Asgari Ücret Nedir? Ne kadar? Nasıl Hesaplanır ve Belirlenir

2019 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret, aylık net 2.020,90 TL, aylık brüt 2.558,40 TL, günlük brüt 85,28 TL olarak belirlendi. Net ücret, çalışanın eline geçen maaştır. Brüt ücret ise kesintilerden önceki maaştır.

Asgari Ücret Ne kadar?

2019 yılı için asgari ücret tablosu şu şekildedir;

Asgari Ücret 2021 Tablosu
Brüt Ücret3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı3.040,88 TL
Gelir Vergisi456,13 TL
Damga Vergisi27,15 TL
Kesintiler Toplamı1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.825,90 TL

2019 Asgari Geçim İndirimiyle Asgari Ücretler

Medeni DurumAylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.879,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.919,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)2.866,15 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)2.906,40 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)2.986,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)3.013,72 TL

Asgari Ücretli Çalışanın İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret3.577,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Ödediği)554,51 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu71,55 TL
İşverene Toplam Maliyeti4.203,56 TL

Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret, çalışanların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını sağlamları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen işçi çalıştırma ücretidir. Bu rakamın altına işçi çalıştırılamaz. Daha az ödeme yapılması durumunda işçi hakkını bakanlık ve mahkeme yoluyla alabilmektedir.

Bir işçinin asgari ücretli çalışması için işverenin SGK’ya bildirimde bulunması gerekir. İşçinin 16 yaşından küçük kişiler çalıştırılamazlar. Çalışan sayısı 10’un üzerinde olan iş yerleri işçi ücretlerini banka aracılığıyla yatırmak zorundadır. 10’un altındaysa ücret elden de verilebilir.

İşverenin SGK primini yatırmaması işçiyi etkiler mi? Etkilemez. Bu borç işverenin borcudur. Hizmet dökümünde durumunuz aktif olması sigortanızın olduğunu gösterir.

2021 Yılında Asgari Ücret Miktarı Ne Kadar Olacak?

TÜFE’nin %20-15 arasında gerçekleşeceğini düşünürsek asgari ücretin 2020 yılında en az 3.200,00 TL civarında olması gerekir. Enflasyonun hızlı bir şekilde artması gıda, enerji, giyim gibi ana sektörlerde fiyat artışı yaşattı. Asgari ücretin %20’nin altında olması durumunda asgari ücretle geçinenler daha zor şartlar bekliyor.

Asgari ücrete zaman enflasyon gerçekleştikten sonra gelmesinden dolayı 2020 yılında gelen zam 2021 yılı asgari ücretini eritmiş durumda. Bu sebeple asgari ücret en az %25’in üzerinde olması gerekir. İşçi ücretlerinin enflasyon beklentisinden daha fazla olmalıdır.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari ücret tespit komisyonu üçlü bir yapıdan oluşmaktadır. Bunlar, işçi, işveren, devlet temsilcileridir.Devleti temsilen; TUİK temsilcisi, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, ÇSGB çalışma genel müdürü veya yardımcısı İş sağlığı ve güvenliği genel müdürü veya yardımcısı, DPT’den ilgili görevli.

Sendikalardan en çok üyesi bulunanlar için değişik iş kollarından seçecekleri 5 kişi ve en çok üyesi bulunan işveren sendikasından 5 temsilci seçilmektedir.

Ücret Sistemleri

  • Primli ücret; işçinin üretimi arttırması için teşvik amacıyla yapılan ödemelerdir.
  • Yüzde usulü ücret; gazino, otel gibi yerlerde uygulanmaktadır. Hesap pusulalarına belli bir miktar eklenir ve bu miktar müşteri tarafından ödenmek zorundadır. İşçinin ücreti, asgari ücretin altında kalması durumunda fark işveren tarafından ödenir.
  • Komisyon Ücreti; işçinin sattığı mal miktarına göre belirlenen ücretleridir.
  • Kardan pay alma; ücret eklentisi olarak işçilere teşvik amacıyla kardan pay verilmesidir. Ücretin sadece kardan pay olarak alınması şeklinde olması yasaktır. Primli ücret için de bu durum geçerlidir.
  • Zaman ücreti; ücretin, saatlik, günlük, haftalık, aylık olarak ödendiği durumlarda uygulanan ücret sistemidir. Kolay anlaşılır ve hesaplanabiliridir. İşçiyi çalışmaya zorlamaması ise olumsuz yanıdır.
  • Parça başı ücret; üretilen mal miktarına bağlıdır. Bu sistemde hız önemli bir unsur olduğu için iş kazaları ihtimali artmaktadır.
  • Götürü ücret; belli bir zamanda işçinin bir işi bitirmesi istenir. Burada hem işçi hem işveren zamandan tasarruf etmektedir.

Asgari Geçim İndirimi Nedir? Nasıl Hesaplanır

Asgari geçim indirimi; Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10′u, çocukların çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için %5′idir.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır ?

Asgari geçim indirimi, yukarıda yer verilen hususlar dahilinde tespit edilen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
Ücret geliri elde edene eşler dışındaki eşler, uygulama sırasında, çalışmayan ve geliri bulunmayan eş olarak ifade edilmektedir.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlar göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birinin gelirine uygulanmaktadır. Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayıları dikkate alınmaktadır.

Asgari Ücretin Ödenme Şekli

İşçi ücretlerinin nakden ödenmesi esastır. Bono, kupon, senet gibi değerli kağıtlarla ödeme yapılması yasaktır. İşçi sayısı 10’dan fazla olan iş yerlerinde ödeme banka aracılığıyla yapılması zorunludur. İşçi ücretleri zaman aşımı 5 yıldır. Gününde ödenmeyen ücretler için en yüksek faiz uygulanır.

İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir, imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula verek zorundadır. Ödeme tarihi, asıl ücret tutarı veb kesintilerin gösterilmesi zorunludur.

İşçi ücretleri ayda bir kez ödenmek zorundadır. Bu süreleri taraflar sözleşmeler aracılığıyla 1 haftaya kadar indirilebilmektedirler. Ödeme yeri serbestçe belirlenebilir. Fakat, meyhane perakende mal satan yerlerde ödeme yapılması yasaktır. Ücretler iş günlerinde ödenmelidir. Tatilde ödeme gününe denk gelmesi durumunda ilk iş günü ödeme gerçekleşir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde ücretlerde 20 günlük gecikme yaşanabilir. Bu süre sonunda işçiler iş görme borcundan kaçınabilirler. Bundan dolayı sözleşmeleri feshedilemez.

İşçilerin aylık ücretlerinin ¼’ten fazlası haczedilemez. Yine bu miktardan fazlası devir ve temlik edilemez. Tazminat alacakları bu sınırların dışındadır. Nafaka ücretleri bu sınırlara tabii değildir.

İşverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, işçilerin son 3 aylık maaşlarını karşılamak amacıyla ücret garanti fonu kurulur. Ücret garanti fonu işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir.

Taşeronların işçilerin ücretlerini ödememeleri durumunda asıl işveren taşeron şirketten kesinti yaparak ücretleri ödeyebilmektedir. Bu ücretler 3 ayı geçmemelidir. Müteahhitlerin teminat ve hak edişleri üzerinden yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi ücret alacaklarının karşılanmasının ardından kalan kısım üzerinden ifade eder.

Son 10 Yıl Asgari Ücret Miktarı

YılBrüt Asgari ÜcretNet Asgari Ücret
2009693 TL 523 TL
2010760,5 TL 546 TL
2011837 TL 629 TL
2012940,5 TL 701 TL
20131,021,50 TL 773 TL
20141,134,00 TL 846 TL
20151,273,50 TL 949 TL
20161,647,00 TL 1300 TL
20171,777,50 TL 1404 TL
20182,029,50 TL 1603 TL
20192.558,40 TL 2020 TL
20213.577,50 TL2.825,90 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir