Anayasa ve İdare Hukuku

KPSS, SMMM, Sayıştay, Hakimlik, Uzmanlık, Müfettişlik ve kurum sınavları için Anayasa İdare Hukuku ile ilgili ders notları vize-final sınav sorularının bulunduğu kategoridir.

TBMM’de Gizli Oylama Yapılan Durumlar

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanun tekliflerinin maddelerinin ve tümünün kabulü Hakimler ve Savcılar Kurulu’na üye seçimiKamu Baş Denetçisinin seçimiAnayasa Mahkemesine 3 üye seçimiMeclis Başkanı’nın seçimiMeclis soruşturması açılmasının karar bağlanmasıBakanların Yüce Divan’a sevk kararlarıMilletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar eden vekilin, milletvekilliğini düşürülmesine karar verilmesinde

Read More »

Karar Yeter Sayısı

TBMM, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının(600) dörtte birinin bir fazlasından (151) az olmaz. Bakanlar, katılmadıkları toplantılarda, başka bir bakana oy kullanması için yetki verebilir. Ancak, Millet vekiline yetki veremez. Bir bakan en fazla , kendi oyuyla birlikte, 2 oy kullanabilir.

Read More »

Toplantı Yeter Sayısı

Toplantı yeter sayısı, 600 milletvekili bulunan TBMM’nin toplantıya başlayabilmesi için gerekli en az milletvekili sayısıdır. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının en az üçte biri olmalıdır. Kısaca 201 milletvekili toplantı için hazır bulunmalıdır. TBMM, seçimler dahil tüm işlemleri için üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanmak zorundadır. Milletvekilliklerinde …

Read More »

Milletvekilliğinin Düşmesi KPSS

Milletvekilliği, kendiliğinden sonra erme, istifa, hüküm giyme, kısıtlanma, vekillikle bağdaşmayan işlerde ısrar, toplantılara katılmama durumlarında düşer. Ölüm, seçimlere katılmama, milletvekili iken cumhurbaşkanı seçilme, tekrar seçilememe durumlarında milletvekilliği kendiliğinden sonra erer. Milletvekilinin istifa etmesi, TBMM Genel Kurulunda Basit çoğunlukla alınan kararla geçerli olur. Milletvekilinin seçilmeye engel bir suçtan hüküm giymesi giymesi …

Read More »

Milletvekili Dokunulmazlığı Nedir?

Milletvekili dokunulmazlığı (yasama dokunulmazlığı), seçimden önce veya sonra suç işlediği öne sürülen milletvekilinin, Meclisin kararı olmadıkça, tutuklanamaz, sorguya çekilemez, tutulamaz ve yargılanmaz olmasını ifade etmektedir. Dışarıdan atanan bakanlar da yasama dokunulmazlığından yararlanmaktadır. Vekillik sona erdiğinde dokunulmazlıkta kalkar. Bunun yanı sıra vekillik sırasında da kaldırılabilir. Dokunulmazlık, cezai tatbikata karşı korumaktadır. Ancak, …

Read More »

Erken Seçim Şartları Nelerdir?

Erken seçim, 5 yıl dolmadan genel seçime gidilmesidir. Erken seçim için meclisin yanı sıra Cumhurbaşkanı da karar verebilir. Erken seçim şartları şu şekildedir; TBMM her zaman erken seçim kararı alabilir. Erken seçim için, üye tam sayısının 3/5 (360) çoğunluk aranır. Cumhurbaşkanının seçimleri yenilemesi durumunda Cumhurbaşkanı seçimi de yenilenmek durumundadır. Cumhurbaşkanının …

Read More »

Sahipsiz Mal Nedir?

Sahipsiz mal, üzerinde mülkiyet kurulabilmesine karşın kimsenin mülkiyetine girmemiş, devlet ve kamu tüzel kişilerin tasarrufunda bulunan yerlerdir. Sahipsiz mallara örnek olarak; dağlar, nehirler, meşelik, çalılık, tepeler, göller, akarsular, deniz kıyıları, taşlıklar, doğal kaynaklar, madenler verilebilir. Sahipsiz mallar, toplumun ortak çıkar, yarar ve kullanımına bırakılmıştır. Herkes tarafından doğrudan kullanılabilir.

Read More »

Memurlarda Disiplin Cezaları

Disiplin Cezaları, memurlar için yasalar ve tüzüklerde belirtilen kurallara uyulmaması durumunda verilen cezalarıdır. Disiplin cezaları türleri şu şekildedir; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma. Uyarma Cezası Nedir? Göreve geç gelme ve ayrılma, kılık kıyafet hükümlerine uymama, görev yerini terk etme, tasarruf tedbirlerine uymama nedenleriyle uyarma cezası verilir. Disiplin amiri, ilgili memura görevde ve davranışlarında daha dikkatli olması yönünde yazı ile bildirim yapar. …

Read More »

Devlet Tüzel Kişilikleri

Devlet Tüzel Kişiliği olan kurumlar şu şekildedir; Milli Güvenlik KuruluHakimler ve Savcılar KuruluGenelkurmay BaşkanlığıJandarma Genel KomutanlığıTBMMYargı OrganlarıCumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanlığı SekreterliğiDevlet Denetleme KuruluBakanlar KuruluBaşbakanlıkMİT MüsteşarlığıHazine MüsteşarlığıKamu Düzeni ve Güvenliği MüsteşarlığıKadın Statüsü genel MüdürlüğüSahil Güvenlik KomutanlığıMilli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiBasın Yayın Enformasyon Genel MüdürlüğüTÜİKGelir İdaresi BaşkanlığıDevlet Personel BaşkanlığıTapu Kadastro Genel MüdürlüğüMeteoroloji genel MüdürlüğüAfet ve …

Read More »

Yargısal İçtihat Nedir?

İçtihat (yargı kararları), kanunun düzenlemediği, kanun boşluğu olduğu ve durumlarda verilen hakim kararlarıdır. Yönetim hukuku açısından önemli bir yardımcı kaynaktır. İçtihatlar emsal karar oluşturur. Kanuna aykırı olmamaları gerekir. İçtihatların bağlayıcılığı yoktur. Ancak, “içtihadı Birleştirme Kararları” idari makamlar için bağlayıcıdır. Normlar hiyerarşisinde kanunlardan sonra gelir. İdare hukukunun gelişmesine olanak sağlar.

Read More »