Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Ticari İsimler- Ticaret Sicili- Ticari Defterler

Ticari İsimler Ticaret unvanı kullanmak Türk Ticaret Kanunu ilgili madde gereğince, tacir olan herkese yüklenmiş bir külfettir. Ticari hayatta faaliyet gösteren her tacir, tacir sıfatını kazandıktan sonra 15 gün için ticaret unvanını seçip tescil ettirmek zorundadır. Tacirlerin unvanı isim soy isim ve zorunlu ek ve ihtiyari ekten oluşur. Tüzel Kişi …

Read More »

Ticari İş ve Ticari Yargı

TTK’da sayılan işler ticari iştir. Bu işler şunlardır. TTK’da düzenlenen işlerden doğan davalar; haksız rekabet, cari hesap, kıymetli evraklar, şirketler ve benzeri ile ilgili davalar. TMK’da düzenlenen rehin karşılığında ödünç para verme işiyle uğraşanlar hakkındaki 962 ve 969. maddelerdeki hususlardan doğan davalar. TBK’da düzenlenen, malvarlığının veya işletmenin devralınması, birleşmesi, tür …

Read More »

Tacir Nedir?

1. Gerçek Kişi Tacir Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına ve hesabına işleten kişi tacirdir. bu tanımdan hareketle “gerçek kişi tacir” sıfatının kazanılması için ticari işletmenin varlığı ile Ticari işletmenin- kısmen dahi olsa- kendi adına işletilmesi gerekir.  a. Tacir Yardımcıları Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete,radyo televizyon …

Read More »

Ticaret Hukukuna Giriş; Ticari İşletme, Merkez Şube Ayrımı, Devir- Rehin

Bu yazıda Ticaret hukukuna hakim olan sistemler, ticari işletme kavramı, ticari işletme ile ilgili hukuki işlemler anlatılmıştır. İyi çalışmalar dileriz. İktisadi hayatla yakından ilişkili olan hukuki işlem ve fiiller ile ticari faaliyetlerden doğan işlem ve fiillere ilişkin esasları dikkate alan hukuk dalı ticaret hukukudur. Ticaret Hukukuna Hakim Olan Sistemler Subjektif …

Read More »

Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Sahipliği ve Sona ermesi

Anonim şirkette sermaye “paylara” bölünmüştür. Bu nedenle pay kavramı anonim şirketler bakımından temel kavramlardan biridir ve “esas sermayenin bir parçası” “pay senedi” ve “ortaklık sıfatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin oluşturduğu bütün” anlamlarına gelmektedir. Paya kanun gereği asgari bir değer konulmuştur. Bu değer bir kuruştur. TTK’ye göre her pay, sahibine en …

Read More »

Anonim Şirket Organları

Yeni TTK’ye göre anonim şirketin iki zorunlu organı vardır. Bunlar “Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur.” Denetim kurulu zorunlu organ olmaktan çıkarılmıştır. Genel Kurul En üst düzey karar organıdır. Kural olarak her ortak, kaç adet payı varsa o kadar oy hakkına sahiptir. Temsil mümkündür. Genel kurul yılda en az bir defa …

Read More »

Anonim Şirket-İlkeler ve Esas Sözleşmesi

Anonim Şirket: Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan, pay sahiplerinin, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu oldukları, halka açılma imkânının söz konusu olduğu, en az bir kişi ile kurulabilen bir sermaye şirketidir. Türk ticaret kanununda düzenlenmiştir. Tüzel kişiliği vardır. …

Read More »

Komandit Şirket; Komandite Ortak, Komanditer Ortak

Komandit şirketler Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Tüzel kişiliği vardır. Komandite şirketler davacı/davalı olabilir. İflası istenebilir. Tacir sıfatı şirkete aittir. En az 2 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulur. Komandite ortak gerçek kişi olmak zorundadır. Kollektif şirket hükümleri uygulanır. Emek dahil her şey sermaye olarak getirilebilir. Ancak, sadece komandite ortak emek, …

Read More »

Adi Şirket

Düzenlendiği kanun Borçlar Kanunudur. Tüzel kişiliği yoktur. İflası istenemez. Şirketin tüzel kişiliği olmadığından, tacir sıfatı ortaklara aittir. En az 2 gerçek veya tüzel kişi ile kurulur. Şirketin kuruluşu şekle tabi değildir. Emek dahil her şey sermaye olarak getirilebilir. Şirketin tüzel kişiliği olmadığından, şirketin sorumluluğu yoktur. Bu durumda ortaklar birinci dereceden ve …

Read More »

Kollektif-Adi- Komandit Şirketleri Nedir? Ayrım ve Özellikleri Nelerdir?

Kollektif Şirket Tanımı, Kurluşu ve Özellikleri; Kollektif şirket Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Tüzel kişliği vardır. Davacı/Davalı olabilir. İflası istenebilir. Tacir sıfatı şirkete aittir. En az 2 gerçek kişi ile kurulur. Kuruluş Şekli Şirketin kuruluşu şekle tabidir. Sözleşme yazılı şekilde yapılır. Sözleşme notere onaylatılır. Onaylatılan sözleşme 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki …

Read More »