Cumhuriyetin İlk Dönemi Ekonomik Gelişmeler Soruları

Cumhuriyetin ilk dönemi için aşağıda 10 soru hazırladık. Her soruyu cevapladıktan sonra ayrıntılı cevap açılacaktır. Bu konu için ders notlarına ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bankasıdır?

A) Sanayi ve Maadin Bankası
B) Emlak ve Eytam Bankası
C) Ziraat Bankası
D) İş Bankası
E) Sümerbank

Cevap D

 • İş Bankası 1924 yılında kurulmuş olup Cumhuriyet’in ilk milli bankasıdır.
 • 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası,1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası kurulmuş olup Sümerbank’ın kuruluşu ise 1933 yılıdır.
 • Ziraat Bankası ise Osmanlı Döneminde Mithat Paşa tarafından 1888 yılında yine Mithat Paşa tarafından 1863’te kurulan  Memleket ve 1883’te kurulan Menafi Sandıklarının birleştirilmesiyle kurulmuştur.

2) 1927 yılında çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1913 yılında çıkarılan kanunun İzmir İktisat Kongresi kararları doğrultusunda yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.
B) Kanunun amaçlarından biri yerli işletmelerin yabancı rakiplere karışı korunmasıdır.
C) Kanunun bir diğer amacı ise yerli işletmelerin ihtiyaçlarını yurt dışından sağlamaktır.
D) Kanunla gümrük ve vergi muafiyetleri sağlanacaktır.
E) İndirimli demiryolu ulaşımı imkanı sağlanacaktır.

Cevap C

1913 yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu, İzmir İktisat Kongresi kararları doğrultusunda yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Kanunun amaçlarından biri yerli işletmelerin yabancı rakiplere karışı korunmasıdır. Kanunun bir diğer amacı ise yerli işletmelerin ihtiyaçlarını yurt içinden sağlamaktır Kanunla gümrük ve vergi muafiyetleri sağlanacaktır. İndirimli ulaşım, nakliye imkanı sağlanacaktır.Bazı girdilerde fiyat indirimleri ve parasız arazi temini sağlanacaktır.

3) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyet döneminde köylü lehine yaşanan en büyük gelişme olarak adlandırılabilir?

A) Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması
B) Kazanç vergisi alınması
C) Tarım sayımının yapılması
D) Kabotaj hakkının tanınması
E) Aşar Vergisinin kaldırılması

Cevap E

Aşar Vergisi, Osmanlı Döneminde köylülerin ürettiği tarım ürünlerinin onda biri oranında alınan paydır.Bu uygulama tarımsal üretimi kısıtlamakta ve çiftçinin üzerinde yük olmaktaydı Cumhuriyetin benimsediği ekonomik politikalarla çeliştiği için Aşar Vergisi 17 Şubat 1925 yılında kaldırılmıştır.

4) Cumhuriyet Döneminde ilk olarak teşvik edilen sektör aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İnşaat sektörü
B) Karayolu ulaşımı
C) Un ve unlu mamül fabrikaları
D) Şeker fabrikaları
E) Demir-çelik fabrikaları

Cevap D

Cumhuriyet Döneminde ilk teşvik edilen sektör şeker üretim sektörü olmuştur ve bu doğrultuda şeker fabrikaları kurulmuştur.

5) İlk kez gümrük tarifeleri kaç yılında artırılmıştır?

A) 1923
B) 1925
C) 1929
D) 1930
E) 1921

Cevap C

Lozan Anlaşması’nda kapitülasyonlarla sağlanan ayrıcalıklar kaldırılmış ve (ek anlaşmada) 5 yıl süreyle Gümrük Tarifesi artırılmayacağı kararlaştırılmıştı; bu sürenin bitiminin ardından 1929 yılında ilk kez gümrük tarifeleri artırılmıştır.

6)Aşağıdaki vergilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk on yılında alınan vergilerden değildir?

A) Kazanç Vergisi
B) Varlık Vergisi
C) Arazi Vergisi
D) Yol Vergisi
E) Sayım Vergisi

Cevap B

 • 1921 Yol Vergisi
 • 1924 Sayım Vergisi
 • 1926 Kazanç Vergisi
 • 1931 Arazi Vergisi
 • Varlık Vergisi ise 1942 yılında çıkarılmış olup 1944 yılında uygulamadan kaldırılmıştır.

7) 1920’li yıllar Türkiyesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En hızlı büyüyen sektör tarım sektörü olmuştur.
B) Sanayi sektöründe beklenen gelişmeler sağlanamamıştır.
C) Ülke ithalatında ara ve yatırım malları daha çok yer almaktaydı.
D) Mali ve parasal istikrar amaçlanmıştır.
E) En fazla ticaret yapılan ülkeler İngiltere ve İtalya’dır.

Cevap C

Bu dönemde ülke ihracatı tarımsal ürünlere dayanmakta olup, ithalatında ise tüketim malları önemli yer kaplamaktaydı.

8) Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?

A) Haydarpaşa Limanının yabancılardan satın alınması
B) Malatya Elektrik Santrali
C) Ankara Çimento Fabrikası
D) Devlet Malzeme Ofisi
E) Türk Hava Kurumu

Cevap D

 • Haydarpaşa Limanının yabancılardan satın alınması 1929 yılında,
 • Malatya Elektrik Santrali 1928 yılında,
 • Ankara Çimento Fabrikası 1928 yılında,
 • Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti ) 1925 yılında gerçekleşmiş olup Atatürk döneminde kurulan kurumlardandır.
 • Devlet Malzeme Ofisi ise 1954 yılında kurulmuştur.

9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhuriyetin ilk yıllarında piyasadaki para türleri dışında para basılmamıştır.
B) Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı’dan kalan kağıt, altın ve gümüş paralar kullanılmaktaydı.
C) 1923-30 yılları arasında enflasyonist ortam oluşmamıştır.
D) İstikrarlı para politikası anlayışı cumhuriyetin ilk yıllarına hakimdir.
E) Telafi edici Bütçe politikası uygulanmıştır.

Cevap E

 • Cumhuriyetin ilk yıllarında(1923-1930) Mali  ve parasal istikrar amaçlanmıştır.
 • Denk Bütçe politikası izlenmiştir.
 • Piyasada bulunan para türleri arasına yeni para basılmamış olup Osmanlı Döneminden kalma kağıt,altın ve gümüş paralar kullanılmıştır.
 • 1929 Buhranı nedeniyle TL değer kaybetmiş olsa da fiyat artışlarında istikrar sağlanmış olup enflasyonist ortam oluşmamıştır.

10) 1923-29 yılları arasında Türkiye’nin dış ticaret politikası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hammadde ithalatçısı konumundadır.
B) Etkin gümrük vergi sistemi yoktur.
C) Aşırı ithalat yapıldığı için dış ticaret açığı yaşanmaktadır.
D) Hammadde fiyatları düştüğü için ihracat gelirlerinde azalma yaşanmıştır.
E) Dışa bağımlı bir dış ticaret politikası görülmektedir.

Cevap A

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Check Also

Marshall Planı Nedir?

Marshall Planı, ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından Avrupa ekonomilerini tekrar kalkındırmak amacıyla 1947’de Harvard …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir