Anayasa ve İdare Hukuku

KPSS, SMMM, Sayıştay, Hakimlik, Uzmanlık, Müfettişlik ve kurum sınavları için Anayasa İdare Hukuku ile ilgili ders notları vize-final sınav sorularının bulunduğu kategoridir.

Adalet Nedir?

Adalet, toplum ahlakı, rasyonellik, hukuk, din, eşitlik kavramlarına dayanarak bir toplum olarak “hak” olarak adlandırılan şeydir. Adaletin “hukukun üstünlüğü” demokratik ilkesinin ışığında olması gerekir. Hukukun üstünlüğü, tüm kararların yasaya uygun olarak verilmesi gerektiğini belirten bir kavramdır. Kimse yasadan muaf değildir. Hukukun üstünlüğüne saygı, demokraside adaleti korumak için önemli bir gerekliliktir. …

Read More »

Anayasa Özet Ders Notu

• Cumhurbaşkanı kanunun kendisine gelişinden itibaren 15 gün içinde Yayıma karar verir. Bu durumda; Kanunların yürürlüğü için bir tarih belirlenmişse o tarihte belirlenmemişse resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. • Reddedilen teklif tasarılar 1 tam yıl geçmedikçe ve yasama döneminin sonuna kadar tekrar verilemez • Bir yasama döneminde sonuçlandırılamayan kanun …

Read More »

Yetki ve İmza Devri Karşılaştırma

Yetki Devri Nedir? İmza Devri Nedir? Makama yapılır.Sorumluluk devralana geçer.Yetkiyi devreden makamın yetkisini kullanabilmesi için yetkisini geri alması gerekir. Asta devredilebilir.GeçicidirBaşka makama devredilemezKişiler değişse de yetki devam eder.Kısmidir. Kişiye yapılır.Sorumluluk devredendedir.İmzayı devreden her zaman yetkisini kullanabilir. Geri almasına gerek yoktur. Asta devredilebilir. Geçicidir.Kanuni kısıtlama yoksa başka makama devredilebilir. Kişiler değiştiğinde …

Read More »

Zımni İşlem Nedir?

Zımni işlem, idarenin, kimsenin talebine gerek duymadan kendiliğinden yapması gereken işlemler karşısında hareketsiz kalmasıdır. Zımni red ve zımni kabul olarak ikiye ayrılır; Zımni Ret Nedir? İdarenin yapması gereken bir işleme karşın 60 gün boyunca yapmaması ve cevap vermemesi o işlemi yapmayı reddettiği anlamına gelir. Zımni Kabul Nedir? Yine idarenin yapması gereken bir işlem karşısında hareketsiz kalması kabul ettiği anlamına gelmektedir. Ancak sınırlı durumlar için geçerlidir.  Örneğin, iskan başvurusunda …

Read More »

Karşı İmza Kuralı

Karşı imza kuralı, Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler haricinde tüm işlemlerinde Bakan ya da bakanların sorumlu olmasıdır. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler şunlardır; Anayasa değişikliğini halkoyuna sunmakYargı organlarına üye seçmekHSK’nın 4 üyesini seçmekDevlet Denetleme Kurulu başkan ve üyelerini seçmekKanunları meclise geri göndermekİptal davası açmakRektörleri atamakTRT Genel Müdürünü atamakGerektiğinde TBMM seçimlerini …

Read More »

HSK Görevleri Nelerdir?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Genel sekreterlik ve teftiş kurulu olarak iki birimi bulunmaktadır. HSK’nın görevleri şu şekildedir; Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek. Daire kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak Yargıtay ve Danıştay’a üye seçmek Genel sekreterin atanması için Cumhurbaşkanına üç aday teklif etmek Kurulun stratejik planını onaylamak ve uygulamasını …

Read More »

Sıkıyönetim Nedir?

Sıkıyönetim nedir? Devletin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi durumunda, yürütmenin bu tehlikeleri bertaraf etmek için acilen alması gerekli önlemlerin hukuki dayanağına sıkıyönetim denir. Sıkıyönetim ilanı sebepleri şu şekildedir; Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak vee hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağan üstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin …

Read More »

Olağanüstü Hal Nedir?

Olağanüstü hal, olağanın dışında bir tehdit ve tehlike karşısında devletin kararları hızlandırmak için bazı hak ve hürriyetlerin sınırlandığı durumdur. Sınırlandırılan hak ve hürriyetler, keyfiyete yol açmaması için Anayasada olağanüstü hal durumunda idareye tanınan yetkiler belirli koşullara bağlanmıştır. Olağanüstü Hal ilanı için gereken sebepler şu şekildedir; Doğal afetSalgın, hastalık veya ekonomik …

Read More »

Gensoru Nedir?

Gensoru, bir siyasi parti grubu, ya da en az 20 millet vekili imzasıyla verilen hükumeti denetleme aracıdır. Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı 10 gün içinde görüşülür. Gensoru önergesi için, önerge sahiplerinden biri ya da siyasi parti grupları adına birer milletvekili ya da Bakanlar Kurulu adına başbakan veya bir bakan konuşabilir. Gensorunun …

Read More »

İlliyet Bağı Nedir?

İlliyet bağı, ortaya çıkan zarar ile zarar verenin fiil ve işlemlerinin arasında doğrudan bir bağlantı olmasıdır. Nedensellik bağı ya da illiyet rabıtası da denilmektedir. Özellikle hukuki davalarda önem taşıyan illiyet bağının, zarar ve ziyandan idareyi, zarar vereni sorumlu göstermek için kanıtlanması gerekmektedir. kanıtlamak zarar gören davacıya aittir. İdarenin, zararı tazmini …

Read More »