Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Temerrüt Faizi Nedir?

Temerrüt faizi, bir borcun vadesinde yerine getirilmemesi durumunda istenen faizdir. Gecikme faizi de denilmektedir. Temerrüt faizi istenmesi için sözleşmede öngörülmüş olması şartı ve kusuru aranmaz. Tazminat faizi, bir haksız fiil sonucunda mağdura ödenecek olan haksız fiil tazminatına işletilen faizdir. Alacaklının uğramış olduğu zarar temerrüt faizinden fazla olduğu takdirde, borçlu kusursuz …

Read More »

Limited Şirket Nedir? Kuruluşu, Özellikleri, Sorumlulukları, Organları

Limited şirket kısaca, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan şirketlerdir. Anonim şirketlere nazaran daha kolay kurulur. Amaç ve konu bakımından kuruluşlarında sınır bulunmamaktadır. Limited şirketi, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, …

Read More »

Cari Hesap Nedir?Özellikleri, Süreleri, Hükümleri, Sona Ermesi, Zamanaşımı

Cari hesap, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları ayrı ayrı alacak ve borç şeklinde çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşmedir. TTK’nın cari hesap hükmünden hareketle, bu sözleşmenin en temel fonksiyonu, taraflar arasındaki karşılıklı …

Read More »

Simsar-Tellal Nedir?

Simsarlık, taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Özellikleri şu şekildedir; TBK’de düzenlenmiştir. Aracılık faaliyeti yapmayı üstlenmiştir. Simsarlık sözleşmesi kural olarak şekle tabi değildir. Ancak taşınmaz simsarlığında sözleşmenin yazılı şekilde yapılması gerekir. Kural olarak simsarın taciri temsil …

Read More »

Acente Nedir? Özellikleri, Hakları, Borçları, Yetkileri, Türleri

Acente , ticari mümessil, ticari vekil gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye denir. Acente Özellikleri Nelerdir? Bağımsız tacir yardımcısıdır. Kendisine ait tacir …

Read More »

Anonim Şirket Nedir? Kuruluş, Sözleşme, Organları

Anonim şirket; Belirli bir unvana sahip ve esas sermayesi paylara bölünmüş, borçları nedeniyle sadece mal varlığı ile sorumlu olan, ortakların taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumlu oldukları şirket türüdür. Halka açılma imkânını bulunmaktadır ve  en az bir kişi ile kurulabilen bir sermaye şirketidir. Anonim şirketler, halka açıklık yönünden kapalı anonim …

Read More »

Bono Çek Poliçe Nedir? Farkları Nelerdir?

Ticaret hayatının vazgeçilmez unsurlarından birisi olan çek, sağladı olanaklarla ödeme işlemlerini kolaylaştıran bir araçtır. Çek; hesap sahibinin yani keşidecinin bir muhataba yani bankaya karşı düzenlediği, üzerinde yazılı olan belli bir tutarın, çekte adı yazılı olan kişiye yani lehtara ödenmesi talimatını (emrini) içeren kıymetli bir evraktır. Çek defteri, banka tarafından gerekli kurallara uygun olarak …

Read More »

Ticaret Hukuku Ders Notları

Ticaret hukuku ile ilgili sınavlarda başarılı olmanın formülü fazla ders çalışmanın yanında , sınavların konu kapsamını doğru yansıtan kaynakların etkin kullanılmasına da bağlıdır. KPSS A, müfettişlik, uzmanlık, SMMM kaymakamlık, hakimlik gibi birçok sınav ve mülakat için Ticaret Hukuku ders notu ayrıntılı bir tekrar niteliğindedir. Ticaret hukuku ders notunda yer alan …

Read More »

Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı Nedir?

Haksız rekabet için kusur şartı aranmaz. Haksız Rekabetin Unsurları Tarafların rakip olma zorunluluğu bulunmaması Aldatıcı hareket veya dürüstlük kuralına aykırı bir davranışın mevcut olması Haksız rekabeti yapanın yarar sağlamasının şart olmaması Haksız rekabeti yapanın yarar sağlamasının şart olmaması Haksız rekabeti yapanın kusurunun aranmaması haksız rekabetten zarar görme şartının bulunmaması Haksız …

Read More »