Konsorsiyum Nedir?

Konsorsiyum, iki ya da daha çok kuruluşun, hukuksal ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeksizin, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere geçici olarak işbirliğine gitmeleridir.

Konsorsiyumlar, belirli bir işin yapılması için oluşturulduğunda süreklilik arz etmezler.  Konsorsiyum bir anlamda adi ortaklık niteliğinde akdi bir birleşmedir.  Ana hedefi ne olursa olsun konsorsiyuma katılanlar arasında sözleşme bağına dayalı bir ortaklık ilişkisi kurulur.

Konsorsiyum yüksek maliyetli ve farklı uzmanlık alanlarının gerektiği durumlarda oluşturulmaktadır. Türkiye’de baraj, köprü, metro inşaatları konsorsiyumlarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra alt yapı yatırımlarında da konsorsiyumlar kullanılmaktadır. Örnek olarak, 3. köprü İtalyan “Astaldi-IC İÇTAŞ” konsorsiyumu tarafından yapıldı.

Konsorsiyum ve İş Ortaklığı Farkları

Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.

İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir.

İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Her ortağın işin belli bir bölümünün yapımı taahhüt ettiği konsorsiyumlar, iş ortaklığı tanımı dışında kalmaktadır.

Konsorsiyum Olmanın Şartları

  • Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulması gerekmektedir.
  • Konsorsiyum üyeleri, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.
  • Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler.
  • İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir.
  • Konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir.
  • İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.
  • Konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

Konsorsiyum Sözleşme Şartları

1. Konsorsiyum sözleşmesinin tarafları belli olmalıdır.

2. Konsorsiyum sözleşmesinin Amacı belli belli olmalıdır.

3. İş sahibine yapılacak teklifin oluşturulması amacına dönük olarak her bir üyenin teknik ve mali sorumluluklarının neler olduğu, ortakların kendi bölümlerinin gerçekleştirilmesinden kendilerinin sorumlu olacağı,

4. Ayrıntılı hazırlanan iş programına tarafların uyma zorunluluğunun bulunacağı,

5. Her bir ortağın yüklenmiş olduğu kısmına ait gelir ve giderlerin kendi yasal defterlerinde izleneceği ve her bir ortağın yapmış olduğu iş sonucunda elde edilen kâr veya zararın diğer ortakla ilişkilendirilmeksizin kendisinin ait olacağı,

6. Ortakların üstlendikleri işler için gerekli olan ve kendilerince sağlanması gereken makine ve teçhizatın kendi mülkiyetinde kalacağı,

7. Kurulan konsorsiyumun bu iş için kurulacağı ve işin bitiminde sona ereceği,

8. İş sahibi ile yapılacak işlemlerde ve görüşmelerde konsorsiyumun kimin tarafından temsil edileceği (Koordinatör Ortak) ve bu ortağın yapmış olduğu tüm işlemlerden ve görüşmelerden doğan sonuçların diğer ortaklara bilgi verme zorunluluğunun bulunduğu,

9. Konsorsiyumu temsil edecek olan firmanın sorumlulukları ve görevleri,

10. Konsorsiyumu oluşturan ortaklar arasındaki mali konular ile ilgili hükümler sözleşmede bulunmalıdır.

Konsorsiyum Nedir? Videomuzu da izleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir