Maliye Çıkmış Soru ve Cevaplar-SMMM Staja başlama

SMMM Staja Başlama Sınavı çıkmış maliye soruları her sınav sonrası güncellenmektedir. Sorular 2017 yılından geriye doğru sıralanmıştır. İyi çalışmalar

1. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden birisidir?

A) Genel fiyat seviyesindeki artışlar
B) Aynî ekonomiden parasal ekonomiye geçilmesi
C) Devletin muhasebe sistemindeki değişiklikler
D) İktisadî gelişme sonucu kamu hizmetlerine olan talebin artması
E) Devletin örgütlenmesindeki değişiklikler

Cevap D

2. Borç servis oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç anapara ve faiz toplamının toplam kamu borç stoğuna oranı
B) Bir yılda ödenmesi gereken iç borç faizleri toplamının toplam bütçe giderlerine oranı
C) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç anapara ve faiz toplamının ödemeler bilançosundaki döviz kazançlarına oranı
D) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç anapara ve faiz toplamının gayrisafi millî hasılaya oranı
E) Bir yılda ödenmesi gereken dış borç faizleri toplamının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı

Cevap C

3. Kamu mallarının etkin düzeyde üretilmesi için bireylerin özel mal ve kamu malı arasındaki marjinal ikame oranları toplamının bu mallar arasındaki marjinal dönüşüm oranına eşitlenmesi gerektiğini ortaya koyan model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bowen modeli
B) Samuelson modeli
C) Musgrave modeli
D) Lindahl modeli
E) Marshall modeli

Cevap B

4. Bir saf kamusal malın üretim kararı verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin bu süreçte karşılaşacağı zorluklardan biri değildir?

A) Bireysel tüketim miktarının belirlenmesi
B) Ödemeyeni hizmetten dışlama
C) Maliyetin paylaştırılması
D) Toplam maliyetin belirlenmesi
E) Bedavacılık

Cevap D

5. Bir sektör doğal tekel niteliği sergilemektedir. Sektörde tek bir özel firma vardır ve düzenlenmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Düzenleyici kurum, marjinal maliyet fiyatlaması uygularsa firma zarar etmeyecektir.
B) Düzenleyici kurum, üretimi firma marjinal maliyet fiyatlaması yaparak zarardan kurtulacağı noktaya kadar artırmalıdır.
C) Düzenleyici kurum, rekabetin dinamik etkilerinden fayda sağlamak için ikinci bir firmanın sektöre girişini teşvik etmelidir.
D) Düzenleyici kurum, marjinal maliyet fiyatlaması uygulatacak ve ortalama maliyet ile marjinal maliyet arasındaki farkı sübvanse edecektir. Bu durumda firma zarar etmeyecektir.
E) Düzenleyici kurum, çıktıyı ortalama maliyetin en düşük olduğu noktada belirleyecektir.

Cevap D

6. (A) 10.000 TL brüt gelir elde ederken, (B) 20.000 lira brüt gelir elde etmektedir. Birinci tip gelir vergisi tarifesinde (A) 1.000 TL, (B) ise 2.000 TL gelir vergisi öderken, ikinci tip tarifede (A) 500 TL ve (B) de 750 TL gelir vergisi ödemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birinci tip tarife azalan oranlıdır.
B) İkinci tip tarife artan oranlıdır.
C) İkinci tip tarife progresiftir.
D) Birinci tip tarife ikinci tip tarifeye göre, daha regresiftir.
E) Birinci tip tarife ikinci tip tarifeye göre, daha progresiftir.

Cevap E

7. Aşağıdakilerden hangisi devletin kendi borçlanma senetlerini kendisinin almasıdır?

A) Konversiyon
B) Konsolidasyon
C) Borç planlaması
D) Rachat
E) Başabaşın altında ihraç

Cevap D

8.  Belirli bir vergi oranından sonra artışın, vergi hasılatında azalmaya yol açacağını ifade eden eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Phillips eğrisi
B) Kuznets eğrisi
C) Pigou eğrisi
D) Laffer eğrisi
E) Lorenz eğrisi

Cevap D

9. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede toplanabilecek olan vergilerin fiili gerçekleşmesini ifade eder?

A) Vergi rekabeti
B) Vergi arbitrajı
C) Vergi potansiyeli
D) Vergi gayreti
E) Vergi ahlakı

Cevap D

10. Doğal tekellerde fiyatların düzenlenmesi için uygulanan yöntemlerden biri de bir yıl içinde hasılanın maliyetlere eşit olmasını sağlayacak bir fiyatın bulunmasıdır. Bu fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Marjinal maliyet fiyatlaması
B) Maliyet fiyatlaması
C) Ortalama maliyet fiyatlaması
D) Hasılat fiyatlaması
E) Getiri oranı fiyatlaması

Cevap E

11. Aşağıdaki harcamalardan hangisi iktisadi sınıflamaya göre, transfer, fonksiyonel sınıflamaya göre, eğitim harcamasıdır?

A) Okullardaki idari personelin maaşları
B) Devletin okular için araç satın alması
C) Devletin yoksul öğrencilere sağladığı bedava okul servisi hizmeti
D) Öğretmen maaşları
E) Devletin yeni bir okul inşası için yaptığı harcamalar

Cevap C

12. Aşağıdakilerden hangisi yararlanma ilkesine dayalı kamu gelirlerinden biri değildir?

A) Resim
B) Şerefiye
C) Özel tüketim vergisi
D) Katılma payı
E) Harç

Cevap C

13. Bir malın bedelsiz olarak belirli bir toplum kesimine verilmesine ne denir?

A) Ayni transfer harcaması
B) Efektif harcama
C) Nakdi transfer harcaması
D) Kalkınma cari
E) Yatırım harcaması

Cevap A

14. Kamu mallarının etkin düzeyde sunulması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her bir bireyin tükettiği kamu malı miktarının toplanarak kamu malı arzına eşitlenmesi
B) Her bir bireyin özel mal ve kamusal mal arasındaki marjinal ikame hadlerinin, bu iki mal arasındaki marjinal dönüşüm oranına eşit olması
C) Bireylerin kamusal mallar için fiyat alıcı olması
D) Kişilerin özel mal ve kamusal mal arasındaki marjinal ikame hadlerinin toplamının, bu iki mal arasındaki marjinal dönüşüm oranına eşit olması
E) Her bir bireyin kamusal maldan elde ettiği marjinal faydanın marjinal maliyete eşit olması

Cevap D

15. Keynesyen yaklaşımda, devletin ekonomiye müdahalesinde aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) Devlet, gelir dağılımında adaleti sağlamalıdır.
B) Devlet, fiyat istikrarını sağlamalıdır.
C) Devlet, stagflasyonu sağlamalıdır.
D) Devlet, servet dağılımında adaleti sağlamalıdır.
E) Devlet, kalkınmayı sağlamalıdır.

Cevap C

16. Kamu borçlanmasında kısa vadeli borcun uzun vadeli borca çevrilmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Tahkim
B) Konkordato
C) Terkin
D) Tevzin
E) Konversiyon

Cevap A

17. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisi otomatik istikrarlandırıcılık özelliğine sahiptir?

A) Kamu yatırımları
B) İşsizlik sigortası ödemeleri
C) Personel maaş ödemeleri
D) Kamu yardımları
E) Kamu borç faizi ödemeleri

Cevap B

18. Kamu kesiminde çalışan memur ve işçilere yapılan ödemeler, hangi kamu harcaması kategorisi içerisinde yer almaktadır?

A) Sosyal
B) Cari
C) Kalkınma carileri
D) Transfer
E) Beşerî sermaye

Cevap B

19. 100 ₺’lik bir kamu harcaması artışının millî gelir üzerindeki etkisi aşağıdaki hangi durumlarda 100 ₺’lik vergi indiriminin millî gelir üzerindeki etkisiyle eşit olur?

A) Kamu harcamalarındaki artışın yatırıma akması
B) Kamu harcamaları artışının yerel yönetimler aracılığıyla gerçekleştirilmesi
C) Faiz dışı fazlanın sıfır olması
D) Ekonomik durgunluk olması
E) Marjinal tasarruf eğiliminin sıfır olması

20. Aşağıdakilerden hangisi niteliği itibarıyla her yıl tekrarlanan, bütçe dönemi içinde tüketilen, devletin ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin yapılması için ihtiyaç duyulan idari hizmetlerin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili harcama türüdür?

A) Olağanüstü harcamalar
B) Yatırım carileri
C) Transfer harcamaları
D) Cari giderler
E) Yatırım giderleri

Cevap D

21. Devleti, kendi çıkarları için çalışan politikacı ve bürokratlardan oluşan bir alan olarak modelleştiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Keynesyen
B) Neoklasik
C) Marksist
D) Kamu tercihi
E) Yeni kurumsalcı

22.  Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenliğine dayalı gelirlerinden biri değildir?

A) Şerefiyeler
B) Parafiskal
C) Harçlar
D) Mülk
E) Resimler

Cevap B

23. Parlamentonun kamu maliyesi üzerinde nihai güç sahibi olması ve parlamentonun izni olmaksızın hükümetin gelir toplayamaması, harcama yapamaması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Pareto etkinliği
B) Bütçe hakkı
C) Kollektif açmaz
D) Genellik ilkesi
E) Asil vekil ilişkisi

Cevap B

24. Kamu harcamalarındaki artışın nedenlerini; kamu kesiminin daha çok hizmet sektöründen oluştuğunu, dolayısıyla emek yoğun sektör olduğunu; ancak kamu sektöründe ücretlerin imalat sektörünü de içeren özel sektörü takip ettiğini, bu nedenle verimlilik artışına dayanmayan bir fiyat artışı olduğunu, bunun da kamu harcamalarında artışa neden olduğunu belirterek açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wagner Yasası
B) Peacock-Wiseman Hipotezi
C) Baumel Hipotezi
D) Ricardocu Denklik Kuramı
E) Kamusal Seçiş Teorisi

Cevap C

25. kazançları üzerinden alınan vergilerden elde edilen gelirlerin, enflasyonist bir ortamda tahsilatı sürecinde geçen zamandan dolayı reel olarak azalmasına ne denir?

A) Gelir etkisi
B) Vergi erozyonu
C) Tanzi etkisi
D) Mali anestezi
E) İkame etkisi

26. Mali yerelleşme, yerel yönetimlere devredilen görev ve sorumlukların karşılığı olan mali kaynakların da bu idarelere devredilmesi olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, mali yerelleşme açısından önem taşıyan dikey eşitleme kavramını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

A) Gelişmişlik düzeyi farklılıklarına göre, mali kaynakların farklı yönetim düzeyleri arasında paylaşımı
B) Yönetim düzeyleri arasında görev ve sorumluluk dağılımına uygun bir mali kaynak paylaşımı
C) Yönetim düzeyleri arasında gelişmişlik farklılıklarına göre, mali kaynakların paylaşımı
D) Yerel yönetimler arasında kaynakların üstlenilen görev ve sorumlulukların gerektirdiği maliyet dikkate alınarak dağıtılması
E) Merkezin yerelde yetki devrettiği kendisine bağlı olan alt birimlerle mali kaynak paylaşımı

Cevap B

27. Maliye politikasının uygulanması sonucu ekonomide değişen gelir dağılımına ne denir?

A) Lorenz eğrisi
B) Mali yansıma
C) Birinci gelir dağılımı
D) İkinci gelir dağılımı
E) Mali uyum

Cevap D

28. Vergi mükelleflerinin kamusal mal ve hizmetlere olan talebi, katlanabilmeyi üstlendikleri vergilerden daima daha fazladır. Aradaki fark, kamusal malların arzını zorunlu hâle getiren bir cebir unsuru özelliğindedir. Bu durumda kamu harcamaları ile vergiler arasında bir denge durumundan söz edilebilir. Ancak savaş ve kriz gibi olağanüstü durumlarda durum değişir ve harcamalar artar. Vergi mükelleflerinin ödeyecekleri vergi hakkındaki kanaatleri değişir. Olağanüstü dönem bittiğinde ise ne harcamalar ne de vergi oranları azalır.

Kamu harcamalarının artışını açıklayan yukarıdaki görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi tercihler görüşü
B) Wagner Kanunu
C) Peacock-Wiseman sıçrama tezi
D) Marjinal fayda görüşü
E) Refah devleti anlayışı

Cevap C

29. Bir kaynaktan sağlanan gelirin o kaynak için yapılacak gidere karşılık olarak gösterilmemesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisidir?

A) Ademi tahsis
B) Birlik
C) Önizin
D) Doğruluk
E) Açıklık

Cevap A

30. Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirlerin hepsinin bir araya getirilerek vergilendirildiği gelir vergisi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sedüler gelir vergisi
B) Üniter gelir vergisi
C) Safi artış kuramı
D) Kaynak kuramı
E) Vergi kesintisi

Cevap B

31. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamusal mallara ilişkin özelliklerden birisidir?

A) Bazı kişiler tüketiminden mahrum bırakılabilir, tüketiminde rekabet vardır ama sadece uluslararası kuruluşlar tarafından kamusal yarar nedeniyle üretilir.
B) Kimse tüketimden mahrum bırakılamaz ancak uluslararası kuruluşlar tarafından fiyatlandırılabilir.
C) Kimse tüketimden mahrum bırakılamaz, fiyatlandırılamaz; ancak bir ülkenin bu kaynakları kullanımı diğerlerinin faydasını azaltır.
D) Tüketimde rekabet yoktur, kimse tüketimden mahrum bırakılamaz ancak faydasının yayılma alanı uluslararası alanı kapsar.
E) Tüketimde rekabet yoktur, bazı kişiler tüketimden mahrum bırakılabilir, faydasının yayılma alanı uluslararası alanı kapsar.

Cevap D

32. Aşağıdakilerden hangisinde mali güce göre vergilendirme yapılması bir anayasal zorunluluktur?

A) İnşaat harcı
B) Pasaport harcı
C) Noter harcı
D) Gelir vergisi
E) Damga vergisi

Cevap D

33. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uygulanmasına başlanan yeni mali yönetim araçları arasında yer almaz?

A) Orta vadeli program
B) Orta vadeli mali plan
C) Bütçe gerekçesi
D) Stratejik plan
E) Performans programı

Cevap C

34. Mali yükümlülüklerin, özellikle vergilerin, vergiyi ödeyenler tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesine ne denir?

A) Mali zorlama
B) Mali anestezi
C) Vergi harcaması
D) Minimum fedakârlık
E) Vergi tuzağı

Cevap B

35. Esas itibarıyla devletin anayasal görevleri arasında yer almasına rağmen devlet bütçesi içerisinde gerçekleştirilmesinin olumsuzlukları nedeniyle topluma sunulması gereken sosyal güvenlik gibi bazı hizmetleri özel finansman yöntemlerinden yararlanarak sunan kurumlara ne denir?

A) Devlet iktisadi teşebbüsleri
B) Kamu iktisadi teşebbüsleri
C) Parafiskal kurumlar
D) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
E) Ortak girişimler

Cevap C

36. Bireylerin bugün ödemekten vazgeçtikleri verginin gelecekte ne kadar ödeneceğini tam olarak bilmeleri ve bugünkü tasarruflarını gelecekte ödenecek bu verginin bugünkü değeri kadar artırmaları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Faydacı sosyal refah fonksiyonu
B) Dışsallık
C) Kamusal seçiş teorisi
D) Baumol hipotezi
E) Ricardocu denklik teoremi

Cevap E

37. Kamu harcamaları sabit varsayıldığında, belirli bir verginin diğer bir vergi ile değiştirilmesi hâlinde, gelir dağılımında meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Sınırlı yansıma
B) Mutlak yansıma
C) Diferansiyel yansıma
D) Sınırsız yansıma
E) Biçimsel yansıma

Cevap C

 

Check Also

Yansıma Nedir Türleri Nelerdir?

Yansıma Nedir? Verginin bir üretim faktöründen diğerine geçişine yansıma denir. Aşamalar; Ödeme; Bir vergi asla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir