Vergi Hukuku Test Soruları

Vergi hukuku test sorularını sınavlara hazırlık sürecinde sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırladık. İçerik, vergi hukuku vize-final soruları, smmm ve kpss için çıkmış sorulardan derlenmiştir. Aynı zamanda AÖF vergi hukuku sorular için çalışabileceğiniz bir kaynak oluşturduk.

Şuan itibariyle 100 adet soru bulunmakta ve bunların ayrıntılı cevaplarını eklemeye devam ediyoruz.  Ders notları konusunda yardımcı kaynak olma amacıyla ücretsiz olarak verdiğimiz vergi hukuku ders notlarına buradan ulaşabilirsiniz. Zamanla soru sayılarını arttıracağız. Ayrıca SMMM çıkmış vergi hukuku sorularına buradan ulaşabilirsiniz. Sorularla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.

1-)

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükellefi olamaz?

A) Bir adet gayrimenkulünü satan gerçek şahıs

B) Hizmet ifa edenler

C) Radyo ve televizyon kurumları

D) Mal teslimi yapanlar

E) Mal ithal edenler

2-)

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ticari gelirini yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, istisnadan yararlanamazlar.

B) İstisna, binaların hem mesken hem de işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda geçerlidir.

C) İstisna tutarı üzerinden hasılat elde edilip, beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda istisnadan yararlanılamaz.

D) Konut olarak kiraya verilen binalar için geçerlidir.

E) İstisna haddi içinde kalan mesken kirası beyan edilmez.

3-)

Verginin konusuna giren bir işlemin belli nedenlerle, kanunla vergi dışında bırakılmış olmasına ne ad verilir?

A) Dar mükellefiyet

B) Vergilendirmede hata

C) Verginin terkini

D) Muafiyet

E) İstisna

4-)

Kanun koyucunun 30.12.2012 tarihinde çıkardığı bir kanunla kurumlar vergisi oranını %10’dan %20’ye yükseltmesi ve bunun 2010 yılı kazançlarına da uygulanacağını düzenlemesi halinde aşağıdaki vergi hukuku ilkelerinden hangisi ihlal edilmiş olur?

A) Yasal idare ilkesi

B) Hukuki güvenlik ilkesi

C) Genellik ilkesi

D) Eşitlik ilkesi

E) Vergilerin kanuniliği ilkesi

5-)

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yazılı kaynaklarından biri değildir?

A) Uluslararası anlaşmalar

B) Kanun hükmünde kararnameler

C) Anayasa

D) Örf ve adetler

E) Kanunlar

6-)

Türk vergi mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kanunun kabul edilmeyen bir giderdir?

A) Ödenmeyen SGK primleri

B) Tutarı, dava açmaya değmeyecek kadar küçük olup, iki kez yazılı istekte bulunulduğu halde ödenmeyen alacaklar için ayrılan karşılıklar

C) Vadesi gelmemiş alacak senetlerinin reeskont tutarı

D) Binek otoların amortismanı

E) Yabancı paralı alacakların değerlemesinde oluşan olumsuz kur farkları

7-)

Vergilendirme süreci aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A) Vergiyi doğuran olay- Tarh- TahsilTahakkuk- Tebliğ

B) Vergiyi doğuran olay- Tebliğ- TarhTahakkuk- Tahsil

C) Tarh- Vergiyi doğuran olay- Tebliğ- Tahakkuk- Tahsil

D) Tarh- Vergiyi doğuran olay- TahakkukTahsil- Tebliğ

E) Vergiyi doğuran olay- Tarh- Tebliğ- Tahakkuk- Tahsil

8-)

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?

A) Gerçek kişiler

B) Adi şirket

C) Kolektif şirket

D) Adi komandit şirket ortakları

E) İş ortaklıkları

9-)

Mükellef A, yangın sonucunda değerini tamamen kaybeden ve aktife kayıtlı gayrimenkulü için aşağıdaki amortisman yöntemlerinden hangisine başvurmalıdır?

A) Normal amortisman

B) Arazide amortisman

C) Azalan bakiyeler usulü ile amortisman

D) Fevkalade amortisman

E) Madenlerde amortisman

10-)

Mükellef Ali Bey’in 14.03.2009 tarihinde doğmuş olan gelir vergisi borcu hangi tarihte zamanaşımına uğrayacaktır?

A) 01.03.2011

B) 14.03.2012

C) 01.01.2013

D) 14.03.2013

E) 31.12.2014


Cevaplar

1-A 2-B 3-E 4-B 5-D 6-A 7-E 8-E 9-D 10-E

2013 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

1-)

İhtiyati tahakkuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Yalnızca vergi alacakları için uygulanan bir güvence önlemidir.
 2. B) İleride tahakkuk edebilecek bir vergi borcunun tahsilini güvence altına alır.
 3. C) İhtiyati tahakkuk kararı verilmesi takdire bağlıdır.
 4. D) Vergi dairesi müdürü tarafından en yakın vergi mahkemesinden talep edilir.
 5. E) İhtiyati tahakkuk kararı üzerine vergi miktarı derhal tahakkuk eder.

 

2-)

Kurumlarda tam mükellefiyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Kanuni merkezi Türkiye dışında, iş merkezinin ise Türkiye’de olması yeterlidir.
 2. B) Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde edilen kazançların tamamı üzerinden vergilendirilir.
 3. C) Kanuni merkezinin Türkiye’de bulunması yeterlidir.
 4. D) İş merkezinin Türkiye’de bulunması yeterlidir.
 5. E) İşyerinin Türkiye’de olması yeterlidir.

 

3-)

Tüketicinin tüketim amacıyla aldığı bir emtiayı kendisinin bir araç ile taşıttırması halinde, aşağıdaki belgelerden hangisinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz?

 1. A) Serbest meslek makbuzu
 2. B) Müstahsil makbuzu
 3. C) Gider pusulası
 4. D) Ücret bordrosu
 5. E) Fatura

 

4-)

XYZ Anonim Şirketi’nin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinde yer almaktadır?

 1. A) Gayrimenkul sermaye iradı
 2. B) Menkul sermaye iradı
 3. C) Ticari kazanç
 4. D) Diğer kazanç ve irat
 5. E) Zirai kazanç

 

5-)

Tebliğ işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesince doğrudan tebliğ yapılır.
 2. B) Esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ evrakı hukuki kıymetini kaybetmez.
 3. C) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir.
 4. D) Alıcının adresi hiç bilinmezse tebliğ ilan yolu ile yapılır.
 5. E) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir.

 

6-)

Tahakkuk ederek tahsil aşamasına gelmiş olan bir vergi borcunun, idari bir kararla silinerek ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

 1. A) Terkin
 2. B) Tecil
 3. C) Tahsil
 4. D) Mahsup
 5. E) Tahakkuk

 

7-)

“Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği dönemin sonuna kadar ödenir.” ifadesinde yer alan sürenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Düzenleyici süre
 2. B) Kanuni süre
 3. C) İdari süre
 4. D) Hak düşürücü süre
 5. E) Yargısal süre

 

8-)

Ücret gelirleri aşağıdaki vergi kanunlarından hangisinde düzenlenmiştir?

 1. A) Katma Değer Vergisi Kanunu
 2. B) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 3. C) Kurumlar Vergisi Kanunu
 4. D) Gelir Vergisi Kanunu
 5. E) 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun

 

9-)

Mülkiyeti kendisine ait bir apartman dairesinin kiraya verilmesinden gelir elde eden 9 yaşındaki bir çocuğun yıllık gelir vergisi beyannamesi aşağıdakilerden hangisi tarafından vergi dairesine verilir?

 1. A) Velisi
 2. B) Kendisi
 3. C) Kiracısı
 4. D) Mali müşavir
 5. E) Bu durumda beyanname verilmez.

 

10-)

Türk vergi sisteminin temel olarak kabul ettiği tarhiyat şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) İkmalen tarhiyat
 2. B) İdarece tarhiyat
 3. C) Re’sen tarhiyat
 4. D) Beyana dayalı tarhiyat
 5. E) Düzeltme yolu ile tarhiyat

 

Cevaplar

1-D 2-E 3-E 4-C 5-A 6-A 7-B 8-D 9-A 10-D

 

2013 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

.

1-)

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi ücret değildir?

A)Kurumlarda yönetim kurulu başkanlarına verilen kar payları

B)Bilirkişilere ödenen paralar

C)Spor hakemlerine yapılan ödemeler

D)Her türlü yarışma jürilerine ödenen paralar

E)Eksperlere ödenen paralar

 

2-)

Vergi Usul Kanunu’na göre vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş olmasının mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmamasına rağmen suç gelirinin müsadere edilmesi halinde bu gelirin vergilendirilmesi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. A) Gelir elde etmenin gerçekleşmemiş olması nedeniyle vergilendirme yapılamaz.
 2. B) Vergi Usul Kanununun açık hükmü gereği vergilendirme yapılacaktır.
 3. C) Ekonomik yaklaşım ilkesinin bir sonucu olarak müsadere ile birlikte vergilendirme süreci de işletilmelidir.
 4. D) Suça ilişkin işlemler hukuken geçersiz olduğundan vergilendirme de yapılamaz.
 5. E) Suça ilişkin verilecek ceza para cezası ise vergilendirme yapılamaz, hürriyeti bağlayıcı ceza ise vergilendirme yapılacaktır.

 

3-) Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobili, aşağıdaki değerleme esaslarından hangisi kullanılarak değerlenir?

 1. A) Borsa rayici
 2. B) Emsal bedel
 3. C) Mukayyet değer
 4. D) Maliyet bedeli
 5. E) İtibari değer

 

4-)

Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetlerinin temel unsurlarından biri değildir?

 1. A) Şahsi mesaiye dayanması
 2. B) Mesleki bilgiye dayanması
 3. C) Sermayeye dayanması
 4. D) Ticari mahiyette olmaması
 5. E) Kendi nam ve hesabına yapılması

 

5-) Aşağıdaki durumlardan hangisinde gerçek geriye yürüme söz konusudur?

 1. A) Vergiyi doğuran olay gerçekleşmeden önce vergi yükünün artırılması
 2. B) Vergi kanunu çıktıktan sonra vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
 3. C) Vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra vergi yükünün artırılması

D)Vergiyi doğuran olay meydana gelmeden önce vergi tarh edilmesi

E)Bütçe yılı sona ermeden önce vergi yükünün arttırılması

 

6-)

Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinin teminatı olarak sayılamaz?

A)Mükellefin fabrikasında bulunan üçüncü şahıslara satılmış olan ilk madde stokları

B)Mükellefin satmış olduğu ve alıcının deposuna girmiş bulunan mamulleri

 1. C) Mükellefin imalathanesinde bulunan ilk ve yarı mamul stokları
 2. D) Mükellefin deposunda bulunan ilk ve yarı mamul stokları
 3. E) Mükellefin şube satış mağazasında üçüncü şahıslara rehnedilmiş bulunan mamul madde stokları

 

7-)

Aşağıdakilerden hangisi vergi denetim yollarından biri olan aramanın yapılabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

 1. A) Vergi incelemesi sırasında vergi kaçakçılığı yapıldığı konusunda yeterli emarelerin elde edilmiş bulunması
 2. B) Yükümlünün hakkında vergi kaçakçılığı yaptığı konusunda ihbar yapılmış ve bu ihbarın yeterli emarelerle desteklenmiş olması
 3. C) Vergi inceleme elemanlarının yetkili sulh hakiminden arama yapılmasını talep etmesi
 4. D) Sulh hakiminin arama yapılmasına karar vermiş olması
 5. E) Sulh hakiminin arama yapılmasına ilişkin vermiş olduğu kararın istinaf mahkemesince onaylanmış olması

 

8-)

Kazançları bilanço esasına tabi olan mükelleflerin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutabilmeleri için fiyat endeksindeki artışın ne kadar olması gerekir?

 1. A) İçinde bulunulan dönem dahil olmak üzere son üç hesap döneminde yüzde 100’den fazla ve içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10’dan fazla
 2. B) Yıllık yüzde 10’dan fazla
 3. C) Yıllık yüzde yüzden fazla
 4. D) Yıllık yüzde 100’den fazla ve aylık yüzde 10’dan az
 5. E) Son üç hesap döneminde yüzde 100’ün altında ve son hesap döneminde yüzde 10’un altında

 

10-)

Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir adi şirket, aşağıdaki gider unsurlarından hangisini beyan edeceği gelirden indiremez?

 1. A) Mesleki kazancın elde edilmesi ile ilgili genel giderler
 2. B) Mesleki faaliyetlerle ilgili seyahat giderleri
 3. C) Envantere dahil taşıtlar için ayrılan amortismanlar
 4. D) Alınan mesleki yayınlar dolayısıyla ödenen bedeller
 5. E) Serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar

Diğer yılların Staja Başlama çıkmış Vergi Hukuku Test Soruları için tıklayınız

Cevaplar

1-A 2-A 3-B 4-C 5-C 6- B 7-E 8-A 9-E 10-A

 

 2012 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur bulunan mükelleflerin sefer sırasında taşıtta bulundurmaları gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Muhabere evrakı
 2. B) Perakende satış fişi
 3. C) Taşıma irsaliyeleri
 4. D) Serbest meslek makbuzu
 5. E) Yolcu listeleri

 

2-)

Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş aşağıdaki durumlardan hangisi, mükelleflerin işlemiş oldukları ve vergi kaybı doğuran ama idarenin bilgisi dışında kalmış suçlardan belli koşullar altında kurtulma olanağı sağlar?

 1. A) Pişmanlık ve ıslah
 2. B) Tecil
 3. C) Zor durum
 4. D) Terkin
 5. E) Cezalarda indirim

 

3-)

Türkiye’de vergi koyma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

 1. A) Maliye Bakanlığı
 2. B) İçişleri Bakanlığı
 3. C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
 4. D) Mahkemeler
 5. E) Gelir İdaresi Başkanlığı

 

4-) 

“Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği dönemin sonuna kadar ödenir.” İfadesinde verilen sürenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Hak düşürücü süre
 2. B) İdari süre
 3. C) Yargısal süre
 4. D) Düzenleyici süre
 5. E) Kanuni süre

 

5-)

Aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi Gelir Vergisi Kanunu açısından diğer kazanç ve iratlar arasında yer alır?

 1. A) Zırai kazanç
 2. B) Kurum kazancı
 3. C) Ticari kazanç
 4. D) Arızi kazançlar
 5. E) Serbest meslek kazancı

 

6-)

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na tabi olan gelire giren kazanç ve iratların özelliklerinden biri değildir?

 1. A) Tüzel kişilerin gelirlerini kapsamaması
 2. B) Gerçek kişiler tarafından elde edilmesi
 3. C) Her türlü kazanç ve iradı içermesi
 4. D) Safi olması
 5. E) Bir takvim yılında elde edilmesi

 

7-)

18 yaşını doldurmamış küçük bir çocuğun ya da akıl hastalığı nedeniyle kısıtlı bir kişinin kira geliri elde etmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. A) Küçük ve kısıtlıya düşen beyanname vermek, vergiyi ödemek gibi ödevler bunların kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.
 2. B) Küçük ve kısıtlıların vergi mükellefi olmaları mümkün olmadığı için vergi hukuku açısından yapılması gereken bir şey yoktur.
 3. C) Vergi dairesi, bu kişilere noter kanalıyla bir vekil tayin ederek vergisel ödevlerin bu vekil aracılığı ile yerine getirilmesini sağlar.
 4. D) Söz konusu kişilerin kanuni temsilcileri bir mali müşavirle anlaşarak vergisel sorumlulukları bu kişinin üzerine aktarırlar.
 5. E) Küçük ve kısıtlıların her türlü menfaati ve sorumluluğu genel olarak sulh hukuk mahkemeleri tarafından izlenir ve yerine getirilir.

 

8-)

Vergi borcu, vergilendirme sürecinin hangi aşamasında hukuken doğmuş sayılır?

 1. A) Verginin tahakkuk ettiği
 2. B) Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği
 3. C) Vergi ihbarnamesinin tebliğ edildiği
 4. D) Verginin tarh edildiği
 5. E) Verginin tahsil edildiği

 

9-)

Verginin konusuna giren bir işlemin belli nedenlerle kanunla vergi dışında bırakılmış olmasına ne ad verilir?

 1. A) Vergilendirmede hata
 2. B) Dar mükellefiyet
 3. C) Muafiyet
 4. D) Verginin terkini
 5. E) İstisna

 

10-)

Kanuni süresinde verilmeyen beyanname içeriği vergi, aşağıdaki usullerden hangisine göre tarh edilir?

 1. A) Düzeltme yolu ile
 2. B) İdarece
 3. C) Basit usulde
 4. D) Res’en
 5. E) İkmalen

 

Cevaplar

1-E 2-A 3-C 4-E 5-D 6-C 7-A 8-B 9-E 10-D

 

 

 2012 yılı  2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Vergi Usul Kanunu uyarınca, fatura, hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en çok kaç gün içinde düzenlenmek zorundadır?

 1. A) 1
 2. B) 7
 3. C) 10
 4. D) 15
 5. E) 20

 

2-)

Tüketicinin tüketim amacıyla aldığı bir emtiayı, kendisinin bir araç ile taşıttırması halinde aşağıdaki belgelerden hangisinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz?

 1. A) Serbest meslek makbuzu
 2. B) Ücret bordrosu
 3. C) Müstahsil makbuzu
 4. D) Gider pusulası
 5. E) Fatura

 

3-)

Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından biridir?

 1. A) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların dışında kalanların, bir yıllık gayri safi iş hasılatının kanuni tutarın altında kalması
 2. B) Satın aldıkları malları olduğu gibi satanların yıllık alımları toplamının, kanuni tutarın altında kalması
 3. C) Ticari faaliyet dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmak
 4. D) Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak
 5. E) Mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmak

 

4-)

İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi, Vergi Usul Kanunu açısından aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?

 1. A) Kaçakçılık cezası
 2. B) Özel usulsüzlük
 3. C) Kusur cezası
 4. D) II. derece usulsüzlük cezası
 5. E) I. derece usulsüzlük cezası

 

5-)

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, gelir vergisi mükelleflerinin gelire giren kazanç ve iratlarından biri değildir?

 1. A) Menkul sermaye iradı
 2. B) Kurum kazancı
 3. C) Zirai kazanç
 4. D) Gayrimenkul sermaye iradı
 5. E) Diğer kazanç ve iratlar

 

6-)

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

 1. A) Gelir Vergisi Kanunu
 2. B) 6183 sayılı A.A.T.U. Hakkında Kanun
 3. C) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 4. D) Katma Değer Vergisi Kanunu
 5. E) Kurumlar Vergisi Kanunu

 

7-)

Serbest meslek faaliyeti ile uğraşmayan kolektif ortaklıklarda ortakların elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Diğer kazanç ve irat
 2. B) Zirai kazanç
 3. C) Ücret
 4. D) Menkul sermaye iradı
 5. E) Ticari kazanç

 

8-)

Vergi hukukunda yorum yaparken, özelikle maddi yükümlülüğe ilişkin konularda kıyas, hukuk yaratma ve boşluk doldurma gibi yollara gidilememesinin temelinde aşağıdaki ilkelerden hangisi yer alır?

 1. A) Ödeme gücü ilkesi
 2. B) Yatay adalet ilkesi
 3. C) Kanun önünde eşitlik ilkesi
 4. D) Vergilerin kanuniliği ilkesi
 5. E) Dikey adalet ilkesi

 

9-)

Aşağıdakilerden hangisi verginin ikmalen tarh edilmesini gerektirir?

 1. A) Defter, kayıt ve belgelerin usulsüz olması
 2. B) Verilen beyannamede gelirin eksik bildirilmesi ve bu eksikliğin defter, kayıt ve belgelerden belirlenmesi
 3. C) Yasal defterlerin tasdik ettirilmemiş olması
 4. D) Vergi beyannamesinin yasal süre içinde verilmemesi
 5. E) Verilen beyannamede matraha ilişkin bilgilerin gösterilmemesi

 

10-)

Aşağıdaki mükelleflerden hangisi iş hacmine bakılmaksızın birinci sınıf tüccar sayılır?

 1. A) Fırın işletmecisi Bay (Y)
 2. B) Otel işleten (X) limited şirketi
 3. C) Toptan ticaret işiyle uğraşan (R) adi şirketi
 4. D) İnşaat müteahhidi Bay (F)
 5. E) Kendi adına bir kuaför dükkanı işleten Bayan (Z)

 

Cevaplar

1-B 2-E 3-D 4-E 5-B 6-A 7-E 8-D 9-B 10-B

 

 

 

2012 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Türkiye’de vergi koyma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

 1. A) Maliye Bakanlığı
 2. B) İçişleri Bakanlığı
 3. C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
 4. D) Mahkemeler
 5. E) Gelir İdaresi Başkanlığı

 

2-)

Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıkların değerinin yok edilmesine ne ad verilir?

 1. A) Değerleme
 2. B) Gider
 3. C) Şüpheli alacak
 4. D) Maliyet
 5. E) Amortisman

 

3-)

Tahakkuk ederek tahsil aşamasına gelmiş gelir vergisi borcunun belli sebeplerle silinerek ortadan kalkmasına ne ad verilir?

 1. A) Tecil
 2. B) Terkin
 3. C) İade
 4. D) Mahsup
 5. E) Tahakkuk

 

4-)

Posta yoluyla taahhütlü gönderilen beyanname, kanunen hangi tarihte verilmiş sayılır?

 1. A) Beyannamenin üzerinde yazılı olan tarihte
 2. B) Tahakkuk fişinin düzenlendiği tarihte
 3. C) Beyannamenin postaya verildiği tarihte
 4. D) Beyannamenin vergi dairesine geldiği tarihte
 5. E) Beyannamenin vergi dairesine gelmesinden sonraki yedinci günde

 

5-)

Gerçek usulde vergiye tabi olan bir çiftçinin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan bir çiftçiden satın aldığı mallar için düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Serbest meslek makbuzu
 2. B) Gider pusulası
 3. C) Ödeme kaydedici cihaz fişi
 4. D) Müstahsil makbuzu
 5. E) Fatura

 

6-)

Gayrimenkul sermaye iradında aşağıdaki gider unsurlarından hangisi hasılattan indirilemez?

 1. A) Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma gideri
 2. B) Kiraya verilen kıymete ait sigorta giderleri
 3. C) Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri
 4. D) Gayrimenkul sermaye iradı istisnasına düşen gider kısmı
 5. E) Kiraya verilen kıymetin amortismanı

 

7-)

Katma değer vergisi uygulamasında, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya ya da adına hareket edenlere devredilmesine ne ad verilir?

 1. A) Kiralama
 2. B) Konsinye ihracat
 3. C) Ödünç
 4. D) Hizmet ifası
 5. E) Teslim

 

8-)

Zirai faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında aşağıdaki usullerden hangisine göre vergilendirilemezler?

 1. A) Tevkifat esası
 2. B) Bilanço esası
 3. C) Basit usul
 4. D) Gerçek usul
 5. E) Zirai işletme hesabı esası

 

9-)

Mükellef A’nın, yangın sonucunda değerini tamamen kaybeden ve aktife kayıtlı gayrimenkulü için aşağıdaki amortisman yöntemlerinden hangisine başvurması gerekir?

 1. A) Madenlerde amortisman
 2. B) Arazide amortisman
 3. C) Azalan bakiyeler usulü ile amortisman
 4. D) Fevkalede amortisman
 5. E) Normal amortisman

 

10-)

Tebliğ işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Alıcının adresi hiçbir şekilde bilinmezse tebliğ, ilan yoluyla yapılır.
 2. B) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesi tarafından doğrudan tebliğ yapılır.
 3. C) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir.
 4. D) Tebliği evrakı, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetini kaybetmez.
 5. E) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir.

 

Cevaplar

1-C 2-E 3-B 4-C 5-D 6-D 7-E 8- C 9-D 10-B

 

2011 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

X Ltd. Şirketinin aktifine kayıtlı amortismana tabi bulunan iktisadi kıymetinin en son kayıtlı değeri 10.000 TL’dir. Aynı zamanda bu iktisadi kıymete ilişkin olarak birikmiş olan amortisman tutarı 3.000 TL’dir. Şirketin fabrikasında çıkan yangında söz konusu iktisadi kıymet tamamen ziyana uğramıştır. Sigorta şirketi bu ziyana ilişkin olarak X Ltd. Şirketine 5.000 TL sigorta karşılığı ödeme yapmıştır. Bu durumda X Ltd. Şirketinin elde ettiği toplam kâr/zarar tutarı kaçtır?

 1. A) 2.000 TL zarar
 2. B) 2.000 TL kâr
 3. C) 5 TL kâr
 4. D) 10.000 TL zarar
 5. E) 5..000 TL zarar

 

2-)

Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya ya da adına hareket edenlere devredilmesine katma değer uygulamasında ne ad verilir?

 1. A) Konsinye satış
 2. B) Teslim
 3. C) Ödünç
 4. D) Kiralama
 5. E) Hizmet ifası

 

3-)

Tebliğ işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) İlgilinin kabul etmesi şartıyla dairede tebliğ yapılabilir.
 2. B) Alıcının adresi hiç bilinmezse tebliğ, ilan yolu ile yapılır.
 3. C) İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda tebliğ yapılabilir.
 4. D) Yabancı ülkelerde bulunanların bilinen adreslerine vergi dairesi tarafından doğrudan tebliğ yapılır.
 5. E) Esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ evrakı hukuki kıymetini kaybetmez.

 

4-)

Sermaye piyasası araçlarının getirileri, Gelir Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin içinde irdelenir?

 1. A) Ticari kazanç
 2. B) Gayrimenkul sermaye iradı
 3. C) Menkul sermaye iradı
 4. D) Ücretler
 5. E) Zirai kazanç

 

5-)

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) İstisna, binaların hem mesken hem de işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda geçerlidir.
 2. B) İstisna haddi içinde kalan mesken kirası beyan edilmez.
 3. C) İstisna tutarı üzerinde hasılat elde edip beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesi durumunda istisnadan yararlanılamaz.
 4. D) Ticari gelirini yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar istisnadan yararlanamaz.
 5. E) İstisna, konut olarak kiraya verilen binalar için geçerlidir.

 

6-)

Aşağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?

 1. A) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 2. B) Yalnız idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler
 3. C) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
 4. D) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları
 5. E) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri

 

7-)

Y Anonim Şirketi’nin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinde elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Gayrimenkul sermaye iradı
 2. B) Diğer kazanç ve irat
 3. C) Ticari kazanç
 4. D) Zirai kazanç
 5. E) Menkul sermaye iradı

 

8-)

Türkiye’deki yerel yönetimlerin vergilendirme yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. A) Gerek il özel idareleri gerekse belediyeler finansman açıklarını yeni vergiler koymak suretiyle giderebilirler.
 2. B) İl özel idarelerinin kendi sınırları içinde vergi koyma yetkisi bulunmadığı halde, belediyeler meclisleri aracılığıyla yeni vergiler koyabilirler.
 3. C) Belediyeler, belli vergilerin oranlarında değişiklik yapabilirler.
 4. D) Yerel yönetimler yasalarla kendilerine bırakılmış belli vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapabilirler.
 5. E) Belediyeler, yeni vergi koyamazlar ancak vergi konularını, mükelleflerini ve vergi matrahlarını diledikleri şekilde belirleyebilirler.

 

9-)

Vergi yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Yükümlülüğe ilişkin özel sözleşmeler kural olarak vergi idaresini bağlamaz.
 2. B) Kamu kurumları ve yabancı gerçek ya da tüzel kişiler yükümlü olamazlar.
 3. C) Verginin yasal yükümlüsü ile parasal yükünü çeken kişinin her zaman aynı kişi olması gerekmez.
 4. D) Vergiyi doğuran olayın yasalarla yasaklanmış olması, yükümlülüğün doğumuna engel değildir.
 5. E) Vergilendirmeye ilişkin ödevlerin her zaman asıl vergi yükümlüsü tarafından yerine getirilmesi gerekmez.

 

10-)

İkmalen ve resen tarh edilen vergilerin tahakkuk anını tespit etmek için aşağıdakilerden hangisinin esas alınması gerekir?

 1. A) Vergi ihbarnamesinin düzenlenme tarihinin
 2. B) Vergi incelemesinin bitiş tarihinin
 3. C) Zamanaşımı süresinin
 4. D) Vergi incelemesinin başlama tarihinin
 5. E) Vergi mahkemesinde dava açma süresinin

 

Cevaplar

1-A 2-B 3-D 4-C 5-A 6-E 7-C 8-D 9-B 10-E

 

2011 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

İşi bırakan bir mükellefin katma değer vergisi beyannamesini ne zaman vermesi gerekir?

 1. A) İşi bıraktığı tarihten itibaren on gün içinde
 2. B) İşi bıraktığı gün
 3. C) İşi bıraktığı tarihten itibaren beş gün içinde
 4. D) İşi bıraktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde
 5. E) İşi bıraktığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar

 

2-)

Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konu olan varlıklarının değerinin yok edilmesine ne ad verilir?

 1. A) Değerleme
 2. B) Amortisman
 3. C) Gider
 4. D) Maliyet
 5. E) Şüpheli alacak

 

3-)

Vergi Usul Kanunu uyarınca, değersiz alacaklar aşağıdaki değerleme usullerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur?

 1. A) Emsal bedel
 2. B) Rayiç bedel
 3. C) Mukayyet değer
 4. D) Tasarruf değeri
 5. E) İtibari değer

 

4-)

Gerçek şahıs tarafından gayrimenkulden ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüz ve teferruattan elde edilen gelir, aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Diğer kazanç ve irat
 2. B) Menkul sermaye iradı
 3. C) Ticari kazanç
 4. D) Serbest meslek kazancı
 5. E) Gayrimenkul sermaye iradı

 

5-) 

Arsa alım satım işiyle devamlı olarak uğraşan mükellef A’nın 2009 takvim yılında elde ettiği hasılat tutarı 150.000 TL, satışların toplam maliyet bedeli de 125.000 TL’dir. Mükellefin bundan başka bir geliri bulunmamaktadır. Buna göre, mükellef A’nın 2009 verilendirme dönemi beyanı için, Gelir Vergisi kanunu uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. A) 25.000 TL, ticari kazanç
 2. B) 25.000 TL, menkul sermaye iradı
 3. C) 25.000 TL, diğer kazanç ve irat
 4. D) 150.000 TL gayrimenkul sermaye iradı
 5. E) 150.000 TL serbest meslek kazancı

 

6-)

Aşağıdakilerden hangisi hesap hatalarından biridir?

 1. A) Mevzuda hata
 2. B) Matrah hatası
 3. C) Muafiyet döneminde hata
 4. D) Mükellefiyette hata
 5. E) Mükellefin şahsında hata

 

7-)

Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu uygulamasında istisna teşkil etmez?

 1. A) Hisse senedi teslimi
 2. B) Külçe altın teslimi
 3. C) Vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler
 4. D) Ticari işletmeye dahil gayrimenkulün kiralanması
 5. E) Serbest bölgelerde verilen hizmetler

 

8-)

Siyasal iktidarın keyfi vergilendirme gücüne gösterilen tepkinin sonucunda kabul edilen ve “temsilsiz vergi olmaz” ilkesi yönünde dolaylı da olsa atılan ilk adım olarak nitelenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 2. B) Haklar Dilekçesi
 3. C) İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi
 4. D) Haklar Demeci
 5. E) Magna Carta

 

9-)

 1. Hukuki uyuşmazlıklar
 2. Yargı kararına konu olmuş hususlar

III. Ödeme emri aşamasındaki uyuşmazlıklar

 1. Beyana dayalı tarhiyatlar

 

Yukarıdakilerden hangileri, vergi hatalarının düzeltilmesi usulünün kapsamının dışındadır?

 1. A) Yalnız I
 2. B) Yalnız II
 3. C) III ve IV
 4. D) I, II ve III
 5. E) II, III ve IV

 

10-)

Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş aşağıdaki kurumlardan hangisi, mükelleflerin işlemiş oldukları ve vergi kaybı doğuran ama idarenin bilgisi dışında kalmış suçlardan belli koşullar altında kurtulma olanağı sağlar?

 1. A) Vergi affı
 2. B) Pişmanlık ve ıslah
 3. C) Tescil
 4. D) Terkin
 5. E) Cezalarda indirim

 

Cevaplar

1-E 2-B 3-C 4-E 5-A 6-B 7-D 8-E 9-D 10-B

 

2011 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Aşağıdakilerden hangisi yoklama memurlarının yetkileri arasında yer almaz?

 1. A) Taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini tespit etmek
 2. B) Belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini denetlemek
 3. C) Özel yetki verilmiş olmak kaydıyla günlük hasılatı tespit etmek
 4. D) Nakil vasıtalarını durdurmak
 5. E) Vergi cezası kesmek

 

2-)

Aşağıdakilerden hangisi organik yönden “idari süre” niteliğindedir?

 1. A) Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi
 2. B) Cezalardan indirimden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi
 3. C) Pişmanlıktan yararlanmak isteyenler için öngörülmüş beyanname verme süresi
 4. D) Vergi incelemelerinde haklı bir mazeret gösterenlere defterlerini vergi dairesine getirmeleri için verilen süre
 5. E) Dava açma süresi

 

3-)

Uzlaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Dava açmadan önce uzlaşma yoluna gidilmesi zorunludur.
 2. B) Bir tür idari sözleşmedir.
 3. C) Kaçakçılık suçları uzlaşmanın kapsamı dışındadır.
 4. D) Uzlaşmaya varılması üzerine imzalanan tutanak kesin olup, bu konuda artık hiçbir idari ya da yargısal başvuru yapılamaz.
 5. E) Uzlaşmaya varılmış vergilerde ayrıca cezalarda indirim (VUK.m.376) uygulanmaz.

 

4-)

Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak yaptığı her türlü tahsilat için düzenlemesi gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Müstahsil makbuzu
 2. B) Fatura
 3. C) Gider pusulası
 4. D) Perakende satış fişi
 5. E) Serbest meslek makbuzu

 

5-)

Aşağıdaki gelirlerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret değildir?

 1. A) Spor hakemlerine yapılan ödemeler
 2. B) Her türlü yarışma jürisine ödenen paralar
 3. C) Kurumlarda yönetim kurulu başkanına verilen kar payları
 4. D) Bilirkişilere ödenen paralar
 5. E) Eksperlere ödenen paralar

 

6-)

Takdir komisyonu kararlarına karşı aşağıdakilerden hangisi dava açabilir?

 1. A) İnceleme elemanları
 2. B) Mükellef
 3. C) Bu durumda hiç kimse dava açamaz.
 4. D) Vergi dairesi
 5. E) Kendisine vergi cezası kesilenler

 

7-)

Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobili hangi değerleme esası kullanılarak değerlenir?

 1. A) Maliyet bedeli
 2. B) İtibari değer
 3. C) Emsal bedel
 4. D) Borsa rayici
 5. E) Mukayyet değer

 

8-)

Serbest meslek faaliyetinde bulunmayan eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortağın ortaklık kârından aldığı pay aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Ticari kazanç
 2. B) Menkul sermaye iradı
 3. C) Diğer kazanç ve irat
 4. D) Ücret
 5. E) Zirai faaliyet

 

9-)Vergi Usul Kanunu’na göre fatura en çok kaç gün içinde düzenlenmek zorundadır?

 1. A) 1
 2. B) 7
 3. C) 10
 4. D) 15
 5. E) 20

 

10-)

Gerçek kişi tarafından tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Diğer kazanç ve irat
 2. B) Ticari kazanç
 3. C) Gayrimenkul sermaye iradı
 4. D) Ücret
 5. E) Menkul sermaye iradı

Diğer yılların Staja Başlama çıkmış Vergi Hukuku test soruları için tıklayınız

Cevaplar

1-E 2-D 3-A 4-E 5-C 6-D 7-C 8-A 9-B 10-E

 

2010 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Türk vergi sisteminin temel olarak kabul ettiği tarhiyat şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Res’en tarhiyat
 2. B) Beyana dayalı tarhiyat
 3. C) Düzeltme yolu ile tarhiyat
 4. D) İdarece tarhiyat
 5. E) İkmalen tarhiyat

 

2-)

Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek gider unsurlarından biri değildir?

 1. A) Kanuni hükümlere göre ayrılan amortismanlar
 2. B) İşletme ile ilgili belediye vergileri ve harçlar
 3. C) Sendikalara ödenen aidatlar
 4. D) İşle ilgili olarak ilama bağlı ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
 5. E) Para cezaları

 

3-)

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi kanunu uygulamasında serbest meslek erbabı sayılmaz?

 1. A) Sigorta prodüktörleri
 2. B) Noterler
 3. C) Borsa ajan ve acentaları
 4. D) Gümrük komisyoncuları
 5. E) Dava vekilleri

 

4-)

Aşağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre teslim değildir?

 1. A) Bir malın alıcının gösterdiği yere teslim edilmesi
 2. B) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik tarafından alıcıya devredilmesi
 3. C) Hizmetin ifa edilmiş olması
 4. D) Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik adına hareket edenler tarafından alıcı adına hareket edenlere devredilmesi
 5. E) Trampa

 

5-)

İthalatta alınan katma değer vergisi ne zaman ödenir?

 1. A) İthalatı takip eden ayın yirminci gününün akşamına kadar
 2. B) Gümrük vergisi ile birlikte
 3. C) İthalatı takip eden yirmi gün içinde
 4. D) Malın gümrükten çekilmesinden sonraki onbeş gün içinde
 5. E) Beyanname verilen ayı takip eden ayın yirmialtıncı gününün akşamına kadar

 

6-)

XYZ Anonim şirketinin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Gayrimenkul sermaye iradı
 2. B) Menkul sermaye iradı
 3. C) Ticari kazanç
 4. D) Zirai kazanç
 5. E) Diğer kazanç ve irat

 

7-)

Bir vergi yasası hükmü yorumlanırken kanun gerekçesinden ve meclis tutanaklarından yararlanılması aşağıdaki yorum yöntemlerinden hangisinin uygulandığını gösterir?

 1. A) Tarihi yorum
 2. B) Sistematik yorum
 3. C) Deyimsel yorum
 4. D) Ekonomik yaklaşım
 5. E) Amaçsal yaklaşım

 

8-)

Vergi yasalarının geriye yürümezliği, anayasal ilkelerden hangisinin gereğidir?

 1. A) Demokratik devlet
 2. B) Genellik
 3. C) Eşitlik
 4. D) Hukuki güvenlik
 5. E) Sosyal devlet

 

9-)

 1. Gecikme zammı uygulanır.
 2. Gecikme faizi uygulanır.

III. Cebri icra takibi yapılır.

 1. Usulsüzlük cezası kesilir.

 

Vergi borcunu vadesinde ödemeyen bir mükellef için yukarıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir?

 1. A) I ve II
 2. B) I ve III
 3. C) III ve IV
 4. D) I, II ve III
 5. E) I, II, III ve IV

 

10-)

Vade tarihi 15.09.2010 olan bir vergi alacağı için tahsil zamanaşımı süresi ne zaman dolar?

 1. A) 31.12.2020
 2. B) 15.09.2020
 3. C) 31.12.2015
 4. D) 15.09.2015
 5. E) 31.12.2013

 

Diğer yılların Staja Başlama çıkmış Vergi Hukuku Test Soruları için tıklayınız


Cevaplar

1-B 2-E 3-A 4-C 5-B 6-C 7-A 8-D 9-B 10-C

 

 

 

 

 2010 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

 1. Resim ve harçlar
 2. Vergi cezaları

III. Devletin sebepsiz zenginleşmeden doğan alacakları

 1. Belediyelerin sözleşmeden doğan alacakları

 

Yukarıdakilerden hangileri kamu alacağı niteliğindedir?

 1. A) Yalnız III
 2. B) I ve II
 3. C) III ve IV
 4. D) I, III ve IV
 5. E) II, III ve IV

 

2-)

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz sebepleri arasında yer almaz?

 1. A) Borçlunun kaçma olasılığının olması
 2. B) Borçlunun belli bir ikametgahının olmaması
 3. C) Teminat vermeyi gerektiren durumların varlığı
 4. D) Ödeme emrine itiraz edilmesi
 5. E) Borçlunun mal bildiriminde bulunmaması

 

3-)

Yükümlüde yanlışlık yapılarak (A) kişisi yerine (B) kişisinden vergi alınması, idari işlem teorisi açısından, tarh işleminin hangi unsurunda sakatlığa yol açar?

 1. A) Konu
 2. B) Yetki
 3. C) Şekil
 4. D) Sebep
 5. E) Maksat

 

4-)

Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi tahakkuk esasına göre tespit edilir?

 1. A) Serbest meslek kazançları
 2. B) Ticari kazançlar
 3. C) Ücretler
 4. D) Değer artış kazançları
 5. E) Gayrimenkul sermaye iratları

 

5-)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan cezalardan biri değildir?

 1. A) Vergi ziyaı cezası
 2. B) I. derecede usulsüzlük cezası
 3. C) Usulsüzlük cezası
 4. D) Özel usulsüzlük cezası
 5. E) Ağır kusur cezası

 

6-)

İşletmede kullanılan demirbaş eşyalar aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur?

 1. A) İtibari değer
 2. B) Maliyet bedeli
 3. C) Mukayyet değer
 4. D) Rayiç bedeli
 5. E) Tasarruf değeri

 

7-)

Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir adi komandit şirkette komandite ortak olan Bay A’nın elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Serbest meslek kazancı
 2. B) Ticari kazanç
 3. C) Menkul sermaye iradı
 4. D) Diğer kazanç ve irat
 5. E) Ücret

 

8-)

Aşağıdakilerden hangisinin teminat olarak gösterilmesi ihtiyati haczi ortadan kaldırmaz?

 1. A) Bankalar tarafından düzenlenen süresiz teminat mektubu
 2. B) Hazine bonosu
 3. C) Para
 4. D) Üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul mallar
 5. E) Devlet tahvil

 

9-)

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur bulunan mükelleflerin sefer sırasında taşıtta bulundurmaları gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Muhabere evrakı
 2. B) Taşıma irsaliyeleri
 3. C) Yolcu listeleri
 4. D) Perakende satış fişi
 5. E) Serbest meslek makbuzu

 

10-)

Aşağıdaki defterlerden hangisi Vergi Usul Kanunu uyarınca tasdike tabi değildir?

 1. A) Yevmiye defteri
 2. B) Defter-i kebir
 3. C) Çiftçi işletme defteri
 4. D) Envanter defteri
 5. E) Serbest meslek kazancı defteri

 

 


Cevaplar

1-B 2-D 3-A 4-B 5-E 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B

 

 

2010 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Vergi oranlarında yasanın öngördüğü alt ve üst sınırlar içinde değişiklik yapılabilmesi için aşağıdaki düzenleme türlerinden hangisine ihtiyaç vardır?

 1. A) Sirküler
 2. B) Genel tebliğ
 3. C) Bakanlar Kurulu kararı
 4. D) Özelge
 5. E) İç genelge

 

2-)

Vergi Usul Kanunu’nun değerleme hükümlerine göre, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için taşıdığı gerçek değere ne ad verilir?

 1. A) Maliyet bedeli
 2. B) Tasarruf değeri
 3. C) Borsa rayici
 4. D) İtibari değer
 5. E) Mukayyet değer

 

3-)

Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen ve uzlaşma başvurusunun vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılmasını öngören süre, hukuki niteliği açısından ne tür bir süredir?

 1. A) Zamanaşımı süresi
 2. B) Düzenleyici süre
 3. C) İdari süre
 4. D) Hak düşürücü süre
 5. E) Müsamaha süresi

 

4-)

Türkiye’de vergi koyma yetkisi, ilke olarak aşağıdakilerden hangisine aittir?

 1. A) Gelir İdaresi Başkanlığı
 2. B) Defterdarlık
 3. C) TBMM
 4. D) Maliye Bakanlığı
 5. E) Yargıtay

 

5-)

Vergi konusuna giren bir işlemin belli nedenlerle kanunla vergi dışında bırakılmış olmasına ne ad verilir?

 1. A) Muafiyet
 2. B) Verginin terkini
 3. C) Vergilendirmede hata
 4. D) Dar mükellefiyet
 5. E) İstisna

 

6-)

Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesinin fonksiyonlarından biri değildir?

 1. A) Mükellefi tespit etmek
 2. B) Vergiyi tarh etmek
 3. C) Vergiyi tahakkuk ettirmek
 4. D) Vergi mahkemesi kararlarını bozmak
 5. E) Vergiyi tahsil etmek

 

7-)Aşağıdakilerden hangisi vergi levhası asmak zorunda değildir?

 1. A) Anonim şirketler
 2. B) Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler
 3. C) Zırai kazanç sahipleri
 4. D) Serbest meslek erbabı
 5. E) Eshamlı komandit şirketler

 

8-)

Zirai faaliyetle iştigal eden adi komandit şirketlerde, komandite ortağın şirket kârından aldığı pay aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Menkul sermaye iradı
 2. B) Zirai kazanç
 3. C) Ücret
 4. D) Şahsi ticari kazanç
 5. E) Diğer kazanç ve irat

 

9-)

Aşağıdakilerden hangisi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?

 1. A) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri
 2. B) Sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler
 3. C) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
 4. D) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 5. E) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları

 

10-)

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynaklarından biri değildir?

 1. A) Kanun
 2. B) Anayasa
 3. C) Kanun hükmünde kararname
 4. D) Uluslararası anlaşmalar
 5. E) Özelge

 

Cevaplar

1-C 2-B 3-D 4-C 5-E 6-D 7-B 8-D 9-A 10-E

 

2009 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Vergi Usul Kanunu’na göre, işe başlamanın zamanında bildirilmemesi aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?

 1. A) I. derece usulsüzlük cezası
 2. B) Kaçakçılık cezası
 3. C) II. derece usulsüzlük cezası
 4. D) Kusur cezası
 5. E) Özel usulsüzlük cezası

 

2-) 

Mükellef A’nın 2008 takvim yılında arızi olarak yaptığı serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği gelir, Gelir Vergisi Kanunu açısından hangi gelir unsurunun kapsamında yer alır?

 1. A) Serbest meslek kazancı
 2. B) Gayrimenkul sermaye iradı
 3. C) Ticari kazanç
 4. D) Diğer kazanç ve irat
 5. E) Zırai kazanç

 

3-)

6183 Sayılı Kanun’un 10.md. çerçevesinde kabul edilebilecek teminatlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Para, teminat olarak kabul edilebilir.
 2. B) Üçüncü şahıslar tarafından borçlu lehine gösterilecek olan menkul mallar teminat olarak kabul edilebilir.
 3. C) Borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen gayrimenkuller, teminat olarak kabul edilmez.
 4. D) Hazine bonosu teminat olarak kabul edilebilir.
 5. E) Devlet tahvilleri teminat olarak kabul edilebilir.

 

4-)

Gelir Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi diğer kazanç ve iratlar arasında yer alır?

 1. A) Zirai kazanç
 2. B) Serbest meslek kazançları
 3. C) Ticari kazanç
 4. D) Ücret
 5. E) Değer artış kazançları

 

5-)

İşletme varlıkları dışında kalan telif haklarının ve ihtira beratlarının; müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışındaki kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Kurum kazancı
 2. B) Ücret
 3. C) Ticari kazanç
 4. D) Değer artış kazancı
 5. E) Serbest meslek kazancı

 

6-)

Borçlunun ölümü sonrasında amme alacağının 6183 Sayılı Kanun uyarınca takip edilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Terekenin takibi ölüm günü dahil üç gün süre ile durdurulur.
 2. B) Takip kesinlikle üç ay ertelenir.
 3. C) Takibe mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında devam edilir.
 4. D) Takip işlemleri tereke üzerinden devam eder.
 5. E) Terekenin iflas masası tarafından takip edilmesi halinde takip işlemleri durdurulur ve ilgili mercie amme alacakları bildirilir.

 

7-)

X Ltd.Şti’nin 2008 hesap döneminde 2.000 TL elektrik gideri, 8.000 TL özsermaye üzerinden

faiz ödemesi, 9.000 TL genel kurul toplantı salonu kira ödemesi ve 10.000 TL Ar-Ge harcaması bulunmaktadır. Bu durumda söz konusu şirketin 2008 hesap dönemi için kanunen kabul edilen gider toplamı kaç bin TL dir?

 1. A) 12
 2. B) 15
 3. C) 21
 4. D) 29
 5. E) 30

 

8-)

Vergi yasalarının uygulanması sırasında kıyas yoluna başvurulmasının yasak olması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?

 1. A) Mülkilik
 2. B) Verginin tarafsızlığı
 3. C) Ödeme gücü
 4. D) Geçmişe yürümezlik
 5. E) Verginin yasallığı

 

9-)

Vergi hukuku açısından aşağıdaki defter türlerinden hangisi, mükellefin faaliyet alanının niteliğine göre tutulması gereken özel defterler arasında yer alır?

 1. A) İmalat defteri
 2. B) Yevmiye defteri
 3. C) Envanter defteri
 4. D) İşletme hesabı defteri
 5. E) Büyük defter

 

10-)

 1. Gelir vergisi
 2. KDV

III. Gümrük vergisi

 1. Emlak vergisi

 

Mali tatil uygulaması yukarıdaki vergilerden hangilerine ilişkin süreleri etkilemez?

 1. A) Yalnız II
 2. B) Yalnız III
 3. C) I ve II
 4. D) III ve IV
 5. E) I, II ve IV

Cevaplar:

1-A 2-D 3-C 4-E 5-D 6-B 7-C 8-E 9-A 10-D

 

2009 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında menkul sermaye iradı sayılmaz?

 1. A) Her çeşit alacak faizi
 2. B) Tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışlarından elde edilen bedeller
 3. C) Mevduat faizleri
 4. D) Bir işletmeye dahil olmayan mallardan elde edilen kiralar
 5. E) Senetlerin iskonto edilmesi karşılında alınan paralar

 

2-)

Aşağıdakilerden hangisi işe başlamayı vergi dairesine bildirmek zorunda değildir?

 1. A) Kolektif şirket ortağı
 2. B) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi
 3. C) Komandit şirketin komandite ortağı
 4. D) Serbest meslek erbabı
 5. E) Kurumlar vergisi mükellefi

 

3-)

Aşağıdaki işlemlerin hangisinde vergi idaresi takdir yetkisine sahiptir?

 1. A) Tahakkuk tarihini belirlemek
 2. B) Tarh edilecek vergi türünü belirlemek
 3. C) İkmalen ya da resen tarh yöntemleri arasında seçim yapmak
 4. D) Usulsüzlük ya da özel usulsüzlük cezalarından hangisinin kesileceğini belirlemek
 5. E) Kamu alacaklarını tecil etmek

 

4-)

 1. Vergi dairesi müdürleri
 2. Gelirler kontrolörleri

III. Vergi denetmenleri

 1. Yoklama memurları
 2. Gelir uzmanları

 

Yukarıdakilerden hangileri vergi incelemesi yapma yetkisine sahiptir?

 1. A) Yalnız IV
 2. B) I ve IV
 3. C) I, II ve III
 4. D) II, IV ve V
 5. E) I, II, IV ve V

 

5-)

Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki tebliğ yöntemlerinden hangisi muhatabın kabulüne bağlıdır?

 1. A) Posta yoluyla tebliğ
 2. B) Dairede tebliğ
 3. C) Memur vasıtasıyla tebliğ
 4. D) İlan yoluyla tebliğ
 5. E) Basın-yayın organları aracılığı ile tebliğ

 

6-)

Yaptığı işlemler verginin konusuna girdiği halde, bir mükellefin kanunen vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir?

 1. A) Verginin terkini
 2. B) Tarh
 3. C) Vergilendirmede hata
 4. D) İstisna
 5. E) Muafiyet

 

7-)

Mücbir sebepler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Kanuni süreler, mücbir sebep süresince işlemez.
 2. B) Mücbir sebep ortadan kalktıktan sonra, süre yeni baştan işlemeye başlar.
 3. C) Mücbir sebebin herkes için malum olması durumunda ayrıca ispatı gerekmez.
 4. D) Sürelerin işlememesi için mücbir sebeplerden birinin varlığı yeterlidir.
 5. E) Tarh zamanaşımı, mücbir sebep devam ettiği süre kadar uzar.

 

8-)

Telif hakları ve ihtira beratlarının sahipleri ya da kanuni mirasçıları dışında kalan kişiler tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, aşağıdaki gelir gruplarından hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Gayrimenkul sermaye iradı
 2. B) Ticari kazanç
 3. C) Serbest meslek kazancı
 4. D) Diğer kazanç ve iratlar
 5. E) Menkul sermaye iradı

 

9-)

Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldıran durumlardan biri değildir?

 1. A) Terkin
 2. B) Zamanaşımı
 3. C) Düzeltme reddiyat
 4. D) Ödeme
 5. E) İcra takibi

 

10-)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre mükellefin ödevlerinden biri değildir?

 1. A) Defterleri muhafaza ve ibraz etme
 2. B) Defter tutma
 3. C) İflasını isteme
 4. D) İşe başlamayı bildirme
 5. E) İş değişikliklerini bildirme

 

Cevaplar

1-D 2-B 3-E 4-C 5-B 6-E 7-B 8-A 9-E 10-C

 

2009 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler en geç kaç ay içinde incelenir?

 1. A) 1
 2. B) 2
 3. C) 3
 4. D) 4
 5. E) 5

 

2-)

Somut bir vergilendirme işleminde vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkan vergi ödevi ilişkisi aşağıdakilerin hangisi ile sona erer?

 1. A) Tahsil
 2. B) Tahakkuk
 3. C) Tarh
 4. D) Tebliğ
 5. E) Taahhüt

 

3-)

Gayri maddi haklar, aşağıdaki değerleme ölçütlerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulurlar?

 1. A) İtibari değer
 2. B) Maliyet bedeli
 3. C) Rayiç bedel
 4. D) Mukayyet değer
 5. E) Tasarruf değeri

 

4-)

Beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlama amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine araştırmaya ne ad verilir?

 1. A) Teftiş
 2. B) Yoğun ve yaygın denetim
 3. C) Arama
 4. D) İnceleme
 5. E) Yoklama

 

5-)

Çekinme hakkı olmadığı halde bilgi verme yükümünü yerine getirmeyenlere aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

 1. A) Özel usulsüzlük cezası
 2. B) Birinci derece usulsüzlük cezası
 3. C) Tazyik hapsi
 4. D) Uyarı cezası
 5. E) İkinci derece usulsüzlük cezası

 

6-)

 1. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar
 2. Tek işverenden elde edilmiş ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler

III. Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı

 1. Birden fazla işverenden ücret alan ama birinci işverenden sonraki ücretlerin toplamı beyan sınırını aşmayan ücretler

 

Yukarıdaki gelirlerden hangileri için yıllık beyanname verilmez?

 1. A) Yalnız I
 2. B) Yalnız III
 3. C) II ve III
 4. D) I, II ve IV
 5. E) I, II, III ve IV

 

7-)

 1. Kanuni merkezlerinin Türkiye’de bulunması
 2. İş merkezlerinin Türkiye’de bulunması

III. Yönetim kurulu üyelerinin TC vatandaşı olması

 1. Ortaklarının Türkiye’de ikamet etmesi

 

Yukarıdakilerden hangileri kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların tam mükellef kurum statüsünde vergiye tabi tutulmasında göz önüne alınır?

 1. A) Yalnız III
 2. B) I ve II
 3. C) II ve IV
 4. D) I, II ve IV
 5. E) II, III ve IV

 

8-)

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre ticari kazanç sayılmaz?

 1. A) Özel hastanelerin işletilmesinden elde edilen kazanç
 2. B) Özel okulların işletilmesinden elde edilen kazanç
 3. C) Diş protezciliğinden elde edilen kazanç
 4. D) Gümrük komisyonculuğundan elde edilen kazanç
 5. E) Coberlik işlerinden elde edilen kazanç

 

9-)

Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?

 1. A) Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri
 2. B) Ticaret şirketleri
 3. C) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 4. D) Serbest meslek erbabı
 5. E) II. sınıf tüccarlar

 

10-)

 1. Vergi ihbarnamesinin tebliğ edilmesi
 2. Ödeme emrinin tebliğ edilmesi

III. Süresinde vergi davası açılmaması

 1. Açılan davanın reddedilmesi

 

Yukarıdakilerden hangileri, ikmalen ya da resen tarh edilmiş bir verginin tahakkuk ettiği durumlar arasında yer alır?

 1. A) III ve IV
 2. B) II ve III
 3. C) I ve IV
 4. D) Yalnız II
 5. E) Yalnız I

 

Cevaplar

1-C 2-A 3-B 4-D 5-A 6-E 7-B 8-D 9-A 10-A

 

2008 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi UsulKanunu’nda özel olarak öngörülmüş terkin nedenlerinden biridir?

 1. A) Mükellefin haczedilecek malının olmaması
 2. B) Doğal afetler sonucunda malvarlığının en az üçte birinin kaybedilmesi
 3. C) Ödeme halinde mükellefin çok zor duruma düşecek olması
 4. D) Uzlaşmanın gerçekleşmesi
 5. E) Mahkeme kararı ile tarh işleminin iptal edilmesi

 

2-)

Vergi mahkemelerinin kurulacağı yerler ve yargı çevreleri aşağıdakilerin hangisi tarafından belirlenir?

 1. A) Danıştay Genel Kurulu
 2. B) Yargıtay Genel Kurulu
 3. C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 4. D) İçişleri Bakanlığı
 5. E) Adalet Bakanlığı

 

3-)

Bir iktisadi kıymetin, değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere ne ad verilir?

 1. A) Rayiç bedeli
 2. B) Emsal bedeli
 3. C) Tasarruf değeri
 4. D) Maliyet bedeli
 5. E) Mukayyet değer

 

4-)

Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?

 1. A) 5
 2. B) 10
 3. C) 15
 4. D) 20
 5. E) 25

 

5-)

Ortaklık haklarının ya da hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır?

 1. A) Değer artışı kazancı
 2. B) Serbest meslek kazancı
 3. C) Arızi kazanç
 4. D) Ticari kazanç
 5. E) Menkul sermaye iradı

 

6-)

İşletmede kullanılan demirbaş eşya, aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur?

 1. A) Mukayyet değer
 2. B) Maliyet bedeli
 3. C) Tasarruf değeri
 4. D) Rayiç bedel
 5. E) İtibari değer

 

7-)

Vergi idaresi tarafından, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler

üzerinden hesaplanarak belirlenmesine ne ad verilir?

 1. A) Tahsil
 2. B) Tebliğ
 3. C) Tahakkuk
 4. D) Tarh
 5. E) Vergiyi doğuran olay

 

8-)

Aşağıdakilerden hangisi işe başlamayı vergi dairesine bildirmek zorunda değildir?

 1. A) Komandit şirketin komandite ortağı
 2. B) Kolektif şirket ortağı
 3. C) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi
 4. D) Kurumlar vergisi mükellefi
 5. E) Serbest meslek erbabı

 

9-)

Arama sonucunda el konulan defterler en geç kaç ay içinde incelenir?

 1. A) 1
 2. B) 2
 3. C) 3
 4. D) 4
 5. E) 5

 

10-)

Gecikme faizi aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

 1. A) Tarh ve tahakkuk etmiş ama tebliği gecikmiş vergilere
 2. B) Hiç tarh edilmemiş ya da eksik tarh edilmiş vergilere
 3. C) Tarh edilmiş ama tahakkuk etmemiş vergilere
 4. D) Tarh edilmiş ama ödenmemiş vergilere
 5. E) Tahakkuk etmemiş


Cevaplar

1-B 2-E 3-C 4-D 5-A 6-B 7-D 8-C 9-C 10-B

 

2008 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

 

1-)

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre, yaptığı iş açısından serbest meslek erbabı sayılmaz?

 1. A) Noter
 2. B) Dava vekili
 3. C) Konser veren müzik sanatçısı
 4. D) Emlak komisyoncusu
 5. E) Müşavir

 

2-)

 1. Birinci sınıf tüccarlar
 2. İkinci sınıf tüccarlar

III. Basit usulde vergilendirilenler

 1. Defter tutmak zorunda olan çiftçiler

 

Yukarıdaki mükelleflerden hangileri, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları tarımsal ürünlerin bedelini öderken müstahsil makbuzu düzenlemek zorundadır?

 1. A) I, II, III ve IV
 2. B) I, II ve III
 3. C) I ve III
 4. D) Yalnız I
 5. E) Yalnız IV

 

3-)

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biri değildir?

 1. A) Dernek ve vakıflara ait işletmeler
 2. B) Limited şirketler
 3. C) Adi komandit şirketler
 4. D) İktisadi kamu kuruluşları
 5. E) Anonim şirketler

 

4-)

 1. Okul
 2. Çocuk yuvası

III. Huzur evi

 1. Lojman

 

Yukarıdaki tesislerden hangilerinin inşası için bu kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların tamamı kurum kazancından indirilebilir?

 1. A) Yalnız III
 2. B) I ve II
 3. C) II ve IV
 4. D) I, II ve III
 5. E) I, III ve IV

 

5-)

Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?

 1. A) Serbest meslek erbapları
 2. B) Ticaret şirketleri
 3. C) Sanat erbapları
 4. D) Gerçek usule tabi çiftçiler
 5. E) Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri

 

6-)

Gayri maddi haklar, aşağıdaki değerleme ölçütlerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulurlar?

 1. A) İtibari değer
 2. B) Maliyet bedeli
 3. C) Rayiç bedel
 4. D) Mukayyet değer
 5. E) Tasarruf değeri

 

7-)

Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi ya da alınması aşağıdaki vergi hatalarından hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Yükümlü kişide hata
 2. B) Konuda hata
 3. C) Yükümlülükte hata
 4. D) Hesap hatası
 5. E) Muafiyet döneminde hata

 

8-)

Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesen nedenlerden biri değildir?

 1. A) Haciz uygulaması
 2. B) Yargı organları tarafından yürütmenin

durdurulmasına karar verilmesi

 1. C) Ödeme emri tebliği
 2. D) Kamu alacağının teminata bağlanması
 3. E) Borçlunun işyerini arama kararı alınması

 

9-)

Beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlama amacıyla yükümlünün

defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine araştırmaya ne ad verilir?

 1. A) Teftiş
 2. B) Yoğun ve yaygın denetim
 3. C) Arama
 4. D) İnceleme
 5. E) Yoklama

 

10-)

Kaçakçılık cezasını gerektiren aşağıdaki fiillerden hangisi için hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesi mümkün değildir?

 1. A) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek
 2. B) Gerçek olmayan kişiler adına hesap açmak
 3. C) Sahte belge düzenlemek ve kullanmak
 4. D) Muhasebe hilesi yapmak
 5. E) Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek


Cevaplar

1-D 2-A 3-C 4-D 5-E 6-B 7-A 8-E 9-D 10-C

 

2008 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

1-)

Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde gelirin elde edilmesi tam anlamı ile tahsil esasına bağlanmıştır?

 1. A) Serbest meslek kazancı
 2. B) Zirai kazanç
 3. C) Ticari kazanç
 4. D) Gayrimenkul sermaye iradı
 5. E) Ücret

 

2-)

Ortaklık haklarının ya da hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır?

 1. A) Serbest meslek kazancı
 2. B) Menkul sermaye iradı
 3. C) Değer artışı kazancı
 4. D) Ticari kazanç
 5. E) Arızi kazanç

 

3-)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk zamanaşımı süresini durdurur?

 1. A) Kamu alacağının teminata bağlanması
 2. B) Haciz uygulaması
 3. C) Ödeme emri tebliği
 4. D) Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması
 5. E) Matrah takdiri için vergi idaresi tarafından takdir komisyonuna başvurulması

 

4-)Tarh işleminin sebep unsurunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 1. A) Verginin konusu
 2. B) Verginin matrahı
 3. C) Vergiyi doğuran olay
 4. D) Vergi dairesi
 5. E) Vergi mükellefi

 

5-)

 1. Vergiyi eksik tahakkuk ettirmek
 2. İşe başlamayı zamanında bildirmemek

III. Defterleri tasdik ettirmemek

 1. Fatura kesmemek

 

Yukarıdakilerden hangileri birinci derecede usulsüzlük cezasını oluşturur?

 1. A) Yalnız I
 2. B) I ve III
 3. C) II ve III
 4. D) I, II ve IV
 5. E) II, III ve IV

105

 

6-)

Aşağıdakilerden hangisi, işe başlamayı vergi dairesine bildirmek zorunda değildir?

 1. A) Komandit şirketin komandite ortağı
 2. B) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi
 3. C) Serbest meslek erbabı
 4. D) Kurumlar vergisi mükellefi
 5. E) Kolektif şirket ortağı

 

7-)

Vergi idaresinin gerçekleştirdiği, yükümlüleri ve yükümlülükle ilgili maddi olayları, kayıtları ve konuları saptamaya yönelik araştırma işlemine ne ad verilir?

 1. A) Bilgi toplama
 2. B) Çapraz denetim
 3. C) Arama
 4. D) İnceleme
 5. E) Yoklama

 

8-)

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutmak zorunda olan mükellefler, bu defterleri ilgili yılı takip eden takvim yılından başlayarak kaç yıl saklamak zorundadır?

 1. A) 1
 2. B) 4
 3. C) 5
 4. D) 6
 5. E) 7

 

9-)Somut bir vergilendirme işleminde vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkan vergi ödevi ilişkisi aşağıdakilerin hangisi ile sona erer?

 1. A) Tebliğ
 2. B) Tahsil
 3. C) Tahakkuk
 4. D) Tarh
 5. E) Taahhüt

 

10-)

Gecikme faizi aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

 1. A) Tahakkuk etmiş ama tahsil edilmemiş vergilere
 2. B) Tarh ve tahakkuk etmiş ama tebliği gecikmiş vergilere
 3. C) Hiç tarh edilmemiş ya da eksik tarh edilmiş vergilere
 4. D) Tarh edilmiş ama tahakkuk etmemiş vergilere
 5. E) Tarh edilmiş ama ödenmemiş vergilere

  Cevaplar
  1-A 2-C 3-E 4-C 5-C 6-B 7-E 8-C 9-B 10-C

 

 

2007 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar..

1-)

Aşağıdakilerden hangisi hak düşürücü sürelerden biridir?

 1. A) Yoklama fişinin, adresinde bulunmayan kişiye gönderilme süresi
 2. B) Fatura düzenleme süresi
 3. C) Beyanname verme süresi
 4. D) Vergi mahkemesinde dava açma süresi
 5. E) Defterleri tasdik ettirme süresi

 

2-)

Vade tarihi 26.09.2007 olan bir vergi borcu için tahsil zamanaşımı süresi ne zaman dolar?

 1. A) 26.09.2012
 2. B) 30.09.2012
 3. C) 31.12.2012
 4. D) 26.09.2017
 5. E) 31.12.2017

 

3-)

Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?

 1. A) Gerçek usule tabi çiftçiler
 2. B) Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri
 3. C) Ticaret şirketleri
 4. D) Serbest meslek erbabı
 5. E) Vakıflara ait işletmeler

 

4-)

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’nun uygulanmasında, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir?

 1. A) İşletme sahibinin küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar
 2. B) İşletme sahibinin eşinin işletmeden çektiği paralar
 3. C) Her türlü para cezaları
 4. D) İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
 5. E) Hizmetli ve işçilerin iş yerindeki iaşe ve ibate giderleri

 

5-)

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında menkul sermaye iradı sayılmaz?

 1. A) Mevduat faizleri
 2. B) Bir işletmeye dahil olmayan mallardan elde edilen kiralar
 3. C) Her çeşit alacak faizi
 4. D) Senetlerin iskonto edilmesi karşılında alınan paralar
 5. E) Tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışlarından elde edilen bedeller

 

6-) 

Tarh işleminin sebep unsurunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

 1. A) Vergi dairesi
 2. B) Verginin matrahı
 3. C) Verginin konusu
 4. D) Vergi mükellefi
 5. E) Vergiyi doğuran olay

 

7-)

Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi ya da alınması aşağıdaki vergi hatalarından hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Hesap hatası
 2. B) Konuda hata
 3. C) Yükümlülükte hata
 4. D) Yükümlü kişide hata
 5. E) Muafiyet döneminde hata

 

8-)

Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesen nedenlerden biri değildir?

 1. A) Ödeme
 2. B) Haciz uygulaması
 3. C) Ödeme emri tebliği
 4. D) Kamu alacağının teminata bağlanması
 5. E) Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması

 

9-)

Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler en geç kaç ay içinde incelenir?

 1. A) 1
 2. B) 2
 3. C) 3
 4. D) 4
 5. E) 5

 

10-)

Aşağıdaki vergi tarh yöntemlerinden hangisi, beyan usulünde belli bir vergi tarhiyatından sonra ortaya çıkan ve idarece saptanan matrah farkı için yapılan vergilendirmeyi ifade eder?

 1. A) Beyana dayanan tarh
 2. B) İkmalen tarh
 3. C) İnceleme elemanınca tarh
 4. D) İdarece tarh
 5. E) Re’sen tarh

 

Cevaplar:

1-D 2-C 3-B 4-E 5-B 6-E 7-D 8-E 9-C 10-B

 

2007 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar..

1-)
Aşağıdaki durumlardan hangisi hapis cezasını gerektirir?
A) Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek
B) Fatura düzenlememek
C) Defterleri tasdik ettirmemek
D) Defter kayıtlarını geciktirmek
E) Eksik beyanda bulunmak

2-)
Gider pusulası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kazancı basit usule tabi mükellefler tarafından düzenlenebilir.
B) Birinci sınıf tüccarlar tarafından düzenlenebilir.
C) Vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş olan fatura hükmündedir.
D) Serbest meslek erbabı tarafından düzenlenebilir.
E) Vergiden muaf esnaf tarafından düzenlenebilir.

3-)
Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutmak zorunda olan mükellefler bu defterleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak kaç yıl saklamak zorundadır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

4-)
Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen nedenlerden biri değildir?
A) Haciz uygulaması
B) İhtilaflı amme alacaklarında kaza
mercilerince bozma kararı verilmesi
C) Ortaklığın feshinin istenmesi
D) Ödeme
E) Ödeme emri tebliği

5-)
Aşağıdakilerden hangisi vergi cezası türlerinden biri değildir?
A) Usulsüzlük cezası
B) 1.derece usulsüzlük cezası
C) Özel usulsüzlük cezası
D) Vergi ziyaı cezası
E) Ağır kusur cezası

6-)
Aşağıdakilerden hangisi vergilemede hesap hatalarından biri değildir?
A) Tarifenin yanlış uygulanması
B) Muafiyet döneminin yanlış uygulanması
C) Beyannamede matrahın eksik gösterilmesi
D) İndirimlerin eksik uygulanması
E) Vergi oranının yanlış uygulanması

7-)
İşletmede kullanılan demirbaş eşya, aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur?
A) Mukayyet değer
B) Rayiç bedel
C) Tasarruf değeri
D) İtibari değer
E) Maliyet bedeli

8-)
Limited şirketler her yıl hangi ayın sonuna kadar vergi levhası asmak zorundadır?
A) Mayıs
B) Haziran
C) Temmuz
D) Ağustos
E) Eylül

9-) 
Vergi uyuşmazlıklarında görevli olan bağımsız ilk derece yargı mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdare Mahkemesi
B) Sayıştay
C) Bölge İdare Mahkemesi
D) Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Vergi Mahkemesi

10-)
Aşağıdakilerden hangisi vergi sorumluluğu kapsamına girmez?
A) Kanuni temsilcilerin, temsil ettikleri kişilerin vergi borçlarından sorumluluğu
B) Kaynakta vergi kesintisi yapanların sorumluluğu
C) Tüketicilerin malın satış fiyatı içindeki katma değer vergisini ödeme sorumluluğu
D) Mirasçıların ölen kişinin vergi borcundan sorumluluğu
E) Trafik şube memurlarının motorlu taşıtlar vergisinden sorumluluğu

Cevaplar

1-A 2-E 3-D 4-C 5-E 6-B 7-E 8-A 9-E 10-C

 

 

2007 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


1-)
Bir yükümlünün beyan dönemi içinde beyannamesini verdiği ancak defter, kayıt ve
belgelerinde yapılan inceleme sonucunda gelirini eksik gösterdiği anlaşılmışsa, bu maddi delillerden ortaya çıkan matrah farkı üzerinden ne tür bir tarhiyat yapılması gerekir?
A) Re’sen tarh
B) Düzeltme yoluyla tarh
C) Beyana dayalı tarh
D) İdarece tarh
E) İkmâlen tarh

2-)
Bir kişi, vergi dairesi tarafından kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı, tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir?
A) 7
B) 10
C) 12
D) 15
E) 20

3-)
Vergi cezalarında usulsüzlük suçlarının zamanaşımı süresi kaç yıldır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4-)
Ülkeyi terk ve ölüm gibi yükümlülüğü kaldıran durumlarda beyan üzerine tarh edilen vergiler ne zaman ödenir?
A) Beyanname verme süresi içinde
B) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılı sonuna kadar
C) Terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılını izleyen yıl sonuna kadar
D) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içinde
E) Ülkeyi terk olayında, terk etmeden bir ay önce, ölüm halinde ise ölüm olayından itibaren 15 gün içinde

5-)
Vergi yükümlüsü olabilme ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fiil ehliyetine sahip olmayanlar vergiyi doğuran olayla ilişki içindelerse vergi yükümlüsü olurlar.
B) Vergi hukukunda ehliyetin temeli vergi ödeme gücüdür.
C) Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan vakıf, cemaat gibi kuruluşların yükümlü olmaları
halinde, bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.
D) Vergiyi doğuran olayla iradi ya da gayri iradi bir ilişkide olmak vergi yükümlüsü olmak için yeterlidir.
E) Vergi yükümlüsü olabilmek için kanuni ehliyet şarttır.

6-)
I. Vergi
II. Resim
III. Harç
IV. Katılma payları

Anayasada öngörülen mali güce göre vergilendirme ilkesi yukarıda verilenlerden hangileri için geçerli değildir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) II, III ve IV

7-)
Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlik kazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Objektif teori
B) Subjektif teori
C) Pozitif teori
D) Rasyonel teori
E) Sosyolojik teori

8-)
Vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?
A) İdari Yargılama Usulü Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
D) Gelir Vergisi Kanunu
E) Kurumlar Vergisi Kanunu

9-)
Bir mükellefin doğal afetlere uğraması nedeniyle vergi borcunun terkin edilebilmesi için doğal afet sonucunda mükellefin varlığının en az kaçta kaçını kaybetmiş olması gerekir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 2/3
E) 3/4

10-)
Ödeme emrinde yazılı olan borcun bir kısmına karşı dava açan borçlu, dava ettiği miktarı açıkça göstermemişse, aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
A) Dava edilen miktarın resen tespitine karar verilir.
B) Dilekçedeki eksikliğin giderilmesine karar verilir.
C) Dava edilen miktarın mahkeme tarafından tespit edilmesine karar verilir.
D) Ödeme emrinde yazılı miktarın tümü dava edilmiş sayılır.
E) Dava açılmamış sayılır.

Cevaplar:

1-E 2-A 3-B 4-A 5-E 6-E 7-A 8-B 9-B 10-E

 

2007 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


1-)
Bir yükümlünün beyan dönemi içinde beyannamesini verdiği ancak defter, kayıt ve
belgelerinde yapılan inceleme sonucunda gelirini eksik gösterdiği anlaşılmışsa, bu maddi delillerden ortaya çıkan matrah farkı üzerinden ne tür bir tarhiyat yapılması gerekir?
A) Re’sen tarh
B) Düzeltme yoluyla tarh
C) Beyana dayalı tarh
D) İdarece tarh
E) İkmâlen tarh

2-)
Bir kişi, vergi dairesi tarafından kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı, tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir?
A) 7
B) 10
C) 12
D) 15
E) 20

3-)
Vergi cezalarında usulsüzlük suçlarının zamanaşımı süresi kaç yıldır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4-)
Ülkeyi terk ve ölüm gibi yükümlülüğü kaldıran durumlarda beyan üzerine tarh edilen vergiler ne zaman ödenir?
A) Beyanname verme süresi içinde
B) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılı sonuna kadar
C) Terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılını izleyen yıl sonuna kadar
D) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içinde
E) Ülkeyi terk olayında, terk etmeden bir ay önce, ölüm halinde ise ölüm olayından itibaren 15 gün içinde

5-)
Vergi yükümlüsü olabilme ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fiil ehliyetine sahip olmayanlar vergiyi doğuran olayla ilişki içindelerse vergi yükümlüsü olurlar.
B) Vergi hukukunda ehliyetin temeli vergi ödeme gücüdür.
C) Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan vakıf, cemaat gibi kuruluşların yükümlü olmaları
halinde, bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.
D) Vergiyi doğuran olayla iradi ya da gayri iradi bir ilişkide olmak vergi yükümlüsü olmak için yeterlidir.
E) Vergi yükümlüsü olabilmek için kanuni ehliyet şarttır.

6-)
I. Vergi
II. Resim
III. Harç
IV. Katılma payları

Anayasada öngörülen mali güce göre vergilendirme ilkesi yukarıda verilenlerden hangileri için geçerli değildir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) II, III ve IV

7-)
Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlik kazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Objektif teori
B) Subjektif teori
C) Pozitif teori
D) Rasyonel teori
E) Sosyolojik teori

8-)
Vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?
A) İdari Yargılama Usulü Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
D) Gelir Vergisi Kanunu
E) Kurumlar Vergisi Kanunu

9-)
Bir mükellefin doğal afetlere uğraması nedeniyle vergi borcunun terkin edilebilmesi için doğal afet sonucunda mükellefin varlığının en az kaçta kaçını kaybetmiş olması gerekir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 2/3
E) 3/4

10-)
Ödeme emrinde yazılı olan borcun bir kısmına karşı dava açan borçlu, dava ettiği miktarı açıkça göstermemişse, aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
A) Dava edilen miktarın resen tespitine karar verilir.
B) Dilekçedeki eksikliğin giderilmesine karar verilir.
C) Dava edilen miktarın mahkeme tarafından tespit edilmesine karar verilir.
D) Ödeme emrinde yazılı miktarın tümü dava edilmiş sayılır.
E) Dava açılmamış sayılır.

Cevaplar:

1-E 2-A 3-B 4-A 5-E 6-E 7-A 8-B 9-B 10-E

 

2006 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


1-)
Vergi borcuna uygulanacak gecikme faiz oranı ne kadardır?
A) Gecikme zammı oranının dörtte biridir.
B) Gecikme zammı oranıyla aynıdır.
C) Gecikme zammı oranının yarısıdır.
D) Gecikme zammı oranının iki katıdır.
E) Gecikme zammı oranının üç katıdır.

2-)
Kamu alacaklısının rüçhan hakkı, aşağıdaki haklardan hangisinin karşısında geçerli değildir?
A) Rehinli alacaklar
B) Kira alacakları
C) Kredi sözleşmesinden doğan alacaklar
D) Alım-satım sözleşmesinden doğan alacaklar
E) Eser sözleşmesinden doğan alacaklar

3-)
Ödeme emrinde yazılı olan borcun bir kısmına karşı dava açan borçlu, dava ettiği miktarı açıkça göstermemişse, aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
A) Dava edilen miktarın resen tespitine karar verilir.
B) Dilekçedeki eksikliğin giderilmesine karar verilir.
C) Dava edilen miktarın mahkeme tarafından tespit edilmesine karar verilir.
D) Ödeme emrinde yazılı miktarın tümü dava edilmiş sayılır.
E) Dava açılmamış sayılır.

4-)
İdari yargıda kanun yararına bozma yoluna aşağıdakilerden hangisi başvurabilir?
A) Yargıtay başsavcısı
B) Danıştay Başsavcısı
C) Vergi dairesi başkanı
D) Maliye teftiş kurulu başkanı
E) Vergi mükellefi

5-)
Bir mükellefin vergi kaçakçılığı niteliğindeki fiiline ayrı bir maddi menfaat gözeterek iştirak eden kişiye verilecek cezanın miktarı nedir?
A) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın beşte biri
B) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın yarısı
C) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın tamamı
D) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın iki katı
E) Fiile mahsus olarak yasada öngörülen cezanın dörtte bir

6-)
Vergi incelemesinin yapılacağı zamanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Defter ve belgelerin ait olduğu hesap döneminden itibaren 10 yıl içinde yapılabilir.
B) Tahsil zamanaşımı süresi içinde yapılabilir.
C) Tahakkuk zamanaşımı süresi içinde yapılabilir.
D) Defter ve belgelerin ait oldukları hesap döneminden itibaren 5 yıl içinde yapılabilir.
E) Vergi incelemesi zaman yönünden herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

7-)
Aşağıdakilerden hangisi ödeme dışında vergi borcunu kısmen ya da tamamen sona erdiren nedenlerden biri değildir?
A) Tecil
B) Terkin
C) Zamanaşımı
D) Uzlaşma
E) Yargı kararları

8-)
Aşağıdakilerden hangisi vergi mahkemesine açılacak bir vergi davasına ilişkin dilekçenin verilebileceği mercilerden biri değildir?
A) Asliye mahkemesi
B) Danıştay
C) Vergi dairesi
D) Vergi mahkemesi başkanlığı
E) İlgili mahkeme başkanlığı

9-)
Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi sırasında götürü gider indiriminin yapılmaması aşağıdaki vergi hatası türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Matrahta hata
B) Yükümlülükte hata
C) Konuda hata
D) Yükümlü kişide hata
E) Çifte vergileme

10-)
I. İkmalen tarh
II. Re’sen tarh
III. İdarece tarh
IV. Arsa metrekare birim değerinin tespiti

Yukarıdakilerden hangileri vergi matrahının özel-subjektif matrah saptama yöntemine göre belirlendiği işlemler arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) II ve IV
E) I, II ve III

Cevaplar:
1-B 2-A 3-E 4-B 5-C 6-C 7-A 8-C 9-A 10-E

 

2006 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


1-)
Kanuna karşı hilenin vergi hukukundaki yansıması olarak değerlendirilen ve mali güce göre vergilendirme ve eşitlik ilkelerinin uygulanmasında ciddi bir tehdit oluşturan işlemlere ne ad verilir?
A) Usulsüzlük
B) Peçeleme
C) Vergiden kaçınma
D) Hile
E) Vergi kaçakçılığı

2-)
Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler en geç kaç ay içinde incelenir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

3-)
Aşağıdaki durumlardan hangisi hapis cezasını gerektirir?
A) Defterleri tasdik ettirmemek
B) Yetkisiz olarak belge basmak
C) Eksik beyanda bulunmak
D) Vergi levhası asmamak
E) Fatura düzenlememek

4-)
Bir mükellefin doğal afetlere uğraması nedeniyle vergi borcunun terkin edilebilmesi için doğal afet sonucunda mükellefin varlığının en az kaçta kaçını kaybetmiş olması gerekir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 2/3
E) 2/4

5-)
I. Matrah takdiri için vergi dairesi tarafından takdir komisyonuna başvurulması
II. Vergi mükellefinin yabancı ülkede bulunması
III. Vergi mükellefinin hileli iflas etmesi
IV. Mücbir sebeplerin varlığı

Yukarıda verilenlerden hangileri tahakkuk zamanaşımı süresini durduran nedenler arasında yer alır?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) II, II ve IV

6-)
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun “Ödeme Emrine İtiraz” başlıklı 58.
maddesine göre; itiraz komisyonu (vergi mahkemesi) bu itirazları (davaları) en geç yedi gün içinde karara bağlamak zorundadır. Yukarıdaki hükümde yer alan 7 günlük süre, hukuki niteliği açısından ne tür bir süredir?
A) Düzenleyici süre
B) Zamanaşımı süresi
C) Müsamaha süresi
D) İdari süre
E) Hak düşürücü süre

7-)
I. İndirilebilecek giderlere ilişkin hükmün dar yorumlanması
II. Borcun zamanaşımına uğraması
III. Matrah takdirinin yanlış yapılması
IV. Borcun kısmen ödenmiş olması

Yukarıdakilerden hangileri ödeme emrine karşı açılacak davaların nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, III ve IV

8-)
Bir vergi mükellefinin kira gelirini beyan etmesine karşın vergi dairesinin kayıt ve
belgelerde yaptığı inceleme sonucunda gelirini eksik beyan ettiğinin anlaşılması üzerine, maddi delillerden ortaya çıkan matrah farkı üzerinden ek bir vergi tarh edilmesi aşağıdaki tarh türlerinden hangisinin kapsamındadır?
A) Beyana dayalı tarh
B) İkmalen tarh
C) Tahrire dayalı tarh
D) Re’sen tarh
E) İdareye dayalı tarh

9-)
I. Vergi hatalarının düzeltilmesi
II. Uzlaşma
III. Terkin
IV. Tecil

Yukarıdakilerden hangileri Türk hukukunda vergi uyuşmazlıklarının idari (barışçı) yollarla çözümlenmesine olanak sağlayan uygulamalar arasında yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) III ve IV
E) I, III ve IV

10-)
I. Yükümlünün kendi borcundan sorumluluğu
II. Kanuni temsilcilerin temsil ettikleri küçük ve mahcurlara ait vergi borçlarından sorumluluğu
III. Bir araziye iştirak halinde sahip olanların emlak vergisi borcundan sorumluluğu
IV. Tüketicinin satın aldığı malın KDV’sinden sorumluluğu
V. Mal alım satımı ya da hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak zorunda olanların sorumluluğu

Yukarıdakilerden hangileri vergi hukuku açısından vergi sorumluluğu kapsamında yer
alır?
A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II ve V
D) I, III ve IV
E) II, III ve V

Cevaplar:
1-B 2-C 3-B 4-B 5-C 6- A 7-C 8-B 9- C 10-C

2006 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…

1-)
I. Yoklama
II. İnceleme
III. Arama
IV. Tebliğ

Yukarıdakilerden hangileri vergi tarhında ön (hazırlayıcı) işlemler arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

2-)
İzinsiz olarak haşhaş yetiştiren bir kişi için zirai kazanç nedeniyle gelir vergisi yükümlülüğünün doğması, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan aşağıdaki hükümlerden
hangisinin sonucudur?
A) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması, vergi yükümlülüğünün doğmasına engel değildir.
B) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
C) Mükellefiyete ve vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.
D) Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti
esastır.
E) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti, yemin hariç her türlü delil ile ispatlanabilir.

3-)
Aşağıdakilerden hangisi niteliği açısından müsamaha süresi kapsamında yer alır?
A) Yoklama fişini posta ile gönderme süresi
B) Pişmanlık beyannamesi verme süresi
C) Vergi beyannamesi verme süresi
D) Dava açma süresi
E) Zamanaşımı süresi

4-)
Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlik kazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Objektif teori
B) Subjektif teori
C) Pozitif teori
D) Rasyonel teori
E) Sosyolojik teori

5-)
Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesen nedenlerden biridir?
A) Terekenin tasfiyesi nedeniyle takip yapma olanağının bulunmaması
B) Yoklama fişinin düzenlenmesi
C) Borçlunun yabancı ülkede bulunması
D) Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması
E) Ödeme emri tebliği

6-)
Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre mal teslim eden veya hizmet sunan kişiler, vergi hukuku açısından aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
A) Vergi sorumlusu
B) Vergi yükümlüsü
C) Vergi süjesi
D) Vergi yüklenicisi
E) Vergi taşıyıcısı

7-)
Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
A) Terkin
B) Zamanaşımı
C) Ödeme
D) Takas
E) Ölüm

8-)
Vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?
A) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
B) İdari Yargılama Usulü Kanunu
C) Kurumlar Vergisi Kanunu
D) Gelir Vergisi Kanunu
E) Vergi Usul Kanunu

9-)
I. Borcun zamanaşımına uğraması
II. Borcun kısmen ödenmiş olması
III. Matrah takdirinin yanlış yapılması
IV. İndirilebilecek giderlere ilişkin hükmün dar yorumlanması

Yukarıdakilerden hangileri ödeme emrine karşı açılacak davaların nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

10-)
I. Kıyas yasağı
II. Vergi yasalarının geriye yürümezliği
III. Vergilendirmenin belirliliği
IV. İktisadilik

Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukunda güvenlik ilkesi kapsamında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

Cevaplar:
1-D 2-A 3-B 4-A 5-E 6-B 7-E 8-E 9-C 10-D

2005 yılı 3. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…1-)
I. Yoklama
II. İnceleme
III. Arama
IV. Tebliğ

Yukarıdakilerden hangileri vergi tarhında ön (hazırlayıcı) işlemler arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

2-)

İzinsiz olarak haşhaş yetiştiren bir kişi için zirai kazanç nedeniyle gelir vergisi yükümlülüğünün doğması, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisinin sonucudur?

 1. A) Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.
 2. B) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti, yemin hariç her türlü delil ile ispatlanabilir.
 3. C) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması, vergi yükümlülüğünün doğmasına engel değildir.
 4. D) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
 5. E) Mükellefiyete ve vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

 3-)

Aşağıdakilerden hangisi niteliği açısından müsamaha süresi kapsamında yer alır?

 1. A) Zamanaşımı süresi
 2. B) Dava açma süresi
 3. C) Yoklama fişini posta ile gönderme süresi
 4. D) Vergi beyannamesi verme süresi
 5. E) Pişmanlık beyannamesi verme süresi

4-)

 1. Borcun zamanaşımına uğraması
 2. Borcun kısmen ödenmiş olması

III. Matrah takdirinin yanlış yapılması

 1. İndirilebilecek giderlere ilişkin hükmün dar yorumlanması

Yukarıdakilerden hangileri ödeme emrine karşı açılacak davaların nedenleri arasında yer alır?

 1. A) Yalnız I
 2. B) Yalnız III
 3. C) I ve II
 4. D) II ve III
 5. E) III ve IV

5-)

Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlik kazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teori aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Sosyolojik teori
 2. B) Objektif teori
 3. C) Pozitif teori
 4. D) Subjektif teori
 5. E) Rasyonel teori

6-)

Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesen nedenlerden biridir?

 1. A) Terekenin tasfiyesi nedeniyle takip yapma olanağının bulunmaması
 2. B) Yoklama fişinin düzenlenmesi
 3. C) Borçlunun yabancı ülkede bulunması
 4. D) Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması
 5. E) Ödeme emri tebliği

7-)

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre mal teslim eden veya hizmet sunan kişiler, vergi hukuku açısından aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

 1. A) Vergi yükümlüsü
 2. B) Vergi sorumlusu
 3. C) Vergi taşıyıcısı
 4. D) Vergi yüklenicisi
 5. E) Vergi süjesi

8-)

Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren nedenlerden biri değildir?

 1. A) Terkin
 2. B) Zamanaşımı
 3. C) Ödeme
 4. D) Takas
 5. E) Ölüm

9-)

Vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?

 1. A) İdari Yargılama Usulü Kanunu
 2. B) Vergi Usul Kanunu
 3. C) Kurumlar Vergisi Kanunu
 4. D) Gelir Vergisi Kanunu
 5. E) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

10-)

 1. Kıyas yasağı
 2. Vergi yasalarının geriye yürümezliği

III. Vergilendirmenin belirliliği

 1. İktisadilik

Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukunda güvenlik ilkesi kapsamında yer alır?

 1. A) Yalnız I
 2. B) Yalnız II
 3. C) I ve IV
 4. D) I, II ve III
 5. E) II, III ve IV

Cevaplar

1-D 2-C 3-E 4-C 5-B 6-E 7-A 8-E 9-B 10-D

2005 yılı 2. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


1-)Vergi hukukunun tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilkelerin ve kuralların incelendiği, vergi borcu ve vergi ilişkisinin niteliğinin irdelendiği vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maddi vergi hukuku
B) Özel vergi hukuku
C) Şekli vergi hukuku
D) Genel vergi hukuku
E) Türk vergi hukuku

2-)
Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun tali (yardımcı) kaynakları arasında yer alır?
A) Kanun hükmünde kararnameler
B) Muktezalar
C) Yasalar
D) Anayasa
E) Uluslararası anlaşmalar

3-)
Vergi normlarının yorumlanmasında, normu ihdas eden organın normu koyarken sahip olduğu iradeyi yorum bakımından esas tutan teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyolojik yorum teorisi
B) İktidar teorisi
C) Ekonomik yaklaşım
D) Subjektif teori
E) Objektif teori

4-)
I. Vergi
II. Resim
III. Harç
IV. Katılma payları

Anayasada öngörülen mali güce göre vergilendirme ilkesi yukarıda verilenlerden hangileri için geçerli değildir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) II, III ve IV

5-)
Vergi Usul Kanunu’nun bilgi vermekten çekinme olanağı tanımadığı durumlarda, bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere aşağıdaki cezalardan hangisi kesilir?
A) Birinci derecede usulsüzlük
B) Vergi kaçakçılığı
C) İkinci derecede usulsüzlük
D) Özel usulsüzlük
E) Vergi ziyaı

6-)
Aşağıdaki vergi tarh yöntemlerinden hangisi, beyan usulünde belli bir vergi tarhiyatından
sonra ortaya çıkan ve idarece saptanan matrah farkı için yapılan vergilendirmeyi ifade eder?
A) İnceleme elemanınca tarh
B) Re’sen tarh
C) İdarece tarh
D) Beyana dayanan tarh
E) İkmalen tarh

7-)
Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı için uygulanan güvence önlemlerinden biri değildir?
A) İhtiyati tahakkuk
B) Rüçhan hakkı
C) İhtiyati haciz
D) Teminat
E) Yürütmenin durdurulması

8-)
Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra vergi dairesine yaptıkları düzeltme istemi, vergi dairesince reddedilen vergi yükümlüleri aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapabilirler?
A) Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurabilirler.
B) Danıştay’a başvurabilirler.
C) Vergi mahkemesinde dava açabilirler.
D) Şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na
başvurabilirler.
E) Genel mahkemelerde dava açabilirler.

9-)
Vergilendirme işleminin sebep unsurunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A) Verginin konusu
B) Tebliğ
C) Vergiyi doğuran olay
D) Tahakkuk

E) Tarh

10-)
Kamu alacağını vadesinde ödemeyen kişilere göderilen ödeme emrinde, borçlarını yedi gün içinde ödememeleri halinde aşağıdaki ödevlerden hangisini yapmaları tebliğ olunur?
A) Teminat göstermeleri
B) Mal bildiriminde bulunmaları
C) Savcılığa başvurmaları
D) Yurt dışına çıkmamaları
E) Banka hesaplarını kullanmamaları

Cevaplar
1-D 2- B 3- D 4- E 5-D 6-E 7-E 8-D 9-C 10-B

2005 yılı 1. dönem Staja Başlama Vergi Hukuku çıkmış test soruları ve cevapları aşağıdadır. Başarılar…


1-)
I. Vergi beyannamesinin yasal süreler içinde verilmemesi
II. Kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin tutulmaması
III. Defter ve beyannamelerin gerçeği yansıtmadığı yolunda delillerin bulunması
IV. Yükümlünün defter ve belgelerine dayanan matrah farkının bulunması

Yukarıda verilenlerden hangileri verginin re’sen tarh edilmesini gerektiren durumlar arasında yer almaz?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

2-) 
Vergi borcuna uygulanacak gecikme faiz oranı ne kadardır?
A) Gecikme zammı oranının dörtte biridir.
B) Gecikme zammı oranıyla aynıdır.
C) Gecikme zammı oranının yarısıdır.
D) Gecikme zammı oranının iki katıdır.
E) Gecikme zammı oranının üç katıdır.

3-)
Vergi yükümlülerinin vergi uygulaması açısından hangi vergi dairesine bağlı olduğu vergi yasalarında açıkça yazılı değilse, bağlı olunan vergi dairesi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A) Maliye Bakanlığı
B) İkamet edilen ilin valiliği
C) İkamet edilen ilin defterdarlığı
D) Hazine Müsteşarlığı

4-)
Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi ya da alınması aşağıdaki vergi hatalarından hangisinin kapsamında yer alır?
A) Yükümlülükte hata
B) Hesap hatası
C) Yükümlü kişide hata
D) Konuda hata
E) Muafiyet döneminde hata

5-)
Ülkeyi terk ve ölüm gibi yükümlülüğü kaldıran durumlarda beyan üzerine tarh edilen vergiler ne zaman ödenir?
A) Terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılını izleyen yıl sonuna kadar
B) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içinde
C) Ülkeyi terk ve ölüm olayının gerçekleştiği takvim yılı sonuna kadar
D) Beyanname verme süresi içinde
E) Ülkeyi terk olayında, terk etmeden bir ay önce, ölüm halinde ise ölüm olayından itibaren 15 gün içinde

6-)
Vergi Usul Kanunu’nun 132. maddesine göre, yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklama yapılan kişi veya yetkili adamına bırakılır. Bu kişiler bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile gönderilir.

Yukarıdaki hükümde yer alan 7 günlüksüre, hukuki niteliği açısından ne tür birsüredir?
A) Düzenleyici süre
B) İdari süre
C) Hak düşürücü süre
D) Zamanaşımı süresi
E) Müsamaha süresi

7-)
Vade tarihi 31.03.2005 olan bir vergi alacağının tahsil zamanaşımı süresi hangi tarihte dolar?
A) 31.03.2006
B) 31.03.2007
C) 31.12.2008
D) 31.12.2009
E) 31.12.2010

8-)
Kanuna karşı hilenin vergi hukukundaki yansıması olarak değerlendirilen ve mali güce göre vergilendirme ve eşitlik ilkelerinin uygulanmasında ciddi bir tehdit oluşturan işlemlere ne ad verilir?
A) Usulsüzlük
B) Peçeleme
C) Vergiden kaçınma
D) Hile
E) Vergi kaçakçılığı

9-)
I. Vergi ziyaı
II. Vergi kaçakçılığı
III. Usulsüzlük
IV. Bilgi vermekten kaçınma

Yukarıda verilen vergi suçlarından hangilerinin işlenmesi halinde borçludan teminat istenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve II
E) III ve IV

10-)
Vergi yükümlüsü olabilme ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fiil ehliyetine sahip olmayanlar vergiyi doğuran olayla ilişki içindelerse vergi yükümlüsü
olurlar.
B) Vergiyi doğuran olayla iradi ya da gayri iradi bir ilişkide olmak vergi yükümlüsü olmak için yeterlidir.
C) Vergi yükümlüsü olabilmek için kanuni ehliyet şarttır.
D) Vergi hukukunda ehliyetin temeli vergi ödeme gücüdür.
E) Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan vakıf, cemaat gibi kuruluşların yükümlü olmaları halinde, bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.

Cevaplar:

1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-A 7-E 8-B 9-D 10-C

8 Yorumlar

 1. smmm sınav için de burdan çalışmak iyi olur mu

 2. 12. sorunun cevabı yanlış değil mi cevabı?

 3. sebahattin Bingöl

  Emek veren arkadaşa teşekkürler

 4. kARDEŞ YANLIS SORULAR VAR DUZELTir misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir