Mikro İktisat Sorular- Çözümlü Genel Tarama

Mikro iktisat test sorularını ayrıntılı çözümleriyle birlikte hazırladık. Soruları hazırlarken olabildiğince çıkmış KPSS mikro iktisat sorularının özüne sadık kalmaya çalıştık. Öneri ve dileklerinizi bize iletmenizi diliyoruz. İyi çalışmalar.

1. Aşağıdakilerden hangisi talebi etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A. Bireysel gelir
B. Teknolojik gelişmeler
C. Nüfus artışı
D. İkame malların fiyatları
E. Diğer malların fiyatları

Cevap B

Talebi etkileyen Faktörler şunlardır;

 • Malın fiyatı
 • Diğer malların fiyatları
 • Tüketicilerin zevk ve tercihleri
 • Tüketicinin geliri

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

2. Bir X malına ait talep eğrisi, X malında meydana gelen fiyat artışından etkilenirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A. Talep eğrisi sağa kayar
B. Talep eğrisi sola kayar
C. Talep eğrisi üzerinde aşağı doğru bir hareketlenme olur.
D. Talep eğrisi üzerinde yukarı doğru bir hareketlenme olur
E. Talep eğrisinin eğimi azalır.

Cevap D

Malın fiyatı sadece miktarı etkilemektedir.

3. Piyasa dengesinin sağlandığı bir ekonomide, işçi ücretlerinin artması sonucu üretim ve fiyatlar nasıl değişir?

A. Üretim azalır, fiyatlar değişmez
B.Üretim değişmez, fiyatlar artar
C. Üretim azalır, fiyatlar artar
D. Üretim artar, fiyatlar azalır
E. Üretim ve fiyatlar azalır

Cevap C

İşçi ücretlerinin artması sonucu maliyetler artar, artan maliyetler arz eğrisini paralel sola kaydırır. Yeni oluşan denge noktasında üretim miktarı düşer, fiyatlar artar.

Tüm İktisat Ders Notları için tıklayınız

4. Aşağıdakilerden hangisi tavan fiyat politikasının sonucunda piyasa fiyatlarını etkilemektedir?

A. Tayınlama
B. Karaborsa
C. Spesifik vergi
D. Kota
E. Kuponlama

Cevap B

Kıt olan malların önceden piyasa fiyatından alınıp gizlice daha yüksek bir fiyattan satılmasına karaborsa denir.

6. Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünleri piyasasındaki dönemsel dalgalanmaları açıklar?

A. Marshall Miktar İntibakı
B. Walras fiyat intibakı
C. Bolluk paradoksu
D. Değer paradoksu
E. Cobweb teoremi

Cevap E

Örümcek ağı teoremine göre, bu yılın arzı, geçen yılın fiyatına veya gelecek yılın arzı, bu yılın fiyatına bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

7. Talep esnekliği sıfır olan mallarda, vergi yükü tüketici ve üretici tarafından nasıl paylaşılır?

A. Verginin tamamı tüketici öder
B. Verginin tamamını üretici öder
C. Verginin büyük kısmını tüketici öder
D. Verginin büyük kısmını üretici öder
E. Vergi yükü, üretici ve tüketici tarafından eşit paylaşılır.

Cevap A

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

8. Yatay bir talep eğrisinin esneklik değeri nasıldır?

A. Sıfırdır.
B. Sonsuzdur
C. 1’e eşittir
D. 1’den büyüktür
E. 1’den küçüktür

Cevap B

Bir önceki soruda ayrıntılı konu anlatımı linki verilmiştir.

9. Gelirdeki bir artış karşısında talep miktarı hiç değişmiyorsa Engel Eğrisinin şekli hakkında ne söylenebilir?

A. Miktar eksenine diktir
B. Gelir eksenine diktir
C. Miktar eksenine paraleldir
D. Pozitif eğimlidir
E. Negatif eğimlidir

Cevap A

Miktar eksenine diktir ve gelir esnekliği sıfırdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Engel Eğrisi ve Esneklik Grafikleri
Engel Eğrisi ve Esneklik Grafikleri

10. Tüketilen mal miktarı arttıkça marjinal faydanın sürekli azalacağını ileri süren analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gossen Kanunu
B. Say Kanunu
C. Jevons Kanunu
D. Gresham kanunu
E. Talep Kanunu

Cevap A

Kardinal Fayda Teorisine göre bir malın tüketim miktarı arttığında elde edilen toplam fayda artar ve marjinal fayda azalır. Buna azalan marjinal fayda kuramı veya 1. Gossen kanunu denir. Bir diğer önemli özellik ise fayda düzeyinin sayısal olarak ölçülebilmesidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

11. Esneklik değerleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Tüketiciler için fiyat değişmeleri geçici ise esneklik düşüktür.
B. Mala yapılan harcamanın tüketici bütçesindeki önemi azaldıkça esneklik artar
C. İki mal birbirinin tam ikamesi ise esneklik yüksektir.
D. Fiyat değişimleri açısından zaman uzadıkça esneklik azalır
E. Lüks mallarda esneklik düşüktür.

Cevap C

12. Telafi edilmiş talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A. İkame etkisi, gelir etkisinden büyüktür.
B. İkame etkisi, gelir etkisinden büyüktür.
C. İkame etkisi, gelir etkisine eşittir.
D. Sadece gelir, etkisini gösterir
E. Sadece ikame etkisini gösterir.

Cevap E

13. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin reel gelirini belirtir?

A. Eş fayda eğrisinin eğimi
B. Bütçe doğrusunun eğimini
C. Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği nokta
D. Eş fayda eğrisinin eksenleri kestiği nokta
E. Bütçe doğrusu ile eş fayda eğrisinin kesiştiği nokta

Cevap E

14. Aşağıdakilerden hangisi tipik farksızlık eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

A. Birbirini asla kesmez
B. Tüketicinin kayıtsız kaldığı mal bileşimlerini gösterir
C. Orijine göre dışbükeydir
D. Eğri üzerindeki her noktada eğim aynıdır
E. Orijinden uzaklaştıkça fayda düzeyi artar

Cevap D

15. Belirli bir mal eşit miktarlarda tüketildiğinde, maldan elde edilen toplam faydanın tüm bireyler için aynı olacağını ileri süren iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Anayasal iktisat yaklaşımı
B. Arz yanlı iktisat yaklaşımı
C. Talep yanlı iktisat yaklaşımı
D. Kardinalist yaklaşım
E. Ordinalist yaklaşım

Cevap D

Faydanın ölçülebilir olduğunun varsayıldığı kardinal fayda teorisi, marjinal fayda, toplam fayda ve azalan marjinal fayda ilkesi gibi üç temel kavram üzerine inşa edilmiştir. Özellikleri

 • Fayda ölçülür.
 • Ölçü birimi “Util”dir.
 • Fayda herkes için objektiftir.
 • Fayda toplanabilir.
 • tüketilen mal miktarı arttıkça toplam fayda sürekli artmaktadır ve nasıl arttığının önemi yoktur.
 • Temsilcileri, H. Gossen, S. Jevans, C. Manger, Walras

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

16. A ve B malları tüketen bir tüketici için çizilen eş fayda eğrisi üzerinde aşağı doğru gidildikçe tüketicinin toplam faydası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Toplam fayda artar
B. Toplam fayda azalır
C. Toplam fayda değişmez
D. Toplam fayda sıfıra yaklaşır
E. Toplam fayda maksimum olur

Cevap C

Farklı mal bileşimlerinde tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan noktaların geometrik yerine farksızlık eğrisi denir. Kayıtsızlık, eş fayda eğrisi de denir.

Özellikleri

 • Farksızlık eğrileri doymazlık varsayımı gereği pozitif eğimli değildir.
 • Farksızlık eğrileri tercihlerin dış bükeyliği ve doymazlık varsayımı gereği orijine dışbükeydir.
 • Farksızlık eğrileri geçişlilik ve doymazlık varsayımı gereği birbirlerini kesmez.
 • Farksızlık eğrileri doymazlık varsayımı gereği orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini ifade eder.
 • Temel varsayımlar gereği farksızlık eğrisi eksenleri kesmez

17. Orijine göre dışbükey bir farksızlık eğrisine çizilen teğetin eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Marjinal dönüşüm oranına
B. Marjinal teknik ikame oranına
C. Marjinal ikame oranına
D. Marjinal ürün değerine
E. Marjinal fayda oranına

Cevap C

Bir önceki konu anlatım linkinde konu anlatılmıştır.

18. Farksızlık eğrisi analizini ortaya atan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Walras
B. Pareto
C. Wicksell
D. Edgeworth
E. Gossen

Cevap D

Farksızlık eğrisi analizini ortaya atan ve aynı zamanda Ordinalist yaklaşımın öncüsü Edgeworth’tur.

19. Ordinalist yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Fayda, herhangi bir birim üzerinden değerlendirilemez
B. Mallar arasında fayda karşılaştırılması yapılabilir
C. Fayda, subjektif nitelik taşır
D. Mallar arasında fayda sıralaması yapılabilir
E. Toplam fayda fonksiyonu, bireysel faydaların toplamıdır

Cevap E

Faydanın sıralanabilir olduğunun varsayıldığı farksızlık eğrileri teorisinin farksızlık eğrisi ve bütçe doğrusu gibi iki temel aracı vardır.  Yazının devamında bunlar tanımlanacak ve iki kavram bir arada ele alınarak incelenecektir. Özellikleri;

 • Fayda ölçülemez
 • Tüketici en çok fayda düzeyinden en fazla fayda düzeyine sıralama yapabilir.
 • Fayda bireyden bireye değişen subjektif bir kavramdır.
 • Fayda toplanamaz. Bir malın faydası, bir mal sepeti içerisinde değerlendirilir.
 • Fayda fonksiyonları monoton artmaktadır. Yani tüketim arttıkça fayda artmaktadır.
 • Temsilcileri, Y. Edgeworth, V. Pareto, J. Hicks, I. Fisher

20. Orijine dış bükey bir eş ürün eğrisine bir noktadan çizilen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A. Marjinal ikame oranına
B. Marjinal teknik ikame oranına
C. Toplam ürün miktarına
D. Ortalama ürün miktarına
E. Marjinal ürün miktarına

Cevap B

21. Üretimin üçüncü bölgesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Ortalama ürün artar ve marjinal ürün, ortalama üründen büyüktür.
B. Ortalama ürün azalır ve marjinal ürün, ortalama üründen büyüktür
C. Ortalama ürün azalır ve marjinal ürün negatif değerler alır
D. Ortalama ürün azalır ve marjinal ürün, ortalama ürüne eşittir
E. Ortalama ürün sabittir ve marjinal ürün negatif değerler alır

Cevap C

 • 1. Bölge (Artan Verim Safhası): MP>0, AP>0 ve Pozitiftir. MP Önce artar, sonra azalır.
 • 2. Bölge (Azalan Verimler Safhası): AP, MP azalır. (AP↓). APmax →AP=MP ve MP≤ AP, Girdi ↑ üretim daha aza artar.
 • 3 Bölge (Mutlak Azalan Verim Safhası): Üretim etkin olmadığı anlamsız bölgedir. AP>0, MP<0 yani MP<0<ap, girdi=””></ap,>

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

22. Bir firmanın sahip olduğu ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu nokta için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A. Marjinal ürün artandır
B. Üretimin ilk safhası geçerlidir.
C. Toplam ürün maksimumdur
D. Marjinal ürün sıfırdır
E. Toplam ürün azalarak artar

Cevap E

23. Dönemlere göre üretim analizi yapan ilk iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Marshall
B. Hicks
C. Keynes
D. Friedman
E. Clark

Cevap A

24. Toplam maliyet eğrisinin seyri aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A. Toplam değişken maliyet eğrisi
B. Toplam sabit maliyet eğrisi
C. Ortalama maliyet eğrisi
D. Toplam ürün eğrisi
E. Ortalama ürün eğrisi

Cevap A

Toplam maliyet eğrisinin seyrini toplam değişken maliyettir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

25. U şeklinde çizilen ortalama maliyet eğrisi ile ortalama değişken maliyet eğrisi arasında kalan bölge aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A. Toplam maliyete
B. Ortalama sabit maliyete
C. Marjinal maliyete
D. Toplam ürün miktarına
E. Ortalama ürün miktarına

Cevap B

26. Kısa dönemde aşağıdakilerden hangisi üretimden bağımsızdır?

A. Toplam sabit maliyet
B. Toplam değişken maliyet
C. Toplam maliyet
D. Marjinal maliyet
E. Ortalama değişken maliyet

Cevap A

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

27. Pozitif ölçek ekonomisinin varlığı durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A. Ortalama maliyetler azalır
B. Ortalama maliyetler artar
C. Ortalama maliyetler değişmez
D. Toplam maliyetler artar
E. Toplam maliyetler değişmez

Cevap A

28. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın, kısa dönemde sadece değişken maliyetlerini karşılayabiliyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Firma kapanma noktasındadır
B. Firma başa baş noktasındadır
C. Firma dengeye gelmiştir
D. Firmanın faaliyet karı pozitiftir
E. Firmanın faaliyet karı negatiftir

Cevap A

29. Aşağıdakilerden hangisi, tam rekabet piyasasında aşırı kapasite durumunun yaşandığını göstermektedir?

A. Marjinal hasılatın marjinal maliyetten büyük olması
B. Marjinal hasılatın fiyata eşit olması
C. Marjinal maliyetin fiyattan küçük olması
D. Marjinal maliyetin ortalama hasılattan büyük olması
E. Marjinal maliyet eğrisinin negatif eğimli olması

Cevap D

30. Tam rekabetçi bir firmanın toplam hasılat eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A. Mal miktarına
B. Malın fiyatına
C. Toplam hasılatın maksimum değerine
D. Toplam hasılatın minumum değerine
E. Ortalama maliyetin minimum değerine

Cevap B

Tam rekabet piyasasında her firma uzun dönemde normal kar elde etmektedir. Bunun nedeni piyasaya giriş çıkışların serbest olmasıdır. tam rekabet piyasasında uzun dönem dengede firmaların min. maliyetler en yüksek çıktıları üretir. Bu üretimde etkinliğin sağlandığını gösterir. Tam rekabet piyasasında uzun dönemde normal karın varlığı yani P=MC koşulu tüketici ve üretici rantlarının max değerde olmasını beraberinde getirir.

31. Tam rekabetçi bir endüstride uzun dönem hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Zarar vardır
B. Normal kar vardır
C. Ekonomik kar vardır
D. Faaliyet karı sıfırdır
E. Üretim düzeyi düşüktür

Cevap B

 1. Artan Maliyetli Endüstri Arz Eğrisi: Rekabetçi piyasada uzun dönemde piyasaya yeni firmaların girmesiyle birlikte firmaların kullandığı girdi fiyatlarının arttığı durum da endüstri arz eğrisi pozitif eğimli olur.
 2. Azalan Maliyetli Endüstri: Rekabetçi piyasada uzun dönemde piyasaya yeni firmaların girmesiyle girdi maliyetlerinin azaldığı durumda endüstri arz eğrisi negatif eğimli olur.
 3. Sabit Maliyetli Endüstri: Rekabetçi Piyasada uzun dönemde piyasaya yeni firmaların girmesiyle kullanılan girdi maliyetlerinin değişmediği durumda endüstri arz eğrisi yatay eksene paralel bir doğru şeklinde olur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

32. Mahkumlar açmazının temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Her oyuncunun ayrı ayrı hakim stratejiyi benimsemesi
B. Oyuncuların iş birliği imkanının bulunmaması
C. Oyunculara anlaşma yapma imkanının tanınmaması
D. Her oyuncunun aynı stratejiyi benimsemesi
E. Oyunculardan birinin hile yapması

Cevap B

33. Monopol piyasası ve Monopolcü rekabet piyasasının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A. Firmaya giriş engeli bulunmaması
B. Mobilite varsayımının geçersiz olması
C. Firma malına olan talep eğrisinin negatif eğimli olması
D. Reklamın önemli bir maliyet unsuru olması
E. Firmanın mallarına olan talebin fiyat esnekliğinin sonsuz olması

Cevap C

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

34. Monopolcü rekabet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. MR=MC eşitliğinin sağlandığı noktada firma zarar edebilir
B. Piyasa talebi, fiyata eşittir.
C. Firma, uzun dönemde tam kapasite ile çalışır
D. Marjinal hasılat, denge durumunda ortalama hasılattan küçüktür
E. Fiyatın ortalama maliyete eşit olduğu noktada normal kar söz konusudur

Cevap C

Monopolcü rekabet firması hiç bir dönem tam kapasiteyle çalışmamaktadır.

35. Monopol gücü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A. Firmanın kar maksimizasyonunu yapabilme gücü
B. Firmanın tüketici rantını alabilme gücü
C. Firmanın hasılatını maksimize edebilme gücü
D. Firmanın fiyat farklılaştırma gücü
E. Firmanın mal farklılaştırma gücü

Cevap D

Monopol firmanın satış fiyatını marjinal maliyetinin üzerinde belirleme gücüne “Monopol Gücü” denir. Monopol firma için kar max. üretim düzeyinde fiyat marjinal maliyetten her zaman büyüktür. Fiyat MC’den uzaklaştıkça firmanın monopol gücü artar. Monopol gücü “0” ile “1” arasında değer alır. Buna göre; 1’e yaklaştıkça monopol gücü artarken 0’a yaklaştıkça monopol gücü azalır.

Monopol gücü ile talep esnekliği arasında ters yönlü ilişki söz konusudur. Buna göre; esneklik değeri arttıkça monopol gücü azalacaktır.

36. Üretime katılan son birim emeğin marjinal fiziki ürününün, piyasa fiyatı ile çarpılması sonucu aşağıdakilerden hangisine ulaşır?

A. Toplam fiziki ürün
B. Marjinal ürün hasılatı
C. Emek arz eğrisi
D. Marjinal emek talebi
E. Marjinal hasılat

Cevap B

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

37. Ücret düzeyinin sürekli arttığı bir durumda; iş gücünün, emek arzını önce artırması daha sonra da azaltması iktisat iktisat literatüründe nasıl adlandırılır?

A. Geriye bükümlü emek arz eğrisi
B. Değişken esnekliğe sahip arz eğrisi
C. C eğrisi
D. Gelir ve ikame etkisi analizi
E. Azalan verimler yasası

Cevap A

 1. Bireysel Emek Arz Eğrisi( Geriye Dönük Arz Eğrisi)

Neo-Klasik analizde bireysel arz eğrisi ikame ve gelir etkileri yardımıyla ifade edilir.

İkame Etkisi: Ücret düzeyinin artışı karşısında bireyin boş zamanının fırsat maliyetinin artması ve daha fazla çalışmayı tercih etmesi şeklindeki etkisidir.

Gelir Etkisi: Boş zamanın normal mal olduğu varsayımı altında artan ücret düzeyi karşısında bireyin daha fazla çalışmak yerine boş zamanı tercih etmesi şeklinde ortaya çıkan etkidir.

2. Piyasa Arzı: Piyasa arzı bireysel arz eğrisinin yatay toplamını oluşturmaktadır ve pozitif eğimlidir. Piyasa arz eğrisinin pozitif eğimli olması iki unsurla açıklanır;

a. Farklı iş kollarından farklı ücretlerin olması ve çalışma saatlerinin yasalarla belirlenmesidir.

b. Bir sektörde ücret düzeyinin artmasıyla birlikte o sektörde çalışmanın cazip  hale gelmesi emek arzının artmasıdır.

38. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangilerinde firma, üretim miktarını belirlerken rakip firmanın fiyatı değiştirmeyeceğini varsayar?

A. Cournot-Bertrand
B. Bertrand- Edgeworth
C. Stackelberg- Chamberlin
D. Bertrand-Chamberlin
E. Cournot- Edgeworth

Cevap B

Bertrand Model

J. Bertrand tarafından geliştirilen model Cournot modeli üzerine inşa edilmiştir. Cournot modeli varsayımlarından farkları;

 • Her firma kar max. üretim düzeyini belirlerken diğer firmanın fiyat düzeyini değiştirmeyeceğini varsayar.
 • Modelde firmalar fiyat rekabeti yapmaktadır.
 • Her firma piyasa talebinin tamamını karşılayacak üretim kapasitesine sahiptir.

Modelde firmaların fiyat rekabeti P=MC koşulu sağlanana kadar devam eder model dengesinde;

 • Üretim ve fiyat düzeyi tam rekabet üretime ve fiyat düzeyine eşittir.
 • Firmalar talep eğrisinin miktar eksenini kestiği noktada dengelenir.
 • Modelde fiyat Cournot denge fiyatından daha düşüktür.

Edgeworth Modeli

Cournot modeli üzerine inşa edilmiştir. Farkları;

 • Her firma kar max üretim düzeyini belirlerken diğer firmaların fiyat düzeyini değiştirmeyeceğini varsayar
 • Firmalar fiyat rekabeti yapmaktadır.
 • Her firma piyasa talebinin belirli bir miktarını karşılayacak üretim kapasitesine sahiptir.

Modelde firmaların karşılıklı fiyat rekabeti sonucu istikrarlı bir denge söz konusu değildir. Firmaların karşılıklı tepkileri sonucu üretim ve fiyat düzeyi sürekli dalgalanmaktadır.

Chamberlin Modeli

Cournot, Bertrand ve Edgeworth modellerinde benimsenen her firmanın kar max. üretim düzeyini belirleken diğer firmanın üretim düzeyini ya da fiyat düzeyini değiştirmeyeceğini varsaymak safça bir davranıştır. Chamberlin’e göre firmalar karşılıklı bağın farkındadır ve ona göre hareket ederler.

Modelde Cournot modeli varsayımları geçerlidir. Aynı zamanda “paylaşılmış monopol” de denmektedir. Başlangıçta monopol firma piyasada tek başınayken ikinci firmanın piyasaya gelmesiyle her iki firmada fiyat ve üretim rekabetinden kaçınarak monopol üretimini paylaşıp monopol fiyatından mal satarlar.

39. Piyasadaki firmaların, rekabeti ortadan kaldırmak için yaptıkları bir anlaşma ile tüzel kişiliklerini kaybetmeksizin oluşturdukları birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Monopol
B. Chamberlin Modeli
C. Serbest piyasalar
D. Tam rekabet
E. Kartel

Cevap E

Aynı mal ve hizmeti üreten çeşitli teşebbüslerin aralarındaki rekabeti tamamen kaldırmak veya azaltmak amacı ile ve belirli bir piyasa üzerinde monopol durumunu korumak için belirli konularda anlaştıkları, sadece anlaşmaya giren hususlarda ekonomik özgürlüklerinin sınırlandırıldığı, bunun dışında ekonomik özgürlüklerinin devam ettiği hukuki birleşmelere kartel denilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

40. Arz esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Zaman uzadıkça esneklik artar
B. Çok kısa dönemde esneklik sıfırdır
C. Uzun dönemde esneklik sonsuzdur
D. Eğim arttıkça esneklik azalır
E. Kısa dönemde esneklik birden küçüktür

Cevap C

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Marjinal Fayda Nedir?

rjinal Fayda (MU), Diğer şartlar sabitken tüketicinin tükettiği malın miktarı bir birim arttırıldığında toplam faydasında meydana gelen değişimi ifade eder. Marjinal Fayda, tüketilen her birim malın faydasıdır. Gossen'e aittir.

5 Yorumlar

 1. yarın sınavım var son dk girdim calışıyorum

 2. Semih Çorbacı, Psikoloji

  Çok teşekkürler.

 3. Merhabalar ben iktisat öğrencisiyim 2.sinif mikro iktisat 1.donem final sınavına gireceğim buradaki sorular bana yardımcı olur mu teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir