Anayasa ve İdare Hukuku

KPSS, SMMM, Sayıştay, Hakimlik, Uzmanlık, Müfettişlik ve kurum sınavları için Anayasa İdare Hukuku ile ilgili ders notları vize-final sınav sorularının bulunduğu kategoridir.

Senedi İttifak 1808

Sened-i İttifak, Padişah II. Mahmut ve ayanlar arasında imzalanan ilk anayasal belgedir. İmzalanmasında Alemdar Mustafa Paşa önemli bir rol üstlenmiştir. Belge, 7 Ekim 1808 tarihinde imzalanmış, giriş, 7 madde ve 3 bölümden oluşmaktadır. Senedi İttifak Maddeleri Sadrazamın keyfi kararları önlenecektir.Suçu olmayan ayana ceza verilmeyecekAyanların etki alanları korunacakAyanlar kendi toprakları dışına …

Read More »

Yarı Başkanlık Sistemi

Yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi ve parlamenter sisteminin birleştirilmiş halidir. Devlet başkanı halk tarafından seçilir; diğer özellikleri ise parlamenter sisteme benzemektedir. Bu sistemde parlamenter sistemdeki gibi ikili yürütme vardır( Bakanlar kurulu ve Başkanlık). Bakanlar kurulu, yasama karşı sorumludurlar. Başkan halk tarafından seçilir. Güçlü, icrai ve siyasi yetkilerle donatılmıştır. Yarı Başkanlı …

Read More »

Başkanlık Sistemi Nedir?

Başkanlık sistemi hem yürütme organının hem de devlet başkanlığının aynı kişide birleştiği sistemdir. Kuvvetlerin sert ayrımına dayanır. Başkan seçimle göreve başlamaktadır. Bu sistemde, yasama organı başkanın göreve gelme, görevine son verilme durumlarında yetkisi bulunmamaktadır. Çünkü, başkan, seçimle, halk tarafından belirlenmektedir. Yasamanın yürütmeyi feshetme yetkisinin bulunmadığı gibi yürütmenin de yasamayı feshetme …

Read More »

Monarşi Nedir?

Monarşi, devletin yasama, yürütme, yargı mekanizmasının tek bir kişide toplandığı yönetme biçimidir. Hükümdar sınırsız yetkiyle donatılmıştır. Monarşi, mutlak monarşi ve meşruti monarşi olarak ikiye ayrılmaktadır. Mutlak monarşide devleti yönetecek kişi belli bir aileye mensuptur. Meşruti monarşide ise anayasa ve bir meclis tarafından iktidardaki kişi ile yetkiler paylaşılmıştır. Mutlak Monarşi Nedir? …

Read More »

Meclis Hükumeti Sistemi Nedir?

Meclis hükumeti sistemi yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplandığı hükumet sistemidir. Özellikleri şu şekildedir; Meclis en üstün kuvvettir. Yasama ve yürütme fonksiyonları yasamada (mecliste) toplanmıştır.Sistemde devlet başkanlığı bulunmaz. Yürütme organında her bakanın bireysel sorumluluğu vardır. Meclis, kendi içinden belirleyeceği kişiler aracılığıyla yürütme görevini icra eder. Yürütme organı, görevini meclis …

Read More »

Anayasa Nedir?

Anayasa, devletin temel kurumlarını , organlarını, ana erklerini teşkilatlanmasını, yapı, işleyiş ve ilişkilerini, devlet-vatandaş ilişkilerini temel ilkelerini belirleyen; yönetilenlerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen ve devletin saldırı ve ihlallere karşı hukuki güvenceler ve korunma sağlayan hukuki kurallar bütünüdür.  Anayasalar, devlet, iktidar ve bireylerin arasındaki görev, hak ve özgürlüklerin belirlendiği yazılı …

Read More »

Vatandaşlık Ders Notları

KPSS’ye hazırlık için hazırlanan Vatandaşlık hukuku özet ders notunun pdf halini indirebilirsiniz. Vatandaşlık hukuku KPSS’ye girecek her aday için GY-GK ‘da mutlaka çözülmesi gereken derslerden biri. Notun içeriği A, B, öğretmenlik gibi her alan için yeterli düzeydedir. Vatandaşlık Hukuku Notun Giriş Kısmı SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLARI.DİN KURALLARI ✓ Tanrı tarafından …

Read More »

Kat Mülkiyeti Kanunu Özet

Mülkiyet hakkı her hangi bir şeyin üzerinde mutlak egemenlik kurmaktır. İrtifak hakkı mülkiyet hakkı sınırlayıcı başkası lehine kullanma yararlanma hakkıdır. Arsa payları bağımsız bölüm payları ile orantılı yapılmadıysa malikler mahkemeye düzeltilmesi için başvurabilir. Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması durumunda öteki paydaşların öncelikle satın alma hakkını kullanabilirler. …

Read More »

İskan Kanunu Özet Ders Notu

Tarımsal İskan : Tarım arazisi ve tarım için gereken araçi gereç, irat hayvanın bir veya bir kaçının verilmesiyle yapılan iskandır. Tarım dışı iskan: Bir aileye projesinde ön gürlen miktarda arsa, konut, araç ve gereçlerin bir veya bir kaçının verilmesiyle yapılan iskandır. Göçebe:Yerleşik tarımsal faaliyet dışında kalmış, sabit ve daimi bir …

Read More »

Yapı Denetim Kanunu Özet Ders Notu

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 4708 sayılı yapı denetim kanunu 13.08.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun asıl hedefi can ve mal güvenliği temindir. Kanun kapsamı dışında tutulan yapılar: 3194 sayılı İmar Kanunun 26. Maddesinde belirtilen yapılar ve 27. Maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar. Ve 27. Maddede geçen yapılar: Kamu kurumlarının yapacakları …

Read More »