Medeni Hukuk Soruları-Çözümlü

Medenin hukuk test sorularını ayrıntılı cevaplarıyla sizler için hazırladık. Medeni hukuk çıkmış sorularının olabildiğince benzerlerini sormaya çalıştık. Sorularımızı KPSS A, üniversite vize- final ve SMMM sınavları hazırladık. Ayrıca medeni hukuk ders notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisinde taşınmaz maliki, aynı zamanda şahsen sorumludur?

A. İntifa hakkı
B. İrad senedi
C. İpotek
D. Üst hakkı
E. Geçit hakkı

Cevap C

İpotek, taşınmaz maliki ile şahsi sorumluluğun bir arada veya ayrı olarak yer aldığı bir rehin türüdür.

2. Aşağıdakilerden hangisinde taşınmaz malikinin şahsi sorumluluğu yoktur?

A. İpotekli borç senedi
B. İpotek
C. Makbuz senedi
D. İrad senedi
E. İntifa hakkı

Cevap D 

İrad senedinde taşınmaz maliki sadece taşınmazın değeri ile sorumludur. Malikin şahsi sorumluluğu yoktur.

3. Zilyetlik davaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. İade davasında hakim hak tartışmasına girmez
B. Asli dolaylı zilyet dahi iade davasını gasba karşı açarak, malın kendisine iadesini talep edebilir
C. İade davasından farklı olarak, saldırının durdurulması davasında üstün hak karinesi asla dinlenemez.
D. Zilyet gasp ve saldırı fiilini ve faili öğrenmesinden itibaren 2 ay içinde, her halde fiilin meydan gelmesinden itibaren 1 yıl içinde dava açmak zorundadır.
E. İade davası kural olarak gasıba veya onun mirasçılarına karşı açılır

Cevap B

4. Taşınır davası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A. Kötü niyetli zilyetler taşını davası açamaz
B. taşınır davası hali hazır zilyede karşı her durumda 5 yıl içinde açılmalıdır
C. Bir şeye zilyet olan malik olan kimse taşınır davası açamaz
D. Taşınır davası açabilmek için, malın malikinin elinden rızası dışında çıkması yeterli olmayabilir.
E. Taşınır davası sadece taşınırlar için açılabilir.

Cevap B

5. Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı hukuku kapsayan hukuka ne denir?

A. Mevzu hukuk
B. Tabii hukuk
C. Müspet hukuk
D.Tarihi hukuk
E. ideal hukuk

Cevap A

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı hukuku kapsayan hukuka mevzu hukuk denir.

6. Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tabii hukuk
B. İdeal hukuk
C. Tarihi hukuk
D. Mevzu hukuk
E. Müspet hukuk

Cevap E

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden verilen isim müspet hukuk denir.

7. Bazen bir kanun hem genel kanun hem de özel kanun aynı anda düzenleyebilir. Her iki kanunun yürürlükte olduğu hallerde hangisinin öncelikle uygulanacağına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Aynı hususu düzenleyen iki özel kanun söz konusu ise sonraki tarihli kanun uygulanır.
B. Genel kanun önceki tarihte, özel kanun sonraki tarihte yürürlüğe girmişse, genel kanun uygulanır.
C. Aynı konuyu düzenleyen iki genel kanun söz konusu ise sonraki tarihli kanun uygulama alanı bulur
D. Genel kurul önceki tarihte, özel kanun sonraki tarihte yürürlüğe girmişse, özel kanun uygulanır.
E. Özel kanun önce, genel kanun sonraki tarihte yürürlüğe girmişse kanun koyucu yeni tarihli yasayı çıkartırken hangi amacı taşıyorsa ona bakılmalıdır

Cevap E

Genel kanun önceki tarihte, özel kanun sonraki tarihte yürürlüğe girmişse, özel kanun uygulanır.

8. Hukuken bir çözüme varılması gerekli olan bir konuda, uygulanabilir bir hükmün bulunmadığının açıkça belli olduğu hallerde aşağıdaki boşluk türlerinden hangisi mevcuttur?

A. Örtülü boşluk
B. Kural içi boşluk
C. Açık boşluk
D. Bilinçli boşluk
E. Bilinçsiz boşluk

Cevap C

Hukuken bir çözüme varılması gerekli olan bir konuda uygulanabilir bir hükmün bulunmadığının açıkça belli olduğu hallerde açık boşluk vardır.

9. Hakimin hukuk yaratmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim örf ve adet hukukuna göre, buda yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.
B. Hakimin yarattığı hukuk kanun niteliğindedir
C. Hakimin yarattığı hukuk, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı değildir
D. Hakimin yarattığı hukuk, üst yargı denetimine tabidir.
E. Hakimin yarattığı hukuk, kural olarak bağlayıcı değildir

Cevap B

Hakimin yarattığı hukuk kanun niteliğinde değildir.

10. Hakimin takdir yetkisine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Hakim takdir yetkisini, hukuk boşluğunu doldurmada kullanır.
B. Hakim takdir yetkisini kullanırken hukuka ve hakkaniyete göre karar vermelidir.
C. Bir hükmün anlamının açık olmaması hakimin takdir yetkisinin bulunduğu anlamına gelmez
D. Hakimin takdir yetkisini kullanacağı hallerde, kanunda uygulanabilir bir hüküm vardır
E. Hakimin takdir yetkisine dayanarak verdiği karar üst yargı denetimine tabidir

Cevap A

Hakimin takdir yetkisi gerçek anlamda hukuk boşluğu olmayan ancak kural içi boşluk olarak ifade edilen kural içi boşluk doldurmada kullanılır.

11. Gaiplik kararının alınabilmesi için ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmesi gerekir?

A. 10 gün
B. 1 ay
C. 2 ay
D. 3 ay
E. 1 yıl

Cevap E

Gaiplik kararı için mahkemeye başvuru ancak belli bir sürenin geçmesinden sonra mümkündür. Bu süre ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma durumunda olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıldır.

12. Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan bir kimsenin gaipliğine karar verilebilmesi için son haber alma tarihinden itibaren ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A. 10 gün
B. 1 ay
C. 1 yıl
D. 2 yıl
E. 5 yıl

Cevap E

Gaiplik kararı için mahkemeye başvuru, ancak belli bir sürenin geçmesinden sonra mümkündür. Bu süre uzun süreden beri haber alınamama halinde ise son haber alma anında itibaren 5 yıldır.

13. Fiil ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Kişinin kendi fiilleriyle hak kazanabilmesi ve borç altına girebilmesine fiil ehliyeti denir.
B. Fiil ehliyeti aktif bir ehliyettir
C. Kişi hak ehliyeti ile fiil ehliyetini aynı anda kazanamaz
D. Kişi kendi isteği ile fiil ehliyetini her zaman kısıtlayabilir
E. Kişi kendi isteği ile fiil ehliyetinden tamamen vazgeçmesi söz konusu olamaz

Cevap D

Hiç kimse fiil ehliyetinden önceden yapacağı anlaşmayla vazgeçemez veya bu ehliyetini kısıtlayamaz.

14. Belirli bir işin görülmesi için aşağıdakilerden hangisi sulh mahkemesi tarafından atanır?

A. Kayyum
B. Vasi
C. Yasal temsilci
D. Akdi temsilci
E. Yasal danışman

Cevap A

Kayyım, belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için vesayet makamı tarafından atanan vesayet organıdır.

15. Kişinin kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarına ne ad verilir?

A. Fiil ehliyeti
B. Mutlak hak
C. Nispi hak
D. Hak ehliyeti
E. Ayni hak

Cevap A

Kişinin kendi fiil ve işlemleriyle, kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarına fiil ehliyeti denir.

16. Bir kimsenin mahkeme kararı ile ergin kılınabilmesi için kaç yaşında olması gerekir?

A. 12 yaş
B. 13 yaş
C. 15 yaş
D. 16 yaş
E. 17 yaş

Cevap C

15 yaşını dolduran küçük kendi isteği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınabilr.

17. Bir dernek mahkeme tarafından kapatılırsa mal varlığının akıbeti ne olur?

A. Devlete geçer
B. Dernek tüzüğünde belirtilen tüzel kişiye geçer
C. Mahkemenin belirleyeceği kişiye geçer
D. Derneğin amacına en yakın ve derneğin kapatıldığı tarihte en fazla üyesi olan derneğe aktarılır
E. Hazineye gelir kaydedilir

Cevap D

Dernek mahkeme kararıyla fes edilirse malvarlığı, derneğin amacına en yakın ve derneğin kapatıldığı tarihte en fazla üyesi olan derneğe aktarılır.

18. Nişanlanmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Nişanlanma evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez
B. Haklı olarak nişanı bozan taraf diğerinden tazminat talep edemez
C. Nişanlanma şahsa sıkı şekilde bağlı bir haktır
D. Evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez, yapılan ödemeler geri istenemez.
E. Nişanlılığın sona ermesinin sonuçları hediyelerin geri verilmesi ve tazminattır.

Cevap B

Haklı olarak nişanı bozan taraf diğerinden tazminat talep edebilir.

19. Nişanlanmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Nişanlanma vaadinin yapılması şekle bağlı değildir
B. Aynı cinsten olan kişiler arasındaki nişanlanma mutlak butlan yaptırımına tabidir
C. Nişanlama sözle veya yazıyla yapılabilir
D. Nişanlanma akdi yapacak kişilerin ayırtetme gücüne sahip olmaları koşuldur
E. Kanun koyucu nişanlanma için ayırt etme gücü yanında belli bir yaş koşulunu aramamıştır.

Cevap B

Aynı cinse mensup kişiler arasında yapılan nişanlanma yok hükmündedir.

20. A ve B resmi memur önünde değil de, kendi aralarında evlilik sözleşmesi yaparlar.
Buna göre evlilik sözleşmesinin akibetine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Mahkeme kararı ile geçerli olur
B. Butlanla sakattır
C. Geçerlidir
D. Askıda geçerlidir
E. Yoklukla sakattır

Cevap E

Evliliği yoklukla sakatlayan üç durum söz konusudur;

  • Evlenmenin resmi memur önünde yapılmaması
  • İradelerin açıklanmaması
  • Aynı cinsten iki kişinin evlenmesidir.

21. Aşağıdakilerden hangisi evlenme nedenleri arasında yer almaz?

A. Akıl hastalığı
B. Ayırt etme gücü bulunmaması
C. Mevcut evlilik
D. Üst soy alt soy hısımlığı
E. Evlatlık ile evlat edinen arasındaki hısımlık

Cevap B

Evlenme akdinin koşulları ikiye ayrılır;

  • Maddi koşullar
  • Şekli koşullar

Maddi koşullarda kendi arasında ikiye ayrılır;

  • Evlenme ehliyeti
  • Evlenme engellerinin bulunmaması

22. 30 Yaşını doldurmamış eşlerin birlikte evlat edinebilmesi için en az kaç yıldan beri evli olmaları şarttır?

A. 1 yıl
B. 2 yıl
C. 3 yıl
D. 5 yıl
E. 10 yıl

Cevap D

30 yaşını doldurmamış olan eşlerin birlikte evlat edinebilmesi için en az 5 yıl evli olmaları şarttır.

23. A B’yi evlat edinmiştir. daha sonra A’nın çocuğu olmuştur. Bu durum evlatlık ilişkisini nasıl etkiler?

A. Evlatlık ilişkisi doğumla sona erer
B. Evlatlık mirasçı olamaz
C. Evlatlık ilişkisine etki etmez
D. Mahkeme kararıyla sona erdirilir.
E. Kendiliğinden evlatlık ilişkisi sona erer

Cevap C

Evlat edindikten sonra çocuğun olması evlatlık ilişkisini etkilemez.

24. Soy bağına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Evlatlık ile evlat edinen arasındaki soy bağı sözleşme ile kurulur
B. Hakim kararıyla kurulan soy bağı evlatlık ve evlat edinen arasındaki soy bağıdır
C. Soy bağı kanundan dolayı hakim kararıyla veya hukuki bir işlemle kurulabilir
D. Ana ile çocuk arasındaki soy bağı doğum ile kurulur
E. Ana çocuk ile olan soy bağını reddedemez

Cevap A

Evlatlık ile evlat edinen arasındaki soy bağı hakim kararına dayanan bir soy bağıdır. mahkeme kararına dayanan bir soy bağıdır.

25. Medeni kanuna göre evlatlık ile evlat edinen arasında en az kaç yaş fark olmalıdır?

A. 10
B. 12
C. 15
D. 17
E. 18

Cevap E

26. Miras bırakanın tasarruf yetkisinin olmadığı miras hissesine ne ad verilir?

A. Ayrılmış pay
B. Kanuni pay
C. Gizli pay
D. Saklı pay
E. Tasarruf nisabı

Cevap D

27. Vasiyetname yapabilmek için kişinin kaç yaşında olması gerekir?

A. Fiil ehliyetine sahip olmak
B. 15 yaşında olmak
C. Hak ehliyetine sahip olmak
D. Ayırt etme gücüne sahip olmak
E. Ayırt etme gücüne sahip olmak ve 15 yaşını doldurmak

Cevap E

28. Vasiyetname yapabilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?

A. 12 yaş
B. 13 yaş
C. 15 yaş
D. 17 yaş
E. 18 yaş

Cevap C

29. Sağ kalan eş 3. zümre ile birlikte mirasçı olduğunda terekeden hangi oranda pay alır?

A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 3/4
E. 2/3

Cevap D

Sağ kalan eş 3 zümreyle birlikte mirasçı olduğunda terekeden 3/4 oranında pay alır.

30. Aşağıdakilerden hangisi saklı paya sahip yasal mirasçılar arasında yer alır?

A. Devlet
B. Kardeş
C. Yeğen
D. Evlatlık
E. Büyük anne

Cevap D

31. Aşağıdakilerden hangisi tereke borçlarından sorumlu değildir?

A. Sağ kalan eş
B. Evlatlık
C. Atanmış mirasçı
D. Vasiyet alacaklısı
E. Devlet

Cevap D

32. Mirasın reddi için yasada öngörülen süre hangisidir?

A. 3 ay
B. 1 yıl
C. 2 yıl
D. 3 yıl
E. 5 yıl

Cevap A

33. Aşağıdakilerden hangisi ayni hakların unsurlarından değildir?

A. Eşya üzerinde tesis edilebilmesi
B. Herkese karşı ileri sürülebilmesi
C. Nisbi olması
D. Sahibine eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlaması
E. Mutlak olması

Cevap C

Ayni haklar herkese karşı ileri sürülebilir bir hak olduğundan, nisbi değil, mutlak hak sınıfına girerler.

34. Aşağıdakilerden hangisi eşya olamaz?

A. Takma kirpik
B. Yarış atı
C. İplik
D. İnsan
E. Bir torba çimento

Cevap D

35. Aşağıdakilerden hangisi ayni haklara hakim olan ilkelerden değildir?

A. Güven ilkesi
B. Tipiklik ilkesi
C. Belirlilik ilkesi
D. Öncelik ilkesi
E. Zamanaşımına tabi olmama

Cevap D

36. A, B’ye buzdolabını kiralamıştır?

A. Zilyetliğin havalesi
B. Kısa elden teslim
C. Hükmen teslim
D. Malın teslimi
E. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi

Cevap D

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Ayni Hak Nedir ? Çeşitleri, Özellikleri Nelerdir?

Ayni haklar hak sahibine eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir