İktisadi Teoriler

Karl Marx İktisadi Görüşleri

Marx’ın analizi bir sosyalist teori olmaktan çok kapitalist ekonomik kalkınma teorisidir. Ancak Marx kapitalizmin yıkılacağını ve yerine sosyalizmin kurulacağını savunmuştur. En önemli eseri “Kapital”dir. Marx’ın amacı kapitalist üretim biçimini ve buna bağlı karşılık gelen üretim ve mübadele koşullarını incelemekti. Artık değer, net hasıla, ve emek değer teorisi üzerine açıklamalarıyla klasik …

Read More »

J.Heinrich von Thünen İktisadi Görüşleri

Klasik İktisadın Alman takipçilerinden biridir. “Tecrit Edilmiş (İzole) Devlet” çalışmasıyla marjinal fayda teorisini, üretim ve bölüşümü açıklamak için kullanılmıştır. Rant kavramı üzerinde durmuş ve rantı sadece toprakların verimlilik farkı ile değil aynı zamanda şehre-pazara yakınlıkla açıklamıştır. Bir malın fiyatını piyasa fiyatı ve ortalama fiyat olarak ikiye ayırmıştır. Ortalama fiyat doğal …

Read More »

Jules Emile Dupuit İktisadi Görüşleri

Klasik İktisadın Fransız takipçilerinden biridir. Marjinal fayda kavramını inceleyip onu talep eğrisi ile ilişkilendiren ilk iktisatçıdır. Bireyin homojen bir maldan elde edeceği faydanın o malın son birimi tarafından belirleneceği savunmuştur. Ayrıca bir malın son biriminin sağladığı faydanın mal miktarı arttıkça azalacağını savunmuştur. Her tüketicinin aynı maldan elde edeceği faydanın o …

Read More »

Eilliam Nassau Senior İktisadi Görüşleri

Klasik iktisadın İngiliz iktisatçılarından biridir. Zenginliğin tanımını yaparak iktisat teorisini temelini teşkil etmek üzere dört aksiyon ön sürmüştür. Ona göre zenginlik ya da servet, fayda sağlayan ve kıt bulunan tüm mal ve hizmetlerden oluşur. Kapital ve faiz teorisinde tüketimden kaçınmayı ya da sakınmayı bir üretim faktörü olarak ele almıştır. Ona …

Read More »

Stuart Mill Ekonomi Görüşleri

Mill klasik dönemden neo klasik döneme geçiş sürecinin bir iktisatçısıdır ve klasik dönem onunla son bulmuştur. Ricardo ve klasik ekonomik analizi baştan sona yeniden gözden geçirmiştir. İktisat teorisine en önemli katkısı dış ticaret teorisi ile ilgili olup takas şeklindeki dış ticarette ticaret hadlerinin sadece üretim maliyetlerine göre değil ticaret konusu …

Read More »

David Ricardo Ekonomi Görüşleri

En önemli eseri 1817 yılında yayınladığı “Politik İktisadın ve Vergilemenin İlkeleri” adlı çalışmasıdır. Bir kıymet teorisi oluşturmak ve bunu bölüşüm teorisine uygulamak isteyerek kıymet ve bölüşüm konusunu ortaya atan ilk iktisatçı olmuştur. Ricardo’ya göre bir malın kıymeti ya da değeri o malı üretmek için kullanılan nispi emek miktarına bağlıdır. Bu …

Read More »

Robert Malthus Ekonomi Görüşleri

“Nüfus İlkeleri Üzerine Bir Deneme” isimli çalışmasıyla hızlı nüfus artışının kıtlık ve sefalete yol açacağını savunmuştur. Tarımsal ürün arzının aritmetik sizi şeklinde artarken nüfusun geometrik şekilde artacağını ve bunun kıtlığa sebep olacağını savunmuştur. Nüfus artışı geometrik olarak artarken, gıda maddeleri arzı aritmetik olarak artar ve bunun sonucunda kıtlık olur. Hızlı …

Read More »

Baptiste Say Ekonomi Görüşleri

1803 yılında yayınladığı “Ekonomi Politika İlkeleri” isimli eseri vardır. Bu eserinde “Say Kanununu” olarak bilinen Pazarlar (Mahreçler) Yasasını ortaya atmıştır. Say’e göre her üretim faaliyeti bir gelir ve talep yaratma faaliyetidir. Yani üretim süreci içerisinde yaratılan gelir üretilen mala talep yaratacak ve her arz kendi talebini yaratacaktır. Say tasarrufların tüketimi …

Read More »

Adam Smith Ekonomi Görüşleri

Smith’in iktisadi ilkelerini dayandırdığı temel kavramlar özgürlük ve görünmeyen el kavramlarıdır. Ona göre bireyler kendi çıkarlarını maksimize ederken toplumun refahının artmasına neden olacaktır. Bu görünmez eli ifade etmektedir. Ekonomide devlet müdahalesinin olmaması gerektiğini (Laissez Faire) savunmuştur. İlgili yazı: Laissez Faire Nedir? Klasik iktisadın en önemli savunucularından biridir ve 1776 yılında …

Read More »

Say Yasası- Jean Baptiste Say

Jean Baptiste Say, asıl ününü emek-değer kuramını benimsememesine değil, kendi adıyla anılan bir iktisadi yasaya borçluydu. “Mahreçler Yasası” veya “Piyasalar Yasası” olarak da bilinen Say yasasına (Say’s law) göre, ‘arz kendi talebini yaratır.’ Smith sonrası klasik iktisatçıların büyük çoğunluğu, bir yasan çok bir iktisadi önerme sayılabilecek bu ifadeyi doğru kabul …

Read More »