Muhasebe

Muhasebe ders notları, sorular ve muhasebeyle ilgili güncel bilgiler yer almaktadır.

Amortisman; Normal, Kıst, Azalan Bakiyeler ve Kayıt Yöntemleri

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan duran varlıklar için ısınma, yıpranma, eskime gibi nedenlerle uğradıkları kayıplara amortisman denir. Dönem sonunda amortisman hesaplandığı için bu işlem “dönemsellik” kavramı gereği yapılır. Başlıca amortisman hesaplama yöntemleri şu şekildedir; Takdir esasına göreÇalışma saatlerine göreHizmet birimlerine görEşit paylı amortismanAzalan ve artan paylı amortismanOlağanüstü(fevkalade) amortisman yöntemleridir. Vergi …

Read More »

Bilanço Nedir? Tanımı, Örneklerle Okuma ve Hazırlama

Bilanço, işletmelerin belli bir tarih aralığında varlıklarının ve kaynaklarının gösterildiği mali tablodur. Bilanço, sadece belirli bir tarih aralığında mali durumu hakkında bilgi verdiği için statik bir kavramdır. Bilanço aktif ve pasiflerden oluşur. Aktif ve pasifler birbirine eşit olmalıdır. Bilançoda varlıklar likiditesi en çok olandan en az olana doğru sıralanır. Kaynaklar, …

Read More »

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı Nedir? Hesaplama ve Yorumlama

Net işletme sermayesi devir hızı, işletmelerin değerleme sürecinde kullanılmaktadır. Net çalışma sermayesinin satışlarla yılda kaç kez karşılanabileceğini göstermektedir. Formül şu şekildedir; Net Satışlar/ (Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) Genel kabul görmüş bir oran bulunmamakla birlikte işletmenin bulunduğu piyasaya bağlı olarak bu oran değişmektedir. Oranın yüksek olması sermayenin etkin kullanıldığını ve …

Read More »

Alacak Devir Hızı Oranı Nedir? Hesaplanması ve Yorumlanması-Ort Tahsilat Süresi

Alacak devir hızı, işletmenin alacaklarını bir dönemde kaç defa tahsil edildiğini gösteren orandır. Bu oranın artması alacakların likidite değerinin de arttığı anlamına gelir. Oranın küçülmesi ise alacakların vadesinin uzadığı anlamına gelir. Formül şu şekildedir; Kredili Net Satış Tutarı/ Ortalama Ticari Alacaklar Ortalama ticari alacaklar dönem başı ticari alacaklar ve dönem …

Read More »

Stok Devir Hızı Nedir? Yorumlanması ve Hesaplanması

Stok devir hızı, işletmenin 1 yıl içinde stoklarını ortalama olarak kaç yenilediğini gösterir. Diğer bir deyişle, stokların 1 yıl içinde kaç defa paraya dönüştüğünü gösterir. Stok devir hızı formülü ve ilgili formüller şu şekildedir; Satılan Ticari Malların Maliyeti sorularda verilmediği durumlarda “Net Satışlar” kullanılabilir. Bu durumda formül şu şekilde olur; …

Read More »

Oto Finansman Oranı Nedir? Hesaplanması ve Yorumlanması

Bu oran ödenmiş sermayeye ilave olarak işletme faaliyetleri sonucunda yaratılan öz kaynakların ölçülmesinde kullanılır. Bu oran bilançonun 54- Kar Yedekleri hesap grubunda yer alan hesapların toplamından geçmiş yıllar zararlarının mahsubu neticesinde kalan tutarın, ödenmiş sermayeye bölünmesi suretiyle hesaplanır. Oto finasnman oranı formülü şu şekildedir; (Kar Yedekleri-Birikmiş Zararlar)/ Ödenmiş Sermaye Bu …

Read More »

Finansman Oranı Nedir? Hesaplanması Yorumlanması

Finansman oranı, işletme sermayesinin ne kadarının özkaynak ne kadarının yabancı kaynaktan oluştuğunu gösteren orandır. Yabancı kaynaklar kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklardan oluşur. Diğer bir deyişle özkaynak ve işletme borçlarının oranıdır. Formül şu şekildedir; Özkaynak / Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Finansman oranı Kaç Olmalıdır? Bu oran 1 ve …

Read More »

Finansal Kaldıraç Oranı Nedir? Hesaplama Yorumlama

Finansal kaldıraç oranı, işletmenin toplam kaynaklarının ne kadarının yabancı kaynaktan oluştuğunu gösteren orandır. Varlıkların ne kadarının borçlarla finanse edildiğini göstermektedir. Formül şu şekildedir; Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif ya da Pasif Toplamı İşletme sahipleri bu oranı olabildiğince yüksek tutmak isterken, finansman kuruluşları bu oranın düşük olmasını isterler. İşletme sahiplerinin öz …

Read More »

Stok Bağımlılık Oranı Nedir? Hesaplama ve Yorumlama

Stok bağımlılık oranı, hazır değerler çıkarıldıktan sonra kalan Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların, stokların kaç katı olduğunu gösterir. Kısaca, hazır değerlerle karşılanamayan kısa vadeli yabancı kaynakların ödene bilmesi için stokların kaç katı kadar satış yapılması gerektiğini ölçen orandır. Formül şu şekildedir; (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar- Hazır Değerler)/ Stoklar İşletmenin kısa vadeli …

Read More »

Nakit Oranı Nedir? Nasıl Yorumlanır?

İşletmenin elinde bulunan nakit ve nakit benzeri varlıklarla, hiç bir nakit girişi olmasa dahi, kısa vadeli borçların yüzde kaçının ödene bileceğini gösteren orandır. Amaç, kısa vadeli yabancı kaynakların ne kadarının hazır değerlerle karşılanabileceğidir. Formül şu şekildedir; Hazır Değerler/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar “Hazır Değerler” her zaman olmamakla birlikte “Menkul Kıymetler” …

Read More »