İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Resen İcra Nedir?

Resen icra, devletin idari birimlerinin almış olduğu kararları, gerekirse zor kullanarak, kendisinin uygulaması ve işlemi yürütmesidir. İdarenin resen icra yapabilmesi için kanunun açıkça o işleme için izin vermesi gerekir. Örnek olarak, mahkeme kararına rağmen, çocuğun velayeti alan kişiye teslim edilmemesi durumunda kolluk kuvvetler, zorla çocuğu alıp teslim edebilir. Kanuna aykırı …

Read More »

İcra-İflas Hukuku Ders Notu

Hukuk fakülteleri, KPSS A hukuk alan sınavı ve kurum sınavlarının belkide en zor dersi icra-iflas hukukudur. Öyle ki alt başlıkları bile takip ederken kendinizi kaybolmuş hissedebilirsiniz. Öğrencilerin bir çoğu bu dersi, özellikle KPSS A ve kurum sınavlarında, es geçerek bu dersin yerini başka bir dersle telafi etme yolunu seçmekte. Bizler de çorbada tuzumuz …

Read More »

Konkordato Nedir? İflasın Tasfiyesi Ne Demek?

Konkordato, mali durumu bozulan ve iflasa doğru sürüklenen bir borçlunun, borçlarını ödememek için alacaklılarıyla (çoğunluğuyla) yaptığı ve Ticaret Mahkemesi onayıyla sonuç doğrudan bir anlaşmadır. Adi İflas (İflas Dışı) Konkordato nedir: İflasa tabi olan ya da olmayan borçlular tarafından yapılır. Konkordato talebi icra mahkemesinde yapılır. İcra mahkemesi borçluya 3 aylık konkordato …

Read More »

İflasın Hukuki Sonuçları

Özel Hukuk Bakımından İflasın açılmasıyla birlikte müflisin elindeki mallar ile 3. kişilerdeki malları bir bütünü oluşturur. Buna “iflas masası” denir. Müflisin, iflas masasına giren malları ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisi böylelikle sınırlanmış olur. Masa malları üzerindeki tasarruf yetkisi iflas idaresi (iflas masasının kanuni temsilcisi sıfatıyla) tarafından yerine getirilir. Masa mevcudunda …

Read More »

İflas Yolları; Takipli İflas-İflas Davası

Takipli İflas A. Genel (Adi) İflas Yolu Genel haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır. Alacağın senede bağlı olmasına gerek yoktur. Alacak rehinle güvence altına alınmışsa önce rehin paraya çevrilmelidir. Aşamalar İflas Takip Talebi: Alacaklı yetkili icra dairesine başvurarak borçluya karşı takip talebinde bulunur. İflas Ödeme Emri: Takip talebini alan icra dairesi …

Read More »

İflas Organları

İflas, para ve teminat alacaklarının zamanında ödenmesi halinde alacaklının, iflasa tabi borçlusuna karşı yaptığı takip üzerine ve ticaret mahkemesinin kararıyla, borçlunun bütün mal varlığını tasfiye edilerek bütün alacaklıların alacağının ödenmesini sağlayan toplu (külli) takip yoludur. Külli İcranın (İflas Takibi) Özellikleri Sadece para ve teminat alacaklarında söz konusu olur. Borçlunun haczedilebilen …

Read More »

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla takip

Rehinle güvence altına alınmış olan alacaklının başvurabileceği takip-yoludur. Alacaklı öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmak zorundadır. Bundan sonra rehinle temin edilmiş alacak rehin tarafından tam olarak karşılanmaz ise karşılanmayan kısmı için haciz yoluyla takip yöntemlerini seçebilecektir. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi İlamsız Takip İlamlı Takip Takip Talebi İcra Dairesi İcra …

Read More »

İlamlı İcra ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip

Genel Haciz Yoluyla İlamlı İcra Takibi Kural olarak bir kimsenin hakkı yerine getirilmez veya ihlal edilirse, bu kimse mahkemeye başvurarak bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkının iade edilmesini talep eder. Mahkeme yaptığı yargılama sonunda talepte bulunan lehine karar verirse, muhatap davalının –ki bu kişi takip hukuku bakımından borçludur- bunu yerine …

Read More »

Kiralanan Taşınmazın İlamsız İcra Tahliyesi

Kural olarak kiralayan kiracısını taşınmazdan tahliye etmek için öncelikle genel mahkemelerde tahliye davası açmak buradan almış olduğu ilam üzerine taşınmazın tahliyesini önce kiracıdan talep etmek durumundadır. Eğer kiracı ilama rağmen tahliye etmemekte direnirse bu durumda kiralayan icra dairelerine başvurarak ilamı vermek suretiyle ilamlı icra göndererek zorla tahliyeyi sağlamak zorundadır. Ancak …

Read More »

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takip

Bu takip yolunda, ilamsız icra takibinin takibin kesinleşmesine kadarki aşamaları bakımından farklılıklar bulunmaktadır, ancak takibin kesinleşmesinden sonraki haciz, satış ve paraların paylaştırılması gibi takip aşamaları genel haciz yolu ile takipteki ile aynıdır. Alacağı için elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, mutlaka bu yola başvurmak zorunda değildir; genel haciz yoluyla takip de yapabilir. …

Read More »