Makro İktisat Soruları-Çözümlü

Makro iktisat çözümlü test sorularını genel tekrara yetecek miktarda hazırladık. Soruları, AÖF, KPSS çıkmış iktisat-Ekonomi sorularının içerikleriyle sınırlı tuttuk ve benzerlerini sorduk. İstediğiniz verimi almanız dileğiyle, iyi çalışmalar.

1. Aşağıdakilerden hangisi GSYİH hesaplarında dikkate alınır?

A. İkinci el satışlardan alınan komisyon
B. Finansal işlemlerin tutarı
C. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler
D. İkinci el satışlar
E. İşçilerin yurt dışından getirdiği dövizler

Cevap E

GSYİH Dahil Edilen Unsurlar

 • Nihai mal ve hizmetler dikkate alınır.
 • Hesaplanan mal ve hizmetler o yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır.
 • Üretilen mal ve hizmetler piyasada alış satışa konu olmalıdır.

GSYİH Dahil Edilmeyen Unsurlar

 • Ara mal, yarı mamül, ham maddeler dahil edilmezler.
 • İkinci el mallar. O yılın GSYİH dahil edilmezler.
 • Tamamıyla finansal nitelikli işlemlerdir.
 • Tahvil, senet, bono
 • Ev kadınlarının yaptığı işler
 • Transfer ve faiz ödemeleri
 • Kayıt dışı ekonomi

2. GSYİH aşağıdakilerden hangisini ölçer?

A. Mevcut tüm mal ve hizmetlerin piyasa değerini
B. Mevcut tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerini
C. Sermaye stokundaki artış
D. İlgili ülkenin servetini
E. O yıl üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerini

Cevap E

GSYİH, bir ülkede 1 yıl içinde üretilen mal ve hizmetler cari fiyatlar cinsinden (piyasa fiyatı) parasal değerleri toplamıdır. GSMH, bir ülkenin sahip olduğu üretim faktörlerinin bir yıl içerisinde ürettiği nihai mal ve hizmetlerinin cari fiyatlar cinsinden parasal değeri toplamıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

3. Aşağıdakilerden hangisi safi milli hasılayı verir?

A. GSMH + Amortismanlar
B. GSYİH – Amortismanlar
C. Milli Gelir + Dolaylı Vergiler
D. Milli Gelir – Dolaylı Vergiler
E. Safi yurt içi hasıla – Net dış faktör gelirleri

Cevap C

Milli Gelir Kavramları

 • GSMH: GSYİH +NFG
 • Safi Milli Gelir: GSMH – Amortisman ( Ekonominin net üretim gücünü gösterir.)
 • Milli Gelir: Net Milli Hasıla – Dolaylı Vergiler
 • Kişisel Gelir: Milli Gelir – Dağıtılmamış Kurum Karları- Sosyal Güvenlik Ödemeleri- Kurumlar Vergisi+ transferler+ faiz getirisi+ kar payları
 • Harcanabilir Gelir: Kişisel Gelir- Dolaysız Vergiler

4. İthalat giderlerinin ihracat giderlerinden fazla olmasına ne ad verilir?

A. Dış ticaret açığı
B. Ödemeler bilançosu açığı
C. Bütçe açığı
D. Sermaye açığı
E. Cari Açık

Cevap A

İhracat gelirleri > İthalat gelirleri = Dış ticaret fazlası

İhracat gelirleri < İthalat gelirleri = Dış ticaret açığı

5. Bir ekonomide net dış faktör gelirleri negatif ise aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A. Dış ticaret açığı vardır
B. Dış ticaret fazlası vardır
C. Dış ticaret dengesi vardır
D. Bütçe açığı vardır
E. GSMH, GSYİH’den küçüktür.

Cevap E

Net dış faktör gelirlerinin bilindiği bir ekonomide GSMH ve GSYİH arasındaki ilişki hakkında yorum yapılabilir.

GSMH= GSYİH + Net Dış Faktör

6. Keynes’e göre harcanabilir gelir düzeyi arttıkça aşağıdakilerden hangisi azalır?

A. Yatırım düzeyi
B. Ortalama tüketim eğilimi
C. Tasarruf düzeyi
D. Ortalama tasarruf eğilimi
E. Tüketim düzeyi

Cevap B

APC= Tüketim / Harcanabilir Gelir. Harcanabilir gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi azalmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Makro İktisat Ders Notu için Tıklayınız 

7. Aşağıdakilerden hangisinin artması toplam harcama düzeyinin artmasına yol açmaz?

A. Tüketim
B. Yatırım
C. İhracat
D. İthalat
E. Kamu harcamaları

Cevap D

AE= C+I+G + (X-M) bu formülden dolayı ithalat artışları toplam harcama düzeyinin artışına sebep olmaz. (M=İthalat) Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

8. Gelirde meydana gelen bir değişmenin tüketim harcamalarını arttırarak daha yüksek bir yatırım düzeyine yol açmasına ne ad verilir?

A. Çarpan mekanizması
B. Hızlandıran mekanizması
C. Çoğaltan mekanizması
D. Enjeksiyon mekanizması
E. Politika çarpanı

Cevap B

Gelirde meydana gelen bir değişmenin denge gelir düzeyini kaç kat arttıracağını gösteren katsayı harcama çarpanıdır.

9. Keynes’e göre tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisinin istikrarlı bir fonksiyonudur?

A. Faiz oranı
B. Gayrisafi milli hasıla
C. Net milli gelir
D. Sürekli gelir
E. Harcanabilir gelir

Cevap E

10. Keynesyen modelde denge gelir düzeyi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sağlanır?

A. Tam istihdam gelir düzeyinde
B. Tasarrufların tüketime eşitlendiği noktada
C. Yatırımın tasarruflara eşitlendiği noktada
D. Harcamaların geliri aştığı noktada
E. Enjeksiyonların sızıntıları aştığı noktada

Cevap C

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

11. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcama eğrisini (AE) yukarı doğru kaydırır?

A. Yatırımların artması
B. Faiz oranının artması
C. Yatırımların faize daha duyarlı hale gelmesi
D. İthalatın artması
E. Vergi hasılatının artması

Cevap A

Ekonomide gelir düzeyi veri iken otonom harcamaların artması toplam planlanan harcama fonksiyonunun paralel olarak yukarı kaydırırken otonom harcamaların azalması toplam planlanan harcama fonksiyonunu paralel olarak aşağı kaymasına neden olur.

12. Sabit kur sisteminde kurun değerini kim belirler?

A. Merkez bankası
B. Hazine Müsteşarlığı
C. Ekonomi bakanlığı
D. Maliye Bakanlığı
E. Bakanlar Kurulu

Cevap A

Sabit kur sistemi para otoritesi tarafından döviz kurunun sabitlenmesidir. Bu durumda piyasalarda Merkez Bankasının belirlemiş olduğu kur üzerinden döviz alınıp satılmak zorundadır.

13. Devalüasyonun dış ticaret üzerindeki olumlu etkisinin gecikmeyle ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A. Marshall- lerner gecikmesi
B. Meltzer etkisi
C. Robertson gecikmesi
D. J eğrisi etkisi
E. Lundberg gecikmesi

Cevap D

14. Faiz oranının dikey eksende yer aldığı bir durumda, dışsal para arzı varsayımı gereği para arz eğrisinin biçimi nasıldır?

A. Yatay
B. Düşey
C. Pozitif eğimli
D. Hiperbol
E. Negatif eğimli

Cevap B

15. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun hesap kalemlerinden biri değildir?

A. Cari işlemler hesabı
B. Sermaye hareketleri hesabı
C. Resmi rezerv hesabı
D. Net hata ve noksan hesabı
E. Devreden alacaklar hesabı

Cevap E

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Tüm iktisat ders notları için tıklayınız 

16. aşağıdakilerden hangisi para arz eğrisini sağa kaydırır?

A. Faiz oranının artması
B. Faiz oranının azalması
C. Merkez Bankasının sıkı para politikası uygulaması
D. Reeskont oranının artması
E. Merkez bankasının açık piyasadan alım yapması

Cevap B

Merkez bankasının açık piyasadan alım yapması, bunları satanların eline nakit para geçmesine bu da parasal rezervlerin artmasına ve dolayısıyla para arzının genişlemesine ve para arz eğrisinin sağa kaymasına neden olur.

17. Sabit kur sisteminde ülkenin sürekli dış ticaret açığı vermesi aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A. Kurun artması
B. Kurun azalması
C. Döviz rezervlerin artması
D. Para arzının azalması
E. Para arzının artması

Cevap D

18. Keynes’in para talebi ile ilgili teoriler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A. Mutlak gelir hipotezi
B. Portföy Tercih Kuramı
C. Mutlak faiz teorisi
D. Modern Miktar teorisi
E. Likidite Tercih Kuramı

Cevap E

Keynesyen Para Talebi-Likidite Tercihi Teorisi

Keynese göre ekonomik birimler 3 amaçla para talep etmektedirler;

a. İşlem Amaçlı Para Talebi: İşlem amaçlı para talebi gelirin bir fonksiyonu olarak ifade edilir.Gelir düzeyi arttıkça işlem amaçlı para talebi artar.

Lt=k. (P.Y) ⇒ Nominal para talebi

İşlem amaçlı para talebi gelirin bir fonksiyonu iken “k” parametresi parasal geliri nakit ya da vadesiz mevduat olarak tutulmak istenen kısmını ifade eder. Keynes’e göre k parametresi gelirin elde ediliş süresi azaldıkça k parametresi de azalır; ancak Keynes bu parametrenin kısa dönemde sabit olduğunu kabul etmiştir.

LT/P= k. Y ⇒ Reel para talebi

b. İhtiyat Amaçlı Para Talebi: Keynes’e göre ihtiyat amaçlı para talebi reel gelirin bir fonksiyondur. Reel gelir arttıkça ihtiyat amaçlı para talebi de artar.

Lp/P= k.Y

LT/P + Lp/P = L1= k.Y

k= sabit        0<k<y< p=””></k<y<>

c. Spekülasyon Amaçlı Para Talebi: Keynes’e göre spekülasyon amaçlı para talebi faizin bir fonksiyondur. Para talebiyle, faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır.

L2= -h.i

LD= L1+L2=k.Y-h. i

19. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin sağa kaymasına yol açmaz?

A. Genişletici maliye politikası
B. Net ihracatın artması
C. Otonom ithalatın artması
D. Otonom yatırımların artması
E. otonom tasarrufların azalması

Cevap C

Ekonomi başlangıçta dengede iken faiz dışındaki otonom harcamalardaki değişiklik toplam planlanan harcama fonksiyonunu paralel olarak yukarı ya da aşağı kaydırırken IS eğrisinde sağa veya sola kaymasına neden olur.

Is eğrisinin yatıklaşması ekonomide faiz oranında meydana gelecek değişimi gelir düzeyi üzerinde yaratacağı etkinin artmasına neden olur.

20. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin eğimini belirleyen unsurlar arasında yer almaz?

A. Harcama çarpanı
B. Para talebinin faize duyarlılığı
C. Toplam harcama eğrisinin eğimi
D. Yatırımların faize duyarlılığı
E. Yatırımların gelire duyarlılığı

Cevap B

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

21. IS -LM eğrileri aşağıdaki değişkenlerden hangileri arasındaki ilişkiyi gösterir?

A. Nominal faiz- Reel Gelir
B. Reel faiz – Reel gelir
C. Reel faiz – Nominal gelir
D. Nominal faiz- nominal gelir
E. Yatırım- Tasarruf

Cevap A

22. Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisinin sağa kaymasına yol açmaz?

A. Genişletici para politikası
B. Vergi oranlarının düşürülmesi
C. Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi
D. Reel para arzının artması
E. nominal para arzının artması

Cevap B

LM Eğrisinin Konumu

Sağa Kayması: Para arzının artması, fiyatlar genel düzeyinin düşmesi, para talebini azaltan her türlü unsur LM eğrisinin sağa kaymasına neden olur.

Sola Kayması: Eğrinin sola kayması yukarıdaki maddelerin tersi durumda gerçekleşir.

23. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki doğal işsizlik oranını verir?

A. Devrevi işsizlik oranı ile friksiyonel işsizlik oranının toplamı
B. Friksiyonel işsizlik oranı ile yapısal işsizlik oranının toplamı
C. Yapısal işsizlik oranı ile konjonktürel işsizlik oranının toplamı
D. Konjonktürel işsizlik oranı ile teknolojik işsizlik oranının toplamı
E. Teknolojik işsizlik oranı ile sektörel işsizlik oranının toplamı

Cevap B

İşsizlik Türleri

 • Friksiyonel- Arizi- Geçici İşsizlik: Kişilerin yer ya da meslek değiştirmesi sonucu veya mezun olduktan sonra iş buluncaya kadar geçen sürede ortaya çıkan işsizliktir.
 • Yapısal İşsizlik: Çalışanların toplam talepte ve teknolojide meydana gelen değişmelere uyum sağlayamaması sonucu oluşan işsizliktir.
 • Konjonktürel İşsizlik: Toplam talebi tam istihdam karşılamada yetersiz olduğu durumda ortaya çıkan işsizliktir.
 • Gizli İşsizlik: Üretim sürecine katıldıkları halde üretime katkıları olmayan yani marjinal verimlilikleri “0” olan kişilerin oluşturduğu işsizliktir.
 • Mevsimsel İşsizlik: Yılın belli dönemlerinde çalışıp belli dönemlerinde işsiz kalan kişilerin oluşturduğu işsizliktir.
 • Teknolojik İşsizlik: İş gücü yerine makinaların kullanılması sonucu oluşan işsizliktir.
 • Bölgesel İşsizlik: Belli bir bölgenin ya da çevrenin cazibesini kaybetmesi sonucu oluşan işsizliktir.
 • Doğal İşsizlik: Bir ekonomide friksiyonel ve yapısal işsizliğin toplamda oluşan tam istihdam düzeyindeki enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranına doğal işsizlik oranı denir.

24. Bir ekonominin yıldan yıla değişmesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Konjonktürel İşsizlik
B. Gizli işsizlik
C. Yapısal işsizlik
D. Friksiyonel işsizlik
E. Doğal işsizlik

Cevap A

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

25. Aşağıdakilerden hangisi marjinal tüketim eğilimini verir?

A. Tüketimin harcanabilir kişisel gelire oranı
B. Harcanabilir kişisel gelirin tüketime oranı
C. Tüketimdeki değişmenin harcanabilir kişisel gelirdeki değişmeye oranı
D. Harcanabilir kişisel gelirdeki değişmenin tüketimdeki değişmeye oranı
E. Harcanabilir gelirdeki değişmenin tüketime oranı

Cevap C

26. Çarpan katsayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Harcama çarpanı pozitif veya negatif değer alabilir
B. Vergi çarpanı negatiftir
C. Transfer çarpanı negatiftir
D. Harcama çarpanı vergi çarpanından küçüktür.
E. Transfer çarpanı harcama çarpanından büyüktür

Cevap B

27. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, harcama çarpanı daha yüksek bir değer alır?

A. Marjinal vergi haddi ne kadar küçükse
B. Marjinal tüketim eğilimi ne kadar küçükse
C. Marjinal tasarruf eğilimi bire eşitse
D. Marjinal ithalat eğilimi ne kadar büyükse
E. Marjinal yatırım eğilimi ne kadar küçükse

Cevap A

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

28. Nispi gelir hipotezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Kişilerin tüketim kararları birbirinden bağımsız değildir.
B. Gelir dağılımı değişse bile ortalama tüketim eğilimi değişmez
C. Uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi sabit değildir
D. Tüketim sadece cari gelir düzeyine bağlıdır
E. Tüketim sürekli gelire bağlı olarak değişir

Cevap A

Nispi Gelir Hipotezi (J. Duesenbery)

Duesenbery tarafından geliştirilen model mutlak gelir hipotezi üzerine inşa edilmiştir. Mutlak gelir hipotezinden farkları;

 1. Bireylerin tüketim kararları birbirinden bağımsız değildir. Her bireyin tüketim düzeyi içinde bulunduğu grubun nispi gelir düzeyine bağlıdır. Grubun nispi gelir düzeyi değişmediği müddetçe tüketimin değişmediği kabul edilir.
 2. Kısa dönemde gelir düzeyindeki değişmeler karşısında bireyin tüketimi cari gelire göre değil önceki dönemlerde elde ettiği en yüksek gelire bağlı olarak değişir. Cari gelir azaldığında bireyler tüketimlerini azaltmadan tasarruflarını azaltarak aynı tüketimi yapmaya çalışır. Tüketim aşağı doğru yapışkandır. Modele göre tüketimi belirleyen temel unsur nispi gelir düzeyi ve geçmişte elde edilen en yüksek gelir düzeyidir.

29. Zamanlar arası tüketim seçimi teorisinde “Donatım Noktası” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Tüketicinin dengeye geldiği noktadır
B. Tasarruf düzeyi sıfırdır
C. Tüketim düzeyi sıfırdır
D. Bugünkü tüketim gelecekteki tüketime eşittir
E. Tüketim tasarrufa eşittir

Cevap B

Zamanlar Arası Optimizasyon Modeli (L. Fisher)

Fisher tarafından geliştirilen modelde iki dönem yaşayan ve bu iki dönemde gelir elde eden bir bireyin faydasının maksimum etmek için iki dönemde tüketim kararlarının nasıl aldığı analiz edilir.

Modele göre zamanlar arası bütçe doğrusu ile zamanlar arası farksızlık eğrisinin teğet olduğu noktada 2 dönem yaşayan birey en yüksek faydayı elde edecek şekilde iki dönem için tüketim bileşimini belirlemiştir. Modele göre cari tüketim düzeyi cari gelir düzeyine ve gelecekte elde edilen gelirin bugünkü değerine bağlı olarak belirlenir.

30. Ömür boyu gelir hipotezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bireyler tüketim düzleştirmesi yapmazlar
B. Bugünkü tüketim, gelirin bugünkü değerine bağlıdır
C. F. Modiglioni tarafından geliştirilmiştir
D. Uzun dönemde, gelir artınca ortalama tüketim eğilimi değişmez
E. Uzun dönemde servet sabit değildir?

Cevap A

31.Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini bir bütün olarak aşağı kaydırır?

A. Crowding-in etkisi
B. Faiz oranlarının azalması
C. Vergi oranlarının azalması
D. Reel para arzının azalması
E. Para talebinin azalması

Cevap D

Reel para arzının azaltılması toplam talep eğrisini bir bütün olarak aşağı kaydıran bir nedendir.

32. Faiz oranlarındaki değişmenin yatırımları etkilemediğini ve yatırımlarım hasıla düzeyi ile ilişkili olduğunu ileri süren yatırım modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A. Neoklasik model
B. Keynesyen model
C. Basit Hızlandıran Model
D. Klasik model
E. “q” teorisi

Cevap C

Model firmaların yatırım kararlarını elde ettikleri hasıla ile ilişkilendirmektedir. Modelin çıkış noktasında firmaların arzuladıkları sermaye stokunu garanti eden sabit bir sermaye hasıla oranı vardır. Modelde faiz haddiyle yatırımlar arasında bir ilişki yoktur.

V=K/Y

V.Y: Arzulanan sermaye Stoku

Gelir artışı yatırımı arttırırken gelir azalışı yatırımları azaltır.

33. Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik Yatırım Modeli ile ilgili doğru bir ifadedir?

A. Yatırım sadece faiz oranındaki değişmelerden etkilenmektedir
B. Reel faiz oranı yatırımları etkilememektedir
C. Sermayenin kiralama maliyeti yatırımları etkilemektedir
D. Mikro iktisadi bir temeli yoktur
E. Yatırım, hasıla düzeyindeki değişmeye bağlıdır

Cevap C

34. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasını açıklayan yaklaşımlardan biridir?

A. Marshall etkisi
B. Friedman-Schwartz Etkisi
C. Lucas Kritiği
D. Pigou Etkisi
E. Robertson Etkisi

Cevap D

Pigou Etkisi (Servet- Reel Avans): Fiyatlar genel düzeyinin düşmesinin bireylerin sahip olduğu servetin değerini artmasına neden olmasıyla zenginleşen bireylerin ekonomide harcamalarını arttırıp, gelir düzeyinin artması şeklinde ortaya çıkan etkidir.

35. Para talebinin faize sonsuz duyarlı olduğu durumda toplam talep eğrisinin şekli nasıl olur?

A. Negatif eğimli
B. Dikey eksene paralel
C. Pozitif eğimli
D. Yatay eksene paralel
E. Önce azalan sonra artan

Cevap B

Likidite Tuzağı: Para arzı artışları karşısında ekonomik birimlerin daha fazla tahvil almadığı spekülatif amaçlı para talebinin faize sonsuz duyarlı olduğu ve LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu durumdur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

36. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin eğimini azaltan faktörlerden biri değildir?

A. Yatırımların faize duyarlılığının yüksek olması
B. Marjinal tasarruf eğiliminin artması
C. Para talebinin gelire duyarlılığının azalması
D. Para talebinin faize duyarlılığının azalması
E. Harcama çarpanının büyümesi

Cevap B

Toplam talep eğrisinin yatıklaşması fiyatlar genel düzeyinde meydana gelecek değişmenin gelir düzeyi üzerinde yaratacağı etkinin artmasına neden olur. fiyatlar genel düzeyindeki düşüş daha yatık olan Toplam Talep eğrisinde daha büyük gelir artmasına neden olur.

Toplam Talep eğrisinin eğimi IS ve LM eğrilerinin eğimine bağlı olarak belirlenir. Buna göre

 • Çarpan değeri büyüdük.e ve yatırımların faize duyarlılığı arttıkça yani IS eğrisi yatıklaştıkça, Toplam Talep eğrisi yatıklaşır.
 • LM eğrisi dikleştikçe Toplam Talep eğrisi yatıklaşır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

37. Yapışkan ücret modelini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A. S. Fischer
B. R. Lucas
C. M. Friedman
D. A. Marshall
E. D. Ricardo

Cevap A

Modelde sözleşmeler tarafından belirlenen ücret düzeyinin kısa dönemde yapışkan olduğu kabul edilir. Yeni sözleşme dönemlerine firmalar ve işçiler fiyatlar genel düzeyi arttığında tahminde bulunurlar. Buradan hareketle firmalar ve işçiler hedefledikleri reel ücrete ulaşmak isterler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

38. Klasik toplam arz eğrisinin dik olmasına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Ücretler ve fiyatlar esnektir
B. Emek arzı reel olarak alınmıştır
C. Emek talebi reel olarak alınmıştır
D. Hasıla düzeyini toplam talep belirler
E. Ekonomi kısa dönemde de tam istihdamdadır

Cevap D

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

39. Aşağıdakilerden hangisi klasik arz eğrisinin sağa kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A. Emek arzının artması
B. Teknolojik gelişmeler
C. Kurumsal yapıdaki değişmeler
D. Sermaye stoku artışı
E. Para arzı artışı

Cevap E

40. Philips eğrisini analizini geliştirerek enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk iktisatçı veya iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Friedman-Phelps
B. Harrod-Domar
C. Fischer
D. Solow-Samuelson
E. Philips

Cevap D

41. Rasyonel beklentilerle ilgili ilk çalışmayı yapan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Lucas
B. Friedman
C. Muth
D. Laffer
E. Walras

Cevap C

42. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem Philllips Eğrisini sola kaydırır?

A. Üretim maliyetlerinin artması
B. Potansiyel hasılanın azalması
C. Doğal işsizlik oranının artması
D. Beklenen enflasyonun artması
E. Beklenen enflasyonun azalması

Cevap E

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

43. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin her zaman tam istihdam düzeyinde olduğunu ifade etmektedir?

A. Rasyonel beklentiler
B. Adaptif beklentiler teorisi
C. Say Yasası
D. Yapışkan Ücret Modeli
E. Modern Miktar Kuramı

Cevap C

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Yıllara Göre Enflasyon Oranları

19392,519409,4194116,6194268,7194337,219448,119455,319464,31947-6,619485,419496,41950-3,119512,519524,519532,919547,7195518,619562,7195713,5195820,5195928,519602,31961-0,719622,619633,219641,719655,919664,419676,719680,419696,519708,1197116,3197212,9197316,6197418,7197520,1197615,3197728,3197849,6197956,51980116,6198135,9198227,1198331,4198448,4198545198634,6198738,9198873,7198963,3199060,3199166199270,1199366,11994106,3199593,6199680,4199785,7199884,6199964,9200054,9200154,4200245200325,3200410,620057,7220069,6520078,39200810,0620096,5320106,4201110,4520126,1620137,420148,1720158,8120168,53201820,30

3 Yorumlar

 1. Çok sağolun harika bir uygulama yarın iktisat sınavım var çok yardımcı oldunuz ???

 2. Ayyyyyyy harikaaa ???? emegine saglik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir