Büyüme Kalkınma Test Soruları

İktisadi Büyüme kalkınma dersi için 40 soru hazırladık. Soruların cevapları işaretleme yaptıktan sonra sorunun altında çıkacaktır. Soru içerikleri büyük sınavların müfredatları ile sınırlı tutuldu. Sorularınızı yorum olarak bırakabilirsiniz. İktisadi Büyüme ve Kalkınma ders notu için tıklayınız. İyi çalışmalar.

1. Bir ülkede kişi başına düşen reel milli gelirin her yıl bir önceki yıla göre artış oranına ne ad verilir?
A) Büyüme hızı
B) Gelişme hızı
C) Kalkınma hızı
D) Çarpan katsayısı
E) Hızlandıran katsayısı

Cevap A
Toplumda kişi başına düşen reel gelirin her yıl bir önceki yıla göre artış oranıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi brüt kalkınma hızının tanımıdır?
A) GSMH’deki yıllık artış oranı
B) GSMH’deki yıllık artış miktarı
C) GSMH’deki yıllık artış-nüfus artış oranı
D) GSMH’deki yıllık artış – dış alem net faktör gelirleri
E) Fert başına düşen GSMH’daki yıllık artış oranı

Cevap A
Bir ülkenin kalkınma hızı, söz konusu ülkenin GSMH’sındaki yıllık artışa eşittir. Fakat brüt büyüme oranı GSMH’daki artıştan söz konusu yıldan nüfus artış oranının çıkarılması ile bulunur.

3. Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden biridir?
A) Yüksek beşeri sermaye düzeyi
B) Yüksek sermaye birikimi
C) Yüksek nüfus artışı
D) Fert başına yüksek gelir düzeyi
E) Tarımsal nüfusun toplam

Cevap C
Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız

4. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmişliğin nedenini yoksulluk kısır döngüsüne bağlamıştır?
A) A. Lewis
B) R. Nurkse
C) W.W Rostow
D) K. Marx
E) P.N Rosenstein

Cevap B
Nurkse’ye göre, az gelişmiş ülkelrin kalkınmasındaki en önemli engel, fakirliğin neden olduğu kısır döngüdür. Bu grup ülkelerde gelirin düşük olması ve düşük olan gelirin büyük kısmının tüketime ayrılması sonucu, yatırım için gerekli tasarruf yapılamaz. Fert başına düşük sermayenin olduğu bu durumda, üretim sonucunda fert başına üretim de düşük olur. Dolayısıyla az yatırım düşük gelire, düşük gelir tasarruf yetersizliğine, tasarruf yetersizliği düşük yatırıma, düşük yatırım düşük verime, düşük verim yeniden düşük gelire neden olur.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

5. Az gelişmiş ülkelerin, fert başına sermayenin ve fert başına çıktının düşük olduğu bir durumdan çıkmaya çalışsa da yeniden başlangıç durumuna dönmesine ne ad verilir?
A) Feldstein-Horioko bulmacası
B) Altın kural
C) Yoksulluk tuzağı
D) Koşullu yakınsama
E) Koşulsuz yakınsama

Cevap C
Az gelişmiş ülkelerin, fert başına sermayenin ve fert başına çıktının düşük olduğu bir durumdan çıkmaya çalışsa da yeniden başlangıç durumuna dönmesine yoksulluk tuzağı denir.

D ve E seçenekleri Gerschenkron’a ait görüşlerdir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının nasıl giderildiği üzerine değerlendirmeleri vardır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Feldstein-Horioko bulmacasında, yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı yönünde araştırma yapılmıştır.

Altın kural ise Solow’un üzerinde çalıştığı bir terimdir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

6. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi “sınırsız emek arzı ile kalkınma” modelini geliştirmiştir?
A) Singer- Prebisch
B) A. Lewis
C) W.W. Rostow
D) P. Streeten
E) R. Nurkse

Cevap B
Sınırsız emek arzıyla kalkınma modeli A. Lewis tarafından geliştirilmiştir.

 • P. Streeten dengesiz kalkınma görüşünü
 • Singer-Prebisch; Dış ticaret hadlerinin gelişmekte olan ülkeler aleyhine gelişmiş ülkelerin ise lehine değiştiğinin ifade edildiği yaklaşımdır.
 • Rostow; “büyüme aşamaları” teorisi üzerine çalışmıştır. Ayrıntı için tıklayınız
 • Nurkse; “yoksulluk kısır döngüsü” üzerine çalışmıştır.

7. Dengesiz kalkınma modeli aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından ileri sürülmüştür?
A) P. Baran
B) R. Nurkse
C) Hirschman
D) Harberger
E) W.W Rostow

Cevap C
Dengesiz kalkınma üzerine çalışan iktisatçılar şu şekildedir;

 • Hirschman
 • Perroux
 • Scitovsky
 • Paul Streeten’dir.

Diğer maddelerdeki isimler daha önceki sorularda açıklanmıştır.

8. Rostow’un kalkınma aşamaları teorisine göre, kalkınmanın başlaması için ekonomik ve sosyal yapıdaki eş anlı değişmeler hangi dönemde gerçekleşmelidir?
A) Olgunluk dönemi
B) Gelişen topluma geçiş dönemi
C) Kalkış dönemi toplumu
D) Kalkışa hazırlık dönemi
E) Geleneksel toplum dönemi

Cevap D
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

9. Aşağıdakilerden hangisi Rostow’un aşamalarından biri değildir?
A) Geleneksel toplum
B) Yüksek kitlesel tüketim
C) Sanayi sonrası toplum
D) Kalkışa hazırlık
E) Kalkış

Cevap C
Sanayi sonrası toplum Rostow’dan çok sonra ortaya atılmıştır. Rostow’un aşamalarında böyle bir dönem yoktur.

10. Aşağıdakilerin hangisi gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin dış ticarette serbestleşmeye gitmesi sonucu az gelişmiş ülkelerde refah kaybının yaşanacağını öne süren teoridir?
A) Mutlak Üstünlük Teorisi
B) İkinci en iyi teorisi
C) Ricardo Modeli
D) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
E) Kutuplaşma Teorisi

Cevap E
Kutuplaşma teorisinde serbest ticaretin az gelişmiş ülkelerin aleyhine işleyeceğini, zengin ülkelerin daha zengin; fakir ülkelerin daha fakir hale geleceğini dile getirilmiştir.

İkinci en iyi; Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ve tam rekabet piyasası birinci en iyidir. Birinci en iyinin gerçekleşmediği durumlarda müdahalenin yapılması ve refahın arttırılması ise ikinci en iyi teori olarak adlandırılır.
Diğer seçenekler Uluslararası iktisat’a ait kavramlardır.

11. Sürdürülebilir kalkınma nedir?
A) Sabit sermaye stoku ile beşeri sermaye stokunun dengeli arttığı kalkınma
B) Ulusal değerlerin korunduğu kalkınma
C) Kişi başına gelir artışının sürdürüldüğü kalkınma
D) Sabit sermaye, beşeri sermaye ve doğal kaynakların azalmadığı kalkınma
E) Kişi başına doğal kaynak kullanımının arttığı kalkınma

Cevap D
Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün gereksinmelerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün gereksinmelerini karşılayabilecek kalkınma olarak tanımlanır.

12. Üretim olanakları eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketici talebinin ciddi ölçüde ve aniden artması
B) Kaynakların bir malın üretiminden diğerine kaydırılması
C) Okuma-yazma oranının yükselmesi
D) Toplam nüfusun azalması
E) Aktif işgücünün azalması

Cevap C
Büyümenin gerçekleşebilmesi için iki ihtimal vardır. Ya verimlilikte artış olmalı ya da üretim faktörlerinde artış olmalıdır. Okuma yazma oranının artması üretimde verimliliği arttıracağı için üretim olanakları eğrisinin sağa kaymasına neden olur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

13. Negatif büyüme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hava koşullarının elverişli olması nedeniyle tarımsal üretimde beklenmeyen artış
B) Ekonominin üretim olanakları eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya kayılması
C) Aktif nüfusun dışarıdan gelen göç nedeniyle artması
D) Üretim olanakları eğrisinin sağa doğru kayması
E) Ekonomik kriz nedeniyle, işletmelerin atıl kapasitede çalışmaları

Cevap E
Negatif büyüme, üretim olanakları eğrisinin sola kayması yani reel milli gelirdeki azalışı gösterir. İşletmelerin atıl kapasiteyle çalışması üretimin düşmesine bu da negatif büyümeye neden olmaktadır.

14. Şekle göre Başlangıçta A noktasında olan bir ekonomide ortaya çıkacak bir ekonomik krizin sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Ekonominin üretim olanakları artacağından D noktasına gelinir
B) Ekonominin üretim olanakları azalacağından C noktasına gelinir
C)Ekonomini üretim olanaklarında bir değişme olmayacağından B noktasına gelinir.
D) Ekonominin üretim olanakları artıp azalması hakkında bir şey söylenemeyeceğinden hangi noktaya gelineceği önceden bilinemez
E) Ekonominin üretim olanakları önce azalır, sonra da artar; dolayısıyla önce C noktasına sonra da D noktasına gelinir

Cevap B
Başlangıçta A noktasında bulunan ekonominin kriz soncunda üretim olanakları azalarak C noktasına gelinir.

15. Hızlı nüfus artışının ekonomiyi olumsuz etkilemesinin sebebi nedendir?
A) Hızlı nüfus artışının, GSMH artış hızından daha fazla olduğunda yaşam standardını arttırması
B) Hızlı nüfus artışının, tüketim harcamalarını arttırırken tasarruf oranının da artmasına neden olur.
C) Hızlı nüfus artışının, kamu yatırım harcamalarının alt yapıdan, eğitim ve sağlık gibi alanlara kaymasına neden olması
D) Hızlı nüfus artışının, çalışan başına sermaye miktarının artmasına neden olması
E) Hızlı nüfus artışı ile birlikte bağımlı nüfus sayısının azalması

Cevap C
Genç nüfusun artması eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının da artması anlamına gelmektedir. Kısıtlı imkanların eğitim ve sağlık gibi alanlara kaydırılması altyapı yatırımlarını azaltacağı için ekonomi olumsuz yönde etkilenir.

16. gelir vergisinin genel bir harcama vergisi ile ikame edilmesi halinde ekonomik büyümenin hızlanacağını ileri süren iktisatçı kimdir?
A) Keynes
B) Kaldor
C) Philips
D) Wagner
E) Malthus

Cevap B
Kaldor’a göre gelir vergisi tasarrufları da vergilendirmektedir. Bunun yerine harcama üzerinden alınan bir verginin konulması ülkede tasarrufları arttırır ve bu tasarrufların yatırımlara dönüşmesi ekonomik büyümeyi sağlamaktadır.

17. Solow artığını temsil eden ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modeldeki ikinci el sermaye malları fiyatındaki artış oranını
B) Modeldeki toplam faktör verimliliği artış oranını
C) Modeldeki servet katsayısının azalma oranını
D) Modeldeki iş gücü ve nüfus artış oranını
E) Modelin ekonometrik tahmininde kullanılan hata terimi

Cevap D
Solow Artığı emek ve sermaye verimliliğine teknolojik verimliliğin kattığı ilave artışı temsil etmektedir. Bir başka deyişle “toplam faktör verimliliği” artış oranıdır. Detaylı bilgi için tıklayınız

18. Solow’a göre tasarruf oranı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A) Ekonominin sermaye stokunu ve üretim düzeyini
B) Ekonominin sermaye stokunu ve tüketim düzeyini
C) Ekonominin kendini idame ettirebilme derecesini ve üretim düzeyini
D) Ekonominin kendini idame ettirebilme derecesini ve tüketim düzeyini
E) Üretim teknolojisini

Cevap A
Tasarruf eğilimi arttıkça uzun dönemde kişi başına çıktı düzeyi ve sermaye stoku büyümektedir.

19. Durağan durum dengesi neyi ifade eder?
A) Sermaye stokunun büyüme oranı iş gücü arzının büyüme, oranına eşit olduğunda
B) işçi başına düşen sermaye stokunun büyüme oranı iş gücü arzının büyüme oranından yüksek olduğunda
C) İşçi başına düşen çıktının büyüme oranı ile işgücü arzındaki büyümenin çarpımı sermaye stokun büyüme oranına eşit olduğunda
D) İşçi başına düşen çıktının büyüme oranı işgücü arzının büyüme oranından yüksek olduğuna
E) İşçi başına düşen çıktının büyüme oranı sermaye stokunun büyüme oranından yüksek olduğuna

Cevap A
Ekonomide işçi başına yatırımın, işçi başına sermayede yıpranma ile nüfus artışı nedeniyle meydana gelen azalmaya eşit olduğu durum (sy = (n + d)k) yani işçi başına sermayenin değişmediği (Ak = 0) durum durağan durum dengesi denir.

Durağan durum dengesinde işçi başına sermayenin sabit kaldığı yatırım düzeyine gerekli yatırım ya da başabaş yatırım denir. Başabaş yatırım (n + d)k terimi değerine eşittir. Solow modelinde durağan durum dengesinde işçi başına sermaye miktarı değişmediği için (Δk = 0) işçi başına çıktı düzeyi de değişmeyecek dolayısıyla da işçi başına büyüme sıfıra eşit olacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız

20. Harrod- Domar büyüme modeline göre büyüme hızının belirleyen en temel etken nedir?
A) Nüfus artışı
B) Teknolojik değişim
C) Yatırım seviyesi
D) Sermaye birikimi
E) Eğitim seviyesi

Cevap D
Harrod- Domar büyüme modeline göre büyüme modeline göre büyüme hızını belirleyen en temel etken sermaye birikimdir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

21. Aşağıdakilerden hangisi içsel büyüme modellerinin özelliklerinden biridir?
A) Sermayenin büyüme oranını kar oranı ile açıklaması
B)Teknolojik gelişmeyi ekonominin iç dinamikleri ile açıklaması
C) Sermayenin büyüme hızını tasarruf oranı ile açıklaması
D) Teknolojik gelişmeyi sermaye malları ithalat artışı ile açıklaması
E) Teknolojik gelişmeyi yurt içinde üretilen sermaye malları artışı ile açıklaması

Cevap B
İçsel büyüme modellerinin hepsinin ortak yani teknolojik gelişmeyi ekonominin iç dinamikleri ile açıklamasıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

22. aşağıda verilen Gini katsayılarının hangisinde gelir dağılımında adalet en yüksek noktadadır?
A) 0,34
B) 0,67
C) 0,22
D) 0,11
E) 0,5

Cevap D
Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça adaletsizlik azalır.

23. Bir ekonomide nüfusun belirli bir yüzdesinin gelirin aynı yüzdesini aldığı, kişisel gelir dağılımında mutlak eşitlik durumunda Gini katsayısının değeri kaç olur?
A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 0,6

Cevap B
Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça adaletsizlik azalır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

24. Gelir dağılımında eşitsizlik olup olmadığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?
A) İnsani gelişme endeksi
B) İnsani yoksulluk endeksi
C) Lorenz eğrisi endeksi
D) Scitovsky telafi prensibi
E) Pareto etkinliği analizi

Cevap C
İnsani gelişme endeksi; temel amaç genel kriterler aracılığıyla insani gelişmeyi yansıtmaya çalışır.
İnsani yoksulluk, ülkelerin sosyal gelişmişlik düzeyini belirlemeye çalışılır.

Pareto etkinliği analizi; amaç üretimde ve mübadelede eş-anlı dengedir. Mallardan birinden daha az üretmeden öteki malın üretimini arttırma olanağını ölçen analizdir.

Scitovsky telafi prensibi; görüşlerine ikili kriter denilmektedir. Bu iki kriter;

 • Kazançlı olanların zararlı olanları ikna edebilmeleri
 • Zararlı duruma geçenlerin kazançlı duruma gelenleri, böyle bir değişmeden vazgeçmeye ikna edememeleri gerekmektedir.

25. Veri bir gelir dağılımın mutlak eşitliğine ne derece yakın olduğunu göstermeye yarayan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pareto optimum
B) Lorenz eğrisi
C) Gini katsayısı
D) Gelirin yapısal oranı
E) İnsani gelişme endeksi

Cevap C
Lorenz eğrisi geometrik gösterimdir. Soruda veri gelir dağılımı denmektedir. Bundan dolayı cevap gini katsayısıdır.

26. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yoksulluk ölçüm yöntemlerinden biri değildir?
A) Açlık sınırı yaklaşımı
B) Asgari ücret yaklaşımı
C)Temel İhtiyaçlar yaklaşımı
D) Medyan gelir yaklaşımı
E) Göreli Yoksulluk

Cevap B
Ayrıntılı bilgiye için tıklayınız

27. İki mallı bir ekonomide veri teknoloji altında üretilebilecek maksimum mal miktarını gösteren eğriye aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eş fayda eğrisi
B) Eş maliyet eğrisi
C) Eş ürün eğrisi
D) Gelişim eğrisi
E) Üretim olanakları eğrisi

Cevap E
Maksimum mal miktarının bileşimini gösteren eğriye üretim olanakları eğrisi denir.

28. Neo-Klasik Büyüme Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Teknoloji dışsal kabul edilir
B) Solow tarafından ileri sürülmüştür
C) Nüfus büyüme oranı dışsaldır
D) Sermayeye göre sabit getiri söz konusudur
E) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur

Cevap D
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

29. Harrod-Domar modeline göre gerekli büyüme oranının doğal büyüme oranını aştığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deflasyon
B) Dengeli büyüme
C) Durağan durum
D) Durgun durum
E) Enflasyon

Cevap A
Gerekli büyüme oranı doğal büyüme oranını aşarsa atıl kapasite ve deflasyon oluşur. Doğal büyüme oranı gerekli büyüme oranını aşarsa işsizlik ve enflasyon meydana gelir.

30. Ak modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üretimde azalan verimler yasası geçerlidir
B) Tasarruf oranındaki artış uzun dönem büyüme oranını değiştirmez
C) Ekonomi her zaman durağan durumdadır
D) Sermayeye göre sabit getiri koşulları geçerlidir
E) Rebelo tarafından geliştirilmiştir

Cevap D
AK modeli Rebelo’nun geliştirdiği model, içsel büyüme modellerinin en temeldir Varsayımlar;

 • Teknoloji dışsaldır
 • Üretim fonksiyonu Y=AK
 • Üretim azalan verimler kanununa tabi değildir
 • Sermayenin marjinal ürünü teknoloji düzeyine eşittir
 • Ekonomi her zaman durağan durum dengededir

31. Beşeri Sermayenin uzun dönemde büyümenin kaynağı olduğunu savunan iktisatçı kimdir?
A) Barro
B)Lucas
C)Rodan
D)Hirschman
E) Solow

Cevap B
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

32. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi içsel büyüme modeliyle ilgilenmemiştir?
A) Rebelo
B) Lucas
C) Romer
D) Swan
E) Barro

Cevap D
Swan neo klasik büyüme modelleri üzerine çalışmalar yapmıştır.

33. Sınırsız Emek arzı ile kalkınma kuramını geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solow
B) Boeke
C) Rostow
D) Lewis
E) Nurkse

Cevap D

34. Bağımlılık yaklaşımının temel çerçevesini çizen iki iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rosenstein-Rodan
B) Baran- Frank
C) Rostow- Levis
D) Harrof-Domar
E) Sİnger- Prebisch

Cevap B
Ülkeleri merkez (kapitalist-sömüren) ve çevre (sömürülen) ülkeler olarak ayıran yaklaşıma göre merkezdeki ülkeler çevre ülkelerin gelişmesini engelleyen hamlelerde bulunarak az gelişmişliğe neden olurlar. Ayrıntı bilgi için tıklayınız

35. Yüksek doğurganlık ve ölüm oranlarının yaşandığı durumdan, düşük doğurganlık ve ölüm oranlarının yaşandığı duruma geçişe ne ad verilir?
A) Optimal nüfus düzeyi
B) Demografik geçiş süreci
C) Bağımlı nüfus geçişi süreci
D) Demografik bağımlılık
E) Düşük nüfusa geçiş süreci

Cevap B
Kalkınmanın ilerleyen aşamalarında düşük doğum ve düşük ölüm süreci ortaya çıkmıştır. Bu duruma demografik geçiş süreci adı verilir.

36. Kalkınmanın başlatılması ve süreklilik göstermesini sağlamak amacıyla ekonominin bütün alanlarında büyük miktarda yatırım yapılmasına ne ad verilir?
A) Sıçrama teorisi
B) Dinamik kalkınma
C) Yaygın büyüme
D) Büyük itiş
E) Bağımlı kalkınma

Cevap D
Büyük itişle başlatılması dengeli kalkınma modelinin gereğidir.  ayrıntı için tıklayınız

37. Aşağıdakilerden hangisi Harrod-Domar büyüme modelinin varsayımlarından biri değildir?
A) Ekonomi tam istihdam düzeyindedir
B) Dış ticaret yoktur
C) Sermaye tek üretim faktörüdür
D)Sermaye ve gelir arasında sabit bir teknoloji ilişkisi vardır
E) Üretimdeki artış belli bir gecikmeyle harcamalara yansır

Cevap E
Harrod-Domar modelinde gecikme faktörüne yer verilmemiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

38. Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci sanayileşme stratejisini tanımlar?
A) Daha önce yurt dışından ithal edilen malların yurt içinde üretilmesi
B) Daha çok dış piyasalar için üretim yapılması
C) Bazı malların üretimi için ithal girdilere tarife uygulanması
D) İhraç malların ülkeden çıkışını önlemek için kota uygulanması
E)Dışarıdan alınan ara ve yatırım mallarının işlenerek ihraç edilmesi

Cevap A

39. Aşağıdakilerden hangisi Binyılın Kalkınma Hedefleri arasında yer almaz?
A) Herkes için temel eğitimin sağlanması
B) Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
C) Anne sağlığının iyileştirilmesi
D) Kalkınma için ülkelerin bağımsız ulusal programlar oluşturulması
E) HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele

Cevap D
Binyılın kalkınma hedefleri arasında ulusal programların bağımsızlaştırılması amacı yer almamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

40. Büyümenin aşamaları kuramını geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lewis
B) Rostow
C) Lange
D) Singer
E) Prebisch

Cevap B 
Rostow’un aşamaları;

 • Geleneksel toplum aşaması
 • Kalkışa hazırlık aşaması
 • Kalkış aşaması
 • Olgunlaşma aşaması
 • Yoğun kitlesel üretim

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Bir yorum

 1. SORULAR ÇOK GÜZEL. AYRICA AYRINTILI BİR ŞEKİLDE CEVAPLARI DA HAZIRLANMIŞ. ELLERİNİZE SAĞLIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir