Makro İktisat

Makro İktisat ile ilgili ders notları, vize, final test sorular,

Para Politikası Nedir ?

Hükumetlerin, ülkelerin para arzı seviyesini kontrol etmeye yönelik uyguladıkları politikaya para politikası denir. Bu amaçla Merkez Bankaları görevlendirilmiştir. Para Politikasının Amaçları; Fiyat istikrarını sağlamak Tam istihdama ulaşmak Büyümeyi gerçekleştirmek Faiz oranlarına istikrar kazandırmak Döviz ve finansal piyasalarda istikrarı sağlamak Ödemeler bilançosunda denge sağlamak Para Politikasının Araçları; Açık Piyasa İşlemeleri; Merkez …

Read More »

Beveridge Eğrisi Nedir?

Beveridge eğrisi nedir? Bir ekonomide açık iş sayısı ile işsiz sayısı arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren eğridir. Şekildeki A noktasında ekonomide işsiz sayısı açık iş sayısından daha büyüktür ve ekonomi eksik istihdamdadır. Şekildeki B noktasında ise ekonomideki açık iş sayısı işsiz sayısından daha büyüktür ve ekonomide aşırı istihdam söz konusudur.

Read More »

Konsorsiyum Nedir?

Konsorsiyum ne demek

Konsorsiyum, iki ya da daha çok kuruluşun, hukuksal ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeksizin, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere geçici olarak işbirliğine gitmeleridir. Konsorsiyumlar, belirli bir işin yapılması için oluşturulduğunda süreklilik arz etmezler.  Konsorsiyum bir anlamda adi ortaklık niteliğinde akdi bir birleşmedir.  Ana hedefi ne olursa olsun konsorsiyuma katılanlar arasında sözleşme bağına …

Read More »

GSMH ve GSYİH Nedir Nasıl Hesaplanır?

GSYİH(Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla) kısaca, bir ülkede 1 yıl içinde üretilen mal ve hizmetler cari fiyatlar cinsinden (piyasa fiyatı) parasal değerleri toplamıdır. GSMH(Gayri Safi Milli Hasıla), bir ülkenin sahip olduğu üretim faktörlerinin bir yıl içerisinde ürettiği nihai mal ve hizmetlerinin cari fiyatlar cinsinden parasal değeri toplamıdır. GSMH, GSYİH ve …

Read More »

Çarpan Mekanizması Nedir?

İlave birim yatırım ve tüketim harcamasının ekonomide yol açtığı genişleme çarpan mekanizması ile anlamlandırılmaktadır. Reel harcamanın genişletici etkisi, transfer harcamasının genişletici etkisinden daha yüksektir. Reel harcamaların tamamı vergilerle karşılansa dahi milli gelir artacaktır. Çünkü reel harcamanın genişletici etkisi, verginin daraltıcı etkisinden daha yüksektir. Reel harcamaların tamamını otonom vergilerle finanse edilmesi …

Read More »

Dezenflasyon Nedir? Etkileri Nelerdir?

Dezenflasyon kısaca, enflasyon artış oranındaki azalmadır. Deflasyon negatif enflasyon iken; dezenflasyon enflasyon oranındaki artışın düşmeye başlamasıdır. Örnek; Örneğin, bir ekonomide enflasyon oranı 2014 yılında % 15 daha sonraki yıllarda %14, %13, %12 olarak düşme eğilimi bulunuyorsa, buna dezenflasyon denir. Deflasyonda ise -% 2, -%3, -%4 gibi enflasyon oranları bulunmaktadır. Dezenflasyon …

Read More »

Stagflasyon Nedir? Nedenleri, Sonuçları

Stagflasyon kısaca, bir ekonomide durgunluk ve enflasyonun aynı anda görülmesidir. Fransızca kökenli kelime stagnant(durgun) ve inflation (enflasyon) kelimelerden türetilmiştir. Diğer bir deyişle İşsizlikle birlikte enflasyonun aynı anda görülmesini ifade eder. Büyüme pozitiftir. Ancak reel olarak ekonomi küçülmüştür. Ekonomi literatürüne 1973 petrol krizi ile girmiştir. Bir yandan ekonomideki küçülme ve işsizlik …

Read More »

Devalüasyon Nedir Ne Demek?

Devalüasyon nedir, ne demek? Devalüasyon bir ülkenin parasının değerinin başka bir para birimine, para birimi grubuna veya para birimi standardına göre kasıtlı olarak düşürmektir. Kısaca, paranın değer kaybetmesine devalüasyon denir. Piyasaya, devlet tarafından müdahaledir. Devalüasyonu yapma kararı hükümettedir. TDK sözlük anlamı “değer düşürümü”dür. Fransızca kökenlidir. Enflasyon ile devalüasyonun farkı, devalüasyonda …

Read More »

Nominal (İtibari) Değer Nedir?

Nominal Değer Nedir

Nominal değer, kısaca paranın üzerindeki değerdir. Örneğin, kağıt paranın üzerindeki 100 TL ibaresi paranın nominal değerini ifade eder. Terimsel olarak, menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değer anlamına gelir. İtibari değer de denmektedir. Türk dil kurumu tarafından da “yazılı” olarak tanımlanmaktadır. Hisse senetleri ve tahvillerde ilk piyasaya satışındaki değerleri nominal değerdir. …

Read More »

Enflasyon Nedir? Enflasyon Oranı Ne Demek?

Enflasyon nedir

Enflasyon kısaca; tüketilen ürünlerin fiyatının bir önceki aya ya da yıla göre artmasıdır. Enflasyon oranı, TÜİK tarafından belirlenen ürünlerin ay ya da yıla göre fiyatlarının artış oranıdır. Enflasyondan bahsedebilmek için fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir artış olması gerekir. Örnek; bir mal ocak ayında 10 TL iken şubat ayında 11 TL …

Read More »