Mikro İktisat

Mikro İktisat ile ilgili ders notları, vize, final test sorular,

Marjinal Fayda Nedir?

rjinal Fayda (MU), Diğer şartlar sabitken tüketicinin tükettiği malın miktarı bir birim arttırıldığında toplam faydasında meydana gelen değişimi ifade eder. Marjinal Fayda, tüketilen her birim malın faydasıdır. Gossen'e aittir.

Read More »

Asimetrik Bilgi Nedir?

Alıcı ve satıcıların piyasadaki malların niteliği konusunda farklı bilgiye sahip olmasıdır. George Akerlof 1970 yılında yazıdığı “The market For lemons; Quality, Uncertaintyandthe market Mechanism” makalesinde asimetrik bilgiden söz etmiştir. Böyle bir durumda piyasa mekanizması etkinliği sağlayamaz ve hükumetin etkinliği sağlamak için piyasaya müdahale etmesi gerekir. Asimetrik bilgi, ters seçim (adverse selection) …

Read More »

Monopson Nedir?

Monopson Nedir? Çok sayıda satıcının karşısında tek alıcı demektir. Monopson  piyasa özellikleri; Tek alıcının olduğu piyasa monopsondur.Faktör arz eğrisi aynı zamanda piyasa arz eğrisidir.Firmalar, ürün ve faktörün fiyatını etkileme gücüne sahiptirler.Aynı Faktörü satın alan firmalar az sayıda ise oligopson, çok sayıda ise Monopsonlu rekabet piyasası geçerlidir. Monopsona örnek olarak tarım …

Read More »

Kar ve Hasılat(Ciro) Nedir?

Kar Nedir?: Bir firmanın satılan mal miktarı ile piyasa fiyatının çarpımından maliyetlerin (Açık ve zımni maliyetler) çıkarılmasıdır. Formulü; Toplam hasılat – maliyetler Hasılat (Ciro)Nedir?: Satılan mal miktarı ile malın piyasa fiyatının çarpılmasına eşittir. Formül; Mal miktarı x Malın Fiyatı Ortalama hasılat : Mal fiyatı ve mal miktarının çarpımının mal miktarına …

Read More »

Alan Ekonomisi Nedir?

Alan Ekonomisi Nedir? Firmaların, aynı üretim faktörleriyle iki ya da daha fazla mal üreterek maliyetleri düşürmesine “alan ekonomisi”, “kapsam ekonomisi”, “üretim alanı ekonomisi” denir. Formül şu şekildedir; E= ( X+Y-TC(X+Y))/(TC(X+Y) X: x’i üretmenin maliyeti Y: y’yi üretmenin maliyeti TC(X+Y): iki malı birlikte üretmenin maliyetidir. E>0 → Pozitif alan ekonomisi. İki ürün …

Read More »

Muhasebe Karı ve İktisadi Kar Nedir?

Muhasebe Karı Nedir?: karın satış hasılatı ile açık maliyet arasındaki farka muhasebe karıdır. İktisadi Kar Nedir?: Satış hasılatından açık ve zımni maliyetin çıkarılmasıyla bulunur. Diğer bir deyişle muhasebe karından zımni maliyetin çıkarılmasıyla bulunur. Açık Maliyet Nedir?: Firma sahibi olmayanlara üretime katkıları karşılığında yapılan ödemelerdir. (İşçi ücretleri) Zımni ya da Örtük …

Read More »

Fırsat Maliyeti Nedir?

Fırsat maliyeti nedir? Kısaca, bir şey elde etmek için vazgeçilen en iyi şey fırsat maliyeti ya da alternatif maliyet denir. Fırsat maliyetini gösteren orana ise marjinal dönüşüm oranı denir. Bir malın üretimini bir birim artırıldığında diğer maldan ne kadar vazgeçilmesi gerektiğini gösterir. Örneğin, evde temizlik yaparken kaybettiğiniz günlük yevmiye sizin fırsat …

Read More »

Dışsal Ekonomi Nedir?

Dışsal ekonomi nedir? Bir işletmenin diğer işletme veya işletmelerin maliyet, kar, verimlilik oranlarını dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz etkilemesine dışsal ekonomi denir. Firma dışı gelişmelerden kaynaklanır. Firma içi gelişmeler ise ölçek ekonomisi ile açıklanır. Eğer, firmanın etkisi diğer firmaların kar, maliyet ve verimlilik oranlarında olumlu etki yapıyorsa pozitif dışsal …

Read More »

Ölçek Ekonomisi Nedir?

Ölçek ekonomisi nedir? Üretime katılan girdilerin, birbirlerine oranları sabit kalması koşuluyla, girdilerin miktarı artırıldığında üretimin ne oranda artacağını ifade eden kavramdır. İşletme dışı nedenlerle maliyet ve karın değişmesi dışsal ekonomi kavramıyla açıklanmaktadır. Firma içinden kaynaklanan maliyet artış ya da azalışlarını ifade etmektedir. Sadece uzun dönem için geçerlidir. Uzun dönem maliyet eğrilerinin …

Read More »

Walras Fiyat ve Marshall Miktar İntibak Mekanizması

Walras fiyat ve Marshall miktar intibak nedir?; Bir piyasa dengesinin oluşmasında Walrasgil ve Marshallgil olmak üzere iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar arasındaki fark; Walras’ın piyasadaki dengesizliğe fiyatlar açısından bakması iken, Marshall’ın ise miktarlar açısından bakmasıdır. A. Walras Fiyat İntibak Mekanizması P1 fiyatından mallarını satamayan üreticiler, aralarındaki rekabetten dolayı fiyatlar malın …

Read More »