Büyüme – Kalkınma

Büyüme – Kalkınma ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi Nedir?

Gini Katsayısı Nedir? Gelir dağılımı adaletsizliğini derecelendiren ölçüttür. Gini katsayısı Lorenz eğrisinden hareketle gelir dağılımı adaletsizliğini matematiksel olarak ifade etmektedir. Yukarıdaki şekilde eş bölüşüm doğrusu ile Lorenz eğrisi arasında kalan alan X dersek Gini katsayısı aşağıdaki formül ile  hesaplanır. G= X Alanı/ABC Alanı (Grafik aşağıdadır) Gini kasayla sıfır ile bir …

Read More »

Krizin Bulaşma Etkisi (Contagion)

Herhangi bir ülkede veya bölgede patlak veren bir ekonomik krizin diğer ülkelere de yansıması anlamına gelen, krizlerin bulaşma etkisi son yıllarda en çok ilgi çeken konular arasında yer almaktadır. 1959-93 döneminde sanayileşmiş ülkelerde meydana gelen 20 döviz krizini inceleyen bir araştırma, bir ülkedeki krizin başka ülkelerdeki kriz olasılığını artırdığı sonucuna …

Read More »

Büyüme Kalkınma Test Soruları

İktisadi Büyüme kalkınma dersi için 40 soru hazırladık. Soruların cevapları işaretleme yaptıktan sonra sorunun altında çıkacaktır. Soru içerikleri büyük sınavların müfredatları ile sınırlı tutuldu. Sorularınızı yorum olarak bırakabilirsiniz. İktisadi Büyüme ve Kalkınma ders notu için tıklayınız. İyi çalışmalar. 1. Bir ülkede kişi başına düşen reel milli gelirin her yıl bir …

Read More »

İktisadi Büyüme ve Kalkınma Ders Notu-PDF

Büyüme ve kalkınma dersi KPSS A’da , Sayıştay, kurum, üniversite vize-final sınavlarında, AÖF ve daha bir çok sınavda karşımıza çıkmakta çıkmakta. Zamanı dar olanlar için, kitaplarda onlarca sayfa bilgiyi öğrenmek yerine hazırladığımız notlardan çalışılması en azından geçer not aldıracaktır.Ders notunu çıkmış sınav sorularının içerikleriyle sınırlı tuttuk. Bu güne kadar sorulmuş en ayrıntı …

Read More »

İçsel Büyüme Modelleri

Temel Varsayımlar Büyümenin temel kaynağı teknolojik gelişme bilgi ve beşeri sermayedir. Üretimde azalan verimler yasası geçerli değildir. Dışsallıklar söz konusudur. Bilgi birikimi topluma fayda yaratır. Eksik rekabet koşulları geçerlidir. AK Modeli (S. Rebelo) Dışsal teknolojik gelişmenin olmadığı durumda bile uzun dönemde kişi başına büyümenin sağlanabileceği savunulur. Ölçeğe göre sabit getiri …

Read More »

Solow Büyüme Modeli-Neo Klasik Büyüme Modeli

Solow tarafından 1956 yılında geliştirilen model aynı zamanda neoklasik büyüme modeli olarak bilinmektedir. Modelin temel varsayımları aşağıdaki gibidir. Ekonomide homojen tek bir mal üretilmektedir Ekonomi dışa kapalıdır ve hükümet yoktur Cobb Douglas tipi üretim fonksiyonu geçerlidir ve ölçeğe göre sabit getiri vardır Emek ve sermaye için azalan verimler yasası geçerlidir …

Read More »

Harrod-Domar Büyüme Modeli

İngiliz iktisatçı R.F. Harrod ve Amerikalı iktisatçı E.D. Domar tarafından bağımsız bir şekilde geliştirilen Harrod Domar büyüme modeli tam istihdam düzeyindeki bir ekonomide dengeli büyüme koşulları üzerine yoğunlaşmıştır. Model sermayef hasıla oranının sabit olduğu varsayımı üzerine inşa edilmiştir. Ayrım modelde hızlandıran tipi bir yatırım fonksiyonu tanımlanırken bu fonksiyondaki arzulanan sermaye …

Read More »

Büyümenin Tarihsel Gelişimi

Adam Smith Büyümeyi sermaye birikimi ve iş bölümü ve uzmanlaşma ile açıklar. iş bölümü ve uzmanlaşma sermaye birikimine ve piyasaların genişlemesine neden olur. Sermaye, başlangıçta doğal kaynaklara ve toprağa göre daha kıt olduğu için sermaye birikiminde kar oranı yüksektir. Sermaye birikimi işgücü talebini ve ücret düzeyini arttırırken azalan verimler yasası …

Read More »

Kalkınma Teorileri

KALKINMA AŞAMALARI -YAPISAL DEĞİŞME Basit Aşama Teorisi (A.G.B. Fisher- C. Clark) Kalkınma iktisadının temellerinin atıldığı yaklaşımdır. Basit aşama teorisi ülkelerin kalkınma süreçlerinin hangi aşamalardan geçtiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda Fisher ve Clark kalkınma sürecini birincil, ikincil ve üçüncül sektör arasındaki ayrıma göre şekillendirmiştir. Birincil Üretim -> Tarımsal Ürünler (Tarım Sektörü) …

Read More »

Yakınsama ve Iraksama

Neo Klasik Yaklaşım Koşulsuz Yakınsama Az gelişmiş ülkelerde sermaye birikimi sürecinde kıt olan sermayenin ilave her biriminin getirisi gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla az gelişmiş ülkelerde sermaye birikimi arttıkça getirideki artışlar daha büyük olacak ve az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelere göre daha hızlı büyüyecek ve onları yakalayacaktır. Ancak …

Read More »