Maliye Soruları- Çözümlü Genel Tarama

Maliye test sorularını, cevaplarının ayrıntılı açıklamasını da yaparak hazırladık. Soruları, maliye çıkmış sorularına göre derledik ve maliye dersinin genel tekrarı olması için her konuya yer vermeye çalıştık.

1. Kamusal mallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Piyasa başarısızlıklarının ortaya çıkmasına neden olurlar
B. Gelir dağılımında adaleti olumlu etkilerler
C. Adalet, savunma gibi hizmetler örnek olarak verilebilir.
D. Bölünemeyen ve pazarlanamayan mal ve hizmetlerdir.
E. P. samuelson tarafından ilk defa bölünebilirlik kuramı ile ortaya atılmıştır.

Cevap B 

Kamusal malların gelir dağılımına etkisi bulunmamaktadır.

2. Mükellefler tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde uzlaşmaya başvurabilirler?

A. 15
B. 10
C. 20
D. 30
E. 25

Cevap D

Mükellef kendisine gelen tebliğe ilişkin olarak tebliği takip eden 30 gün içinde vergi mahkemelerinde dava açabilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. İlgili başlık “Vergi mahkemeleri”

3. Aşağıdakilerden hangisi maliyenin temel ekonomik amaçları arasında yer almaz?

A. Ekonomik istikrar
B. Bölüşümde etkinlik
C. Üretimde etkinlik
D. Ödemeler bilançosundaki istikrar
E. Kaynak tahsisinde etkinlik

Cevap D

Maliye Ders Notları İçin Tıklayınız

4. Aşağıdakilerden hangisi tam bölünmez (kamusal) mallara bir örnek değildir?

A. Milli savunma hizmeti
B. Sağlık hizmeti
C. Diplomasi hizmeti
D. Kolluk hizmeti
E. Adalet hizmeti

Cevap C

Türkiye’de işlevsel sınıflandırma 3 başlık halinde yapılmaktadır.

 • Genel kamu hizmetleri: geneleksel devlet fonksiyonlarına dönük harcamalardır.
 • Ekonomik hizmetler: Devletin İDT ve mali kurumların yaptığı harcamalar
 • Sosyal kamu hizmetleri: genele ve ekonomik harcamalara sokulamayan harcamalardır. Temelde eğitim, sağlık ve kültürel harcamalar.

5. Devletin ekonomik etkinliklerin tek oluşturucusu veya temel kontrol edicisi olduğu ekonomik sistemin ismi nedir?

A. Devletçilik
B. Kapitalist ekonomi
C. Sosyalist ekonomi
D. Karma ekonomi
E. Liberal ekonomi

Cevap C

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. İlgili başlık “Karl Marx”

6. Bölünebilen ve bölünemeyen mal ayrımını ilk defa ortaya atan kişi kimdir?

A. M. Friedman
B. J.M. Keynes
C. P.A. Samuelson
D. Buchanan
E. D. Pyle

Cevap C

Samuelson; Tam ve yarı-kamusal mal terimlerini literatüre sokmuştur. mal ve hizmetlerin üretimi için devlet müdahaleci olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

7. Bürokrasinin ilk kez sistematik analizini kim yapmıştır?

A. Niskanen
B. Buchanan
C. Wagner
D. Rostow
E. Downs

Cevap A

Niskanen- Bürokrasi Model; Bürokratların aşırı kamu harcamalarının kamu kaynaklarının aşırı kullanılmasından dolayıdır.

8. “Kamu Harcamalarının sürekli artış kanunu” ismiyle ünlenen teoriyi ilk dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Wagner
B. P.A. Samuelson
C. J. Wiseman
D. H.Dalton
E. R.A. Musgrave

Cevap A

Adolf Wagner; Devlet faaliyetlerinin sürekli artışı kanunu tezini ortaya sürmüştür. Eğitim, sağlık, adalet alanındaki artışlar kamu harcamalarını arttırmaktadır. Kamu harcamaları milli gelirden daha fazla artmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

9. Kamu harcamalarının savaş gibi olağanüstü koşullarda birdenbire artacağını iddia ederek bu teze “Sıçrama tezi” adını veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A. D. Pyle
B. F. Nitti – R. Musgrave
C. A. Wagner
D. Peacock –Wiseman
E. Buchanan

Cevap D

Peakok-Wiseman(Sıçrama tezi): Kamu harcamaları savaş ve benzeri nedenlerle artış sıçrama gösterir. Kamu harcamalarının artması kamu gelirlerinin de artmasına sebep olur.

10. Kamu harcamalarının harcamayı yapan idari birimin ismiyle sınıflandırılması sistemine ne ad verilir?

A. Organik
B. İşlevsel
C. Fonksiyonel
D. Genel
E. Ekonomik

Cevap A

Kurumsal (İdari-organik) Sınıflandırma; harcamayı yapan birimi baz alan sınıflandırmadır. Hiyerarşik sıralama doğrultusunda Türkiye’nin idari teşkilatik yapısını gösterdiğinden organik sınıflandırma olarak da adlandırılır. ödenek temellidir. 4 düzeylidir;

 • Anayasal kuruluşlar
 • Müsteşarlıklar
 • Ana hizmet birimi (genel müdürlükler)
 • Destek ve lojistik birimler

11. Devlet tarafından yapılan etüt ve proje giderleri hangi tür kamu harcamasına dahil bir harcama kalemidir?

A. Kalkınma carisi
B. Yatırım harcaması
C. Dolaylı transfer harcamaları
D. Cari harcamalar
E. Dolaysız transfer harcamaları

Cevap B

Yatırım Harcaması; Devletin bulunan cari dönemde gerçekleştirip uzun yıllara fayda sağlayan harcamalara cari harcama denir.

 • Her yıl tekrar etmez.
 • Sermaye birikimini arttıran harcamalardır.
 • Faydası uzun yıllara yansır.
 • dayanıklı tüketim harcamalarına yapılan harcamalardır.
 • Devletin yeni bina alımı bu guruba girer.

Kalkınma Carisi; Bulunulan cari dönemde gerçekleştirilen uzun yıllara da fayda sağlayan insana yönelik harcamaya kalkınma carisi denir.

12. Devletin kamu idareleri aracılığıyla kamu hizmetlerini yürütmesi kamu hizmetlerinin yürütülmesi usullerinden hangisidir?

A. Müşterek emanet usulü
B. Ruhsat usulü
C. İmtiyaz usulü
D. Emanet usulü
E. İhale usulü

Cevap D

Emanet usulü; devlet adına kapı kapı dolaşıp vergi toplamaya emanet usul denir. Bizzat devletin kendi araç ve gereçleriyle bu işlem gerçekleştirilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonist dönemde devlet borçlarının faiz oranını yükseltmesinin olumsuz etkilerinden biri değildir?

A. Borç stokunun artması
B. Üretimin azalması
C. Yatırımların azalması
D. Tüketim harcamalarının sınırlandırılması
E. Gelir dağılımının bozulması

Cevap D

Tüketim azaldıkça para olan talep azalır ve faiz oranları düşme eğilimi gösterir.

14. Verginin üzerine konulduğu, doğrudan veya dolaylı verginin kaynağını oluşturan iktisadi veya hukuki unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A. Verginin matrahı
B. Verginin konusu
C. Vergiyi doğuran olay
D. Vergi Tarifesi
E. Verginin tarhı

Cevap C

Vergiyi Doğuran Olay: devletin vergi alacağının doğması için “verginin konusu” ile “vergi mükellefi” arasında, kanunun aradığı şartların ve ilişkinin oluşmasını ifade etmektedir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Devri bütçe teorisinin dayandığı varsayımlar arasında yer almaz?

A. Konjonktür devresinin süresinin açıklıkla ve kesinlikle bilindiği varsayımı
B. Refah ve depresyon devrelerinin süre bakımından birbirine eşit olduğu varsayımı
C. Ekonomik birimlerin adaptif beklentiye sahip olduğu varsayımı
D. Refah ve depresyon devrelerinin yoğunluk bakımından birbirine eşit olduğu varsayımı
E. Uygulamacıların devrenin hangi aşamasında bulunduğunu teşhis edebildiği varsayımı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

16. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlanmanın araçları arasında sayılmaz?

A. Hazine bonosu
B. Hazine kefaletine haiz bono
C. Tasarruf bonosu
D. Bütçe emanetleri
E. Müteahhit bonosu

Cevap C

Kısa vadeli borçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Hazine bonoları
 • Hazine kefaletine haiz bonolar
 • Hazineye kısa vadeli avans
 • Müteahhit bonoları
 • Bütçe emanetleri
 • Kısa vadeli dış borçlar

17. Örtülü ödenek miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. %2
B. %5
C. %3
D. %2
E. %5

Cevap B

Örtülü ödenek genel bütçe başlangıç ödeneklerinin toplamının %5’ini geçemez.

18. Aşağıdaki vergilerden hangisi belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilir?

A. Gelir vergisi
B. Emlak vergisi
C. Motorlu taşıtlar vergisi
D. Katma değer vergisi
E. Banka ve sigorta muameleleri vergisi

Cevap B

19. Bütçe hesaplarının kasa hesapları gibi mali yıl sonunda kapatıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A. Jestiyon yöntemi
B. Serbest yöntem
C.Kameral yöntemi
D. Hesap dönemi yöntemi
E. Egzersiz yöntemi

Cevap A

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

20. Aşağıdakilerden hangisi yasama organından doğan vergi hukuku kaynağıdır?

A. Uluslararası anlaşmalar
B. Tüzük
C. Anayasa mahkemesi kararları
D. Bakanlar kurulu kararları
E. Genelge

Cevap A

21. Geri ödeme süresi gelmiş olan borçların vadelerinin uzatılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A. Tahkim
B. Konversiyon
C. Monetizasyon
D. İtfa
E. Moratoryum

Olağanüstü borç yönetim şekillerinden biri olan konsodilasyon yani tahkim, vadesi gelmiş veya kısa vadeli borçların vadelerinin uzatılması ya da uzun süreli borçlarla değiştirilmesini ifade eder.

22. Baumol’a göre kamu harcamalarındaki artışın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üretim artışı
B. Nüfus artışı
C. Yüksek maliyet
D. Siyasal süreç
E. Doğal afetler

Cevap C

23. Bütçe avanslarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. İhale bedelinin yüzde 30’unu geçemez
B. Taahhüt aşamasında yapılan ön ödemelerdir.
C. Tahakkuk aşamasında yapılan ön ödemedir.
D. Verile emrine bağlanmadan yapılan ön ödemelerdir.
E. Sayman tarafından yapılan tediyelerdir.

Cevap E

Bütçe avansları taahhüt ya da tahakkuk aşamasında, yani verile emrinden önce yapılan ön ödemeler iken avans tutarı ise ihale bedelinin %30’unu geçememektedir.

24. Orta vadeli program hangi kurum tarafından hazırlanır?

A. Kalkınma bakanlığı
B. Maliye Bakanlığı
C. Bakanlar kurulu
D. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
E. İç işleri Bakanlığı

Cevap A

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

25. Vergi usul kanununa göre işe başlamayı işe başlama tarihinden itibaren kaç gün içinde bildirme zorunluluğu getirmiştir?

A. 7
B. 10
C. 30
D. 15
E. 20

Cevap B

26. Genel uygunluk bildirimini hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ekonomi Bakanlığı
B. Sayıştay
C. Kalkınma Bakanlığı
D. Başbakanlık
E. Maliye Bakanlığı

Cevap B

Bütçe süresinin tamamlanması ve sunulması kesin hesap kanunu ile olmaktadır. Kesin hesap kanun tasarısı ile birlikte TBMM’ye sunulan belgelerden birisi de Sayıştay’ın hazırlamış olduğu Genel Uygunluk Bildirimidir.

27. Aşağıdakilerden hangisi borcun değiştirilmesinin etkileri arasında sayılmaz?

A. Devletin borçlanma maliyetleri azalır
B. Hazinenin kredibilitesi düşer
C. Enflasyonist etkilerin önüne geçer
D. Devlet tahvillerine olan talep artar
E. İstisnai işlemler arasında yer alır.

Cevap D

Konversiyon, yüksek faizli bir faizin düşük faizli bir tahville değiştirilmesini ifade eden bir olağanüstü borç yönetim işlemidir. Devletin konversiyona başvurması hazinenin kredibilitesini azaltacak ve devlet tahvillerine olan talebi düşürecektir.

28. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel beklentiler varsayımını savunan iktisatçılar arasında yer almaz?

A. Muth
B. Lucas
C. Wallace
D. Sargent
E. Friedman

Cevap E

Friedman adaptif beklentilerden yanadır.

29. Kesin hesap kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından en geç hangi tarihte TBMM’ye sunulur?

A. Haziran Sonu
B. Temmuz sonu
C. Ağustos sonu
D. Eylül sonu
E. Ekim sonu

Cevap A

Maliye bakanlığı tarafından hazırlanan kesin hesap Kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından en geç Haziran sonuna kadar TBMM’ye sunulur.

30. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması gereken defterlerden değildir?

A. Yevmiye defteri
B. Envanter defteri
C. Defteri kebir
D. İşletme hesabı defteri
E. Kar payı dağıtım defteri

Cevap E

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Yansıma Nedir Türleri Nelerdir?

Yansıma Nedir? Verginin bir üretim faktöründen diğerine geçişine yansıma denir. Aşamalar; Ödeme; Bir vergi asla …

2 Yorumlar

 1. MERHABA .

  3.SORUNUN CEVABI D ŞIKKI DEĞİL Mİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir