Ana Sayfa / Türkiye Ekonomisi (page 2)

Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

İzmir İktisat Kongresi sorular

İzmir iktisat kongresi sorularının ardından daha ayrıntılı çalışmak isterseniz; buraya tıklayarak ders notlarına ulaşabilirsiniz iyi çalışmalar. 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi Cumhuriyet’in kuruluş döneminde gerçekleşen en önemli ekonomik olaydır ? A) Birinci beş yıllık kalkınma planı B) Ziraat bankasının kurulması C) İvedili Sanayi Planı D) Duyun-u Umumiye’nin kurulması E) İzmir İktisat …

Read More »

19. ve 20. YY’da Osmanlı Devleti Ekonomik Durum Soruları

Türkiye ekonomisi dersi için hazırladığımız test sorularının başlangıcını Osmanlının son dönem ekonomik durumu ile başlattık. Bu alanla ilgili sınavlarda Türkiye Ekonomisi dersi için fazla soru gelmese de konunun bütünlüğünü koruması için öğretmenler ve ders kaynakları tarafından öğrencilere anlatılmakta ve soru olarak sorulmakta. Bu konu Cumhuriyet dönemi ekonomik durum açısından bir …

Read More »

2001-2010 Yılları Arasında Makro Ekonomik Gelişmeler

Bu dönemde sabit fiyatlarla GSYİH yıllık ortalama % 6,7 oranında büyümüştür. Dönemde yıllık ortalama olarak tarım sektörü % 1,75 oranında, sanayi sektörü % 8,1 ve hizmet sektörü %6,7 oranında büyümüştür. 2001 yılında 196,7 milyar dolar olan GSYİH, 2007 yılında 648.7 milyar dolara ulaşmıştır. 2001 yılında % 54.4 olan TÜFE, 2007 …

Read More »

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı

Krizle birlikte döviz kuru çapası terk edilerek döviz kum dalgalanmaya bırakılmıştır. 2000 yılı sonunda 1 Dolar = 675.000 TL olan kur, 2001 yılı sonunda 1 Dolar: 1.440.000 oldu. Şubat 2001’de krizin patlak vermesinin ardından, 14 Nisan 2001’de Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı yürürlüğe konulmuştur. Program IMF destekli bir programdı. Güçlü Ekonomiye …

Read More »

2000-2002 Enflasyonla Mücadele Programı

Programın amacı, ekonomideki belirsizlikleri gidererek ve enflasyon beklentisini azaltarak reel faizler ile enflasyonda düşüş sağlamak ve ekonomik büyümeyi hızlandırmaktı. Programın üç temel unsuru vardır; Faiz dışı fazlanın artırılmasına yönelik sıkı maliye politikası Enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası Uzun dönemli beklentileri iyileştirmeyi ve bu şekilde reel faizlerin düşürülmesini sağlayacak para …

Read More »

1994-2000 Döneminde Ekonomik Gelişmeler

1994 yılında ekonomi % 6,1 oranında küçülürken 1994-2000 yılları arasında sabit fiyatlarla GSMH yıllık ortalama % 4,4 oranında büyüdü. 1994 yılında TÜFE % 106 gibi bir rekor düzeyde gerçekleşti. 2000 yılında TÜFE % 54,9 oranına kadar geriledi. 1994 yılında 2,6 milyar dolar cari işlemler fazlası verilse de sonraki yıllarda cari …

Read More »

1988-1993 Döneminde Ekonomik Gelişmeler

Dönem iç talep genişlemesine dayalı büyüme stratejisinin sürdürüldüğü ve büyümenin istikrara tercih edildiği dönemdir. 1988 yılında Türkiye ciddi bir stagflasyon yaşamıştır. Bu durum 1989 yılında parasal ve mali önlemlerle atlatılmaya çalışılmıştır. 1989 yılında alınan kararlarla bankaların zorunlu karşılık oranları yükseltilmiştir. İthalatı kısıtlamak için ithalat depozitoları arttırılmıştır. Dış kaynak girişi sağlamak …

Read More »

İstikrar Programları

1970 İstikrar Programı: 1 Dolar 9 TL‘den 1 Dolar 15 TL‘ye devalüe edilmiştir. KİT ürünlerine yüksek oranda zam yapılmıştır. İhracatı özendirmeye yönelik vergi indirimleri ve kredi kolaylıkları sağlanmıştır. İthalatı kontrole yönelik miktar kısıtlamalarında indirimlere gidilmiştir. Reeskont oranları ve faiz oranları yükseltilmiştir. Uygulanan tedbirler karşısında dış ticaret açıkları azalmış, işçi dövizlerinin …

Read More »

Türkiye’de Planlı Kalkınma Dönemi

Türkiye ekonomisinin 1950 1960 döneminde yaşadığı plansız, programsız ve sürdürülemez büyüme sürecinden sonra ekonominin plana bağlanması düşüncesi genel kabul görürken bu düşünce aynı zamanda 1961 Anayasasına da girmiştir. 1961 Anayasası ile iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek için Kalkınma Planlarının hazırlanması hükme bağlanmıştır. Ayrıca ekonominin karma ekonomik sistem …

Read More »

1950-1960 Dönemi Liberal Politikalar

A. LİBERAL İKTİSAT POLİTİKALARI 1946 yılında çok partili hayata geçişle birlikte liberal politikalar ön plana çıkarken devlet müdahalesi sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu dönemde serbest dış ticaret ve dış pazara yönelik politikalar ile dünya ile entegrasyon çabalan temel belirleyici olmuştur. Dönemde ortaya çıkan gelişmeler şöyledir. 1950 1960 dönemi Demokrat Parti iktidarında …

Read More »