişleri hesabı borçlandırılır.

Cevap B

9. ……..; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıl karları veya zararları ile dönem net karı veya zararından oluşmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Varlıklar
B) Yabancı kaynaklar
C) Duran varlıklar
D) Dönen varlıklar
E) Öz kaynaklar

Cevap E

10. “A” işletmesi, 2017 yılında tanesi 250 TL’den 350 adet mal satılmış, bu malların 50 tanesi istenilen özellikleri taşımadığı gerekçesiyle müşteriler tarafından iade edilmiştir?

A) 110.000
B) 87.500
C) 82.500
D) 75.000
E) 12.500

Cevap D

11. İşletme finansal işlemlerinde kullanmak amacıyla SİS Bankası’na 5.000 TL vadesiz ticari mevduat hesabı açtırmıştır

Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

102 BANKALAR
Sis Bakası
5000
102 BANKALAR
Sis Bankası
5000

B)

102 BANKALAR
Sis Bakası
5000
100 KASA
Sis Bankası
5000

C)

102 BANKALAR
Sis Bakası
5000
110 HİSSE SENETLERİ
Sis Bankası
5000

D)

100 KASA
Sis Bakası
5000
102 BANKALAR
Sis Bankası
5000

E)

102 BANKALAR
Sis Bakası
5000
300 BANKA KREDİLERİ
Sis Bankası
5000

Cevap B

12. Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubuna ilişkin bir hesaptır?

A) Bağlı ortaklıklardan alacaklar
B) Diğer Ticari Alacaklar
C) Verilen Depozito ve Teminatlar
D) Alacak Senetleri
E) Alıcılar

Cevap A

13. İştirakler hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yatırım yapılan işletme üzerinde önemli bir etkiye sahip olur.
B) Alacağın doğmasıyla hesap borçlandırılır.
C) Ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirdiklerinde hesap borçlanır.
D) Elde edildiklerinde satın alma maliyeti üzerinden kayda alınır.
E) İşletme oy hakkı veya yönetime katılma hakkı verir.

Cevap C

14. “A” işletmesi satıcısı “B” işletmesine olan 20.000 Tl’lik borcun 5.000 TL’sini nakden ödemiştir.

Bu bilgilere göre yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?

A) Borç senetleri
B) Bankalar
C) Sermaye
D) Kasa
E) Alacak Senetleri

Cevap D

15. Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetine giren unsurlardan biri değildir?

A) Nakliye
B) Yükleme ve boşaltma maliyetleri
C) Ticari satış iskontoları
D) Satın alma fiyatı
E) İthalat vergileri

Cevap C

16. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?

A) Tahmin edilebilirlik
B) Anlaşılabilirlik
C) İhtiyaca uygunluk
D) Karşılaştırılabilirlik
E) Zamanında sunum

Cevap A

17. İşletmenin borcu karşılığında vermiş olduğu bir çekin banka tarafından ödenmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A) Alınan çekler
B) Bankalar
C) Kasa
D) Diğer Hazır Değerler
E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Cevap E

18. İşletmenin en az %10 en fazla %50 kontrol gücü ve oy hakkına sahip bulunduğu işletmelerden olan alacakları aşağıdaki hesaplardan hangisidir?

A) Personelden alacaklar
B) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
C) Ortaklardan Alacaklar
D) İştiraklerden Alacaklar
E) Diğer Alacaklar

Cevap D

19. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kağıdı değildir?

A) Finansman Bonosu
B) Tahvil
C) Hisse Senedi
D) Gelir Ortaklığı Senedi
E) Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi

Cevap C

BANKALAR 39.000
MENKUL KIY. SAT. ZARARI3000
HİSSE SENETLERİ
Gerçeğe uygun değer farkı
Kar veya Zarara Yansıtılan
42.000

20. Bu yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) İşletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerinin üzerinde bir değere satmasıyla
B) işletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerinin altında bir değerle satmasına
C) İşletmenin hisse senetlerini piyasa değerinin çok üzerinde satmasına
D) İşletmenin hisse senetlerini nominal değerin üzerinde bir değerle satmasına
E) İşletmenin hisse senetlerini kayıtlı değerine eşit bir değerle satmasına

Cevap B

Muhasebe 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı dönem sonu sınavı

1. Çek defterinin sahibine ne ad verilir?

A) Lehtar
B) Muhatap
C) Keşideci
D) Hamil
E) Ciro

Cevap C

2. Tahsil edilememe olasılı olan senetli alacakların borçlusuna senedin vadesinin dolduğunu bildirmesi durumunda aşağıdaki yardımcı hesaplardan hangisi kullanılır?

A) İskontolu senetler
B) Cüzdandaki senetler
C) Tahsildeki senetler
D) Protestolu senetler
E) Teminattaki senetler

Cevap D

3. Aşağıdakilerden hangisi Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabında yer alan unsurlardan biri değildir?

A) Satış indirimleri
B) Satın alma bedeli
C) İthalat vergileri
D) Nakliye giderleri
E) Yükleme ve boşaltma maliyetleri

Cevap A

4. “A” işletmesi 30 temmuz tarihinde piyasada işlem gören “B” işletmesinin nominal değeri 10 TL olan 10000 adet hisse senedini hisse başına 8 TL alım-satım amaçlı olarak satın almış ve işleme ilişkin 1000 TL komisyonla birlikte toplam bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu işleme ilişkin “A” işletmesinin bankaya havale bedeli kaç TL dir?

A) 80000
B) 81000
C) 100000
D) 101000
E) 181000

Cevap B

6. İşletme 5000 TL’lik mal satın almı ve karşılığında nakit olarak ödeme yapmıştır

Bu işlem sonucunda aşağıdakilerden hangisi sırasıyla meydana gelir?

A) Kaynak artışı, varlık azalışı
B) Kaynak azalışı, Varlık artışı
C) Varlık artışı, varlık azalışı
D) Varlık artışı, varlık artışı
E) Varlık artışı, kaynak artışı

Cevap C

1 Ekim
121 ALACAK SENETLERİ
Cüzdandaki Senetler
42000
121 ALACAK SENETLERİ
Teminattaki Senetler
42000

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Teminata bırakılan senedin ciro edilmesine
B) Şüpheli alacakların tahsil edilmesi için notere teslim edilmesine
C) Protestolu senetlerin işletmenin kasasına alınmasın
D) Bankaya teminat için verilen bir seendin geri alınmasına
E) Kasadaki senetlerin tahsil için bankaya bırakılmasına

Cevap D

8. Bir faaliyet dönemi boyunca finansal tabloların hazırlanabilmesi için bilanço kalemlerinde ve gelir ve giderlerde ortaya çıkan değişmeleri saptamak üzere kullanılan hesapların işleyişini gösteren yasal defter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük defter
B) Envanter defteri
C) Yevmiye defteri
D) Pay defteri
E) Kıymetli evrak defteri

Cevap A

9. Bir işletmenin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, belirli bir tarihte özet olarak sunan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kar dağıtım tablosu
B) Gelir tablosu
C) Nakit akış tablosu
D) Özkaynak değişim tablosu
E) Bilanço

Cevap E

110 HİSSE SENETLERİ80000
653 KOMİSYON GİDERLERİ2100
102 BANKALAR 82100

10. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Menkul kıymetim satılması zararın ortaya çıkmasına
B) Alım – Satım amaçlı hisse senedi satın alınmasına
C) Satışa hazır amaçlı hisse senedi satın alınmasına
D) Vadeye kadar elde tutma amaçlı hisse senedi satın alınmasına
E) Özel kesim tahvil, senet ve bono satışına

Cevap B

11. Aşağıdakilerden hangisi İndirilecek KDV hesabı kanının, hesaplanan KDV hesabı kalanından büyük olması durumunda kullanılan hesaptır?

A) Ödenecek Sosyal GÜvenlik KEsintileri hesabı
B) Diğer KDV hesabı
C) Devreden KDV hesabı
D) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük karşılıkları hesabı
E) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı

Cevap C

12.
I. Açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
II. Artışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
III. Azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Yukarıda verilen hesap hareketleri aşağıdaki hesaplardan hangisinin işleyişini göstermektedir?

A) Varlık hesaplarının
B) Nazım hesaplarının
C) Maliyet hesaplarının
D) Kaynak hesaplarının
E) Gider hesaplarının

Cevap D

13. Sam işletmesi, 10 Ekim tarihinde peşin değeri 6000 olan P12 malını; 60 gün vadeli 6000 TL nominal değerli senet ve 300 TL KDV’yi peşin tahsil ederek satmıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?

A) 101 Alınan Çekler hesabı
B) 100 Kasa hesabı
C) 391 Hesaplanan KDV hesabı
D) 600 Yurtiçi Satışlar hesabı
E) 121 Alacak Senetleri hesabı

Cevap A

14. Varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişilik kavramı
B) Önemlilik kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) İhtiyatlılık kavramı
E) Maliyet esası kavramı

Cevap E

15. Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime bağlı olmayan senetlere ne ad verilir?

A) Tahvil
B) Hisse senedi
C) Adi senetler
D) Banknot
E) Çekler

Cevap C

5 Mart
320 Satıcılar HS
Bulur işletmesi
6000
103 VER. ÇEK. VE ÖD. EMİRLERİ6000

16. Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Bulut işletmesine çek karşılığında mal satılmasına
B) Bulut işletmesine olan çekli borcun veresiyeye dönüştürülmesine
C) Bulut işletmesinden çek karşılığında demirbaş satın alınmasına
D) Bulut işletmesinden olan alacağa karşılık çek alınmasına
E) Bulut işletmesine olan kredili borcun çekle ödenmesine

Cevap E

17. “A” İşletmesi 1 Haziran tarihinde piyasada işlem gören 100 TL nominal değerli 100 adet “B” işletmesinin hisse senetlerini hisse başına 150 TL ve satın alma bedelinin %2’si kadar komisyon ödemek suretiyle alım-satım amaçlı olarak satın almış, satın alma işlemine bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Komisyon Giderleri hesabı 300 alacaklandırılır.
B) Hisse Senetleri hesabı 15000 borçlandırılır.
C) Komisyon Giderleri hesabı 200 borçlandırılır.
D) Hisse Senetleri hesabı 15300 borçlandırılır
E) Bankalar hesabı 15000 alacaklandırılır.

Cevap B

18. Türev ürünleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Değeri değişime açık bir sözleşmeye dayalıdır.
B) Başlangıç yatırımı oldukça büyüktür ve gereklidir.
C) Vadeye kadar taraflar arasında nakit akışı bir zorunluluktur.
D) Değeri değişime kapalıdır.
E) Sabit bir değişim beklentisi söz konusudur

Cevap A

19. Likiditesi bakımından kasadaki paradan sonra en likit varlık olan ve ibraz süresi sonunda tahsil edilmesi beklenen, hazır değerler grubundaki hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bankalar
B) Hisse Senetleri
C) Kasa
D) Alınan Çekler
E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Cevap D

20. Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satın aldığı malların bir kısmını iade etmesi durumunda yapılan yevmiye kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer alır?

A) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı
B) 153 Ticari Mallar hesabı
C) 191 İndirilecek KDV hesabı
D) 610 Satışından İadeler hesabı
E) 600 Yurtiçi Satışlar hesabı

Cevap B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir