Para ve Banka Soruları-Çözümlü

Para ve Banka dersi için genel tekrar yapılacak şekilde çözümlü sorular hazırladık. Soru içeriklerinde çıkmış Para ve Banka sorularının konularıyla sınırlı tuttuk ve benzerlerini sorduk. İyi çalışmalar.

1. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının bağımsız olması gerektiğini savunanların gerekçelerinden biri değildir?

A. Maliye politikasının ve para politikasının ekonomik amaçlar doğrultusunda eş güdüm içinde yürütülmesi
B. Para politikası uygulama sonuçlarının tüm ekonomik kesimleri ilgilendirmesi
C. Kamu açıklarının parasal finansman yöntemiyle karşılanması
D. Para politikasının enflasyonist yanlılığının önlenmesi
E. Fiyat istikrarı hedefinden uzaklaşılması

Cevap A

Bağımsızlık taraftarları maliye ve para politikasının eş güdüm içinde kullanılması gibi popülist politikalardan uzak durulması gerektiğini savunmuşlardır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

2. Parasal tabanda meydana gelecek bir değişikliğin para arzı üzerindeki etkisini aşağıdakilerden hangisi belirler?

A. Parasal taban çarpanı
B. Banka rezervleri
C. Banka kredileri
D. Kaydi para çarpanı
E. Mevduat çarpanı

Cevap A

M1 = m1 x B, M2 =m2x B parasal tabandaki bir değişiklik para arzını para çarpanı kadar etkiler. Banka rezervlerindeki bir birimlik değişme de kaydi parayı kaydi para çarpanı kadar etkiler.

3. Gelecekteki fiyat değişmelerinden yaralanarak kazanç sağlamak amaçlı yapılan işleme ne ad verilir?

A. Arbitraj
B. Spekülasyon
C. Ticaret
D. Swap
E. Marjin

Cevap B

Arbitraj, bir varlığın aynı anda düşük fiyatı yerden alınıp yüksek fiyatlı yerde satılmasıdır.

Swap, iki tarafın belirli bir zaman içindeki ödemelerinin karşılıklı olarak değişimidir.

Maryin, Bankaların fon toplarken verdikleri faiz ile fon satarken aldıkları faiz arasındaki fark

Spekülasyon ise gelecekteki fiyat artışlarından kar sağlamak amacıyla alım satım yapılmasıdır. Spekülatörler beklentilerine göre işlem yaptıkları için riskle karşı karşıyadır.

4. Aşağıdakilerden hangisi Fisher Tipi Para Talebi Teorisine göre para talebini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A. Toplam harcama düzeyi
B. Fiyatlar düzeyi
C. Reel gelir
D. Toplam işlemler
E. Faiz düzeyi

Cevap E

Fisher para talebinde, faizler tümüyle ihmal edilmekte, para talebini etkileyen kurumsal ve teknolojik faktörler öne çıkarılmaktadır. Bu teoride para sadece mübadele için talep edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

5. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının bankaların bankası olma fonksiyonu içinde yapacağı faaliyetlerden bir değildir?

A. Bankacılık sisteminin rezervlerini tutması
B. Banknotları bankalara dağıtılması
C. Ticari bankaların faaliyetlerini düzenlemesi
D. Kamu borcuna ilişkin teknik hizmetler sunması
E. Toplanan çeklerin takasına aracılık yapılması

Cevap D

Kamu borcuna ilişkin teknik hizmetler sunmak, Merkez Bankasının devletin bankacılığını yapma işlevinin bir gereğidir.

Para Banka Ders Notları için Tıklayınız 

6. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının görevlerinden biri değildir?

A. Reeskont ve avans işlemlerini yapmak
B. Mali piyasaları izlemek
C. Banknot ihraç etmek
D. Açık piyasa işlemleri yapmak
E. Kur rejimini belirlemek

Cevap C

Görevleri

  • Hükümetle birlikte TL’nin iç ve dış değerini korumak
  • TL’nin hacim ve tedavülünü düzenlemek
  • Altın-Döviz rezervlerini yönetmek
  • Para ve kredi politikası yürütmek
  • Api, reeskont ve avans işlemleri yapmak
  • Zorunlu rezerv oranlarını belirlemek
  • Mali pisyasaları izlemek

7. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası analitik bilançosunun aktiflerinden biri değildir?

A. Hazine borçları
B. Döviz hesabı
C. Krediler
D. Emisyon
E. Tahviller

Cevap D

MB Analitik Bilançosu

8. Taahhüt edilmiş bir karşılığı olmayan para sistemine ne ad verilir?

A. Mal para sistemi
B. Metal para sistemi
C. Kaydi para sistemi
D. İtibari para sistemi
E. Sim para sistemi

Cevap D

9. Aşağıdakilerden hangisi para çarpanı artıran bir faktördür?

A. Reeskont oranının azalması
B. Ekonomik belirsizliklerin artması
C. Alternatif varlıkların getirisinin azalması
D. Menkul kıymet faizlerinin düşük olması
E. Gecelik faizlerin yüksek olması

Cevap A

Reeskont oranındaki azalma bankaların borçlanma maliyetini azaltacağı için bankalar daha düşük serbest rezerv oranıyla çalışacak ve para çarpanı büyüyecektir.

10. Modern Miktar Teorisine göre para talebini etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A. Cari gelir
B. Servet düzeyi
C. Faiz oranı
D. Varlıkların nispi getirisi
E. Tasarruflar

Cevap B

Friedman’a göre reel para talebi sürekli gelir ile doğru yönlü para dışındaki varlıkların paraya göre getirileri ile ters yönlü ilişki içerisindedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

12. Aşağıdakilerden hangisi piyasa faiz oranlarının artmasına neden olacaktır?

A. Fiyat artışları
B. Gelir artışları
C. Harcama artışı
D. Vergi azalışları
E. Nakit ikamesi

Cevap E

Nakit ikamesi ulusal para talebinin azalması ve bu nedenle depara talebinin azalmasına neden olacaktır.

13. Likidite Tercihi Teorisine göre para talebini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sevet-faiz oranı
B. Faiz oranı-Yatırımlar
C. Tasarruflar-Reel gelir
D. Nominal gelir, faiz oranı
E. Reel gelir, faiz oranı

Cevap E

Keynesyen Para Talebi-Likidite Tercihi Teorisi

Keynese göre ekonomik birimler 3 amaçla para talep etmektedirler;

a. İşlem Amaçlı Para Talebi: İşlem amaçlı para talebi gelirin bir fonksiyonu olarak ifade edilir.Gelir düzeyi arttıkça işlem amaçlı para talebi artar.

Lt=k. (P.Y) ⇒ Nominal para talebi

İşlem amaçlı para talebi gelirin bir fonksiyonu iken “k” parametresi parasal geliri nakit ya da vadesiz mevduat olarak tutulmak istenen kısmını ifade eder. Keynes’e göre k parametresi gelirin elde ediliş süresi azaldıkça k parametresi de azalır; ancak Keynes bu parametrenin kısa dönemde sabit olduğunu kabul etmiştir.

LT/P= k. Y ⇒ Reel para talebi

b. İhtiyat Amaçlı Para Talebi: Keynes’e göre ihtiyat amaçlı para talebi reel gelirin bir fonksiyondur. Reel gelir arttıkça ihtiyat amaçlı para talebi de artar.

Lp/P= k.Y

LT/P + Lp/P = L1= k.Y

k= sabit        0<k<y< p=””></k<y<>

c. Spekülasyon Amaçlı Para Talebi: Keynes’e göre spekülasyon amaçlı para talebi faizin bir fonksiyondur. Para talebiyle, faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır.

L2= -h.i

LD= L1+L2=k.Y-h. i

14. Merkez Bankasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fiyat istikrarını sağlamak
B. Finansal istikrar sağlamak
C. Tam istihdamı sağlamak
D. Ekonomik kalkınmayı sağlamak
E. Döviz kurunda istikrar sağlamak

Cevap A

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

15. Fon açığı olan ekonomik birimler ile fon fazlası olan ekonomik birimlerin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?

A. Mal piyasası
B. Hizmet piyasası
C. Reel piyasa
D. İmalat piyasası
E. Finans piyasası

Cevap E

16. Merkez Bankasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fiyat istikrarını sağlamak
B. Finansal istikrar sağlamak
C. Tam istihdamı sağlamak
D. Ekonomik kalkınmayı sağlamak
E. Döviz kurunda istikrar sağlamak

Cevap A

17. Menkul kıymetlerin ilk defa alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir?

A. Birincil piyasa
B. İkincil piyasa
C. Üçüncül piyasa
D. Dördüncül piyasa
E. Tezgah üstü piyasa

Cevap A

Birincil ve İkincil Piyasalar: Birincil Piyasa, Bir menkul kıymetin ilk alıcılarına satıldığı piyasalara birincil piyasa denir. İkincil piyasa, daha önce çıkarılmış menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır. Örnek, BIST-Bono Piyasası

18. Aşağıdakilerden hangisi serbest rezerv tercihini etkileyen bir faktör değildir?

A. Menkul kıymet faizleri
B. Piyasa faizleri
C. İnterbank piyasası faizleri
D. Mevduat giriş- çıkış düzeni
E. Munzam karşılık faizleri

Cevap E

19. Piyasaların temizleneceği varsayımı altında önerilen iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aktivist politikalar
B. Duruma göre politikalar
C. Basiret yaklaşımı
D. Kuralcı politikalar
E. Müdahaleci politikalar

Cevap D

20. Açık Piyasa işlemlerinin para arzı üzerinde yarattığı etkiye ne ad verilir?

A. Fiyat etkisi
B. Faiz etkisi
C. Likidite etkisi
D. Miktar etkisi
E. Finansal itici etki

Cevap D

Açık piyasa işlemlerinin banka rezervlerini ve bundan dolayıda kaydi para miktarını, bununla beraber para tabanını ve para arzını etkilemesine miktar etkisi denmektedir.

21. Aşağıdakilerden hangisi genel para politikası araçlarından biri değildir?

A. Disponibilite oranı
B. Likidite senedi
C. Destek imkanları
D. Reeskont politikası
E. Faiz oranı

Cevap E

Faiz oranı, kredi politikası, ithalat teminat oranı, zorunlu ödviz devir oranı gibi araçlar özel para politikası araçlarıdır. APİ, zorunlu karşılık oranları, döviz alım satımı gibi araçlar da genel para politikası araçlarına örnek gösterilebilir.

22. merkez Bankası parası ile rezerv para arasındaki fark aşağıdaki parasal büyüklüklerden hangisini göstermektedir?

A. Emisyon
B. Kamu mevduatı
C. Açık piyasa işlemleri
D. Türk lirası yükümlülükleri
E. Toplam iç yükümlülükler

Cevap C

Rezerv Para + APİ= Parasal Taban + MB’deki kamu mevduatı

23. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı için gerekli koşullardan biri değildir?

A. Merkez Bankasının bağımsız olması
B. Senyoraj gelirine bağlılığın az olması
C. Birden fazla nominal değişken hedefinin seçilmesi
D. Yurtiçi finansal piyasaların kamu borcunu emebilecek derinlikte olması
E. Kamu kesiminin geniş bir vergi tabanına sahip olması

Cevap C

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

24. Keynesyen yaklaşımda parasal faktörler ekonomiyi hangi araçla etkilemektedir?

A. Servet kanalı yoluyla
B. Kredi Kanalı yoluyla
C. Eksik bilgi yoluyla
D. Faiz haddi kanalı yoluyla
E. Borçlanma kanalı yoluyla

Cevap D

Keynesyen yaklaşıma göre para arzındaki bir değişme ekonomide önce faizleri değiştirecek daha sonra da reel faktörleri etkileyecektir.

25. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A. Alıcı ve satıcılar karşı karşıya gelmezler
B. sözleşmeler müşterilerin ihtiyacına göre yapılır
C. Sürekli olarak açık olup, işlemler kesintisiz yapılır
D. Daha çok tekelci piyasa koşullarında çalışılır
E. Amerikan doları genellikle araç para olarak kullanılır

Cevap D

Döviz kuru piyasaları serbest piyasa olarak organize olan ve evrensel nitelik taşıyan bir piyasadır. ABD doları genellikle araç para olarak kullanılmakta olup büyük ölçüde tam rekabet piyasası koşulları geçerlidir.

26. Aşağıdakilerden hangisi APİ’nin üstünlüklerinden birisi değildir?

A. Esnek bir araç olması
B. Merkez bankasının kontrolünde olması
C. İlk etkisinin sermaye piyasası işlemlerinin yoğunlaştığı bölgelerde ortaya çıkması
D. Uygulama sürecinde gecikmelerin olmaması
E. Küçük ayarlamaların yapılmasında kullanılabilmesi

Cevap C

27. TCMB hangi yıl kurulmuştur?

A. 1925
B. 1923
C. 1927
D. 1930
E. 1931

Cevap D

28. Merkez bankasının reeskont oranları değişikliği ile izleyeceği para politikasının yönü hakkında piyasalara bilgi vermesine ne ad verilir?

A. Sterilizasyon politikası
B. Nötralizasyon politikası
C. Anons etkisi
D. Reeskont etkisi
E. Açık etki

Cevap C

Merkez Bankasının reeskont faiz oranlarını değiştirerek uyguladığı para politikasıyla ilgili piyasaya verdiği sinyale “Anons Etkisi” denir.

29. Aşağıdakilerden hangisi dolarizasyon uygulamasının en önemli dezavantajıdır?

A. Merkez Bankasının likiditenin son kaynağı olma fonksiyonu tümüyle kaybetmesi
B. Ülkenin dış şoklara tümüyle açık hale gelmesi
C. Bağımsız bir para politikası izlenememesi
D. Şeffaf olmaması
E. Senyoraj gelirinin ortadan kalkması

Cevap E

Dolarizasyon uygulaması sonucunda ulusal para tedavülden kaldırılır. Böylelikle, para basma yoluyla elde edilen gelir ortadan kalkar.

30. Emisyon ile banka rezervleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verecektir?

A. Vadesiz mevduat
B. Vadeli mevduat
C. İnterbank piyasası mevduatlarını
D. Döviz tevdiat hesaplarını
E. Dolaşımdaki parayı

Cevap E

31. Monetarist yaklaşıma göre tahvil faiz oranlarında meydana gelen artış para talebini nasıl etkiler?

A. Azalır
B. Artar
C. Önemli bir etki yaratmaz
D. Azalarak artar
E. Önce artar sonra azalır

Cevap C

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Para Politikası Araçları

Açık Piyasa İşlemeleri; Merkez Bankası aracılığıyla piyasadaki para miktarını değiştirmeye yönelik para politikasıdır. Merkez Bankası …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir