Ana Sayfa / AÖF / Sosyolojiye Giriş Ara Dönem Çıkmış Sorular

Sosyolojiye Giriş Ara Dönem Çıkmış Sorular

Son 5 yılın AÖF Sosyolojiye Giriş dersi ara dönem – vize çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

Sosyolojiye Giriş Dersi 2017 – 2018 Yılı ara dönem sınavı

1. I. Fransız Devrimi
II. Tarım Devrimi
III. Endüstri Devrimi

Yukarıdakilerden hangileri bir bilim olarak sosyolojinin doğuşunda etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap C

2. Kadınların siyasal sistemde erkeklerden daha az temsil edilmesi ya da toplumda zenginliğin eşitsiz bir şekilde dağıtılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Toplumsal olgu
B) Toplumsal yapı
C) Toplumsal davranış
D) Toplumsal grup
E) Toplumsal rol

Cevap A

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların araştırmalarında sordukları soru tiplerinden biri değildir?

A) Teorik soru
B) Geliştirme soru
C) Olgusal soru
D) Deneysel soru
E) Karşılaştırmalı soru

Cevap D

4. I. Karşılıklı anlayış ve saygıya dayanan bir dayanışma oluşmasını sağlar ve bu dayanışmayı güçlendirir.
II. Bugüne kadar tartışmasız kabul edilen inançları eleştirme, kesin olduğu iddia edilen görüşleri çözümleme ve sorulama alışkanlığı kazanmaktadır.
III. Hem kendi yaşamımızı ve sorunlarımı hem de çevremizdeki insanları daha iyi anlamamızı sağlar.
IV. sosyolojik imgelemi kullanmak demektir.

Sosyolojik düşünmek ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II, III
E) I, II, III ve IV

Cevap E

5. I. Ampirik olması
II. Sistematik olması
III. Teorik olması

Yukarıdaklerden hangileri Pozitivist yaklaşımın, yorumlayıcı yaklaşımın ve eleştirel yaklaşımın ortak özelliklerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap E

6. I. Posmodernizm; akıl, ilerleme ve rasyonelleşme düşünceleri üzerine kuruludur.
II. Feminist yaklaşım; Klasik ve modern sosyolojide yer alan bütün sosyolojik yaklaşımlara eleştirel bakmıştır.
III. Postmodern teoriler, modern olarak adlandırılan çağ ile onun nedensellik ilkesine ve akılcı düşünmeye dayalı bilim anlayışını iflas ettiğine inanırlar
IV. Etnometodoloji; toplum üyelerinin kendi toplumsal dünyalarını inşa ederek kullandıkları yöntemlerle ilgilenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Cevap D

7. I. Toplumu birbiriyle bağlantılı parçalardan oluşan bir sistem olarak ele alır.
II. Toplumsal yaşamın incelenmesinde pozitivist sosyal bilim anlayışına dayalı bir yöntem benimsemiştir.
III. Evrimci bir toplumsal değişme teorisi sunar.

Yukarıda özellikleri sıralanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fenomenoloji
B) Sembolik etkileşimcilik
C) İşlevselcilik
D) Çatışmacı yaklaşım
E) Etnometodoloji

Cevap C

8. Post kapitalist toplumda çatışmanın üretim araçlarına sahip olanlarla olmayanlar arasında değil otoriteyi uygulayanlar ile ona tabi olanlar arasında ortaya çıkacağını savunan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manuel Castells
B) Ralf Dahrendorf
C) Peter Drucker
D) Daniel Bell
E) Yoneji Masuda

Cevap B

9. Durkheim’e göre, benzeşmeye dayalı basit iş bölümünün olduğu geleneksel toplumlarda görülen dayanışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekanik
B) Organik
C) Kültürel
D) Hegemonik
E) Teknolojik

Cevap A

10. Toplumu evrimci ve pozitivist bir kavramsal çerçevede ele alan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saint- Simon
B) Habermas
C) Baud rillard
D) Parsons
E) Weber

Cevap A

11. I. Kültürel nedenler
II. Demografik nedenler
III. Doğal nedenler

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal değişmenin nedenlerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap E

12. 1960’larda Latin Amerikalı akademisyenlerin azgelişmişliği Latin Amerika perspektifinden açıklama çabalarını içeren bir dizi kurama verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geri kalmış üretim biçimi
B) Bağımlılık okulu
C) Oryantalist üretim biçimi
D) Modernleşme okulu
E) Frankfurt okulu

Cevap B

13. Parsons, Durkheim ve Tönnies’in ikili toplum modelinden etkilenerek toplumları geleneksel ve modern toplumlar olarak ikili bir yapıda ele almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplumların kalıp değişkenlerinden biri değildir?

A) Duygusallık
B) Özgüllük
C) Yaygınlık
D) Belirlilik
E) Kolektif yönelim

Cevap D

14. Geç modernlikle ilgili çalışmalarında modernliğin akışkan bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baudrillard
B) Giddens
C) Habermas
D) Jameson
E) Bauman

Cevap E

15. Çok sayıda teorisyen, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte modern endüstriyel toplumdan bir sonraki aşamaya geçildiğini savunmuş ve bu aşamayı çeşitli şekillerde adlandırmışlardır.

Buna göre aşağıdaki kavram-düşünür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hizmet sınıfı toplumu-Alain Touraine
B) Postmodern durum-François Lyotard
C) Ağ toplumu-Manuel Castells
D) Tüketim toplumu-Jean baudrillard
E) Kıtlık sonrası toplum- Murray Bookchin

Cevap A

16. Küresel olanla yerel olanın sürekli etkileşim halinde olması sonucunda “küreyel” olanın ortaya çıktığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beck
B) Rebertson
C) Ritzer
D) Giddens
E) Stepnisky

Cevap B

17. İlkesel olarak nüfusun daha az görüldüğü ve her yurttaşın karar süreçlerinde aktif olarak yer alabildiği yönetim biçimi hangisidir?

A) Temsili demokrasi
B) Liberal demokrasi
C) totaliter rejim
D) Katılımcı demokrasi
E) Otoriter rejim

Cevap D

18. Amerika Bİrleşik Devletleri’nin seçkinlerini analiz edip bunları da üç ayrı seçkinler olarak; siyasal elitler, askeri elitler ve büyük şirket yöneticileri olan elitler olarak belirleyen teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talcott Parsons
B) Wilfredo Pareto
C) Wright Mills
D) Gaetano Mosca
E) Karl Marx

Cevap C

19. Güç-otorite ilişkisi çerçevesinde, iktidarın meşruiyetini liderin olağanüstü olduğuna inanılan niteliklerden kaynaklanan otorite tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geleneksel otorite
B) Karizmatik otorite
C) Akılcı otorite
D) Yasal otorite
E) Baskıcı otorite

Cevap B

20. Baba ile çocuk arasındaki ilişkiye benzer bir biçimde siyasal gücün vatandaşları adına karar alabilme yetisine ne ad verilir?

A) Siyaset
B) Otorite
C) Paternalizm
D) İktidar
E) Meşruiyet

Cevap C

Sosyolojiye Giriş Dersi 2016 – 2017 Yılı ara dönem sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?

A) Başka araştırmacılar tarafından tekrar edilmesi
B) Doğru bilgiye mümkün olduğunca ulaşılması
C) Araştırma bulgularını bilimsel olmayan amaçlar için de kullanması
D) İncelediği konuyu diğer konulardan belirgin şekilde ayırması
E) Basit ve açık bir şekilde ifade edilmesi

Cevap C

2. Toplumsal ya da sosyal bir grup tarafından önemli görülen ideal ve inançlara ne ad verilir?

A) Kültür
B) Değer
C) Yaptırım
D) Yasa
E) Toplumsal rol

Cevap B

3. Nitel araştırma yönteminde verilerin değerlendirilmesinde araştırmacı tarafından belirli kriterlere göre seçilerek, önceden belirlenmiş bir konuyu tartışmak üzere bir araya gelmiş olan bir grup insanla yapılan ve standartlaşmış veri toplama araçlarının kullanılmadığı görüşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşama öyküsü
B) yarı-yapılandırılmış gözlem
C) Denetimsiz gözlem
D) Derinlemesine görüşme
E) Odak grup görüşmesi

Cevap E

4. Hipotetik tümden gelim yolunu kullanarak belirli bir teorik yapı içinde geliştirilmiş hipotezleri sınayan ve insan davranışına ilişkin tahminlerde bulunmayı sağlayacak genel yasaları ortaya koymayı amaçlayan sosyal bilim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştirel
B) Yorumlayıcı
C) Yapılandırmacı
D) Feminist
E) Pozitivist

Cevap E

5. Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan ve bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimlerine ne ad verilir?

A) Toplumsal davranış
B) Toplumsal yapı
C) Toplumsal rol
D) Toplumsal olgu
E) Toplumsal statü

Cevap D

6. Toplumsal yaşamın sosyoloji adı altında bağımsız bir akademik disiplin çerçevesinde ele alınması kaçıncı yüzyıla dayanır?

A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20

Cevap D

7. Toplumu toplumsal eylemlerden meydana gelen bir oluşum olarak gören ve sosyolojinin çalışma nesnesini “toplumsal eylem” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spencer
B) Comte
C) Weber
D) Merton
E) Simon

Cevap C

8. Feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş aşamasında ortaya çıkan sosyal problemlerin de sosyal fizik olarak adlandırıldığı pozitif bir bilimin gelişimi ile aşılacağını ve bu yeni bilimle toplumun yeni bir yapıya kavuşturulacağını düşünen ve bu nedenle bazı çevrelerin “ilk sosyolog, ilk sosyalist” olarak nitelendirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marx
B) Durkheim
C) Comte
D)Weber
E) Simon

Cevap E

9. Sosyolojide toplumsal eyleme, toplumsal etkileşime, anlamlandırma ve yorumlama süreçlerine ağırlık veren, gündelik yaşamla ilgilenen mikro-sosyolojik yönelimli yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrimci yaklaşım
B) Çatışmacı yaklaşım
C) Sembolik etkileşimcilik
D) Pozitivizm
E) Yapısalcılık

Cevap C

10. Toplumda düzen ve dayanışmanın kaynağı “işbölümü ve uzlaşma” düşüncesinde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hegel
B) Simon
C) Merton
D) Weber
E) Durkhelm

Cevap E

11. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma düşüncesine göre dünyayı anlama ve açıklamanın tek yoludur?

A) Gücün ve kaynakların dağıtımı
B) Esnek istihdam
C) Özgürlük ve hoşgörü
D) Akılcı düşünce ve bilim
E) Kitlesel üretim

Cevap D

12. Robertson’a göre, küreselleşmenin tarisel gelişiminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oluşum
B) Başlangıç
C) Tohum
D) Kalkış
E) Hegemonya

Cevap A

13. “Günümüzde modern toplumları biçimlendiren ekonomik, siyasal ve toplumsal değişimlerin arkasındaki esas güç küreselleşmedir.” görüşünde olan yaklaşımcılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşırı küreselleşmeciler
B) Dönüşümcüler
C) Küreselleşme karşıtları
D) Kuşkucular
E) Küreselleşmeciler

Cevap B

14. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modern dünyadaki toplumlar arasında yer almaz?

A) Dördüncü dünya toplumları
B) Birinci dünya toplumları
C) gelişmekte olan toplumlar
D) İkinci dünya toplumları
E) Yeni sanayileşen ülkeler

Cevap A

15. 1960’larda toplumsal değişme literatüründe hakim olmuş, evrimci yaklaşımın devamı olarak da görülebilecek olan, Amerikalı sosyolog Talcott Parsons’ın yapısal işlevselci yaklaşımından etkilenerek geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modernleşme okulu
B) Bağımlılık okulu
C) Gerikalmış üretim biçimi
D) Frankfurt okulu
E) Oryantalist üretim biçimi

Cevap A

16. Liberalizm ideolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Liberalizmde bireyi ve bireysel hakları ön plana çıkartan bir anlayış söz konusudur.
B) Liberalizmde kişisel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla devlet sınırlandırılır.
C) Liberalizmde devletin toplumun her alnına müdahale etmesi anlayışı egemendir.
D) Liberalizmde müdahaleci olmayan bir devlet anlayışı egemendir
E) Liberalizm aristokrasi ile burjuvazinin çatışması sonucu ortaya çıkmıştır.

Cevap C

17. Türkiye’de salt muhafazakar siyaset sisteminin merkezinde yer alan bir olgu olmamakla birlikte, siyasetin tüm alanına, siyasetteki tüm tartışmalara egemen olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din
B) Eşitlik
C) Özgürlük
D) Akıl
E) İdeoloji

Cevap A

18. Geleneksel otorite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Klan ve kabile toplumlarında görülebilen bir otorite tipidir.
B) Geleneksel otorite 18. yy’dan sonra önemini tamamen kaybetmiştir.
C) Gelenek, görenek ve inançlara dayalı otorite tipidir.
D) Toplumsal düzenin zor ya da ağır değiştiği toplumlarda görülmektedir.
E) İktidar sahibi otoritesinin meşruiyetini toplumdaki geleneklerden ve inançlardan aldığı kabul edilir.

Cevap B

19 Aşağıdakilerden hangisi muhafazakarlık ideolojisinin özelliklerinden biri değildir?

A) 18. Yüzyıl aydınlanma düşüncesinin siyasal, toplumsal ve kültürel ortamının bir ürünü olarak ortaya çıkması
B) Aydınlanma düşüncesinin liberal felsefesine, doğal haklar ve hukuk düşüncesine karşı olarak ortaya çıkması
C) Varolan toplumsal, ekonomik siyasal, sosyal ve kültürel ortamın korunmasını temel alması
D)Fransız Devrimi’nin burjuva karakteri ve davranışları ile uyum içinde olması
E) Diğer ideolojilere göre ideoloji olarak kabul edilmemesi

Cevap D

20. İktidar kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İktidar birey ya da grupların kendi düşüncelerini ve çıkarlarını başkalarına kabul ettirebilme iradesidir.
B) İktidar ilişkisi yalnızca siyasal alanla sınırlı bir kavramdır.
C) İktidar başkalarını etkileme ve kontrol edebilme yeteneğidir.
D) İktidar bir kişinin/grubun diğerlerinin davranışlarını kontrol etmesini ifade eden bir toplumsal ilişkidir.
E) İktidar insanlar tarafından sahip olunan dönüşümsel kapasitedir.

Cevap B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir