Türkiye Ekonomisi Sorular-Çözümlü

Türkiye ekonomisi dersi için 60 soru hazırladık. Soruların cevapları işaretlemeyi yaptığınızda, sorunun altında gözükecektir. Soruların içeriklerini büyük sınavların müfredatlarıyla sınırlı tuttuk. Türkiye Ekonomisi ders notlarına bu linkten ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.

1. Aşağıdakilerin hangisi 1930-1939 dönemi için Merkez Bankasının amaçları arasında değildir?

A) İskonto oranını saptamak
B) Ulusal paranın değerini düşürmek
C) Para piyasasını ve paranın dolaşım hızını düzenlemek
D) Türk evrak-ı nakdiyesinin istikrarına yönelik tüm önlemleri almak
E) Hazine işlemlerini yerine getirmek

Cevap B

T.C Merkez Bankasının Amaçları Şunlardır;

 • İskonto oranını saptamak, para piyasasını ve paranın dolaşım hızını düzenlemek
 • Hazine işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Hükümetle birlikte Türk evrak-ı nakdiyesinin istikrarına yönelik tüm önlemleri almak

Ancak 1930-1939 döneminde Merkez Bankası’nın amaçları arasında ulusal paranın değerini düşürmek yoktur.
2. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hedefleri arasında yer almaz?

A) Sanayi ürünlerinin üretimini yaparak ithalatı azaltmak
B) Yatırım mallarının üretmek
C) Yerli ham maddeye dayalı olarak kurulacak sanayi tesisleriyle ileri ve geri bağlantılar yaratarak ekonomiyi canlandırmak.
D) Döviz tasarrufu yapmak
E) Korumacı politikalardan vazgeçilmesi

Cevap E

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında sanayileşmeye önem verilmiştir. Yeni kurulan ülkenin iç talebi daha çok ithalat yaparak karşılanmaktaydı. Bu sorunun çözümü için kaynaklar ithal ürünlerini ikame edecek ürünlerin üretilmesi için kullanılmıştır. Bu üretimin gerçekleşmesi de ancak sanayileşmeyle mümkün olacaktır. Döviz tasarrufu amaçlanmış ve korumacı politikalar uygulanmıştır.  Detaylı bilgi için tıklayınız.

3. 1930’lu yıllarda tarımda uygulanan korumacı politika sonucu aşağıdaki gelişmelerden hangisi yanlıştır.

A) Toprak mahsulleri ofisi kurulması
B) Ziraat Bankası tarım kredi faizlerinde düşüşün yaşanması
C) Çiftçilerden alınan vergilerin düşürülmesi
D) Devletin düşük fiyatla yüksek miktarda tarım ürünü alması
E) Devletin tarım sektörüne sübvansiyon sağlaması

Cevap D

Bu dönemde tarım sektörüne sağlanan destekler şunlardır;

 • Ziraat Bankasının tarım kredi faizlerini düşürmesi
 • Tarım kredisinde kolaylık sağlanması
 • Toprak Mahsülleri Ofisinin kurulması
 • Hükümetin çiftçiye sağladığı sübvansiyonlar
 • Yüksek fiyatlı tarım ürünü alımı politikası
 • Çiftçi üzerinden alınan vergileri azaltması

4. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Barış Antlaşması ile tamamen çözülememiştir?

A) Kapitülasyonlar
B) Savaş Tazminatları
C) Boğazlar
D) Devlet Borçları
E) Nüfus Değişimi

Cevap C

Boğazlar sorunu 1936 Montrö Boğazlar sözleşmesi ile çözülmüştür.

5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Düyun-u Umumiye İdaresinde yer almamıştır?

A) Almanya
B) Fransa
C) Belçika
D) İtalya
E) İngiltere

Cevap C

Düyun-u Umumiye Osmanlı devletinin dış borçlarını tasfiye için oluşturulan bir kurumdur. Bu idarede Fransa, Almanya, İngiltere, Avusturya ve İtalya yer almaktadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi 1923 Türkiye İktisat Kongresine katılan delege grupları arasında yer almamıştır.

A) Asker
B) Çiftçi
C) işçi
D) Sanayici
E) Tüccar

Cevap A

Delege Grupları arasında tüccarlar, sanayiciler, çiftçiler ve işçiler bulunmaktadır. Askerler gurubu bulunmamaktadır.

7) Aşağıdakilerden hangisi, 1923 yılında toplanan Türkiye İktisat Kongresinde benimsenen Ulusal yaklaşımlardan biri değildir?

A) Yabancı sermayeye sınırlamalar getirmesi
B) Bilimsel ve teknik gelişmelerin yaygınlaştırılması
C) Aracı ve tekellere karşı durulması
D) Nüfus artışının sağlanması
E) Doğal kaynakların bütünüyle ülke yararına kullanılması

Cevap A

Bu kongrede yabancı sermayeye karşı olunmadığı görüşü yansıtılmıştır. Liberal iktisat politikalarına ve yabancı sermayeye karşı olunmayacağı konusunda dolaylı güvenceler verilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

8. İzmir İktisat Kongresinde benimsenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek
B) Kapitülasyonları kaldırmak
C) Meclisin seçtiği hükümet yerine kabine sistemine geçmek
D) Ulusal egemenlik ilkesini kurumlaştırmak
E) Hatay’ı Türkiye’ye dahil etmek

Cevap A

Musatafa Kemal İzmir İktisat Kongresinde ekonomik bağımsızlığın önemini “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılacak başarılar uzun süreli olamaz” sözüyle belirtmiştir.

9) Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresine katılan Tüccar grubunun isteklerinden birisi değildir?

A) Kambiyo ve borsa işlemlerinin düzeltilmesi
B) Cuma günlerinin resmi tatil olması
C) Tekellerin kaldırılması
D) Ülkeye yabancı sermaye girişinin yasaklanması
E) İktisat eğitimine önem verilmesi

Cevap D

Kongrenin amacı iç ve dış yatırımcılara güven vermektir. Bundan dolayı yabancı sermaye yatırımlarının yasaklanmasının aksine davet niteliğinde karalar alınmıştır.

10) Aşağıdakilerden hangisi 1923’te izmir’de toplanan İktisat Kongresinde alınan kararlardan biridir?

A) Aşarın kaldırılması
B) Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesinin uygulanması
C) Reji idaresinin güçlendirilmesi
D) Osmanlı dış borçlarının ödenmesi
E) İşçilerin günlük çalışma sürelerinin on saatle sınırlandırılması

Cevap A

İzmir iktisat kongresinde Aşar vergisi kaldırılması talep edilmiştir. 1925 yılında kaldırılarak yerine ticarete konu olan ürünlerden %8 ile %10 arasında vergi alınması kararlaştırılmıştır.

11. Cumhuriyetin ilk 5 yılında uygulanan ekonomi politikalarının en az başarılı olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi üretiminin artması
B) Ticaret hacminin artması
C) Bankacılık faaliyetleri
D) Ulaştırma yatırımları
E) Tarımsal üretimin arttırılması

Cevap A

Cumhuriyetin ilk beş yılında, devlet özel girişimi teşvik etmek için çalışmalar yapmıştır. Fakat; eğitimsiz ve fakir olan özel sektör istenilen gelişmeyi sağlayamadı. Bundan dolayı sanayi sektörü ilk beş yılda diğer sektörlerin gerisinde kalmıştır.

12) Cumhuriyetin ilk on yılında Türkiye ekonomisinin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Sanayi ve ticaret sektörlerinin milli gelir içindeki toplam payları 1929 yılı itibariyle tarımı geride bırakmıştır
B) Milli gelir ilk yıllarda yavaş büyürken 1929’dan itibaren hızla artmaya başlamıştır.
C) Tarımsal üretim 1929’dan itibaren hızla artmaya başlamıştır.
D) Tarım milli gelir içinde en büyük paya sahiptir.
E) Ticaret sektörü istihdam içinde en büyük paya sahiptir.

Cevap D

1927 yılı verilerine göre, tarım sektörünün milli gelir içindeki payı %67 iken, Sanayi sektörünün paya %23 ve hizmet sektörünün payı %10’dur. Bu verilerden anlaşıldığı gibi, Cumhuriyetin ilk on yılında tarım sektörü, milli gelir içinde en büyük paya sahiptir.

13. Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi kanununun hükümlerinden biridir?

A) Gerekli koşullara sahip özel kuruluşlara ham madde, ale-makine ve yedek parça ithalatında gümrük muafiyeti getirilmesi
B) Sadece kamu kuruluşlarının teşviklerinden yararlandırılması
C) Maden ocaklarının tamamının teşvik dışında bırakılması
D) Teşviklerin finansmanı amacıyla özel kuruluşların ödediği damga vergisinin arttırılması
E) Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması

Cevap A

Teşvik-i sanayi Kanunun başlıca teşvikleri şöyledir;

 • Uygun görülen işletmelere karşılıksız arazi verilmesi
 • Şirketlerin, kazanç ve gümrük vergileri ile harçlardan muaf tutulması
 • Şirketlere özel haberleşme hatları kurma konusunda kolaylık sağlanması
 • Devlet demir ve deniz yolların bu kuruluşlara ait malzemelerin taşınmasında %30 indirim uygulaması
 • Şirketlere bir yıllık imalat değerinin %10’u kadar pirim ödenmesi, yasadan yararlanan şirketlerin mal fiyatları, ithal mallardan %10 pahalı olsa bile kamu kesimine, bu şirketlerin mallarını satın alma mecburiyeti getirilmesi
 • Gerekli koşullara sahip özel kuruluşlara ham madde, alet- makine ve yedek parça ithalatında gümrük muafiyetlerinin tanınması

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin 1920’li yıllarda uyguladığı ekonomi politikalarından biridir?

A) Dış borçların on yıl için ertelenmesi
B) Sanayi üretimini özendirmek amacıyla teşviklerin arttırılması
C) Ekonomik faaliyetlerin canlandırılması amacıyla dolaylı vergilerin tasfiyesi
D) Aşar vergisi uygulamasının modernize edilmesi
E) Milli ekonomi programları çerçevesinde yabancı sermaye yatırımlarının yasaklanması

Cevap B

Sanayi üretimini özendirmek için teşviklerin arttırılması, Türkiye Cumhuriyetinin 1920’li yıllarda uyguladığı ekonomi politikalarından biridir.

15. Küçük esnafların korunması için kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerbank
B) Etibank
C) Halk Bankası
D) İş Bankası
E) İller Bankası

Cevap C

Kamu bankası statüsünde olan Türkiye Halk Bankasının kuruluş amacı, küçük esnaf ve ticaret hanelere kredi olanağı sağlamaktır. 1933 yılında kuruluş fakat fiili olarak 1938’de kurulmuştur.

16. Osmanlık Devleti sanayisinde en çok pay sahibi olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gıda
B) Dokumacılık
C) Deri
D) Madencilik
E) Kırtasiye

Cevap A

17. Aşağıdakilerden hangisi Etibank’ın görevleri arasında yer almaz?

A) Devlet adına sanayi sektöründe kuruluşlar açmak
B) Yeraltı kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak
C) Maden sektöründe kredi desteği sağlamak
D) MTA’ya faaliyetlerinde yardımcı olmak
E) Taşkömürü ve bakır işletmelerinin devletleştirilmesini sağlamak

Cevap A

Etibank’ın Görevleri

 • Yeraltı kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak
 • Madenlerin işlenmesini sağlamak
 • Maden sektörüne kredi desteği sağlamak
 • MTA’ya faaliyetlerinde yardımcı olmak
 • Taş kömürü ve bakır işletmelerinin devletleştirilmesini gerçekleştirmek

18. Eylül Devalüasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1 doların değeri 130 kuruştan 282 kuruşa yükselmiştir.
B) Gümrük tarifeleri hafifletilmiştir.
C) İthal edilebilecek mal çeşitleri arttırılmıştır.
D) İthalatçı birlikleri kurulmuştur.
E) Yabancı sermaye kısıtlamaları kaldırılmıştır.

Cevap D

7 Eylül 1946 Devalüasyonu ile alınan önlemler şunlardır;

 • TL’nin yabancı paralar karşısında değeri düşürülmüştür.
 • İthalatçı birlikler kaldırılış, ithal edilecek mal sayısı artmıştır.
 • Yabancı sermaye kısıtlamaları kaldırılmıştır.
 • Gümrük tarifeleri hafifletilmiştir.

İlgili yazı: Devalüasyon Nedir?

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde sanayi sektörünün gelişmemesinin nedenlerinden biri değildir?

A) 1838’de imzalanan Türk- İngiliz Ticaret Antlaşması’nın uygulanması
B) Lonca örgütlerinin etkin olamaması
C) Yatırım malları yerine tüketim mallarının üretimi
D) Ülkede büyük ölçekli firmaların bulunmaması
E) Yabancı sermayenin ülkeye girmesi

Cevap E

Osmanlı sanayisinin gelişmesini engelleyen etmenler aşağıda belirtilmiştir;

 • Ülkede küçük ölçekli firmaların üretiminde yer alması ve lider firmaların eksikliği
 • Sanayi devrimini gerçekleştirememesi
 • İthal malların ülkeye girmesi
 • Yatırım malların üretiminin yeterli olmayıp tüketim mallarının üretimi
 • Sendikalaşma sürecinin oluşmaması ve lonca örgütlerinin dış ekonomi ile mücadele edecek gücünün olmaması
 • Korumacı ekonomik politikalar yerine serbest dış ticaretin benimsenmesi

20. 1930-1939 yılları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi özel statüdedir?

A) Halk Bankası
B) Deniz Bankası
C) Türkiye Sınai Bankası
D) Etibank
E) Sümerbank

Cevap C

1930-1939 yıllarında kurulan devlet bankaları;

 • Sümerbank
 • Etibank
 • Denizbank
 • Halk Bankası
 • İller Bankası

21. Korumacı sanayi planı uygulamasından vazgeçilip arttırılması ve özelleştirmenin sağlanması amacıyla uygulanan planın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mashall Planı
B) Vaner Planı
C) İvedili Sanayi Planı
D) Korumacı Sanayi Planı
E) Lerner Planı

Cevap B

IMF ve Marshall Planı gibi gelişmelerin etkisiyle 1947 yılında açık ekonomiye daha uygun düşecek Vaner Planı Türkiye’de hazırlanan ilk kalkınma planıdır. Ancak, bu plan uygulamaya konulmamıştır.

22. Merkez Bankasının kuruluş ve faaliyete geçiş yılları, sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A) 1929, 1930
B) 1930,1931
C) 1930, 1932
D) 1931, 1933
E) 1932, 1933

Cevap B

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 11 Haziran 1930 tarihli 1715 sayılı yasa ile kuruluştur. Ancak banka 1931’de faaliyete geçmiştir.

23. Türkiye, aşağıdaki dönemlerden hangisinde ilk kez dış ticaret açığı vermiştir?

A) 1923 – 1929
B) 1933 – 1939
C) 1940 – 1945
D) 1946 – 1960
E) 1960 – 1980

Cevap A

24. Osmanlı Devletinden kalan borçların geri ödenmesi hangi antlaşma ile karara bağlanmıştır?

A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Lozan Antlaşması
E) GATT Antlaşması

Cevap D

Lozan antlaşmasıyla borçların geri ödenmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye 8 milyon altın lira ödemesi karara bağlanmıştır. Ödemeler 1933’te başlamış, son ödeme 1954’te yapılmıştır. Osmanlı dış borcu bu tarihte tamamen sona ermiştir.

25. Aşağıdakilerden hangisi 1946-1953 döneminde sanayi sektöründe yaşanan gelişmeler arasında değildir?

A) Türkiye Sınai bankasının kurulması
B) KİT’lerin kurulması
C) İthal ikameci politikalardan vazgeçilmesi
D) Ara malları üretiminde artış olması
E) Özel kesime dayalı sanayinin teşvik edilmesi

Cevap C

1946-1953 döneminde tarım sektöründeki gelişmelere bağlı olarak sanayi sektöründe ilerleme kaydedilmiştir. 1946-1953 döneminde sanayi sektöründe yaşanan gelişmeler şunlardır;

 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının kurulması
 • Kamu iktisadi teşebbüslerin kurulması
 • Özel kesime dayalı sanayinin teşvik edilmesi
 • Kamu kesimi sanayi kuruluşlarının verimliliklerinin arttırılması
 • Altyapı, enerji ve haberleşme gibi analarda gelişmelerin yaşanması
 • Ara malların üretiminin arttırılması
 • İthal ikameci politikaların uygulanması

26. Türkiye ilk kez aşağıdaki tarihlerden hangisinde devalüasyona gitmiştir?

A) 1946
B) 1948
C) 1950
D) 1952
E) 1954

Cevap A

1940-1945 döneminde savaş sebebi ile yaşanan yüksek enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin yüksek olmasına neden olmuştur. Hükumet ihracat rakamlarını arttırmak için TL’nin değerinin düşürülmesine karar vermiştir. 7 Eylül 1946’da devalüasyon yapılmıştır.

27. Sanayi ve Maadin Bankası Hangi yılda Kurulmuştur?

A) 1924
B) 1925
C) 1926
D) 1927
E) 1928

Cevap B

Sanayi ve Maadin Bankası 1925 yılında kurulmuştur. Kurulmasındaki temel amaç özel sektöre kredi olanakları sağlamaktır. Büyük buhran nedeniyle banka hedeflerine ulaşamamıştır.

28. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hizmet sektöründe yaşanan büyüme aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Nüfus artışı
B) Şehirleşme oranının artması
C) Ülkeye göçlerin yapılması
D) Eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının artması
E) Sanayileşme hareketlerinin artması

Cevap C

Ülkeye göçlerin yapılması hizmet sektörüyle alakalı değildir.

29. İthalatçıların döviz satışında ve ihracatçıların döviz alımında farklı kur rakamlarının uygulanmasına ne ad verilir?

A) Spot döviz kuru
B) Forward döviz kuru
C) Reel döviz kuru
D) Karma döviz kuru
E) Çoklu döviz kuru

Cevap E

30. Türkiye’de 2000 yılında uygulanan istikrar programında öngörülen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bütçe kapsamındaki kamu harcamalarında disiplinin sağlanması
B) Sabit kur politikasının uygulanmasıyla döviz kurunun belirlenmesi
C) Özelleştirmenin hızlandırılması
D) Bütçe dışındaki kamu harcamalarında disiplin sağlanması
E) Döviz kuru hedeflemesinden vazgeçilmesi

Cevap E

2000 yılında IMF ile Stand-by anlaşması yapılmış ve istikrar programında öngörülen hedefler şunlardır;

 • Bütçe ve bütçe dışındaki kamu kesimi mali disiplinin saplanması
 • Sabit kur politikasının uygulanmasıyla döviz kurunun belirlenmesi
 • Özelleştirmelerin hızlandırılması
 • Ağırlıklı olarak döviz kuru hedeflemesinin ön plana çıkartılması

Ayrıntılı not için tıklayınız

31. Aşağıdakilerden hangisi 1995 yılı Geçiş Programının amaçlarından biri değildir?

A) AB ile gümrük birliği uyumunu sağlamak
B) Ekonominin uluslararası rekabet gücünü arttırmak
C) Özelleştirmeyi devam ettirmek
D) Küreselleşmenin etkilerini azaltmak
E) Kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına almak

Cevap D

1995 yılı Geçiş Programı Altıncı kalkınma Planı ve Yedinci kalkınma Planı arasında geçişi sağlamak amacıyla uygulanmaya konulmuştur. 1995 yılı Geçiş programının amaçları şunlardır;

 • Makro ekonomik istikrarı sürekli kılmak
 • Büyümeyi sürdürülebilir bir temele oturtmak
 • AB ile gümrük birliği uyumunu sağlamak
 • Küreselleşme ve bölgesel bütünleşme sürecine katılmak
 • Belirlenen amaçlara uygun yapısal reformları gerçekleştirmek
 • Vergi sisteminde verimlilik arttırarak AB vergi sistemi ile uyumlaştırmak
 • Kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına almak

Ayrıntılı notlar için tıklayınız

32. Türkiye’de 1982 yılında yaşanan ilk finansal krizin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bankacılık sektöründe denetimin yeterli düzeyde olmaması
B) Finansal piyasalarda liberalizasyon politikalarının etkisi
C) Küçük ölçekli bankaların faiz yarışına girmesi
D) Sabit kur sisteminden esnek kur sistemine geçilmesi
E) Devalüasyon yapılması

Cevap C

Türkiye’nin ilk finansal krizinin yaşanmasında küçük ölçekli bankaların faiz yarışına girmesi ve sıkı para politikaları etkili olmuştur. Kriz neticesinde küçük bankerler ve bankalar batmıştır. Krizden sonra ise faizler dalgalı bir seyir izlemiştir.

Ayrıntılı notlar için tıklayınız

33. 24 Ocak kararlarında KİT’lerin durumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) KİT’lerin ekonomideki etkinliğinin azaltılması amaçlanmıştır
B) KİT’lerden doğan boşluğun özel sektörün teşvik edilmesiyle kapatılması öngörülmüştür.
C) KİT’lere, açıklarını kapatmaları için zam yapma yetkisi verilmiştir.
D) KİT’lerin görev zararlarının kapatılması amaçlanmıştır.
E) KİT’lerin ekonomideki paylarının arttırılması amaçlanmıştır.

Cevap E

Bu kararla kamu kesiminin etkinliğinin azaltılması ve özel sektörün bu görevi üstlenerek etkinliğini arttırması amaçlanmıştır.

34. Türkiye’de 2006 yılında uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi kaç yılık olarak uygulanmaktadır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Cevap C

Hedeflerin üç yıllık belirlenmesinin nedeni 2006 yılında üç yıllık bütçe uygulamasına geçilmesidir.

35. Şubat 2001 finansal krizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Siyasi krizin hemen ardından faizlerde aşırı artışlar yaşanmıştır.
B) Kur çıpası uygulamasından vazgeçilmiştir.
C) Repo ve mevduat faizleri azaltılmıştır.
D) Repo ve bono piyasalarında durgunluk yaşanmıştır.
E) Piyasalarda likidite ihtiyacı artmıştır.

Cevap E

Siyasi krizin hemen ardından faizlerde artışlar yaşanmıştır. Bunun sonucunda da kur çıpası uygulamasından vazgeçilerek dalgalı kur uygulamasına geçilmiştir.

36. Türk lirasının değeri hangi tarihte serbest dalgalanmaya bırakılmıştır?

A) 1983
B) 1970
C) 1959
D) 1978
E) 2001

Cevap E

Türk lirası 22 Şubat 2001 tarihinde serbest dalgalanmaya bırakılmıştır.

37. 1930-1940 yılları arasındaki dönem aşağıdaki iktisadi teorilerden hangisine uygundur?

A) Sosyal Devlet
B) Planlı Devletçilik
C) Komünal Devlet
D) Liberal
E) Neo-Liberal

Cevap B

Bu dönemde özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması ve eğitimsizlik nedeniyle Planlı Devletçi politikalar benimsenmiştir.

38. Gümrük Birliği anlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A) 1978
B) 1960
C) 1988
D) 2004
E) 1996

Cevap E

39. “Türk parasının değerini koruma kanunu” hangi yıl yürürlüğe girmiştir.

A) 1919
B) 1938
C) 1950
D) 1960
E) 1930

Cevap E

1567 sayılı Kanun 25 Şubat 1930 tarih, 1433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

40. Türkiye’de kurulan ilk Kalkınma Bankası hangisidir?

A) İş Bankası
B) Ziraat Bankası
C) Osmanlı Bankası
D) İller bankası
E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

Cevap E

Sanayi’yi finans etmek için kurulan banka Sanayi ve Maadin Bankasıdır.

41. Dış borçlanmaya yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazine müsteşarlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) TBMM
D) Maliye Bakanlığı
E) Cumhurbaşkanlığı

Cevap A

42. 2000 Krizinin temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enflasyon ve faizin yükselmesi
B) Vergilerin fazlalığı
C) TL’deki değer kaybı
D) Özel kesimin aşırı borçlanma
E) Siyasi istikrarsızlık

Cevap A

2000 Krizin Nedenleri;

 • Kronikleşen enflasyon
 • Kamu kesimi gelir- gider dengesizliği
 • Kamu kesimi borçlanma gereğinin artması
 • Faiz oranlarındaki artış
 • Yaşanan likidite sıkıntısı
 • TL’nin aşırı değerlenmesi
 • Cari açığın artması
 • Yabancı sermaye girişlerinin azalması

43. Türkiye Cumhuriyetinin İlk Bankası Hangisidir?

A) Halk Bankası
B) Osmanlı Bankası
C) Ziraat Bankası
D) İş Bankası
E) Merkez Bankası

Cevap D

İş bankası 1924 tarihinde kurulmuştur. İlk özel bankadır. İlk genel müdürü Celal Bayardır.

44. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararları arasında yer almaz?

A) İthalatın serbestleştirilmiştir.
B) Yabancı sermayenin teşvik edilmiştir.
C) Günlük kur sistemine geçilmiştir.
D) Esnek döviz kuru sistemine geçilmiştir.
E) Faizler düşürülmüştür.

Cevap E

Cevabın uzun olması sebebiyle https://ekonomihukuk.com/turkiye-ekonomisi/istikrar-programlari/ linkdeki 24 ocak kararlarını inceleyiniz.

45. ÖTV hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A) 2001
B) 1998
C) 2002
D) 2000
E) 2004

Cevap C

Özel Tüketim Vergisi çeşitli vergileri tek çatı altında toplayarak 1 Ağustos 2002 tarihine yürürlüğe girmiştir.

46. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan dönüşüm sürecinde uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir?

A) Bankaların ve mevduat sahiplerinin döviz işlemlerindeki kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmış, kişilere portföylerinde döviz bulundurma olanağı tanınmıştır.
B) Her alanda liberalizasyon öngörülmüştür.
C) TL’nin değeri ABD doları karşısında oranında düşürülmüştür
D) Tarım ürünlerini destekleme alımları arttırılmış, enerji ve ulaştırma dışındaki sübvansiyonlar kaldırılmıştır.
E) Mevduat ve kredi faiz oranlarının belirlenmesi serbestleştirilmiştir.

Cevap D

Tarım ürünlerindeki desteklemeler aksine azalmıştır. Enerji ve ulaştırma alanında sübvansiyon sürmüştür.

47. “İlk Pazar fiyatı destekleme” uygulaması hangi ürüne yapılmıştır ?

A) Mısır
B) Çay
C) Zeytin
D) Buğday
E) Arpa

Cevap D

İlk destekleme 1932 yılında buğdaya yapılmıştır

48. Büyük buhranın etkilerinin azaltılması için aşağıdaki uygulamalardan hangisi tercih edilmiştir?

A) Yabancı yatırımcıya teşvik verildi
B) Piyasa liberalleştirildi.
C) Ekonomiye devlet müdahalesi uygulandı
D) Dolarizasyon gerçekleştirildi.
E) Hammadde ithal edildi.

Cevap C

Uluslararası alanda yaşanan ekonomik kriz dış yatırımcının ülkeye gelmesini önlemesinden dolayı hükumet tarafından bizzat ekonomiye müdahale edilmiş ve ithal ikameci ekonomi politikaları güdülmüştür.

49. Kaldırılan Aşar Vergisinin kaybı nasıl ikame edilmiştir?

A) İngiltere’den borç alınmıştır.
B) Sanayi ürünü ihraç edilmiştir.
C) Şirketleri devletleştirerek.
D) Dolaylı vergileri artırarak.
E) Para basarak

Cevap D

50. Gümrük Birliği hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A) 1927
B) 1996
C) 1980
D) 2007
E) 1977

Cevap B

51. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi maliye politikalarının dönüm noktalarından biri değildir?

A) İzmir İktisat Kongresi
B) Varlık Vergisi
C) 1929 Dünya ekonomik bunalımı
D) Lozan Antlaşması
E) Aşarın kaldırılması

Cevap B

Varlık vergisi 1942 tarihinde uygulamaya konmuştur. Atatürk bu tarihte hayatta değildir.

52. Gümrük tarifelerinin ilk kez arttırıldığı tarih hangisidir?

A) 1929
B) 1923
C) 1919
D) 1931
E) 1950

Cevap A

1923 tarihinde imzalanan Lozan’da 5 yıl boyunca tarifelerin artırılmaması öngörülmüştür. Bundan dolayı ilk artırma 1929 yılında gerçekleşmiştir. Bu uygulama ile Büyük Buhran’ın etkisini azaltılması istenmiştir.

53. Türkiye’de genel tarım sayımı ilk kez hangi tarihte yapılmıştır?

A) 1933
B) 1950
C) 1945
D) 1927
E) 1946

Cevap D

Birincisi 1927 yılında sonuncusu 2007 yılında olmak üzere 7 “genel Tarım Sayımı” yapılmıştır.

54. Aşağıdakilerden hangi 1930’lu yıllar gelişmelerinden biri değildir?

A) Gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılması
B) Kamu maliyesinin senyoraj hakkı elde etmesi
C) Merkez bankasının kurulamamış olması nedeniyle ekonomide emisyon sıkıntısı yaşanması
D) Para arzının genişlemesi
E) Dış ticaret dengesinin fazla vermesi

Cevap C

Merkez Bankası 1931 Yılında faaliyete geçmiştir bundan dolayı yanlış cevaptır.

55. Aşağıdakilerden hangisi Devletçilik uygulamalarının nedenlerinden biri değildir?

A) Stagflasyon
B) Deflasyon
C) Sınai üretiminde düşme
D) İşsizlik
E) Dış ticaret açığı

Cevap A

56. Türkiye’de uygulanan “enflasyon hedeflemesi rejimi” kapsamında aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının en önemli para politikası aracıdır?

A) Para arzı
B) Esnek döviz kuru
C) Reeskont oranı
D) TÜFE
E) Kısa vadeli faiz oranı

Cevap E

Bu rejim çerçevesinde Merkez bankası tarafından kullanılan en önemli para politikası aracı, kısa vadeli faiz oranlarıdır.

57. Aşağıdakilerden hangisi Beş Yıllık Sanayi planının Finansman kaynaklarından biridir?

A) İç borçlar
B) Merkez Bankası kaynakları
C) Dış borç ve Merkez Bankası kaynakları
D) Dış borçlar
E) Bütçe kaynakları

Cevap E

58. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 krizinin nedenlerinden biri değildir?

A) Para Arzının daralması
B) Ulusal paranın değerlenmesi
C) Yüksek kamu açıkları
D) Faiz oranlarının yükselmesi
E) Cari açığın yüksek boyutlara ulaşması

Cevap A

Krizin nedenleri;

 • İç borçlanma stoku ile kamu kesiminin borçlanma gereğinin artması
 • Ulusal paranın aşırı değerli hale gelmesi
 • Özel kesim dışından borçlanmasının sağlanması
 • Hem cari açığın hem de kamu açığının artması
 • Faiz oranlarının yükselmesi
 • Para arzının genişlemesi

59. Türkiye’de özelleştirmelerin temel amacı nedir?

A) Kaynak kullanımında etkinlik sağlamak
B) Sermaye piyasasını derinleştirmek
C) Bütçe açıklarını finanse etmek
D) Rekabeti güçlendirmek
E) KİT zararlarının yükümlülüğünü azaltmak

Cevap C

KİT’lerin özelleştirilmesinin amaçları;

 • Bütçe açıklarını finanse etmek
 • Kaynak kullanımını etkinleştirmek
 • KİT’lerin görev zararlarını karşılamak
 • Sermaye piyasasının yaygınlaşmasını sağlamak

60. 2001 Krizinde kamu Bankalarının yaşadığı en büyük sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faiz Riski
B) Kredi riski
C) Likidite riski
D) Kur riski
E) Politik risk

Cevap A

Krizle beraber kamu bankaları kur riski sorunu yaşamazken faiz risk yaşamışlardır. Özel bankalar ise hem faiz hem de kur riski sorunuyla karşılaşmışlardır.

3 Yorumlar

 1. yalandan devamkeeeeeeee eywwwwwwwwwwwww inş geçerim 6 senedir sıkıldım üni okumaktan HADİ EYWWWWWWWWWWWWWW

 2. HARİKA BİR ÇALIŞMA YARDIMCI OLUYOR ÖĞRENMEME SAĞOLUN

 3. Elinize sağlık çok güzel bi çalışma:) Turkiye ekonomisini pdf uzantısında hata veriyor:(…yardımcı olursanız sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir