Anayasa ve İdare Hukuku

KPSS, SMMM, Sayıştay, Hakimlik, Uzmanlık, Müfettişlik ve kurum sınavları için Anayasa İdare Hukuku ile ilgili ders notları vize-final sınav sorularının bulunduğu kategoridir.

82 Anayasası Temel Haklar ve Ödevler

Kişinin Hak ve Hürriyetleri (Negatif Statü Hakları-Koruyucu Haklar) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığıZorla çalıştırma yasağıKişi hürriyeti ve güvenliğiÖzel hayatın gizliliğiKonut dokunulmazlığıHaberleşme hürriyetiYerleşme ve seyahat hürriyetiDin ve vicdan hürriyetiDüşünce kanaat hürriyetiDüşünceyi açıklama ve yayma hürriyetiBilim ve sanat hürriyetiBasın hürriyetiSüreli ve süresiz yayın hakkıBasın araçlarının korunmasıKamu tüzel kişilerin elindeki basın dışı …

Read More »

KPSS 1982 Anayasası Genel Esaslar ve Nitelikler

12 Eylül 1980 darbesi, Kenan Evren ve beraberindeki Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşmak üzere 5 kişilik Milli Güvenlik Konseyi tarafından yapılmıştır. Türkiye, 12 Eylül 1980-6 Aralık 1983 tarihleri arasında Oramiral Bülent Ulusu Başbakanlığında askerler tarafından yönetilmiştir. Bakanlar kurulu sivillerden oluşmuştur. 82 Anayasası Hazırlıkları Kurucu meclis; …

Read More »

61 Anayasası 71-73 Değişiklikleri

61 Anayasası,71-73 yıllarında, anayasasının sürdürülemez olması sebebiyle mecliste karar almayı kolaylaştıran ve hükumeti güçlendiren hükümlerle değişikliğe uğramıştır. Değişiklik getirilen konular maddeler halinde şu şekildedir; Üniversitelerin özerkliği azaltılmış, TRT’nin özerkliği kaldırılmıştır.KHK ilk defa anayasaya girmiştir.Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden inceleyebilecektir. Askeri yüksek idare Mahkemesi kurulmuştur. (16 Nisan 2017’de kaldırılmıştır.)Devlet …

Read More »

1961 Anayasası Özet

27 Mayıs 1960’da öncülüğünü Orgeneral Cemal Gürsel’in yaptığı askeri darbe sonrasında, 9 Temmuz 1961 yılında, %61.5’le yeni anayasa kabul edilmiştir. Türkiye’de referandum ilk kez 61 Anayasası ile yapılmıştır. 61 Anayasası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden oluşan bilim kurulu ve Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin hazırladığı taslaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Askeri darbenin ardından Meclis …

Read More »

61 Anayasasının Getirdiği Yenilikler

Anayasa Mahkemesi kuruldu.Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.Milli Güvenlik Kurulu kuruldu.Yüksek Hakimler Kurulu kuruldu.Sendika ve dernek kurma hakkı tanındı.Toplu sözleşme ve grev hakkı tanındı.Anayasa metnine başlangıç ve kenar başlıklar dahil edildi.Sosyal ve ekonomik haklar tanındı.Meslek kuruluşları kuruldu.Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıla uzatıldı.Vekil olmadan Bakan olunabilmenin önü …

Read More »

1924 Anayasası Teşkilatı Esasiye

II. TBMM tarafından, 20 Nisan 1924 tarihinde iki anayasalı (kanuni esasi ve 21 Anayasası) duruma son vererek, ilan edilmiştir. 6 fasıl 105 maddeden oluşmuştur. Bu anayasanın oluşturduğu sisteme; ” Kuvvetler Birliği, görevler ayrılığı sistemi denmiştir. Maddeler halinde 24 Anayasasının özellikleri şu şekildedir; Sert bir anayasadır. Anayasanın üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir. …

Read More »

1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu

1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu, kurucu meclis tarafından 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Cumhuriyet tarihinde tek çerçeve ve yumuşak anayasadır. Önemi ve özellikleri maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır; 23 ana ve bir de bağımsız maddeden oluşur.Değiştirilmesi için özel bir yöntem ya da çoğunluk istenmemiştir. Bu yönüyle katı bir anayasa değildir. Normal …

Read More »

1909 Anayasa Değişikliği

1909 Anayasa değişiklikleri, Osmanlı padişahın yetkilerinin gerçekten sınırlandığı ve parlamenter hükumet sistemine geçildiği anayasadır. Kanun-i Esasi’de yürütme organındaki (padişah ve yetkileri) değişiklikler maddeler halinde şu şekildedir; Meclis üyeleri padişahtan izin almadan yasa teklif edebilecektir. Padişahın mutlak veto yetkisi sınırlandırılmıştır. Geciktirici ve güçleştirici yetki haline gelmiştir. Padişahın meclisi feshi için ayan …

Read More »

Kanuni Esasi 1876

Kanun-i Esasi, dönemin padişahı II. Abdülhamit tarafından 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir. İlk gerçek anlamda anayasadır. 19 temel bölüm ve 119 maddeden oluşur. I. Meşrutiyet döneminde dış politikada sıkışan Osmanlı Devleti, Sadrazamın Mithat Paşa’nın yönlendirmesiyle, Avrupalı devletlere karşı elini rahatlatmak amacıyla ilan edilmiştir. Kanun-i Esasi maddeleri şu şekildedir; Kanun-i …

Read More »

Tanzimat Fermanı 1893

Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayün), Padişah Abdülmecit tarafından 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda ilan edilmiştir. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır. Türk anayasaları tarihimizde ilk Haklar Beyannamesi olarak bilinmektedir. Maddeleri şu şekildedir; Tanzimat Fermanı Maddeleri Kanunsuz suçlama ve cezalandırma yapılamazAskerlik ve vergileme adil bir şekilde düzenlenmesiGayrimüslim ve Müslümanlar yasalar …

Read More »