Konkordato Nedir? İflasın Tasfiyesi Ne Demek?

Konkordato, mali durumu bozulan ve iflasa doğru sürüklenen bir borçlunun, borçlarını ödememek için alacaklılarıyla (çoğunluğuyla) yaptığı ve Ticaret Mahkemesi onayıyla sonuç doğrudan bir anlaşmadır.

Adi İflas (İflas Dışı) Konkordato nedir: İflasa tabi olan ya da olmayan borçlular tarafından yapılır. Konkordato talebi icra mahkemesinde yapılır. İcra mahkemesi borçluya 3 aylık konkordato mühleti verir ve konkordato komiseri atar. Borçlu konkordato mühleti içinde; ivazsız tasarruflar, taşınmaz satışı , ipotek tesisi, rehin verme, kefil olma, işletmeyi devretme gibi işlemeler yapamaz. konkordatonun teklifinden sonra kabulü için, alacak ve alacaklı çoğunluğunun sağlanması gerekir. Konkordato teklifi ticaret mahkemesinin onayı ile yürürlüğe girer.

İflas İçi Konkordato nedir?

 • İflasa tabi borçlunun, hakkında verilen iflas kararının kaldırılması için yaptığı konkordatodur.
 • Konkordato teklifi borçlu tarafından iflas idaresine verilir.
 • Bu konkordato türünde mühlet verilmez, komiser görevlendirilmez.
 • Borçlu hakkında takipler durur.
 • Kabul için alacak ve alacaklı çoğunluğu gerekir.
 • Konkordatonun tasdiki Ticaret Mahkemesi tarafından yapılır.
Tasdik edilen konkordato kural olarak, red oyu vermiş ve alacağını yazdırmamış olan bütün alacaklılar için bağlayıcıdır. Ancak tasdik edilen konkordato hükümleri; rehinli alacaklılar, imtiyazlı alacaklılar, kamı alacaklıları için bağlayıcı değildir.

Tasarrufun İptali Davası

Hacizden veya iflastan önce borçlunun tasarruf yetkisi kısıtlanmaz . Bu durumda borçlu tasarrufta bulunmuş ve alacaklılar zarar görmüş olabilir. Ortaya çıkan bu durumu kaldırmak için alacaklılara, borçluya ait malı alan 3. kişilere karşı belli şartlarda Genel Mahkemelerde, tasarrufun iptali davası açma hakkı tanınmıştır. Bu davada zaman aşımı süresi 5 yıldır.

İptale Tabi Tasarruflar

a. İvazsız Tasarrufların İptali:

 • Eş, alt ve üst soy ile 3. derece dahil kan ve kayın hısımları ile evlatlık arasındaki ivazlı tasarruflar
 • Sözleşmenin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyatı kabul ettiği sözleşmeler.
Mutat (olağan) hediyeler bu kapsamda değerlendirilmez.

b. Acizden Dolayı İptal

 • Vadesi gelmemiş borçlar için yapılan ödemeler
 • Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için yapılan şerhler
 • Para ve alışılmış ödeme araları dışındaki vasıtalarla yapılan ödemeler
 • Borçlunun daha önce göstermeyi taahhüt etmiş olduğu haller hariç olmak üzere, borçlu tarafından mevcut bir borcu güvence altına almak için yapılan rehinler.
Tasarrufların İptali İçin; İvazsız tasarrufların haciz ya da iflastan önceki 2 yıl içinde, acizden dolayı yapılan tasarrufların haciz ya da iflastan önceki 1 yıl içinde yapılmış olması gerekir.

İflasın Tasfiyesi Ne Demek ve Konkordatodan Farkı Nedir?

Ticaret mahkemesinin verdiği iflas kararı, iflas dairesi tarafından ilan edilir. İflas dairesi bu aşamadan sonra muhafaza tedbirleri olarak tasfiye işlemlerini başlatır. İflas dairesi, iflas dairesi oluşturulunca işlemlerden el çeker ve bütün yetki iflas dairesine geçer.

İflasın tasfiyesi iki türlü yapılır;

A. Adi Tasfiye: İflasın normal tasfiyesidir. Masa mallarının değerinin, adi tasfiye masraflarını karşılayacağı anlaşılırsa iflas dairesi adi tasfiyeye karar verir. Karar 10 gün içinde ilan edilir. Adi tasfiye iflasın açılmasından itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır.

B. Basite Tasfiye: Masada bulunan malların adi tasfiye masraflarını karşılanmayacağı anlaşıldığında başvurulan yoldur. Masa masrafları alacaklılardan biri tarafından karşılanırsa adi tasfiyeye geçilir. Bu türde; iflas idaresi, alacaklılar toplantısı yoktur.

Not: Masaya ait hiç mal bulunmaz ise, iflas dairesi “tasfiyenin tatiline” karar verir. kararın ilanından 30 gün içinde masrafların alacaklılar tarafından ödenmemesi halinde iflasın kapanacağı belirtilir.

Sıra Cetveli

İflas dairesi tarafından düzenlenir. Sıra cetvelinde sıra şu şekildedir;

 • Kamu Alacakları
 • Rehinli Alacaklar
 • İmtiyazlı Alacaklar
  • 1. Sıra ⇒İşçi alacakları, işverenlerin işçiler için oluşturdukları yardım sandıklarına olan borçları, nafaka alacakları.
  • 2. Sıra ⇒ Velayet/vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu nedenle doğan alacakları
  • 3. Sıra ⇒ Özel kanunlarda belirtilen imtiyazlı alacaklılar
 • Diğer Bütün Alacaklılar

Sıra Cetveline Karşı Koyma

A. İtiraz: Bir alacaklının başka bir alacaklının sırasına, alacağına, alacak miktarına karşı koymasıdır. 15 gün için de ticaret mahkemesine başvurulmalıdır.

B. Şikayet: Bir alacaklının kendi sırasına, karşı koymasıdır. 7 gün içinde icra mahkemesine başvurulur.

İflas masasına giren malların bedeli tamamen tahsil edildikten sonra iflas iflas idaresince sıra cetvelinin kesinleşmesinin ardından düzenlediği, iflas hisselerini gösteren cetvele Pay Cetveli Denir

İflasın Kapanması: Masadaki malların satılması ve kesinleşen pay cetveline göre kesin dağıtım yapılmasından sonra alacağını tamamen alamayan alacaklılara aciz belgesi verilir; ve bununla iflas tasfiyesi tamamlanmış olur. Ancak iflasın fiilen tamamlanmış olması iflasın kapanması anlamına gelmez. Bunun için iflasa karar veren Ticaret Mahkemesinin iflasın kapanması kararı 10 gün içinde temyiz yoluna gidilebilir.

İflasın Kaldırılması: İflas tasfiyesi devam ederken müflisin borçlarının tamamını ödemesi, alacaklılarıyla anlaşması veya konkordatonun tasdik edilmesi durumlarında verilen karardır. Karar Ticaret mahkemesi tarafından verilir. konkordatonun tasdik edilmesi halinde iflasın kaldırılmasını iflas idaresi talep eder.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir