SMMM-Staja Başlama-Ekonomi Çıkmış Soruları

Staja başlama sınavı ekonomi soruları 2017 yılından itibaren geçmiş yıllara göre sıralanmıştır. İyi çalışmalar dileriz

1.
I. Yapışkan ücretler
II. Piyasaların sürekli temizlenmesi
III. Uyarlayıcı bekleyişler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Yeni Keynesyenmodelin varsayımları arasında yer almaz? (2017-2)

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap D

2.
I. Tüketicinin tercihlerinin değişmesi
II. Malların nispi fiyatlarının değişmesi
III. Tüketicinin gelirinin değişmesi
Bir tüketici için denge koşulunun, bütçe doğrusunun eğimi değişmemek kaydıyla, farklı bir noktaya kaymış olmasının nedeni, yukarıdakilerden hangisi/hangileri olabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Cevap D

3.
I. Tam etkinlik gerçekleşir
II. Hasıla değişmez
III. Faiz haddi azalır
IV. Net ihracat tam olarak engellenir
Sermaye hareketlerinin sonsuz olduğu açık ve küçük bir ekonomiyi içeren Mundell-Fleming modelinde esnek döviz kuru durumunda genişletici maliye politikası uygulanırsa yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, III ve IV

Cevap C

4. Tam rekabetçi bir ekonomide bir firmanın kısa dönem toplam maliyeti (SRTC) şu şekilde verilmiştir: SRTC(q)=2q2+20q+5.

Ekonomideki denge fiyatı 40 olduğuna göre, firmanın optimal üretim miktarı kaç olmalıdır? (q: miktar)
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Cevap E

5.
I. Depo alımı
II. Repo
III. Reeskont kredisi
IV. Likidite senedi ihracı
Yukarıdakilerden hangileri likiditeyi artırmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı politikalar arasında yer almaz?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Cevap B

6. Merkez Bankası para arzını artırdığında, kısa dönem Phillips eğrisine göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?(2017-1)

A) İşsizlik oranı düşer, enflasyon oranı yükselir.
B) Hem işsizlik oranı hem de enflasyon oranı yükselir.
C) İşsizlik oranı yükselir, enflasyon oranı düşer.
D) Enflasyon oranı yükselir, fakat işsizlik oranı değişmez.
E) Hem işsizlik oranı hem de enflasyon oranı düşer.

Cevap A

7.  Mal piyasasında monopol ve emek piyasasında rekabetçi konumda olan bir firmanın üretim fonksiyonu ve karşı karşıya olduğu talep fonksiyonu P=10-Q şeklinde verilmiştir.

Buna göre, firmanın 4 birim emek kullandığı bir durumda emeğin marjinal ürün hasılatı aşağıdakilerden hangisidir? (Q: Çıktı; L: Emek; P: Fiyat)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Cevap A

8.
I. Firmalar fiyat düzeyi hakkında eksik bilgiye sahiptir.
II. İşçiler fiyat düzeyi hakkında eksik bilgiye sahiptir.
III. Emek arzı beklenen reel ücretin bir fonksiyonudur.
IV. Emek talebi beklenen reel ücretin bir fonksiyonudur.

İşçi yanılma modelinin varsayımlarıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve IIII
D) II ve IV
E) III ve IV

9.  C= Ccşeklinde verilen Keynesyen tüketim fonksiyonunda harcanabilir gelir düzeyinde iken 2 katına çıkarsa toplam tüketim (C) 200 birim artmaktadır. Buna göre, marjinal tüketim eğilimi (c) aşağıdakilerden hangisidir? (Harcanabilir gelir, Otonom tüketim)

A) Y1  B) Y1/200 C) 200/Y1 D) 200+ Y1 E) 200

Cevap C

10. Üçlü açmaz olgusuna göre serbest sermaye hareketliliği durumunda bağımsız bir para politikası uygulamak isteyen bir ekonomi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?

A) Enflasyonu düşürmek
B) Bütçe fazlası vermek
C) İşsizliği düşürmek
D) Sabit kur sistemi uygulamak
E) Dış ticaret fazlası vermek

Cevap D

11. “X” ülkesindeki Merkez Bankası 2016 Ocak ayında “y” gibi bir para politikası uygulayacağını açıklamış fakat kendi çıkarları doğrultusunda 2016 Nisan ayında bu para politikasından vazgeçmiştir. Buna göre, ekonomide yaşanan bu olguya ne ad verilir?

A) Tüketim bulmacası
B) Rassal yürüme
C) Terkip hatası
D) Zaman tutarsızlığı
E) Nitelik sapması

Cevap D

12. Alman Merkantalizmi olarak da adlandırılan akımı destekleyenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liberaller
B) Kameralistler
C) Neoliberaller
D) Klasikler
E) Fizyokratlar

Cevap B

13. Bir ekonomide para arzının artırılması, fiyat seviyesinde önemli bir artışa neden olmadan gelir ve istihdamda önemli bir artış doğuruyorsa bu ekonomi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(2016-3)

A) Toplam talep, tam istihdam denge seviyesinin altındadır.
B) Yatırımlar faizdeki değişmelere duyarlıdır.
C) Kısa dönem toplam arz eğrisi pozitif eğimlidir.
D) Ekonomi tam istihdam seviyesinin altında faaliyet göstermektedir.
E) Ekonomi uzun dönem arz eğrisi üzerinde faaliyettedir.

Cevap E

14. Kapsanmamış faiz paritesine göre bir ülkedeki para arzı artışı, diğer koşullar aynı kalmak üzere, yerli paranın değerini nasıl etkiler?

A) Faizler yükselir, ülke parası değer kaybeder.
B) Faizler değişmez, döviz kurunda değişiklik olmaz.
C) Faizler düşer, ülke parası değer kazanır.
D) Faizler yükselir, ülke parası değer kazanır.
E) Faizler düşer, ülke parası değer kaybeder.

Cevap E

15. Devletin olmadığı kapalı bir ekonomide tüketim (C) ve yatırım (I) fonksiyonları sırası C = 50+aY ve I = 100+aY şeklinde verilmiştir. Bu denklemlerde Y değişkeni milli geliri ifade ederken “a” sıfırdan büyük bir katsayıdır. Bu ekonomide denge milli gelir düzeyi 500 ise “a” katsayısı kaçtır?

A) 0,15 B) 0,25 C) 0,35 D) 0,45 E) 0,55

Cevap C

16. Toplam maliyet fonksiyonu, TC(Q) = aQ2+bQ+c şeklinde verilmiş olsun. Bu denklemde Q çıktı miktarını gösterirken a,b ve c sıfırdan büyük parametrelerdir. Üretim düzeyi 2 iken ortalama değişken maliyet 20 ve ortalama sabit maliyet 10 değerlerini alıyorsa 2a+b+c toplamı kaçtır?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 E) 40

Cevap E

17. Aşağıda verilen fayda fonksiyonlarından hangisinde, tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda da artmaktadır? (U(c) ifadesi c tüketim miktarından alınan faydayı göstermektedir.)

A) U(c) = c0,5
B) U(c) = c+5
C) U(c) = c
D) U(c) = c2
E) U(c) = 2c

Cevap D

18.
I. DİBS kesin alımı
II. Ters repo
III. TCMB’nin likidite senedi ihraç etmesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yukarıdaki işlemlerden hangisi/hangileri ile likiditeyi azaltma hedefini gerçekleştirir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

19. Emeğin marjinal ürün hasılatı (MRPL) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Emeğin marjinal ürünü ile marjinal hasılatın çarpımına eşittir.
B) Emeğin marjinal ürünü ile malın fiyatının çarpımına eşittir.
C) İlave birim emeğin toplam hasılatta meydana getirdiği değişmeyi gösterir.
D) Marjinal girdi maliyetine oranının bire eşit olması kâr maksimizasyonu koşuludur.
E) Mal ve girdi piyasalarında tam rekabet durumunda emeğin marjinal ürün hasılatı marjinal ürün değerine eşit olur.

Cevap B

20. Stackelberg modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiyat düzeyi, Cournot modelindeki fiyat düzeyinden daha büyüktür.
B) Toplam üretim, Cournot modelindeki üretim düzeyinden daha büyüktür.
C) Önder firma, karşılıklı bağımlılığın olduğunu düşünür.
D) Takipçi firma, karşılıklı bağımlılığın olmadığını düşünür.
E) Anlaşmasız oligopol modelidir.

Cevap A

21. Monopsoncu bir emek piyasasında, firma için tanımlı kâr maksimizasyonu koşulunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Firma için marjinal emek maliyeti ücrete eşittir.
B) Firma için ortalama emek maliyeti ücret düzeyinin üzerindedir.
C) Firma için marjinal emek maliyeti ücret düzeyinin altındadır.
D) Firma için ortalama emek maliyeti ücret düzeyinin altındadır.
E) Firma için marjinal emek maliyeti ücret düzeyinin üzerindedir.

Cevap E

22. Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın uzun dönem dengesi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A) Firma normal kâr elde eder, fiyat minimum ortalama maliyetin üstündedir.
B) Firma aşırı kâr elde eder, fiyat minimum ortalama maliyete eşittir.
C) Firma zarar eder, fiyat minimum ortalama maliyetin altındadır.
D) Firma aşırı kâr elde eder, fiyat minimum ortalama maliyetin üstündedir.
E) Firma normal kâr elde eder, fiyat minimum ortalama maliyete eşittir.

Cevap A

23. Otomobil piyasasında denge miktarı 100 iken denge fiyatı 10’dur. Bu piyasadaki talep esnekliği -0,9 ise, otomobil piyasası için talep denklemi aşağıdakilerden hangisidir? (Q=talep miktarı, P=fiyat)

A) Q=190-9P
B) Q=100-9P
C) Q=190-P
D) Q=100-P
E) Q=170-7P

Cevap A

24. Tam rekabet piyasasında bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu SRTC=Q2+20Q+5 şeklindedir. Buna göre, malın piyasa fiyatı 40 TL iken denge üretim düzeyi (Q) kaç olur?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

Cevap E

25. Talep fonksiyonu Qd = 80-4P şeklinde verilmiş olsun. Buna göre, P = 10 iken talep esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,25
B) 0,5
C) 1
D) 2
E) 4

Cevap C

26. X malı için talep fonksiyonu Qd = 80 – 2P şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, başlangıçta 20 TL olan X malının fiyatı, 10 TL’ye düşerse tüketici fazlasındaki değişim ne kadar olur?

A) 200
B) 400
C) 500
D) 800
E) 900

Cevap C

27. Bir ekonomide çalışanların sayısı 400, işsizlerin sayısı 40, işgücünün dışındakilerin sayısı 60 kişi ise işgücü katılım haddi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) % 80
B) % 82
C) % 85
D) % 88
E) % 90

Cevap D

28. Aşağıdakilerden hangisi likidite tuzağının tanımıdır?

A) Devletin Yurtiçi piyasaya fazla borçlanması yüzünden özel sektörün kredi bulmakta zorlanması durumudur.
B) Sermayenin marjinal etkinliğinin düşmesi nedeniyle firmaların kredi bulmakta zorlanması durumudur.
C) Para arzı artışlarının ekonomiye taze döviz girişlerine bağlanması nedeniyle piyasada duyulan likidite yetersizliğidir.
D) Para arzı artsa dahi herkesin elinde para tutmak istemesi nedeniyle faiz oranlarının düşmemesi durumudur.
E) Beklentilerin olumsuz bir yöne evrilmesi nedeniyle taşınmaz malların satışlarının zorlaşması durumudur.

Cevap D

29. Marjinal tüketim eğiliminin c ile gösterildiği bir Keynesyen tüketim fonksiyonuna göre, otonom tüketim miktarı 100c iken toplam tüketim miktarı 300c değerlerini almaktadır. Bu duruma göre, harcanabilir gelir aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) 100
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500

Cevap B

30.
I.X malı tüketiminden sağlanan marjinal fayda sabittir.
II. Toplam fayda önce artmakta daha sonra azalmaktadır.
III. Tüketicinin doyum noktası sınırlı bir değerdir.

Bir tüketici X malı tüketiminden fayda sağladığına ve bu tüketicinin fayda fonksiyonu U(X) = 2X şeklinde verildiğine göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Cevap A

31. Monopolcü bir firma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Fiyat her zaman marjinal hasılata eşittir.
B) Talebin esnek olduğu (e > 1) bölgede üretim yapar.
C) Fiyat her zaman ortalama hasılattan büyüktür.
D) Hiçbir zaman zarar etmez.
E) Toplam hasılatın maksimum olduğu noktada dengededir.

Cevap B

32. Bir firma için pozitif değerde bir sabit maliyet ve değişmeyen bir marjinal maliyet tanımlı ise, bu firmanın ortalama toplam maliyet (ATC(q)) eğrisinin şekli nasıl olmalıdır? (MC(q): Marjinal maliyet eğrisi)

A) Artan ve MC(q) eğrisinin altında
B) Azalan ve MC(q) eğrisinin üzerinde
C) U şeklinde
D) Artan ve MC(q) eğrisinin üzerinde
E) Azalan ve MC(q) eğrisine asimptotik

Cevap E

33. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda tam rekabetçi firma, kısa dönemde üretimi durdurur?

A) Ortalama hasılatın ortalama değişken maliyetten büyük olması durumunda
B) Ortalama hasılatın ortalama değişken maliyetten küçük olması durumunda
C) Ortalama hasılatın ortalama değişken maliyete eşit olması durumunda
D) Ortalama hasılatın ortalama toplam maliyete eşit olması durumunda
E) Ortalama hasılatın ortalama toplam maliyetten küçük olması durumunda

Cevap B

34. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkame esnekliği sıfıra eşittir.
B) Sermaye ve emek girdileri birebir ikame edilirler.
C) Doğrusal üretim fonksiyonudur.
D) İkame esnekliği sonsuzdur.
E) Değişken oranlı bir üretim fonksiyonudur.

Cevap E

35. U(c)=2c-3c2 şeklinde verilen bir fayda fonksiyonu için c malının marjinal faydasını sıfır yapan c malı tüketimmiktarı kaç olur? (c, tüketim malıdır.)

A) 1/4
B) 1/3
C) 1/2
D) 1
E) 3/2

Cevap B

36. U(X,Y)=X0,5Y2 şeklinde verilen bir fayda fonksiyonunda X ve Y mallarının fiyatları 1’er TL olsun. Eğer gelir 50 TL ise optimal X malı tüketimi ne kadar olur? (X ve Y tüketim mallarıdır.)

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

Cevap E

36. Bütçe açıkları; mali performansın daha iyi ölçülmesi, bütçe politikalarının ekonomik ve mali yapı üzerindeki etkilerinin analitik bir bakışla ortaya konması gibi nedenlerle farklı şekillerde tanımlanmakta ve hesaplanmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bütçe açığı türlerinden biri olan işlevsel denge (operasyonel denge) tanımlanmaktadır?

A) Ödenen faiz giderlerinin bir kısmının, o dönemde yaşanan enflasyonun yarattığı kayba karşılık gelmek üzere ana borç tutarının amortismanı olarak kabul edilmesi ve bu şekilde borcun anaparasındaki aşınmayı gidermek üzere faiz giderleri toplamından düşülmesi suretiyle bulunan denge

B) Toplam bütçe gelirlerinden sermaye gelirlerinin düşülmesi suretiyle bulunan düzeltilmiş bütçe cari gelirleri ile toplam harcamalardan sermaye harcaması niteliğindeki harcamaların düşülmesi sonucu hesaplanan düzeltilmiş cari giderler arasındaki denge

C) Tam istihdam düzeyini yansıtan potansiyel Gayri Safi Milli Hasılanın referans alınması suretiyle hesaplanan yapısal açık ve dönemsel açık toplamı

D) Toplam gelirlerden esas olarak faizden kaynaklı gelirlerin, toplam giderlerden ise faiz giderlerinin düşülmesi sonucu elde edilen düzeltilmiş gelir ve gider farkı

E) Anapara borçlanması ve anapara ödemesi dahil olmak üzere toplam bütçe geliri ile toplam bütçe gideri arasındaki farkı yansıtan denge

Cevap A

37. Talepteki dalgalanmaların ekonomideki istikrarsızlığın temel nedeni olduğunu, özellikle kamu harcamaları ve gelirlerini kullanmak suretiyle doğru ve tutarlı bir talep yönetiminin ekonomide istikrarı ve beklenen üretim düzeyini sağlayacağını aşağıda verilen hangi ekonomik yaklaşım söylemektedir?

A) Neoklasik Yaklaşım
B) Keynezyen Yaklaşım
C) Yapısalcı Yaklaşım
D) Kurumsal Yaklaşım
E) Mali Gelenekçilik Yaklaşımı

Cevap B

38. Emeğin marjinal ürün hasılatı (MRPL) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Emeğin marjinal ürünü ile marjinal hasılatın çarpımına eşittir.
B) Emeğin marjinal ürünü ile malın fiyatının çarpımına eşittir.
C) İlave birim emeğin toplam hasılatta meydana getirdiği değişmeyi gösterir.
D) Marjinal girdi maliyetine oranının bire eşit olması kâr maksimizasyonu koşuludur.
E) Mal ve girdi piyasalarında tam rekabet durumunda emeğin marjinal ürün hasılatı marjinal ürün değerine eşit olur.

Cevap B

39. Stackelberg modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiyat düzeyi, Cournot modelindeki fiyat düzeyinden daha büyüktür.
B) Toplam üretim, Cournot modelindeki üretim düzeyinden daha büyüktür.
C) Önder firma, karşılıklı bağımlılığın olduğunu düşünür.
D) Takipçi firma, karşılıklı bağımlılığın olmadığını düşünür.
E) Anlaşmasız oligopol modelidir.

Cevap A

40. Monopsoncu bir emek piyasasında, firma için tanımlı kâr maksimizasyonu koşulunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A) Firma için marjinal emek maliyeti ücrete eşittir.
B) Firma için ortalama emek maliyeti ücret düzeyinin üzerindedir.
C) Firma için marjinal emek maliyeti ücret düzeyinin altındadır.
D) Firma için ortalama emek maliyeti ücret düzeyinin altındadır.
E) Firma için marjinal emek maliyeti ücret düzeyinin üzerindedir

Cevap E

41. Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın uzun dönem dengesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Firma normal kâr elde eder, fiyat minimum ortalama maliyetin üstündedir.
B) Firma aşırı kâr elde eder, fiyat minimum ortalama maliyete eşittir.
C) Firma zarar eder, fiyat minimum ortalama maliyetin altındadır.
D) Firma aşırı kâr elde eder, fiyat minimum ortalama maliyetin üstündedir.
E) Firma normal kâr elde eder, fiyat minimum ortalama maliyete eşittir.

Cevap A

42. Otomobil piyasasında denge miktarı 100 iken denge fiyatı 10’dur. Bu piyasadaki talep esnekliği -0,9 ise, otomobil piyasası için talep denklemi aşağıdakilerden hangisidir? (Q=talep miktarı, P=fiyat)

A) Q=190-9P
B) Q=100-9P
C) Q=190-P
D) Q=100-P
E) Q=170-7P

Cevap A

43. Tam rekabet piyasasında bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu SRTC=Q2+20Q+5 şeklindedir. Buna göre, malın piyasa fiyatı 40 TL iken denge üretim düzeyi (Q) kaç olur?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

Cevap E

44. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamusal mallara ilişkin özelliklerden birisidir?

A) Bazı kişiler tüketiminden mahrum bırakılabilir, tüketiminde rekabet vardır ama sadece uluslararası kuruluşlar tarafından kamusal yarar nedeniyle üretilir.
B) Kimse tüketimden mahrum bırakılamaz ancak uluslararası kuruluşlar tarafından fiyatlandırılabilir.
C) Kimse tüketimden mahrum bırakılamaz, fiyatlandırılamaz; ancak bir ülkenin bu kaynakları kullanımı diğerlerinin faydasını azaltır.
D) Tüketimde rekabet yoktur, kimse tüketimden mahrum bırakılamaz ancak faydasının yayılma alanı uluslararası alanı kapsar.
E) Tüketimde rekabet yoktur, bazı kişiler tüketimden mahrum bırakılabilir, faydasının yayılma alanı uluslararası alanı kapsar

Cevap D

45. Nominal gayri safi yurtiçi hasıla konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yurt dıĢındaki vatandaĢların faktör kazanımlarını da içerir.
B) Kayıt dıĢı üretimleri de içerir.
C) Ġlgili yıldaki fiyatlar kullanılarak hesaplanır.
D) Eğitim, güvenlik gibi kamu hizmetlerini içermez.
E) Yurt içindeki yabancı uyrukluların üretim faaliyetlerini içermez.

Cevap C

46. Girdi fiyatları ile birlikte tüketicinin gelirinin de artması durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Miktar artar, fiyat ile ilgili kesin bir şey söylenemez.
B) Fiyat artar, miktar ile ilgili kesin bir şey söylenemez.
C) Fiyat ve miktar artar.
D) Fiyat ve miktar düşer.
E) Fiyat artar, miktar değişmez

Cevap B

47. Farksızlık (kayıtsızlık) eğrileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gelir arttıkça farksızlık eğrileri sağa doğru kayar.
B) Farksızlık eğrileri pozitif eğimlidir.
C) Farksızlık eğrileri satın alınan malın fiyatı değiştikçe kayar.
D) Bir farksızlık eğrisi üzerindeki her bir nokta farklı bir fayda düzeyini gösterir.
E) Farksızlık eğrisi üzerindeki farklı noktalarda marjinal ikame oranı da farklıdır.

Cevap E

48. Monopolcü rekabet konusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tek bir üretici, çok sayıda tüketici vardır.
B) Grup talep eğrisi, algılanan talep eğrisine göre daha az esnektir.
C) Kısa dönemde aşırı kâr elde edilmesi durumunda uzun dönemde yeni firmalar piyasaya girmezler.
D) Üretilen ürünler birbiriyle tam olarak ikame edilir.
E) Üretilen malın marjinal maliyeti her zaman sıfıra eşittir.

Cevap B

49.  Uluslararası finansal akımların serbest olduğu koşullar altında, bir ülkenin para arzını kısmasının kısa vadede yaratacağı etki, diğer koşullar sabit kalmak koşuluyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Faizler yükselip ülkeye sermaye girişi gerçekleşeceği için o ülke parasının değeri düşer.
B) Faizler düşüp ülkeden sermaye kaçışı gerçekleşeceği için o ülke parası değer kazanır.
C) Faizler yükselip ülkeye sermaye akışı gerçekleşeceği için kısa vadede o ülke parasının değeri yükselir.
D) Faizler düĢüp ülkeden sermaye çıkışı gerçekleşeceği için o ülke parasının değeri düşer.
E) Faizler yükselse de düşse de ülkeye sermaye giriş ve çıkışının döviz kuru üzerinde etkisi olmaz.

Cevap C

50. Aşağıdakilerden hangisi döviz arz eğrisinin konumunu etkilemez?

A) Ülke ve dış alem enflasyon hadleri arasındaki ilişki
B) Dış alem hasıla düzeyi
C) Ülkedeki hasıla düzeyi
D) Ülke ve dış alem faiz hadleri arasındaki ilişki
E) Dış alemdeki yerleşiklerin zevk ve tercihler

Cevap C

51. Kapalı bir ekonomide tüketim (C) = 100 + 0,8(DPI), yatırım (I) = 108, hükümet alımları (G) = 100, vergiler (T) = 60 ve transfer ödemeleri (TR) = 50 ise millî gelir denge düzeyi nedir?

A) 1500
B) 2000
C) 2500
D) 3000
E) 3500

Cevap A

52.  Gayri Safi Millî Hasıla ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıpranma
B) Net ihracat
C) Vergiler
D) Yabancı tasarruf
E) Net faktör ödemeler

Cevap E

53. Aşağıdakilerden hangisi firmanın kısa dönem maliyet eğrilerinin yukarıya doğru kaymasına neden olur?

A) Firmanın üretiminin artması
B) Firmanın üretiminin azalması
C) Ücretlerin artması
D) Enerji fiyatlarının azalması
E) Firmanın ürettiği malın fiyatının artması

Cevap C

54. Bir mala ilişkin talep ve arz fonksiyonları sırasıyla qd=60-5p, qs=-30+25p biçiminde verilmektedir. Bu mala ilişkin denge fiyat ve miktar değerlerinin (p,q) kombinasyonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) (1,55)
B) (3,30)
C) (3,45)
D) (5,15)
E) (5,35)

Cevap C

55. Ülke içi fiyatlar genel düzeyi %6 ve ülke dıĢı fiyatlar genel düzeyi %4 artmış iken, söz konusu ülkenin reel döviz kuru %1 düzeyinde artış göstermiştir. Bu ülkenin söz konusu dönemdeki nominal döviz kurunda nasıl bir değişim meydana gelmiştir?

A) %3 azalmıştır.
B) %1 azalmıştır.
C) %1 artmıştır.
D) %3 artmıştır.
E) %10 artmıştır.

Cevap D

56. Talep fonksiyonu QD= 60-P olan tekelci firmanın toplam talep fonksiyonu TC = Q2 – 4Q + 10 şeklindedir. Bu durumda tekelci firmanın karını maksimize den fiyat düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A)16
B)21
C)42
D)44
E)54

Cevap

57. Çapraz fiyat esnekliği bir malın talebindeki yüzde değişimin bir başka malın fiyatındaki yüzde değişime oranlanmasıyla hesaplanır. Buna göre çapraz fiyat esnekliği konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çapraz fiyat esnekliği sıfırsa her iki mal da zorunlu mallardır.
B) Çapraz fiyat esnekliği her zaman -1 ile 1 değerleri arasında tanımlanır.
C) Talep eğrisinin eğimi arttıkça çapraz fiyat esnekliği de artar.
D) Tamamlayıcı malların çapraz fiyat esnekliği pozitiftir.
E) İkame malların çapraz fiyat esnekliği pozitiftir.

Cevap E

58. Bir firma bir maldan 100 birim üretirken üstlendiği ortalama maliyet (AC) 4 TL, marjinal maliyet (MC) ise 5 TL’dir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ortalama maliyet tüm üretim düzeylerinde sabittir.
B) Ortalama maliyet en düşük seviyededir.
C) Üretim arttıkça ortalama maliyet artacaktır.
D) Toplam maliyet 500 TL’dir.
E) Üretim arttıkça ortalama sabit maliyet değişmez.

Cevap C

59. Tam rekabetçi firma aşağıdaki durumlardan hangisinde üretime devam etmek yerine üretimi durdurur?

A) Fiyat, kısa dönem ortalama toplam maliyetten (SRATC) düşük, ortalama değişken maliyetten (AVC) büyük ise
B) Fiyat, ortalama değişken maliyetten (AVC) düşük ise
C) Fiyat, kısa dönem ortalama toplam maliyete (SRATC) eşit ise
D) Fiyat, ortalama değişken maliyete (AVC) eşit ise
E) Fiyat, ortalama değişken maliyetten (AVC) yüksek ise

Cevap B

60. Monopolcü firma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fiyatı etkileme gücü olduğundan kısa dönemde zarar ederek dengeye gelmesi mümkün değildir.
B) Fiyat marjinal hasılata (MR) eşittir.
C) Monopolcü firma sonsuz esnek bir talep eğrisi ile karşı karşıyadır.
D) Monopolcü firmanın arz eğrisi türetilemez.
E) Uzun dönemde, fiyatın uzun dönem marjinal maliyete (LRMC) eşit olduğu noktada dengeye gelir.

Cevap D

61. Keynesyen aktarma mekanizmasına göre, uygulanan para politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Para talebinin gelir esnekliği ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.
B) Para talebinin faiz esnekliği ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.
C) Yatırımların faiz esnekliği ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.
D) Marjinal vergi oranı ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.
E) Marjinal tüketim eğilimi ne kadar düşükse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.

Cevap C

62. Bir İngiliz vatandaşının BİST (Borsa İstanbul)’te satın aldığı bir Türk firmasına ait hisse senedinden elde ettiği faiz geliri Türkiye’nin ödemeler dengesi bilançosuna nasıl kaydedilir?

A) Cari hesaba artı olarak
B) Cari hesaba eksi olarak
C) Sermaye hesabına artı olarak
D) Sermaye hesabına eksi olarak
E) Rezerv hesabına artı olarak

Cevap B

63. Çapraz fiyat esnekliği bir malın talebindeki yüzde değişimin bir başka malın fiyatındaki yüzde değişime oranlanmasıyla hesaplanır. Buna göre çapraz fiyat esnekliği konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çapraz fiyat esnekliği sıfırsa her iki mal da zorunlu mallardır.
B) Çapraz fiyat esnekliği her zaman -1 ile 1 değerleri arasında tanımlanır.
C) Talep eğrisinin eğimi arttıkça çapraz fiyat esnekliği de artar.
D) Tamamlayıcı malların çapraz fiyat esnekliği pozitiftir.
E) İkame malların çapraz fiyat esnekliği pozitiftir.

Cevap E

64. Bir firma bir maldan 100 birim üretirken üstlendiği ortalama maliyet (AC) 4 TL, marjinal maliyet (MC) ise 5 TL’dir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ortalama maliyet tüm üretim düzeylerinde sabittir.
B) Ortalama maliyet en düşük seviyededir.
C) Üretim arttıkça ortalama maliyet artacaktır.
D) Toplam maliyet 500 TL’dir.
E) Üretim arttıkça ortalama sabit maliyet değişmez.

Cevap C

65. Tam rekabetçi firma aşağıdaki durumlardan hangisinde üretime devam etmek yerine üretimi durdurur?

A) Fiyat, kısa dönem ortalama toplam maliyetten (SRATC) düşük, ortalama değişken maliyetten (AVC) büyük ise
B) Fiyat, ortalama değişken maliyetten (AVC) düşük ise
C) Fiyat, kısa dönem ortalama toplam maliyete (SRATC) eşit ise
D) Fiyat, ortalama değişken maliyete (AVC) eşit ise
E) Fiyat, ortalama değişken maliyetten (AVC) yüksek ise

Cevap B

66. Monopolcü firma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fiyatı etkileme gücü olduğundan kısa dönemde zarar ederek dengeye gelmesi mümkün değildir.
B) Fiyat marjinal hasılata (MR) eşittir.
C) Monopolcü firma sonsuz esnek bir talep eğrisi ile karşı karşıyadır.
D) Monopolcü firmanın arz eğrisi türetilemez.
E) Uzun dönemde, fiyatın uzun dönem marjinal maliyete (LRMC) eşit olduğu noktada dengeye gelir.

Cevap D

67. Keynesyen aktarma mekanizmasına göre, uygulanan para politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Para talebinin gelir esnekliği ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.
B) Para talebinin faiz esnekliği ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.
C) Yatırımların faiz esnekliği ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.
D) Marjinal vergi oranı ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.
E) Marjinal tüketim eğilimi ne kadar düşükse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır.

Cevap C

68. Bir İngiliz vatandaşının BİST (Borsa İstanbul)’te satın aldığı bir Türk firmasına ait hisse senedinden elde ettiği faiz geliri Türkiye’nin ödemeler dengesi bilançosuna nasıl kaydedilir?

A) Cari hesaba artı olarak
B) Cari hesaba eksi olarak
C) Sermaye hesabına artı olarak
D) Sermaye hesabına eksi olarak
E) Rezerv hesabına artı olarak

Cevap B

69. Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ürününe olan talebin fiyat esnekliği nasıldır?

A) 1’dir.
B) 1’den büyüktür.
C) Sonsuzdur.
D) 1’den küçüktür.
E) 0’dır.

Cevap C

70. Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem dengesi, fiyatın aşağıdakilerden hangisine eşit olduğu noktada belirlenir? 

A) Marjinal gelir
B) Marjinal tasarruf
C) Ortalama tüketim
D) Ortalama maliyet
E) Faiz oranı

Cevap D

71. Nominal faiz oranlarından yola çıkarak reel faiz elde edebilmek için aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınır?

A) Piyasadaki maksimum faiz oranı
B) Beklenen enflasyon
C) Piyasadaki minimum faiz oranı
D) Ödünç verilebilir fon arzının faiz esnekliği
E) Ödünç verilebilir fon talebinin faiz esnekliği

Cevap B

72. Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada meydana gelen değişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azalan fayda
B) Toplam fayda
C) Sosyal fayda
D) Marjinal fayda
E) Maksimum fayda

Cevap D

73. Dış ticaret dengesinin fazla verdiği bir ekonomide, gelir denkleştirme mekanizmasının dış ticaret dengesini sağlamaya yönelik etkisini gösteren süreç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) İhracatın artması → Milli gelirin artması → İthalatın artması → Dış ticaret fazlalığının azalması
B) İhracatın azalması → Milli gelirin artması → İthalatın artması → Dış ticaret fazlalığının azalması
C) İhracatın artması → Milli gelirin azalması  İthalatın artması → Dış ticaretin azalması
D) İhracatın azalması  Milli gelirin azalması  İthalatın azalması → Dış ticaret fazlalığının azalması
E) İhracatın artması → Milli gelirin artması → İthalatın azalması → Dış ticaret fazlalığının azalması

Cevap A

74. Bir malın ithalatına gümrük tarifesi uygulandığında, aşağıdaki gruplardan hangisi refah yönünden, tarifenin olmadığı döneme göre daha iyi duruma gelir?

A) İlgili malın yurtiçi tüketicileri
B) İlgili malın yurtdışı üreticileri
C) İlgili malın yurtiçi üreticileri
D) İlgili malın yurtdışı tüketicileri
E) İlgili malın ithalatçıları

Cevap C

75. Ülkedeki sermaye mallarının ne hızla arttığını gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)Amortismanlar
B)Stok değişmeleri
C)Net yatırımlar
D)Gayrisafi yatırımlar
E)Bina harcamaları

Cevap C

76. Üretim faktörü olarak sermayenin geliri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rant
B) Faiz
C) Ücret
D) Kâr
E) Hasıla

Cevap B

77. Belirli bir dönemde ithal veya ihraç edilebilecek mal miktarına veya değerine konulan kısıtlamalara ne ad verilir?

A) Tarife
B) Kota
C) Ambargo
D) Bürokratik engeller
E) Tarife dışı engeller

Cevap B

78. Birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?

A) Düşük mal
B) Nihai mal
C) Ara mal
D) İkâme mal
E) Tamamlayıcı mal

Cevap D

79. Asgari ücret uygulamasının olmadığı bir durumda, işgücüne olan talebin azalmasının uzun dönem etkisi nedir?

A) Emek kıtlığından dolayı emek arzında azalma olması
B) Düşük ücret düzeyinden dolayı emek talebinde artış olması
C) Emek fazlalığından dolayı emek talebinde artış olması
D) Düşük ücret düzeyinden dolayı emek arzında artış olması
E) Düşük ücret düzeyinden dolayı emek arzında azalma olması

Cevap E

80. Bir kişi gün içerisinde içtiği ikinci bardak çaydan 30 birim, üçüncü bardak çaydan 40 birim toplam fayda elde etmiş ise bu kişinin üçüncü bardak çaydan elde ettiği marjinal fayda kaç birimdir?
A) 10
B) 1
C) 0,10
D) 0,01
E) 0

Cevap A

81. Monopol piyasasında ortalama hasılat aşağıdakilerden hangisi arttıkça azalır?

A) Marjinal gelir
B) Toplam arz
C) Toplam tasarruf
D) Satış miktarı
E) Fiyat

Cevap D

82. Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapısal
B) Konjonktürel
C) Arızi
D) Mevsimlik
E) Gizli

Cevap B

83. Konvertibilite nedir?

A) Alış ve satış kuru arasındaki farktır.
B) Bir ülkenin ithalatına başka ihracatına başka döviz kuru uygulamasıdır.
C) Bir ülkenin ithalat fiyat indeksinin o ülkenin ihracat fiyat indeksine oranıdır.
D) Bir dövizin ucuz olduğu piyasadan satın alınıp, pahalı olduğu piyasada satılmasıdır.
E) Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasalarında serbestçe diğer ülkelerin paralarına dönüştürülebilmesidir.

Cevap E

84. Emeğin marjinal ürünü nedir?

A) Emeğin tek değişken faktör olması durumunda sabit faktörlerle elde edilebilecek maksimum çıktıdır.
B) Toplam ürün eğrisinin eğiminin azalmaya başladığı çıktı düzeyidir.
C) İşçi başına toplam üretimin azalmaya başladığı çıktı düzeyidir.
D) Emekteki 1 birimlik artış sonucunda çıktıdaki değişimdir.
E) Emeğin sermaye ile ikâme edildiği çıktı düzeyidir

Cevap D

85. Kıt kaynakların toplum refahını maksimize edecek şekilde üretim sürecine katılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bireyler arasında adaletli olarak dağıtımının yapılması durumuna ne ad verilir?

A) Üretimde etkinlik
B) Bölüşümde etkinlik
C) Üretim faktörlerinde etkinlik
D) Tüketimde etkinlik
E) Ekonomik etkinlik

Cevap E

86. Belli bir dönemde bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörlerinin kullanılmasıyla üretilmiş bütün nihai mal ve hizmetlerin, piyasa fiyatları ile hesaplanmış değerine ne ad verilir?

A) Gayrisafi milli hasıla
B) Milli gelir
C) Ödemeler dengesi
D) Toplam üretim
E) Toplam gelir

Cevap A

87. Piyasadaki denge fiyatının altında bir tavan fiyat uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tüketiciyi koruma amaçlı bir uygulamadır.
B) Malın kalitesinde düşüşe neden olabilir.
C) Arz fazlasına yol açabilir.
D) Tayınlama sorununa yol açabilir.
E) Karaborsaya yol açabilir.

Cevap C

88. Marjinal ikame haddi nedir?

A) Üreticinin aynı üretim düzeyinde kalabilmesi için, kullandığı girdilerden birinin miktarını artırdığında, diğer girdinin miktarını ne kadar azaltması gerektiğini gösteren orandır.
B) Üreticinin aynı maliyet düzeyinde kalabilmesi için, kullandığı girdilerden birinin miktarını artırdığında, diğer girdinin miktarını ne kadar azaltması gerektiğini gösteren orandır.
C) Üretimde kullanılan girdi miktarı ile çıktı düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren orandır.
D) Üreticinin elde ettiği kâr ile katlandığı maliyet arasındaki ilişkiyi gösteren orandır.
E) Tüketicinin aynı fayda düzeyinde kalabilmesi için, kullandığı mallardan birinin miktarını artırdığında diğerinin miktarını ne kadar azaltması gerektiğini gösteren orandır.

Cevap E

89. Dövizin fiyatına ne ad verilir?

A) Döviz kuru
B) Efektif
C) Döviz arbitrajı
D) Konvertibilite
E) Döviz spekülasyonu

Cevap A

90. Bir firmanın ürettiği bir malın fiyatı arttıkça, firmanın toplam satış hasılatı azalması durumunda, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Söz konusu mala ait talebin fiyat esnekliği 1’den küçüktür.
B) Talebin gelir esnekliği 1’den büyüktür.
C) Talebin gelir esnekliği 1’den küçüktür.
D) Söz konusu mala ait talebin fiyat esnekliği 1’den büyüktür.
E) Talebin çapraz fiyat esnekliği 1’den küçüktür.

Cevap D

91. Paranın miktarındaki artış ile fiyatlar genel seviyesindeki ilişkiyi ele alan ve paranın miktarın artışların fiyatlar genel seviyesini artıracağını öne süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miktar Teorisi
B) Maliyet Teorisi
C) Kaos Teorisi
D) Para Teorisi
E) Genel Denge Teorisi

Cevap A

91. Ücret Fonu Teorisi’ne göre, ortalama ücretin artması için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?,

A) İşçi sayısının artması
B) İşçi sayısının azalması
C) Doğal ücretin artması
D) Doğal ücretin azalması
E) Ücretlerin sübjektif durumunun dikkate alınması

Cevap B

92. Nominal kurların ilgili dönem içindeki enflasyon oranına göre düzeltilmesi ile elde edilen kura ne ad verilir?

A) Çapraz kur
B) Satış kuru
C) Alış kuru
D) Kur marjı
E) Reel kur

Cevap E

93. Hükümetlerin ithal edilecek mal hacmi üzerine fiziki miktar veya değer olarak koyduğu sınırlamalara ne ad verilir?

A) Arbitraj
B) Swap
C) Narh
D) Üretim kısıtlaması
E) Kota

Cevap E

Check Also

Marjinal Fayda Nedir?

rjinal Fayda (MU), Diğer şartlar sabitken tüketicinin tükettiği malın miktarı bir birim arttırıldığında toplam faydasında meydana gelen değişimi ifade eder. Marjinal Fayda, tüketilen her birim malın faydasıdır. Gossen'e aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir