Uluslararası İktisat Sorular-Çözümlü

Uluslararası iktisat test sorularını ayrıntılı cevaplarıyla hazırladık. Soruları hazırlarken KPSS A, vize-final soruları, çıkmış uluslararası iktisat sorularının, birebir aynısı olmasa da, benzerlerini sorduk.  Ayrıca,  ders notuna buradan ulaşabilirsiniz.

1. Artan fırsat maliyetleri durumunda durumunda üretim imkanları eğrisinin şekli nasıldır?

A. İçbükeydir
B. Diktir
C. Dışbükeydir
D. Yataydır
E. Doğrusaldır

Cevap A

Aşağıda fırsat maliyetinin durumlarına göre grafikleri verilmiştir.

Artan-Azalan-Sabit Maliyet Grafikleri2. “Serbest dış ticaret, ülkede bol bulunan faktörün gelirini artırırken kıt faktörün gelirini düşürür” öngörüsü hangi teoride açıklanmaktadır?

A. Stolper-Samuelson
B. Heckscher-Ohlin teorisi
C. Rybczynski teorisi
D. Linder teorisi
E. Serbest Ticaret Teorisi

Cevap A

Stolper – Samuelson Teoremi (Gelir Dağılımı Teoremi)
Teori üretim faktörlerinin gelirden aldığı payları analiz etmektedir. Teoriye göre serbest dış ticaret bol olan üretim faktörü lehine kıt olan üretim faktörünün aleyhinedir. Çünkü bol ve ucuz olan üretim faktörleriyle uzmanlaşma o faktörün talebini arttırılan faktörün fiyatının yükselmesine ve gelirden aldığı payında artmasına neden olur. Ayrıca kıt olan üretim faktörüne olan talebin azalması da o faktörün fiyatının düşmesine neden olur. Teoriye göre dış ticarette korumacılık ithalata rakip endüstrilerde yoğun olarak kullanılan faktörün lehinedir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin teorisinin temel varsayımı değildir?

A. Teoride iki mal, iki ülke ve iki faktör bulunur
B. Arz yönlü bir teoridir
C. Teori, ölçeğe göre sabit getiri varsayımından hareket etmektedir
D. Üretim fonksiyonları bütün ülkelerde aynıdır
E. Üretim faktörleri ülkeler arasında hareketlidir

Cevap E

Modelin varsayımları;

 • Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklıdır.
 • İki ülkenin ürettiği malların faktör yoğunlukları birbirinden farklıdır.
 • Bir malın üretim fonksiyonu her iki ülkede aynıdır. Yani; sermaye ve emek kullanılarak üretim yapılır.
 • Ülkelerin talep yapıları birbirinin benzeridir.
 • Üretimde ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerlidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomi politikalarının amaçlarından biri değildir?

A. Kendi kendine yeterlilik
B. Dış rekabetten korunmak
C. İç piyasaları düzenlemek
D. Sosyal güvenlik sistemini düzenlemek
E. Ödemeler bilançosu dengesini sağlamak

Cevap D

Dış ticaret politikalarının amaçları şu şekildedir;

 • Otarşi
 • Dış rekabetten korunma
 • Ekonomik liberalizasyon
 • iç piyasaları düzenlemek
 • İç ekonomik istikrar
 • Tam istihdam
 • Gelir artışı
 • Ekonomik kalkınma
 • Ödemeler bilançosu dengesi

5. Aşağıdakilerden hangisi özel dış ticaret rejimlerinden biri değildir?

A. Transit taşımacılık
B. Sınır ve kıyı ticareti
C. Geçici ithalat ve geçici ihracat
D. Serbest bölgeler
E. Gümrük birliği

Ceavp E

Özel dış ticaret rejimleri şunlardır;

 • Geçici ithalat ve geçici ihracat
 • Serbest bölgeler
 • Antrepolar
 • Transit taşımacılık
 • Bedelsiz ithalat

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

6. Aşağıdakilerden hangisi Merkantilist yaklaşıma uygun değildir?

A. Dış ticaret politikasının temel amacı, hazinenin altın stokunu arttırmaktır.
B. Altın ve değerli madenler, servetin kaynağıdır.
C. Yoğun devlet müdahalesi esastır.
D. İhracatın arttırılması birinci derecede önem arz eder.
E. Ticaretten tüm taraflar kazançlı çıkar

Cevap E

Belli başlı temsilcileri T. Miles, T.Man, A. Serra, J.Bodin, J. Colbert. Özellikleri ise aşağıdaki gibidir;

 • Merkantilizme göre bir ülkenin zenginliği ve siyasi gücü sahip olduğu değerli madenlerle ölçülür.
 • Bu iktisadi düşünce tarzında temel amaç sahip olunan altın stoklarının arttırılmasıdır.
 • Altın stokunun arttırılması için dış ticarete önem verilir.
 • Dış ticarette hammadde ve ara mal ithalatı yapılırken nihai mallar ihraç edilmesi hedeflenir.
 • Değerli maden stoklarının arttırılması aracılığıyla devletin ekonomiye müdahalesi gerekli görülür.
 • Bu doğrultuda dış ticarette devletin korumacı politikalar uygulaması savunulur.
 • Merkantilistlere göre dünya serveti sabittir ve dış ticaretten bir taraf kazançlı çıkarken diğer taraf zarar görür.
 • Ticaret, deniz ve ticaret filoları aracılığıyla yapılır. Fransa ve İngilterede de bu anlayış geçerlidir. Sanayi devrimiyle birlikte terk edilmiştir.
 • Sanayi devrimiyle birlikte üretilen mal miktarı artmış ve pazar arayışları artmıştır. Karşılıklı ticaret başlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

7. Aşağıdaki teorilerden hangisi bir malın maliyetinin onun üretimi için harcanan emek ile ölçüldüğü hipotezi kabul edilir?

A. Faiz teorisi
B. Değer teorisi
C. Ticaret teorisi
D. Fiyat teorisi
E. Emek- Değer teorisi

Cevap E

Teoriye göre bir malın maliyeti onu üretmek için kullanılan ve homojen kabul edilen emek miktarıyla ölçülür. Buna göre bir malın üretiminde ne kadar az emek kullanılıyor ise o mal diğer mallara göre daha düşük maliyetle üretiliyor demektir. Sermaye biriktirilmiş ve üretim araçlarına dönüştürülmüş emekten başka bir şey değildir.

8. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda resmi rezervler hesabı kalemlerinden biri değildir?

A. Merkez Bankasındaki altınlar
B. Piyasadaki altınlar
C. Döviz rezervleri
D. Uluslararası kurumlardaki paylar
E. Özel çekme hakları

Cevap D

Resmi rezervler hesabı kalemleri;

 • Kısa süreli sermaye
 • Döviz
 • Parasal altın
 • SDR (Özel çekme hakkı) ve IMF rezerv pozisyonu

9. Aşağıdaki organlardan hangisi Avrupa Birliği bünyesinde yürütme fonksiyonunu yerine getirmiştir?

A. Devlet Başkanları zirvesi
B. Bakanlar konseyi
C. Komisyon
D. Parlamento
E. Adalet Divanı

Cevap C

Avrupa Birliği Organları;

 • Avrupa Komisyonu
 • Bakanlar Konseyi
 • Avrupa Bİrliği Konseyi
 • Avrupa Parlamentosu
 • Troika
 • Adalet Divanı

10. Türkiye’ye Avrupa Birliğine resmi adaylık statüsü ne zaman verilmiştir?

A. 1999 Helsinki Zirvesi
B. 2000 Maastricht Zirvesi
C. 1995 Madrid Zirvesi
D. 2004 Brüksel Zirvesi
E. 2004 Amsterdam Zirvesi

Cevap D

11. Bretton Woods sisteminin sona ermesinin ardından dünya çapında en çok kullanılan döviz kuru rejimi nedir?

A. Tam esnek kur sistemi
B. Esnek kur sistemi
C. Sabit kur sistemi
D. Yönetilen dalgalı kur sistemi
E. Tam sabit kur sistemi

Cevap D

12. Endüstri içi ticareti açıklayan dış ticaret teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Monopolcü rekabet teorisi
B. Ürün dönemleri teorisi
C. Nitelikli iş gücü teorisi
D. Teknoloji açığı teorisi
E. Tercihlerde benzerlik teorisi

Cevap A

Sanayi malları üzerindeki iki yönlü ticaretini yani bir ülkenin aynı malın değişik türlerini hem ihraç hem de ithal etmesini açıklamak üzere 1960’lardan sonra ortaya atılan “Monopolcü Rekabet Teorisi”, endüstri içi ticareti açıklamaktadır..

13. “Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine”ne göre ülkeler arasında karlı dış ticaret yapılabilmesi için zorunlu olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ülkelerin iç üretim maliyetlerinin birbirinden farklı olması
B. Ülkelerin faktör donatımlarının birbirinden farklı olması
C. Ülkelerin iç üretim maliyetlerinin birbirine eşit olması
D. Ülkelerin faktör donanımlarının birbirine eşit olması
E. Ülkelerin iç üretim maliyetlerinin oranının faktör donanımlarının oranına eşit olması

Cevap A

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

14. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iktisada konu olan “Damping” kavramının türlerinden biri değildir?

A. Arızi Damping
B. Sürekli damping
C. Münferit damping
D. Genişletici damping
E. Yıkıcı damping

Cevap D

15. Aşağıdakilerden hangisi kutuplaşma teorisini ifade eder?

A. Yeni kurulan endüstrilerin gelişimini tamamlayıncaya kadar korunması gerektiği
B. Serbest piyasa ekonomisinin, farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkeler arasındaki gelişme dengesizliğini artırması
C. Dış ticaret yapan ülkelerden birinin küçük, diğerinin büyük ülke olması durumunda, dış ticaret kazançlarının önemli bir bölümünün küçük ülkeye gitmesi
D. Tarım ve sanayi ürünleri arasındaki ticaret hadlerinin uzun dönemde tarım ürünleri aleyhine değişmesi
E. Artan oranlı vergi sisteminin ekonomik büyümeyi sınırlandırması

Cevap B

Myrdal’a göre kalkınma kutuplarının kalkınmayı diğer bölgelere yayma özellikleri sınırlıdır. Çünkü üretim faktörleri en verimli oldukları ve en yüksek getiriyi sağladıkları bölgede kalırlar. Dolayısıyla bir ülkedeki kalkınma belirli bölgelerde kutuplaşma şeklinde ortaya çıkacaktır.

16. İki mallı ve iki ülkeli modelde, aşağıdakilerden hangisi denge dış ticaret haddini verir?

A. İki ülkenin dönüşüm eğrisinin teğet olduğu noktayı orijinle birleştiren doğrunun eğimi
B. İki ülkenin kayıtsızlık eğrisinin teğet olduğu noktayı orijinle birleştiren doğrunun eğimi
C. İki ülkenin teklif eğrisinin kesiştiği noktayı orijinle birleştiren doğrunun eğimi
D. İki ülkenin dönüşüm eğrisinin kesiştiği noktayı orijinle birleştiren doğrunun eğimi
E. İki ülkenin teklif eğrisinin teğet olduğu noktayı orijinle birleştiren doğrunun eğimi

Cevap C

İki ülkeli iki mallı modelde dış ticaret dengesi iki ülkenin teklif eğrilerinin kesiştiği “E” noktasında sağlanır. 0-E doğrusu iki ülke arasındaki dış ticaret haddini gösterir. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 0CEB dörtgeni kadardır. Dış ticaret dengesi hangi ülkenin iç maliyet doğrusuna daha yakına ticaret haddi diğer ülkenin lehine daha iyi demektir.

Dış Ticaret Denegesi

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi mutlak üstünlük teorisinin varsayımlarından biri değildir?

A. Gümrük tarifeleri ve kotaları yoktur
B. Tam rekabet piyasası koşulları geçerlidir
C. Emek- Değer teorisi geçerlidir
D. İki ülke, X ve y malı gibi iki farklı mal üretmektedir.
E. Bir ülke modelde kullanılan iki malda da üstün olsa dahi dış ticaret yapılmalıdır.

Cevap E

Eğer bir ülkede iki malı da daha ucuza üretebiliyorsa yani daha düşük maliyetle üretebiliyorsa dış ticaret yapmaya gerek yoktur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

18. Bir ihracatçı firmanın yabancı piyasaya, ulusal piyasadaki satış fiyatına göre daha yüksek fiyattan mal satmasına ne ad verilir?

A. Etken koruma
B. Optimum tarife
C. Negatif iç koruma
D. Ters damping
E. Sübvansiyon

Cevap D

19. Ricardocu Dış Ticaret Teorisine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Azalan verimler yasası geçerlidir.
B. Rekabetçi piyasa koşulları geçerlidir
C. Dinamik analize dayanmaktadır
D. Emek-Değer teorisi geçerlidir
E. Tam uzmanlaşmaya dayanır

Cevap C

Ricardo statik bir model kurarak zaman içerisindeki değişimleri önemsememiştir.

20. Aşağıdakilerden hangisi ithalat kotalarının ekonomideki etkilerinden biri değildir?

A. İthal malının yurt içi fiyatı yükselir
B. Kıtlık rantına yol açar
C. Dış ticaret açığının artmasına yol açar
D. Tüketici kaybına yol açar
E. Malın yurt içi üretimi artar

Cevap C

İthalat azalacağı için dış ticaret açığının azalmasına sebep olur.

21. Aşağıdakilerden hangisi teklif eğrileri ile ilgili doğru bir ifadedir?

A. Teklif eğrisi, dikey eksenden çıkan pozitif eğimli bir eğridir
B. Teklif eğrisi, iç maliyet doğrusunun altına inebilir
C. Teklif eğrisi, orijinden çıkan eğimi sabit bir doğru biçimindedir
D. Teknolojik gelişme, teklif eğrisinin kaymasına yol açar
E. Zevk ve tercihlerinin değişmesi, teklif eğrilerinin yer değiştirmesine neden olmaz

Cevap D

22. Aşağıdakilerden hangisi Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımının varsayımlarından biridir?

A. Eksik rekabet koşulları
B. Tek fiyat kanunu geçerlidir
C. Sınırlı sermaye hareketliliği mevcuttur
D. Ekonomi dış aleme kapalıdır
E. Fiyat artışları yalnızca fiyatlar genel düzeyi artırır

Cevap B

Tek fiyat kanunu, para birimlerinin değerini satın alabildikleri mal ve hizmete göre oldukça gerçekçi bir şekilde ölçebilmemizi sağlayan “Satın Alma Gücü Paritesi”nin temelini oluşturur.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Uluslararası İktisat Ders Notu-PDF

KPSS A gibi sınavlarda bu dersle ile ilgili bir hayli soru çıkması nedeniyle, çıkmış soruların …

3 Yorumlar

 1. aslıhan gamze uysal

  yahu bu nasıl bir sitedir? derslerden hiç anlamıyorken sizin notlarınız sayesinde mezun olacağım, elinize emeğinize bilginize sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir