Anayasa ve İdare Hukuku

KPSS, SMMM, Sayıştay, Hakimlik, Uzmanlık, Müfettişlik ve kurum sınavları için Anayasa İdare Hukuku ile ilgili ders notları vize-final sınav sorularının bulunduğu kategoridir.

Toplantı Hak ve Hürriyetleri (Md. 33,34)

Dernek Kurma Hürriyeti Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Özel sınırlama sebepleri şu şekildedir; Genel ahlakGenel sağlıkKamu düzeniMilli güvenlikSuçun önlenmesiBaşkalarının hürriyetlerinin korunması Dernek kurma hürriyeti, kişisel hak ve hürriyetlerdendir. Dernekler “hakim kararı” ile kapatılabilir. Vakıflara da aynı hükümler uygulanır. Toplantı …

Read More »

Anayasa Basım Yayım Maddeleri (28, 29,30 31,32)

Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Ancak; radyo, televizyon, sinema gibi yayımlar izne bağlanabilir. Süreli ve süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturulmasına geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğününMilli güvenliğinKamu düzeninin Genel ahlakın korunmasıSuçların önlenmesi bakımından …

Read More »

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti (Md. 26)

Anayasanın 26. maddesinde “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Radyo, televizyon, sinema gibi yayımlar izin sistemine bağlıdır. 26. Madde kapsamında …

Read More »

Düşünce ve Kanaat Hürriyeti (Md. 25)

Anayasanın 25. maddesinde “herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.” hükmü her almaktadır. Her ne sebeple olursa ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kınanamaz ve suçlanamaz. Sınırlama sebebi yoktur. Çekirdek haklardandır. Durdurulamaz.

Read More »

Din ve Vicdan Hürriyeti (Md. 24)

Anayasanın 24. Maddesinde “Herkes, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” hükmü bulunmaktadır. Din ve vicdan hürriyeti mutlaktır. Sınırlama söz konusu değildir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitimi ve öğretimi devletin gözetimi …

Read More »

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti (Md. 23)

Anayasa 23. maddesinde “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Kişi sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. İstisnalar şu şekildedir; Suç işlenmesini önlemekSosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamakSağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamakKamu mallarını korumak amacıyla yapılan sınırlamalar yerleşme hürriyeti sınırlama sebepleridir. Suç soruşturma ve kovuşturmasıSuç işlenmesini …

Read More »

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması (Md. 20,21,22)

Özel Hayatın Gizliliği (Md. 20) Vatandaş olsun ya da olmasın, herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Sınırlama sebepleri şu şekildedir; Milli güvenlikKamu düzeniSuç işlenmesinin önlenmesiGenel sağlığın ve ahlakın korunmasıBaşkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması Yazılı emir olmadıkça kimsenin üstü, …

Read More »

Zorla Çalıştırma Yasağı (Md. 18)

Anayasanın 18. maddesi “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” İbresi yer almaktadır. Zorla çalıştırma sayılmayan haller şunlardır; Kişinin hükümlü ya da tutuklu olması durumundaki süreler içindeki çalıştırmalarOlağan üstü hallerdeVatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları zorla çalıştırma sayılmaz. Mecburi hizmet yükümlülüğü zorla çalıştırma sayılmamaktadır. Zorla çalıştırma yasağı kişisel haklardandır. Çekirdek …

Read More »

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği (Md. 19)

Anayasa 19. maddesinde “Herkes kişi hürriyetine ve güvenliğine sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Kişi hürriyet ve güvenliğinin özel sınırlama durumları şu şekildedir; Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi durumundaBir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanmasıBir küçüğün gözetim altında ıslahı veya …

Read More »

Kişinin Dokunulmazlığı Maddi ve Manevi Varlığı

Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimse insan haysiyetine bağdaşmayan bir cezaya muameleye tabi tutulamaz. Yaşama hakkının istisnaları şu şekildedir; İsyan …

Read More »