Ana Sayfa / AÖF / Sosyolojiye Giriş 3 Ders Sınavı Çıkmış Sorular

Sosyolojiye Giriş 3 Ders Sınavı Çıkmış Sorular

Son 5 yılın AÖF Sosyolojiye Giriş dersi 3 ders sınavı çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

Sosyolojiye Giriş Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınavı

1. Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan ve bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsal olgu
B) Toplumsal yapı
C) Toplumsal ilişki
D) Toplumsal rol
E) Toplumsal statü

Cevap A

2. Önceden belirlenen hipotezlerin sınanması amacıyla, değişkenler arasındaki ilişkilerin dış faktörlerin tamamen kontrol altına alındığı bir ortamda incelenmesine ne ad verilir?

A) Survey
B) Deney
C) Yarı-Deney
D) Yapılandırılmış gözlem
E) Anket

Cevap B

3. Toplumun üyeleri arasındaki düzenli, kalıcı ve kalıplaşmış ilişkilerine ne ad verilir?

A) Toplumsal grup
B) Toplumsal davranış
C) Toplumsal olgu
D) Toplumsal kurum
E) Toplumsal Yapı

Cevap E

4. Literatürde Marksizmin en önemli düşünce okullarından biri olarak kabul edilen Batı Marksizmin ilk ve en önemli temsilcileri arasında yer alan ve Hegelci Marksistler olarak da isimlendirilen George Lukacs ve Antonio Gramsci çalışmalarıyla Marksizme siyasal ve kültürel kavramlar üzerinden yeni ve güçlü bir teorik açılım sağlamışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu teorik açılımlardan biri değildir?

A) İdeoloji
B) Sınıf bilinci
C) Çatışma
D) Metalaşma
E) Şeyleşme

Cevap C

5. Feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş aşamasında ortaya çıkan sosyal problemlerin de sosyal fizik olarak adlandırıldığı pozitif bir bilimin gelişimi ile aşılacağını ve bu yeni bilimle toplumun yeni bir yapıya kavuşturulacağını düşünen ve bu nedenle bazı çevrelerin “ilk sosyolog, ilk sosyalist” olarak nitelendirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marx
B) Comte
C) Durkheim
D) Simon
E) Weber

Cevap D

6. Toplumsal yaşamın sosyoloji adı altında bağımsız bir akademik disiplin çerçevesinde ele alınması kaçıncı yüzyıla dayanır?

A) 16.
B) 17.
C) 18.
D) 19.
E) 20.

7. Evrimci yaklaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişmiş toplumlarla görülen bir süreçtir.
B) Evrensel, kaçınılmaz bir süreçtir.
C) Doğal, kendiliğinden, ani olmayan aşama aşama ilerleyen bir süreçtir.
D) Geriye dönüşü olmayan bir süreçtir.
E) İlerleyici, her aşaması bir önceki aşamadan daha iyi olan bir süreçtir.

Cevap A

8. Toplumsal değişme toplumsal evrimle gerçekleşir, toplumlar mekanik dayanışmaya dayalı toplumlardan organik dayanışmaya doğru toplumlara doğru evrilirler ve evrimin temelinde iş bölümü olgusu yer alır.

Yukarıdaki görüşün sahibi olan toplum bilimci kimdir?

A) T. Parsons
B) H. Spencer
C) M. Weber
D) A. Comte
E) E. Durkheim

Cevap E

9. 1960’larda Latin Amerikalı akademisyenlerin azgelişmişliği Latin Amerika perspektifinden açıklama çabalarını içeren bir dizi kurama verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geri kalmış üretim biçimi
B) Bağımlılık okulu
C) Frankfurt okulu
D) Oryantalist üretim biçimi
E) Modernleşme okulu

Cevap B

10. Bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı için devlet mekanizmasının olabildiğince sınırlandırılması ne ad verilir?

A) Neoliberalizm
B) Sosyal Demokrasi
C) Liberalizm
D) Devletçilik
E) Faşizm

Cevap C

11. Siyasal anlamda hükumetin meşru güç kullanımına ne ad verilir?

A) Totaliterizm
B) Otorite
C) İktidar
D) Meşrutiyet
E) Paternalizm

Cevap B

12. İktidar, yalnızca devletin toplum üzerindeki yönetsel iradesi ile sınırlı değildir. İktidar her yerde ve daha çok bilgi ile ilişkili bir durumdadır; iktidar ve bilgi birbiriyle ilişkili ve biri diğerini üreten bir konumdadır.

İktidar ile ilgili yukarıdaki ifade aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) George Simmel
B) Emile Durkheim
C) Auguste Comte
D) Michel Foucault
E) Sait-Simon

Cevap D

13. Genellikle bir toplumda azınlıkta olan grupların değer, tutum, inanç ve yaşam tarzına işaret etmek için kullanılan kültür kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek kültür
B) Kitle Kültürü
C) Karşı kültür
D) Folk kültür
E) Alt kültür

Cevap E

14. Geniş halk kitlelerinin egemen sınıflar tarafından kültürel ve ahlaksal olarak yönlendirilmesini kültürel hegemonya kavramıyla açıklayan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Michel Faucault
B) Pierre Bourdieu
C) Antonio Gramsci
D) Thedor Adorno
E) Louis Althusser

Cevap C

15. Parsons’ın aile içinde kadınların aşağıdaki hangi rollerde uzmanlaşması gerektiği iddiası eleştirilmiştir?

A) Dışavurumcu
B) Araçsal
C) Günah keçisi
D) Zedelenmiş
E) Egemen

Cevap A

16. Akrabalığın hem annenin tarafına hem de babanın tarafına bağlı olduğu, iki soyu da kabul eden evliliklere ne ad verilir?

A) Matrilokalite
B) Bilateral
C) Matrilaterite
D) Monogami
E) Sororat

Cevap B

17. Dini iletişimsel bir yaklaşımla ele alan ve peygamberlerin önceki dinle semboller sistemi tabakasıyla ilişki kurduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) pace
B) Weber
C) Durkheim
D) Eliade
E) Berger

Cevap A

18. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in dünya dinleri diye adlandırdığı dinlerden biri değildir?

A) Kofüçyenizm
B) Budizm
C) Hıristiyanlık
D) Hinduizm
E) Mecusilik

Cevap E

19. Sapmanın kurallarının varlıklılar tarafından yoksullar, erkekler tarafından kadınlar ve yaşlılar tarafından gençler için düzenlendiğini savunan biri sapmaya ilişkin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemiştir?

A) Marksist yaklaşım
B) İşlevselci yaklaşım
C) Psikolojik yaklaşım
D) Etiketleme yaklaşımı
E) Sosyal Kontrol Yaklaşımı

Cevap D

20. aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisi literatüründe yer alan başlıca sosyalleşme çeşitlerinden biri değildir?

A) Siyasal sosyalleşme
B) Tarihsel sosyalleşme
C) Bütüncül sosyalleşme
D) Kısmi sosyalleşme
E) Antizipatorik sosyalleşme

Sosyolojiye Giriş Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınavı

1. Comte’un üç hal yasasına göre insanlık sırasıyla aşağıdaki hangi aşamalardan geçmiştir?

A) Teolojik-Metafizik-Pozitivist
B) Metafizik-Pozitivist-İdealist
C) Pozitivist-Metafizik-Teolojik
D) İdealist-Metafizik-Pozitivist
E) Metafizik-İdealist-Teolojik

Cevap A

2. Din ve vicdan özgürlüğü unsurunu demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi olarak konumlandıran temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğrudan demokrasi
B) Temsili demokrasi
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
E) Halkçılık

Cevap D

3. Küreselleşmenin ulus devletin ekonomi ve diğer alanlardaki egemenliğini ve kontrolünü zayıflattığını düşünen yaklaşım hangisidir?

A) Aşırı küreselleşmeciler
B) Şüpheciler
C) Postmodernler
D) Ulus-aşırıcılar
E) Dönüşümcüler

Cevap A

4. Sosyolojinin pozitivist yöntem yerine, yorumlayıcı yöntemi kullanması gerektiğini ilk kez iddia ederek sosyolojinin gelişime büyük bir hız kazandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) E. Durkheim
B) C. Darwin
C) K. Marx
D) A. Comte
E) M. Weber

Cevap E

5. Geliştirilmiş bir kültürü yaşama geçiren ve yüksek kültür-aşağı kültür ayrımı reddederek herhangi bir kültürel tabakalaşmayı oluşturacak bir yaklaşımdan önemli bir kopuşun gerçekleştiğini ve böylelikle modern kültürü meşru bir alan olarak tanımlayan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neo-Marksist Okul
B) Üçüncü Dünya Okulu
C) Frankfurt Okulu
D) Bağımlılık Okulu
E) Birmingham Okulu

Cevap E

6. Homofobi, ırkçılık, yabancı korkusu ve islamofobi gibi ayrımcılıklara yol açan kültürel düşünüş ve davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürel postmodernizm
B) Radikalizm
C) Etnosantrizm
D) Kültürel küreselleşme
E) Avrupa merkezcilik

Cevap C

7. Kültür, halkın ananelerinden, eğilimlerinden , örflerinden, sözlü ve yazı edebiyatından, estetik ve iktisadi ürünlerinden oluşur; şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mümtaz Turhan
B) Emre Kongar
C) Hilmi Ziya Ülken
D) Şerif Mardin
E) Ziya Gökalp

Cevap E

8. Aşağıdakilerden hangisi “Yüksek Kültür”e örnek olarak verilebilir?

A) Klasik müzik
B) Çizgi romanlar
C) Dizi Filmler
D) Halk oyunları
E) Popüler sinema

Cevap A

9. Aşağıdakilerden hangisi varoluşçu feminizme göre yanlıştır?

A) Kadın ötekidir çünkü erkek değildir.
B) Kadın kendi olmasını ve özne olmasını sınırlayanı dönüştürürse bir özne olabilir.
C) Kadın ötekileştirilerek ezilir.
D) Kadının ezilmişliğinin temeli kadının ruhudur.
E) Erkek kendi varlığının anlamını tanıyabilen özgür ve iradeli bir varlıktır.

Cevap D

10. Aşağıdakilerden hangisi boşanma davası açmak için yasal bir neden oluşturmaz?

A) Eşlerden birinin başka bir ilişkisinin olması
B) Eşlerden birinin kötü muamele etmesi
C) Eşlerden birinin çocukların gürültüsünden rahatsız olması
D) Eşlerden birinin tedavisi olanaksız bir akıl hastalığının olması
E) Eşlerden birinin haklı bir neden olmadan evi terk etmesi

Cevap C

11. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik şiddete örnek olarak verilebilir?

A) Bireyin üzerine benzin döküp yakmak
B) Vurucu aletlerle bedene zarar vermek
C) Bireyi isteği dışında cinsel ilişkiye zorlamak
D) Başka kadınlarla ya da erkeklerle karşılaştırılmak
E) Bireyin çalışmasına örnek olmak

Cevap E

12. “Ailenin, Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) E. Durkheim
B) F. Engels
C) M. Weber
D) G. Simmel
E) S. Simon

Cevap B

13. Aşağıdakilerden hangisi Kehrer’in din ve aile arasındaki ilişkiler için önerdiği inceleme konularından biri değildir?

A) Aynı toplum içinde evlenmenin dinle ilgisi
B) Küreselleşme olgusunun din ve aile ilgisi
C) Başka bir gruptan eş seçmenin dinle ilgisi
D) Evliliğin devamında çocuk sayısı konusunun dinle ilişkilendirilmesi
E) Ailenin benimsediği “eğitimle ilgili değerler” ve bunların dinle ilgisi

Cevap B

14. Pace’nin temsilcisi olduğu, kendinden öçnceki inanç sistemini kısmen olumlayan; ancak yeni bir açıklama ve yorum getiren, “iletişim olarak din”in kabul gördüğü yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarihsel-materyalist yaklaşım
B) İletişimsel yaklaşım
C) Fenomenolojik yaklaşım
D) Toplumsallık yaklaşımı
E) Sosyal psikolojik yaklaşım

Cevap B

15. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in “Dünya Dinlerinin Sosyal Psikolojisi” adlı eserinde ortaya koyduğu rasyonel teodise türlerinden biri değildir?

A) Sosyalizasyon
B) Karma doktrini
C) Bir “öte”de telafi sözü
D) Bu dünyada telafi sözü
E) Dualizm

Cevap A

16. “Sezar’ın hakkı Sezar’a benimki de bana” söznünü söylediği iddia edilen İsa peygamberin aşağıdaki hangi kurumlar arasıdanki ayırıma işaret ettiği savunulur?

A) Sivil toplum ve Devlet
B) Devlet ve Kilise
C) Kültür ve Ekonomi
D) Devlet ve Kültür
E) Kilise ve Sivil Toplum

Cevap B

17. Aşağıdakilerden hangisi etiketleme kuramının temsilcilerinden biridir?

A) Lemert
B) Cohen
C) Hirschi
D) Merton
E) Durkheim

Cevap A

18. Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Sosyolojisinin eğitim-öğretim kurumları içinde toplumsal yaşam bakımından incelediği konulardandır?

A) Sosyal benlik ve sosyal hareketlilik
B) Farklı eğitim biçimleri, dil ve kültürel yapı
C) Toplumun küçük bir modeli olarak okuöl
D) Eğitim-öğretim kurumlarının toplumdaki yeri ve toplumsal işlevleri
E) Sosyal politika ve eğitim politikası ilişkileri

Cevap B

19. Nefret suçu, heyecan arayışı, intikam, küçük düşürme ve hiddet aşağıdaki suç türlerinden hangisine girmektedir?

A) Sağlık suçları
B) Cinsel suçlar
C) Duygusal suçlar
D) Mülke ilişkin suçlar
E) Örgütsel suçlar

Cevap C

20. Aşağıdakilerden hangisi Gurvitvh’in yaptığı sınıflama doğrultusunda hukuk sosyolojisinin ana bölümlerinden biridir?

A) Semantik hukuk sosyolojisi
B) Tarihi kriminoloji
C) Hukuki tipoloji
D) Kısmi sosyalleşme
E) Tarihsel sosyalleşme

Cevap C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir