Takip Hukukunda Süreler

İcra- iflas Hukukunda süreler ilgililer için konulmuş süreler ve icra organları için konulmuş süreler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. İlgililer için konulmuş süreler nitelikleri gereği hak düşürücü sürelerdir.

Örnek: Takip talebine itiraz süresi, icra mahkemesine şikayet süresi vb gibi.

İcra organları için konulmuş süreler ise düzenleyici sürelerdir. takip hukuku süreleri açısından adli tatil uygulaması söz konusu değildir. Zira adli tatilde de icra organları ve icra mahkemeleri çalışmalarına devam ederler ve takip hukuku süreleri işlemeye devam eder. İcra hukukunda sürelerin hesabında ilk gün dikkate alınmaz.

1- Takip Hukukunda Tatil ve Taliklerle İlgili Genel Açıklamalar

İcra- İflas hukukunda belirlenmiş olan tatil ve talik zaman dilimleri içerisinde icra süreleri kural olarak işlemezler ve yine icra takip işlemi yapılamaz ve bu süreler boyunca zaman aşımı süresi kesilmiş olur.

Örnek: Takip talebi, haciz işlemi, satış işlemi vb.

Ancak icra takip işlemi niteliğinde olmayan işlemler ve talik dönemlerinde yapılabilirler.

2- Takip Hukukunda Tatil ve Saat ve Günleri:

a-) Tatil Saati:

Güneşin batmasından bir saat sonra başlayıp, güneşin doğmasından bir saat öncesine kadar devam eden süredir. Daha kısa ifade ile gece vaktini tanımlamaktadır.

Tatil saatinde kural olarak icra takip işlemleri yapılamaz. Ancak bu durumun da bazı istisnaları bulunmaktadır. Bunlar:

  • Gece iş çalışması yapılan yerlerde hasılat haczi yapılması
  • Gündüz vakti başlanan haczin tamamlanamaması nedeniyle gece de devam edilmesi
  • Borçlunun mal kaçırdığının anlaşılması nedeniyle gece vakti haczin tatbiki

b-) Tatil Günleri

Tatil günleri ile resmi tatil günleri ifade edilmektedir.  Bu günlerde de kural olarak icra takip işlemi yapılamaz ancak bu durumun da bazı istisnaları söz konusudur. Bunlar:

  • Tatil günlerinde haciz yapılabilir.
  • Muhafaza tedbirlerine başvurulabilir.
  • Tebligat yapılabilir.
İdari tatil günleri İİK kapsamında ve yargı içtihatları çerçevesinde tatil günü sayılmadıklarından bu günlerde icra takip işlemleri yapılabilir.

3- Talik Durumları

İcra- İflas Hukukunda talikleri yani erteleme durumlarını GENEL TALİKLER ve ÖZEL TALİKLER olarak iki sınıfa ayırabiliriz.

talik halleri

a-) Genel Talikler

Genel taliklerden birinin varlığı halinde bu süreç boyunca ya da kanunun o talik durumu için belirlemiş olduğu talik süresi boyunca borçluya karşı hiçbir icra takibi işlemi yapılamaz.

Genel talik durumlarını şöyle sıralayabiliriz:

1- Borçlunun Ölümü

Bu halde mirasçı, mirası derhal açıkça kabul etmiş ise takip 3 gün ertelenir. Eğer açık bir kabul ya da ret beyanı bulunmuyorsa takip mirası ret süresi olan 3 ay boyunca ertelenir. Bu 3 aylık erteleme süresi 3 günlük erteleme süresinden sonra hesaplanır.

2- Borçlunun Yakınlarından Birinin Ölümü:

Borçlunun alt soyu, üst soyu, eşi ölümü halinde icra takibi ölüm günü dahil 3 gün ertelenir.

3- Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması

Borçlunun 1 yıl daha fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezasının bulunması halinde icra müdür vasi atanması için hukuk mahkemesine başvurur. Vasi ataması gerçekleşene kadar icra takip işlemleri durur. Eğer borçlu bir yıldan az hapis cezasına mahkum edilmiş ise bu durumda icra müdürü borçluya kendisinin bir vekil tayin etmesi için süre verir. Bu süre boyunca icra takip işlemleri durur. Süre sonunda vekil atanmış oluğ olmamasına bakılmaksızın icra takip işlemlerine devam olunur.

4- Borçlunun Asker Olması

Borçlunun askerlik ödevinin yerine getirmek suretiyle askere alınması ya da askerde bulunması halinde (Yedek Subaylar hariç) icra müdürü tarafından kendisine bir temsilci atanması için verilen süre boyunca icra takip işlemleri durur.  Süre sonunda temsilcinin atanmış olup olmamasına bakılmaksızın icra takip işlemlerin devam olunur.

5- Borçlunun Ağır Hasta Olması

Borçlunun ağır bir hastalığının bulunması ve bu hastalığı nedeniyle kendisine temsilci atayacak durumda da olmaması söz konusu ise icra müdür borçlunun kendisine temsilci atayabilecek derecede iyileşeceği vakte kadar takibi erteler.

Borçlunun tutuklu, hükümlü asker ve ağır hasta olması durumlarında takibin ertelenmesi haline rağmen eğer mal kaçırma riski çok yüksek ise haciz işlemi yapılabilir.

Talik durumlarının varlığı halinde takip hukuku süreleri işlemeye devam edecektir. Ancak sürelerin son günü talik gününe denk gelirse bu durumda süre talik süresinin bitiminden itibaren 1 gün uzar.

b-)Özel Talik Durumları

Bunlar yasanın başka bölümlerinden ya da diğer kanunlardan çıkarılabilen talik durumlarıdır. Bunlar:

  • Konkordato Mühleti
  • İflasın Ertelenmesi
  • Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
  • Olağanüstü Durumlarda Verilen Mühlet

 

 

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Resen İcra Nedir?

Resen icra, devletin idari birimlerinin almış olduğu kararları, gerekirse zor kullanarak, kendisinin uygulaması ve işlemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir