Anayasa ve İdare Hukuku

KPSS, SMMM, Sayıştay, Hakimlik, Uzmanlık, Müfettişlik ve kurum sınavları için Anayasa İdare Hukuku ile ilgili ders notları vize-final sınav sorularının bulunduğu kategoridir.

Yönetmelik Nedir?

Yönetmelik, çıkarılan kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla, yine kanun ve tüzükleri soyut hükümlerinin somutlaştırılmasına yarayan belgelerdir. Kimler Yönetmelik Çıkartabilir? Cumhurbaşkanı, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, birkaç bakanlık birleşerek ve bakanlar kurulu yönetmelik çıkarabilir. Valilik ve kaymakamlık genelge yayınlayabilir. Ancak, İl özel idaresi ve belediyeler yönetmelik çıkarabilir. Sadece Bakanlar Kurulunun çıkardığı …

Read More »

KHK (Kanun Hükmünde Kararname) Nedir?

KHK, çıkarılan kanunlarla aynı güçte, olağan dönemde TBMM yetkisiyle, olağanüstü durumlarda anayasaya dayanarak, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kararnamelerdir. Hızlı karar alınması gereken durumlarda Bakanlar Kurulu Kanun Hükmünde Kararname yayınlayarak çözüm bulmaya çalışır. Ancak, temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasal haklar ve ödevler konularında KHK çıkarılamaz.

Read More »

Tüzük Nedir?

Tüzük, idarenin tasarrufunda bulunan, yasama tarafından çıkarılan kanunları tamamlayan, tali, türevsel, düzenleyici, ikincil kuraldır(secundum legem). Kısaca, kanunların nasıl uygulanacağını gösterir. Tüzükler, Danıştay’ın incelemesinden geçer. Cumhurbaşkanınca imzalanır. Kanunlar gibi yayınlanır. Kanunun emrettiği işleri belirtir ve uygulanmasını gösterir. Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kuruluna aittir. Danıştay, tüzük incelemesini 2 ay içinde bitirip; …

Read More »

Hiyerarşik Denetim Nedir?

Hiyerarşik denetim, aynı tüzel kişilik içinde, üst kademelerdeki yöneticilerin alt kademelerdeki yöneticilerin eylem ve işlemlerinin hukukilik ve yerindelik açısından denetimidir. Denetim, emir-komuta zinciri içerisinde gerçekleşir. Kişiler üzerindeki denetim şu alanları kapsar; Üst, alt görevdekilere emir ve talimat verebilir. Üst, disiplin cezası verebilir. Üst, atama, terfi gibi işlemler yapabilir. Alt görevdekiler …

Read More »

Vesayet Denetimi Nedir?

Vesayet denetimi, merkezi yönetimin, yerinden yönetim kuruluşları (belediyeler, köyler, il, özel idareleri) ve kamu tüzel kişileri üzerindeki hukuka uygunluk denetimidir. Vesayet denetimi, farklı tüzel kişilikler arasındadır. Hiyerarşik denetim ise aynı tüzel kişilik içerisindedir. Vesayet yetkisi, açıkça yasayla düzenlenmiştir. Anayasanın 127. maddesi vesayet denetimi ile ilgilidir. Vesayet makamı, yalnızca hukuka uygunluk …

Read More »

Kanunsuz Emir Nedir?

Kanunsuz emir, alt makamda bulunan kişinin üst makamda bulunan kişinin emirlerini yerine getirmemesidir. Emir, hukuka aykırı olması durumunda, alt makamdaki kişi emrin yazılı olarak tekrardan verilmesini ister ve görevi yerine getirir. Emrin suç olması durumunda, yazılı olarak tekrarlansa dahi emir yerine getirilemez. Suç teşkil eden emri yerine getiren kişi sorumludur.

Read More »

İkame Yasağı Nedir?

İkame yasağı, hiyerarşik ve vesayet denetimi içerisinde, üst makamda bunulunan görevlinin, alt makamda bulunan kişinin yetki ve görev alanındaki bir konuda işlem yapıp karar alamamasıdır. Ancak, üst makam, alt makamdaki kişiyi hiyerarşik denetim olması durumunda; hukukilik ve yerindelik denetimi yapabilir. Vesayet denetimi olması durumunda ise sadece hukuka uygunluk denetimi yapabilir. …

Read More »

Yerinden Yönetim Nedir?

Yerinden yönetim, merkezdeki hükumetin yetkilerinin bazılarını yereldeki hükumete ya da kamu hizmetlerindeki yetkilerini yerele bırakmasıdır. Yereldeki hükumete kanton, eyalet gibi isimler verilir. Yerinden yönetim, ülkelere farklılık göstermekle birlikte. ABD, Almanya, İspanya gibi ülkelerde yerelde bulunan hükumetler bölgenin yönetimini üstlenir. Bunun yanı sıra merkezin yetkileri, kurulan yerel özerk kurumlara da bırakılabilir. …

Read More »

Yetki devri ve Yetki Genişliği Nedir?

Yetki devri nedir?, üst kademedeki yöneticinin yetkilerinin bazılarını kendinden sonra gelen astına bırakmasıdır. Yetkiyle devriyle birlikte sorumlulukta o makama devredilir. Yetki devrinin kanuni dayanağı olmak zorundadır. Yetkinin devredildiği kişi değişse dahi yerine gelen kişi bu yetkiyi kullanır. Kanuni dayanağının olması gerekir. İmza Devri Nedir? Yöneticinin imza yetkisini yine astına devretmesidir. Ancak, …

Read More »

Merkezden Yönetim Nedir?

Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinin ve mali araçların devletin en üst organları tarafından yönetilen yönetim biçimidir. Karar verme yetkisi çoğunlukla merkezdedir. Özellikle, vergi salma ve güvenlik güçlerinin yönetimi merkez tarafından kullanılır. Türkiye Cumhuriyetinin 1982 Anayasası 123. maddesinde bulunan “idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri …

Read More »