Ana Sayfa / AÖF / Sosyolojiye Giriş Dönem Sonu Çıkmış Sorular

Sosyolojiye Giriş Dönem Sonu Çıkmış Sorular

Son 5 yılın AÖF Sosyolojiye Giriş dersi dönem sonu sınavları – final çıkmış soru ve açıklamalı cevaplarını hazırladık. İyi çalışmalar dileriz.

Sosyolojiye Giriş Dersi 2017 – 2018 Yılı Dönem Sonu Sınavı

1. Olgular arasındaki ilişkileri en basit ve anlaşılır şekilde açıklamak üzere örgütlenmiş gözlemler, koşullar, tanımlamalar, kavramlar ve ilkeler olarak adlandırılan bilgi sistemine ne ad verilir?

A) Önerme
B) Norm
C) Varsayım
D) Teori
E) Yasa

Cevap D

2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın aşamalarından biri değildir?

A) Bulguların yorumlanması ve rapor yazımı
B) Araştırma için uygun araştırma tipi, yöntem ve tekniklerin seçilmesi
C) Araştırmanın evreninin belirlenmesi ve örneklem seçimi
D) Araştırma konusunun seçilmesi ve araştırma probleminin belirlenmesi
E) Veri analizinin her ortamda aynı sonucu verecek şekilde tasarlanması

Cevap E

3. Kapitalizm, emek gücünün de (ücretli emek şeklinde) bir meta olarak alınıp-satıldığı metalaşmış ve yabancılaşmış toplumsal ilişkilere dayalıdır.

Kapitalizm hakkındaki yukarıdaki ifade kime aittir?

A) Marks
B) Spencer
C) Giddens
D) Comte
E) Holborn

Cevap A

4. Sosyoloji tarihsel yöntem aracılığıyla toplumsal statik ve toplumsal dinamiğin yasalarını keşfedip analiz eden bir bilim olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Durkheim
B) Comte
C) Parsons
D) Weber
E) Merton

Cevap B

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özelliklerinden biri değildir?

A) Çoğunlukla planlı olması
B) Evrensel bir olgu olması
C) Genellikle muhalefet ve çatışma yaratabilmesi
D) Sonuçlarının önceden tahmin edilemez olması
E) Zincirleme tepkimeler yaratabilmesi

Cevap A

6. Sibernetik modeller, bilgisayarlar, eğlence ve bilgi endüstrilerinin egemen olduğu çağdaş toplumu analiz etmeye çalışan, bir simülasyon çağında yaşadığımızı, simülasyon sürecinde nesnelerin veya olayların yeniden üretilmesi anlamına gelen similakrların üretildiğini belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stepnisky
B) Jameson
C) Baudrillard
D) Bauman
E) Lyotard

Cevap C

7.

  • 18. yüzyıl Aydınlanma düşüncesinin, siyasal, toplumsal ve kültürel ortamının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
  • Fransız devriminin doğal hukuki bireyciliğine karşı çıkar.
  • Din, yerel cemaat, lonca toplumsal sınıf gibi unsurların ahlaki yücelik taşıdığını vurgulayan bir ideoloji olarak ortaya çıkmıştır.

Yukarıdaki özellikleri sıralanan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalizm
B) Muhafazakarlık
C) Sosyal demokrasi
D) Neoliberalizm
E) Faşizm

Cevap B

8. Ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplar baskı grupları olarak tanımlanmaktadır

Yukarıdaki tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir baskı grubu olarak nitelendirilemez?

A) LÖSEV
B) TÜSİAD
C) HAK İŞ
D) DİSK
E) TOBB

Cevap A

9. “Kültürel Gecikme” kavramını ortaya atan toplum bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Theodor Adorno
B) Leo Lowenthal
C) max Horkheimer
D) William Ogburn
E) Herbert Marcuse

Cevap D

10. Bourdieu, egemen sınıfın kültürünün eğitim sistemi aracılığıyla nesilden nesle aktarılması olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Popüler kültür
B) Kültürel hegemonya
C) Kültürel yeniden üretim
D) Kültür endüstrisi
E) Kitle Kültürü

Cevap C

11. Kültür kavramını halkın geleneklerinin, örfünün, sözlü ve yazılı edebiyatının ve estetik ve iktisadi ürünlerinin toplamı olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edward Burnett Tylor
B) Matthew Arnold
C) Raymond Williams
D) Ziya Gökalp
E) Mümtaz Turhan

Cevap D

12. Belirli bir etnik, sosyal veya dinsel grup içinde yapılan evliliklere ne ad verilir?

A) Monogami
B) Poligami
C) Egzogami
D) Levirat
E) Endogami

Cevap E

13. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye’de Aile Yapısı-Serim Timur
B) Altındağ’da Kentle Bütünleşme-Çiğdem Kağıtçıbaşı
C) Ereğli: Ağır Sanayiden önce Bir Sahil Kasabası- Mübeccel Kıray
D) İzmir’de Kentsel Aile-Emre Kongar
E) Ankara’da Gecekondu Aileleri-İbrahim Yasa

Cevap B

14. Aile kurumundaki değişimleri sistematik olarak inceleyen sosyolog aşağıdakilerden hangidir?

A) Le Play
B) Haralambo
C) Benston
D) Kittay
E) Engels

Cevap A

15. Pace’nin temsilcisi olduğu, kendinden önceki inanç sistemini kısmen olumlayan; ancak yeni bir açıklama ve yorum getiren, “iletişim olarak din’in kabul gördüğü yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Psikolojik Yaklaşım
B) Toplumsallık Yaklaşımı
C) Tarihsel Materyalist Yaklaşım
D) İletişim Yaklaşım
E) Fenomenolojik Yaklaşım

Cevap D

16. Bir süreç olarak dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesi ve küçülmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sekülerleşme
B) Teodise
C) Concordat
D) Laiklik
E) Hierophany

Cevap A

17. Dindarlık biçimlerini toplumsal statülerle birlikte ele alan ve “toplumsal tabakaların spesifik dindarlığı” üzerine çalışmalar yapan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Engels
B) Marx
C) Weber
D) Durkheim
E) Eliade

Cevap C

18. Temel olarak sosyal düzenin işlememesi, bozulması durumunda ortaya çıkan normsuzluk ve kuralsızlık durumunda ne ad verilir?

A) Çatışma
B) Anomi
C) Sapma
D) Çözülme
E) Suç

Cevap B

19. Bu soru iptal edilmiştir

20. Ödül ceza sitemiyle ortaya çıka ve bireylerin davranışlarına etki eden kültürel kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kural
B) Adet
C) Değer
D)Ahlak
E) Norm

Cevap E

Sosyolojiye Giriş Dersi 2016 – 2017 Yılı Dönem Sonu Sınavı

1. 1980’lerde etkinlik kazanan, klasik liberalizm anlayışının yeniden değerlendirilmesini ve yorumlanmasını içeren düşünce bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faşizm
B) Liberalizm
C) Neoliberalizm
D) Sosyal Demokrasi
E) Sosyalizm

Cevap C

2. Evrimi basitten karmaşığa doğru gerçekleşen bir ilerleme süreci içinde yapısal olarak farklılaşan parçaların artan oranda karşılıklı bağımlı hale gelmesi olarak açıklayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spencer
B) Cooley
C) Weber
D) Marx
E) Comte

Cevap A

3. Fransız Devrimi sonrasındaki endüstri toplumu aşamasında ortaya çıkan sorunları analiz etmeye yönelik pozitif bir bilimin gerekliliğini savunan, çalışmalarına bu yönde ağırlık veren ve “sanayi toplumu” kavramını ilk kullanan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parsons
B) Dahrendorf
C) Comte
D) Simon
E) Merton

Cevap D

4. Amacı cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın içine nasıl işlediğini göstermek ve ataerkil toplumsal yapı içinde güçsüz durumda olan kadınlar güçlendirmek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Postmodern yaklaşım
B) Feminist yaklaşım
C) eleştirel yaklaşım
D) Pozitivist yaklaşım
E) Yorumlayıcı yaklaşım

Cevap B

5. Kadının kamusal dünyaya girişinin yasal ve geleneksel engellerle durdurulmakta olduğunun ve bunun da kadının ezilmişliğinin nedenidir düşüncesinde olan ve toplumdaki kadının fiziksel ve entelektüel olarak kapasitesinin sınırlı olduğu düşüncesine karşı çıkarak toplumsal cinsiyet adaleti isteyen feminist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liberal feminizm
B) Radikal feminizm
C) Marksist feminizm
D) Psikanalist feminizm
E) Postmodern feminizm

Cevap A

6. Parsosn’un kadınlar için aile içerisinde sunduğu rol modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egemen
B) Zelenmiş
C) Araççı
D) Dışavurumcu
E) Günah keçisi

Cevap D

7. Türk Medeni Yasasına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kadınlar evlendikten sonra önceki soyadlarını kullanabilirler.
B) Nafaka davası Türkiye’nin her yerinde ve Aile Mahkemelerinde açılabilir
C) Kadın ve erkekler on sekiz yaşını doldurmadan evlenemezler
D) Çocuğun velayeti ile ilgili olarak kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
E) Hiç kimse zorla evlendirilemez ve herkes evleneceği kişiyi seçme hakkına sahiptir.

Cevap C

8. Bir toplumun ya da toplumsal grubun varlığın devam ettirebilmek için üyelerin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu düşünülen düşünce ve ilkelere ne ad verilir?

A) Gelenek
B) Değer
C) Norm
D) Yaptırım
E) Yönetmelik

Cevap B

9. Özel olarak Durkheim, eylem, inanç ve duygu biçimlerinin, yani kültürün failin seçiminden ya da toplumsal dünyayı yorumlamasından çok, toplumsal yapının örgütlenmesinden veya ihtiyaçlardan çıktığını öne sürdüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlevselci Sosyoloji
B) Siyaset Sosyolojisi
C) Yapısalcı Yaklaşım
D) Marksist Yaklaşım
E) Frankfurt Okulu

Cevap A

10. Kültürün değişmez ve çok güçlü, içinde yer alan bireylerin de onun bir nevi esiri olduğu düşüncesine ne ad verilir?

A) Karşı kültür
B) Alt kültür
C) Kültürel determinizm
D) Kitle kültürü
E) Kültürel gecikme

Cevap C

11. Düne kadar cep telefonu sahibi olmayan insanların, cep telefonu edindikten sonra toplum içindeyken çevrelerindeki insanları rahatsız edecek şekilde bağıra bağıra telefonla konuşmaları aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Kültürel determinizme
B) Kültürel yozlaşmaya
C) Kültürel emperyalizme
D) Kültürel Rölativizme
E) Kültürel gecikmeye

Cevap E

12. Aşağıdakilerden hangisi ev hizmetinde çalışan kadın(lar)ın özellerinden biri değildir?

A) Mesleki becerilerinin sınırlı olması
B) Eğitim düzeylerinin düşük olması
C) Sosyal güvencelerinin olmaması
D) Kırdan kente göç etmiş olması
E) Çoğunluğunun örgütlü olması

Cevap E

13. Aşağıdakilerden hangisi Gurvitch’in yaptığı sınıflama doğrultusunda hukuk sosyolojisinin ana bölümlerinden biridir?

A) Kısmi sosyalleşme
B) Tarihsel sosyalleşme
C) Semantik hukuk sosyolojisi
D) Hukuki tipoloji
E) Tarihi krimonoloji

Cevap D

14. Nefret suçu, heyecan arayışı, intikam, küçük düşürme ve hiddet aşağıdaki suç türlerinden hangisine girmektedir?

A) Örgütsel suçlar
B) Duygusal suçlar
C) Sağlık suçları
D) Mülke ilişkin suçlar
E) Cinsel suçlar

Cevap B

15. Din ve ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eden Max Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi modern kapitalizmin gereksinim duyduğu etik ilkelerden biri değildir?

A) Dürüstlük
B) Tutumluluk
C) Dakiklik
D) Çalışkanlık
E) Olgunluk

Cevap E

16. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in “Dünya Dinlerinin Sosyal Psikolojisi” adlı eserinde ortaya koyduğu rasyonel teodise türlerinden biri değildir?

A) sosyalizasyon
B) Bu dünyada telafi sözü
C) Karma doktrini
D) Bir “öte”de telafi sözü
E) Düalizm

Cevap A

17. Sapmanın temelinde toplumsal tepki olduğunu vurgulayarak sapmayı birincil ve ikincil sapma olarak iki gruba ayıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Becker
B) Lemert
C) Guilmet
D) Holborn
E) Lombroso

Cevap B

18. Okulu bir sosyal sistem olarak ele alan ve okuldaki süreçlerin niteliğini toplumsal gereksinimlerin belirlediğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Durkheim’ın Eğitimine Sosyolojik Yaklaşımı
B) Yorumsamacı Yaklaşım
C) Max Weber yaklaşımı
D) Çatışmacı Kurumlar
E) Yapısal-İşlevselci Yaklaşım

Cevap E

19. Laisizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Laisizm toplumda dinin sınırlı bir rol oynadığını savunan bir doktrindir.
B) Laisizm devletin tüm dinlere eşit mesafede olmasını öngörür.
C) Laisizm resmi olarak dini olmayan devlet öngörür.
D) Laisizm devletin resmi bir dini olmasını öngörür
E) Laisizm din ve siyaseti tamamen ayıran bir anlam ifade eder.

Cevap D

20. Türkiye’de laiklik ilkesi ne zaman Anayasa’ya girmiş ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir?

A) 1945
B) 1939
C) 1937
D) 1928
E) 1924

Cevap C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir