Anayasa ve İdare Hukuku

KPSS, SMMM, Sayıştay, Hakimlik, Uzmanlık, Müfettişlik ve kurum sınavları için Anayasa İdare Hukuku ile ilgili ders notları vize-final sınav sorularının bulunduğu kategoridir.

Parlamento Kararları Nelerdir?

Milletvekilliğinin düşürülmesiDokunulmazlıkların kaldırılmasıİçtüzük çıkarma ve değiştirmeSeçimleri yenilemeHükumeti denetleme usul ve yollarıGüvenoyu verilmesiOlağanüstü hal ve sıkı yönetim ilanı durumunda ve süresindeKalkınma planlarının onaylanmasıSavaş ilanıBir vekile verilen geçici görevlerdeMeclisin tatile girme kararıMeclis Başkanının seçilmesiBaşkanlık divanının seçilmesiTürk silahlı kuvvetlerini başka bir ülkeye ya da başka bir devletin silahlı kuvvetlerinin Türkiye’de bulunması kararıHSYK üye …

Read More »

Kanunların Kabul Süreci

Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. Bakanlar kurulunun kanun önerisine kanun tasarısı denir. Milletvekillerinin verdiği kanun önerisine kanun teklifi denir. Bir milletvekili tek başına kanun teklif edebilir. Aynı zamanda, meclis başkanı ve vekil olan bakanlar kanun önerisinde bulunabilir. Milletvekili olmayan bakanlar kanun önerisi veremez. Reddedilen kanun tasarı ya …

Read More »

Maddi Kanun Nedir?

Maddi kanun, genel, soyut, sürekli, kişilik dışı, bir defa uygulanmakla tükenmeyen ve objektif nitelikli kanunlardır. Örneğin; Vergi usul kanunu, Türk ticaret kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu gibi kanunlar maddi kanundur.

Read More »

Şekli (Organik) Kanun Nedir?

Şekli kanun, belirli bir olay ya da kişilere özgü ve bunlarla sınırlı olmak üzere çıkarılan öznel, somut, bireysel, bir kere kullanılmakla tükenen ve sürekli olmayan hukuk kurallarıdır. Bireysel yasama işlemleridir. Sürekli yinelenen şekli kanunlar şunlardır; TBMM üyelerinin, ödenek, yolluk ve emeklilik işlerinin düzenlenmesiGenel ve özel af ilan etmePara basılmasına karar …

Read More »

Yasama Nedir?

Anayasa’nın 7. maddesine göre “yasama yetkisi” Türk milleti adına TBMM’ye verilmiştir. Bu yetki devredilemez. Yasama organı meclistir. Yasama fonksiyonu meclis tarafından yapılan bütün işlemlerdir. Yasama fonksiyonu; genel, soyut, kişilik dışı, herkes uygulanabilir, bir defa uygulanmakla tükenmeyen, sürekli ve objektif kurallar koyan işlemler yapmaktır. Yasama Fonksiyonu İlkeleri Genellik, aslilik, ve devredilmezlik …

Read More »

Siyasi Partiler Nasıl Kapatılır?

Bir siyasi partinin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi’nce kesin olarak karara bağlanır. Davanın açılması; ResenBakanlar Kurunun kararı üzerine Adalet Bakanı istemiyleBir siyasi partinin genel başkanının istemi üzerine olur. Bir siyasi partinin Genel Başkanının istemiyle dava açılmasının şartları şu şekildedir; Bu partinin son milletvekili genel seçimlerine katılmış …

Read More »

Anayasa Kamu Yararına İlişkin Hükümler

Kıyılardan Yararlanma (Md. 43) Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Toprak Mülkiyeti (Md. 44) Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini, korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli …

Read More »

Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi (Md. 42)

Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürüdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Türkçeden başka …

Read More »

Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları (Md. 41)

Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkca aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan …

Read More »

Anayasanın hakların Korunması İle İlgili Hükümler

Hak Arama Hürriyeti (Md. 36) Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı merciileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hak arama hürriyeti için hiç bir özel sınırlama sebebi bulunmamaktadır. Kanuni Hakim Güvencesi (Md. 37) Hiç kimse, kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir …

Read More »