Uluslararası İktisat

Uluslararası İktisat ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Uluslararası Ticarette -Teknoloji Gelişme

Teknolojik gelişme yeni bir üretim yönteminin icat edilmesiyle kendini gösterir. Bu durumda aynı miktar kaynakla daha fazla mal üretmek ya da aynı miktar malı daha az kaynakla üretmek mümkün olur. Üretim fonksiyonlarının doğrusal ve sabit verimin geçerli oldu durumda 3 tip teknolojik gelişme söz konusudur. 1-)Sapmasız Teknolojik Gelişme: Emek ve …

Read More »

Dış Ticaret ve Büyüme

Büyüme bir ekonominin ürettiği mal ve hizmet miktarında artışı ifade ederken bu durum üretim imkânları eğrisinin sağa kaymasıyla gösterilir. Bir ekonominin büyümesi faktör arzının artması ya da teknolojik gelişme ile mümkündür. Faktör Arzının Artması ve Büyüme 1-) Yansız Büyüme: Emek ve sermaye miktarının aynı oranda büyümesi ile sermaye emek oranının …

Read More »

Heckscher- Ohlin Modelinden Türeyen Teoriler

1-) Faktör Fiyatları Eşitliği Teoriye göre iki ülkeli iki mallı modelde ülkelerin bol ve ucuz olan üretim faktörlerini kullanarak uzmanlaşması zamanla bol olan faktöre olan talebin artmasına ve bu faktörün fiyatının yükselmesine neden olurken uzun dönemde faktör fiyatlarının eşitlenmesine neden olur. Gelişmiş ülke- sermaye bol, ucuz   →        Sermaye talebi artar- Sermaye …

Read More »

Heckscher-Ohlin Modeli- Faktör Donatım Teorisi

Ricardo’nun geliştirdiği karşılaştırmalı üstünlük teorisinde ülkelerin yurtiçi üretim maliyetindeki farklılıkların emek verimliliğinden kaynaklandığı belirtilmiş ancak açıklanmamıştır. Faktör donatımı teorisi Ricardo’nun modelinin bu eksikliğini giderebilmek için ortaya atılan modeldir. Modelin varsayımları; Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklıdır. İki ülkenin ürettiği malların faktör yoğunlukları birbirinden farklıdır. Bir malın üretim fonksiyonu her iki ülkede …

Read More »

İktisadi Birleşme Türleri

Dünya Ticaret Örgütü dünya üzerinde dış ticaretin serbestleştirilmesi amaçlarken bağzı bölgesel yaklaşımlarda ülkelerin kendi aralarındaki dış ticareti serbestleştirmek amacıyla farklı uygulamalara gittikleri gözlemlenebilmektedir. 1-)Tercihli Ticaret Anlaşması: En dar kapsamlı ticari işbirliği uygulamasıdır. Antlaşmaya taraf ülkeler tek yanlı ya da karşılıklı olarak birbirlerinin mallarına düşük gümrük tarifeleri uygularlar. 2-)Serbest Ticaret Bölgesi: …

Read More »

Dış Ticarette Korumacılık

Serbest dış ticaret kaynak etkinliğini arttırıp üretilen mal ve hizmet miktarını arttırırken korumacı politikalar kaynakların etkin dağılımını ve rekabeti boğmaktadır. Korumacılığın sebep olduğu sakıncalar şöyle sıralanmaktadır. Firmaların yenilik güdüsünü azaltır. Rekabet isteklerini azaltır ve piyasayı durgunluğa sürükler. Bir sektörün korunması diğer sektörlerde de aynı talebi yaratır; yani koruma korumayı doğurur. …

Read More »

Uluslararası İktisat-Dış Ticaret Politikası

Serbest Dış Ticaret Ülkede kaynakların daha etkin kullanılmasına verimliliklerin artmasın ve toplumsal kazançların ortaya çıkmasına sebep olmakla birlikte gerçek yaşamda serbest dış ticaret uygulamasına hemen hemen hiç rastlanmamaktadır. Dış Ticaret Politikasının Amaçları Yerli endüstriyi dış rekabetten korumak Dış ticaret açıklarını kapatmak Ekonomik kalkınmayı sağlamak Piyasa aksaklıklarını gidermek İç ekonomik istikrarı …

Read More »

Dış Ticaret Modelinde Yeni Teoriler

1-) Nitelikli İş Gücü Modeli – Neo Faktör Donatımı Teorisi (Kesing-Kenen) Teoriye göre belirli bir türde mesleki beceriye zengin biçimde sahip olan ülkeler bu faktörü yoğun olarak kullandıkları mallarda uzmanlaşırlar teori sanayileşmiş ülkeler arasındaki dış ticareti nitelikli iş gücü ile açıklamaya çalışmıştır. 2-) Teknoloji Açığı Teoremi- Gecikmeli Taklit Hipotezi – …

Read More »